Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Daugavpilī 2004.gada 23.decembrī (protokols Nr.25, 54.§)

Daugavpils pašvaldības pabalsta pārtikas produktu bērniem līdz 1 gada vecumam iegādes samaksai saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu un Sociālo jautājumu komitejas 2004. gada 1. decembra lēmumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka iespējamo Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu pārtikas produktu bērniem līdz 1 gada vecumam iegādes samaksu.
2. Noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt Daugavpils pašvaldības pabalstu pārtikas produktu bērniem līdz 1 gada vecumam iegādes samaksai (turpmāk tekstā - pabalsts), pabalsta apmēru un pabalsta izmaksas kārtību.
3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā Daugavpils Sociālais dienests (turpmāk - SD).
4. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5. Pabalsta apmērs ir Ls 5 mēnesī uz katru bērnu.

II. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

6. Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi mēnesi ir personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam un kuras aizgādībā atrodas bērns līdz 1 gada vecumam.
7. SD neizvērtējot ģimenes ienākumus, var piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā vienu reizi mēnesi līdz laikam, kad bērns sasniedz 1 gada vecumu.

III. Pabalsta piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

8. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SD rīcībā:
8.1. bērna dzimšanas apliecību;
8.2. trūcīgās ģimenes statusa apliecību;
8.3. maksājuma čeku un stingrās uzskaites kvīti, kurā ir norādīts preču nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa.
9. Pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, pamatojoties uz klienta iesniegumu un tiesības apliecinošiem dokumentiem.
10. SD ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lēmuma pieņemšanai.
11. Ja pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, likumā noteiktajā kārtībā SD paziņo klientam par pieņemto lēmumu un izmaksā klientam pabalstu skaidrā naudā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. SD pieņemto lēmumu paziņo klientam, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
13. Ja SD nolemj atteikt piešķirt pabalstu, lēmumu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
14. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma paredzētajā kārtībā.
15. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 29.decembra lēmuma Nr.1014 4.6., 5.3. un 11.2.4..apakšpunkts.
3. Domes Vispārējai nodaļai nodrošināt šo noteikumu nosūtīšanu Labklājības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Domes lietu pārvaldniecei H.Soldatjonokai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

13.01.2005