Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2004.gada 23.decembrī (protokols Nr.25, 56.§)

Daugavpils pašvaldības pirts pakalpojumu pabalsta nodrošināšanai saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu un Sociālo jautājumu komitejas 2004.gada 1. decembra lēmumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka iespējamo Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu pirts pakalpojumu saņemšanu.
2. Noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt Daugavpils pašvaldības pirts pabalstu (turpmāk tekstā - pabalsts), un pabalsta saņemšanas kārtību.
3. Pabalstu piešķir Daugavpils Sociālais dienests (turpmāk - SD).
4. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5. Vientuļa persona šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku.

II. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

6. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā (turpmāk tekstā - klients):
6.1. vientuļai personai, kurai piešķirts politiski represētas personas statuss un kura dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas, ir tiesības saņemt pabalstu divas reizes mēnesī gada laikā;
6.2. vientuļam pensionāram, kurš vecāks par 70 gadiem un kurš dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas, ir tiesības saņemt pabalstu divas reizes mēnesī gada laikā;
6.3. vientuļam invalīdam, kurš dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas, ir tiesības saņemt pabalstu divas reizes mēnesī gada laikā;
6.4. iedzīvotājiem, kuri vecāki par 80 gadiem, ir tiesības saņemt pabalstu divas reizes mēnesī gada laikā.

III. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

7. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments jau neatrodas SD rīcībā:
7.1. personu apliecinošu dokumentu;
7.2. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;
7.3. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
7.4. politiski represētas personas apliecību.
8. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un tiesības apliecinošiem dokumentiem.
9. SD ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lēmuma pieņemšanai.
10. Ja pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, likumā noteiktajā kārtībā SD paziņo klientam par pieņemto lēmumu un izsniedz klientam norīkojumu pabalsta saņemšanai.
11. Klients saņem norīkojumu bezmaksas pirts pakalpojuma saņemšanai. Klientam bezmaksas pirts pakalpojumu sniedz juridiska persona, ar kuru SD noslēdz līgumu par pirts pakalpojumu sniegšanu likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. SD pieņemto lēmumu paziņo klientam, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
13. Ja SD nolemj atteikt klientam piešķirt pabalstu, lēmumu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
14. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma paredzētajā kārtībā.
15. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2003. gada 29. decembra lēmuma Nr.1014 8.5.apakšpunkts un 13.punkts.
3. Domes Vispārējai nodaļai nodrošināt šo noteikumu nosūtīšanu Labklājības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Domes lietu pārvaldniecei H.Soldatjonokai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

13.01.2005