Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.85

2004.gada 25.novembrī (prot. Nr. 16/10)

Licencēšanas kārtība pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu Jelgavas pilsētā

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 8.punktu, "Autopārvadājuma likuma" 30.panta pirmās daļas 2.punktu un 32.panta pirmās daļas 1.punktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" 5.3.apakšpunktu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

1.1.1. Pasažieru komercpārvadājumi - pasažieru pārvadāšana ar autotransportu (autobusiem, maršruta taksometriem, vieglajiem taksometriem) par maksu profesionālas darbības veidā.

1.1.2. Pasažieru regulārie komercpārvadājumi - pasažieru pārvadāšana ar autotransportu ( autobusiem, maršruta taksometriem) saskaņā ar noteiktiem kustības sarakstiem regulāri pa noteiktu maršrutu par iepriekš noteiktu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un kuru veikšanai nepieciešams saņemt atļauju.

1.1.3. Pārvadātājs - komersants (fiziskā vai juridiskā persona), kas pēc pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību.

1.1.4. Licence (speciālā atļauja) - dokuments, kas apliecina pārvadātāja tiesības veikt komercpārvadājumus Jelgavas pilsētā (turpmāk tekstā - licence).

1.1.5. Licences kartīte - dokuments, ko izsniedz katram autotransporta līdzeklim, ar kuru pārvadātājs veic komercpārvadājumus.

1.1.6. Atļauja pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai - dokuments, kas dod tiesības veikt regulāros komercpārvadājumus attiecīgā maršruta reisā saskaņā ar apstiprinātu kustības sarakstu (turpmāk tekstā - Maršruta atļauja).

1.2. Saistošie noteikumi "Licencēšanas kārtība pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu Jelgavas pilsētā" ( turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) izsniedz (pagarina, aptur uz laiku, anulē) licences pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, licences kartītes autotransporta līdzekļiem un Maršruta atļaujas pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai Jelgavas pilsētā.

1.3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", "Autopārvadājumu likums", LR Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumiem Nr. 348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi", 20.06.1996. noteikumiem Nr.222 "Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā", 26.02.2002. noteikumiem Nr. 84 "Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība", 03.07.2001. noteikumiem Nr. 361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" un citiem normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar autotransportu.

1.4. Noteikumi ir saistoši visiem Pārvadātājiem, kuri ir tiesīgi veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.5. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Pārvadātājiem atļauts veikt:

1.5.1. pasažieru regulāros komercpārvadājumus, saņemot licenci, licences kartītes Satiksmes ministrijā vai Pašvaldībā un Maršruta atļauju Pašvaldībā.

1.5.2. pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem, saņemot licenci, licences kartītes Pašvaldībā.

1.6. Pašvaldība izsniedz licences un licences kartītes:

1.6.1. pasažieru regulāriem komercpārvadājumiem ar autobusiem;

1.6.2.pasažieru regulāriem komercpārvadājumiem ar maršruta taksometriem;

1.6.3.pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

1.7. Pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai, Pārvadātājam papildus licencei un licences kartītei jāsaņem Maršruta atļauja.

1.8. Pārvadātājam licences un licences kartītes tiek izsniegtas par maksu:

1.8.1. par licenci samaksājot valsts nodevu;

1.8.2. par licences kartīti samaksājot Pašvaldības nodevu.

1.9. Veicot pasažieru komercpārvadājumus (pasažieru regulāros komercpārvadājumus un komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem), komercpārvadājumos izmantotajiem autotransporta līdzekļiem:

1.9.1.jāveic autotransporta tehniskā apskate divas reizes gadā;

1.9.2. dokumentiem par īpašumā vai valdījumā (turējumā) esošo autotransportu jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1.10. Veicot pasažieru komercpārvadājumus (pasažieru regulāros komercpārvadājumus un komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem), Pārvadātājam jānodrošina:

1.10.1. autotransporta vadītāja kvalifikācijas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.10.2. komercpārvadājumu kvalitāte (autotransporta tīrība, aprīkojums);

1.10.3.darba, satiksmes drošības un citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto komercpārvadājumu veidu, ievērošana.

1.11. Par licences, licences kartītes un Maršruta atļaujas izmantošanu ir atbildīgs Pārvadātājs. Licenci, licences kartīti un Maršruta atļauju nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam Pārvadātājam, citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī nedrīkst jebkādā veidā nodot citai personai no licences izrietošās saistības.

1.12. Licences, licences kartītes un Maršruta atļaujas nozaudēšanas gadījumā Pašvaldība pēc Pārvadātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts". Par dublikātu jāsamaksā pašvaldības noteiktā nodeva.

1.13. Licences, licences kartītes un Maršruta atļaujas dublikāta izsniegšanas gadījumā to derīguma termiņš netiek pagarināts.

2. Pasažieru regulārie komercpārvadājumi

2.1. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences saņemšanai:

2.1.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums;

2.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmējsabiedrības (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un statūtu kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka pārvadātājs ir nodokļu maksātājs un nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Izziņa derīga - 1 ( vienu) mēnesi;

2.1.4. Pārvadātāja profesionālās kompetences sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu) pasažieru autopārvadājumu jomā.

2.2. Licences izsniegšana:

2.2.1. Pašvaldība izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu ne vēlāk kā 1(viena) mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas;

2.2.2. Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izskatīšanai, Pašvaldība atliek jautājuma izskatīšanu un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā nosūta Pārvadātājam paziņojumu, pieprasot iesniegt nepieciešamos dokumentus, norādot iesniegšanas termiņu;

2.2.3. Pašvaldībai attiecīgā lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieaicināt speciālistus, ekspertus, kā arī Pārvadātāju konkrētu jautājumu noskaidrošanai;

2.2.4. Licenci izsniedz uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem vai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja tajos noteikts citādi. Saņemot licenci Pārvadātājs uzrāda maksājuma apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.

2.3.Licences pārreģistrācijas kārtība (pagarināšana), licences termiņam beidzoties:

2.3.1. Pašvaldība ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par 3 (trīs) gadiem;

2.3.2. Licences pārreģistrācijai, Pārvadātājs ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Pašvaldībai rakstisku pieteikumu un uzrāda dokumentus, kuros licences derīguma termiņa laikā izdarītas izmaiņas;

2.3.3. Ja Pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņus un licences derīguma termiņš līdz Pašvaldības lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Pašvaldība izskata pieteikumu 2.2.nodaļā noteiktajā kārtībā.

2.4. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences kartītes saņemšanai un pārreģistrācijai (pagarināšanai), licences termiņam beidzoties:

2.4.1.noteikta parauga rakstveida pieteikums;

2.4.2. Pārvadātājam izsniegtās licences kopija (uzrādot oriģinālu);

2.4.3. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka pārvadātājs ir nodokļu maksātājs un nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Izziņa derīga - 1 ( vienu) mēnesi;

2.4.4. autotransporta līdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību komercpārvadājumu veikšanai. Jaunam autotransporta līdzeklim (ja kopš tā pirmreizējās reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads) tehniskās apskates protokols nav nepieciešams;

2.4.5. komercpārvadājumos izmantojamā autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.4.6. nomas līgums ar autotransporta līdzekļa īpašnieku, ja transporta līdzeklis tiek nomāts un iznomātā autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.4.7. autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu).

2.5. Licences kartītes izsniegšana:

2.5.1. Pašvaldība izskata pieteikumu un izsniedz licences kartīti 3 darba dienu laikā;

2.5.2. Pārvadātājam izsniedz licences kartīti katram autotransporta līdzeklim līdz autotransporta līdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām pēc maksājumu apliecinoša dokumenta par Pašvaldības nodevas samaksu uzrādīšanas.

2.5.3. Licences kartītes iespējams pārreģistrēt, ja ne vēlāk kā 5(piecas) dienas pirms derīguma termiņa beigām tiek saņemts Pārvadātāja iesniegums par pasažieru komercpārvadājumu veikšanas turpināšanu.

2.6. Pašvaldības izsniegtās licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana:

2.6.1.Pašvaldība ir tiesīga apturēt licences, licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulēt;

2.6.2. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences, licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulējot, valsts un pašvaldības nodevas netiek atmaksātas.

2.6.3.Licenci, licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz:

2.6.3.1. 3 (trīs) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo Noteikumu vai citu pasažieru komercpārvadājumus reglamentējošo tiesību aktu prasības, kā arī maršruta apkalpošanas līguma noteikumi (regulārajiem komercpārvadājumiem);

2.6.3.2. jauna tehniskās apskates protokola kopijas iesniegšanai, ja tehniskās apskates termiņš ir beidzies;

2.6.3.3. jauna nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš beidzies.

2.6.4.Licenci vai licences kartīti var anulēt, ja:

2.6.4.1.Pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti;

2.6.4.2.Pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

2.6.4.3.Pārvadātājs 1 (viena) mēneša laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas nav saņēmis piešķirto licenci, licences kartīti;

2.6.4.4.pēc Pašvaldības kontroles tiek konstatēts, ka sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un Pārvadātājs noteiktajā laikā nav trūkumus novērsis;

2.6.4.5. Pārvadātājs veic regulāros pasažieru komercpārvadājumus bez Maršruta atļaujas;

2.6.4.6.Pārvadātājs atkārtoti pārkāpj šos noteikumus vai citu ar komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības;

2.6.4.7. Pārvadātājs nepakļaujas šajos noteikumos minētajai kontrolei;

2.6.4.8. Pārvadātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra) vai viņa komercdarbība izbeigta.

2.6.5. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī to darbības apturēšanu uz laiku izskata Pašvaldība, uzaicinot Pārvadātāju.

2.6.6. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences kartīte ir jānodod Pašvaldībai lēmumā noteiktā termiņā.

2.7. Maršruta atļauju izsniegšana un anulēšana.

2.7.1.Maršruta atļaujas pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai Jelgavas pilsētā izsniedz Pašvaldība.

2.7.2. Maršruta atļauju izsniegšanas kārtību reglamentē LR Ministru kabineta 26.02.2002. noteikumi Nr. 84 "Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība".

2.7.3. Pašvaldība ar Pārvadātāju noslēdz maršrutu apkalpošanas līgumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.7.4. Pašvaldība ir tiesīga anulēt Maršruta atļauju gadījumos, ja:

2.7.4.1. Pārvadātājs bez attaisnojoša iemesla mēneša laikā pēc Maršruta atļaujas saņemšanas nav uzsācis pasažieru komercpārvadājumus attiecīgajā maršruta reisā;

2.7.4.2. Pārvadātājs nepilda ar Pašvaldību noslēgtā maršrutu apkalpošanas līguma prasības un normatīvo aktu noteikumus, kas reglamentē pasažieru komercpārvadājumus;

2.7.4.3. Pārvadātājs Maršruta atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

2.8.Veicot pasažieru regulāros komercpārvadājumus, licences kartītei un Pašvaldībā apstiprinātai Maršruta atļaujas kopijai jāatrodas attiecīgajā autotransporta līdzeklī.

3. Pasažieru komercpārvadājumi ar vieglajiem taksometriem

3.1.Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem var veikt komersanti (fiziskas vai juridiskas personas), kā arī fiziskas personas, kuras reģistrētas kā individuālā darba veicējas un saņēmušas patentu.

3.2. Licenču, licences kartīšu skaitu vieglo taksometru komercpārvadājumiem reglamentē ar Jelgavas domes lēmumu.

3.3. Brīvās licences un licences kartītes Pašvaldība izsniedz konkursa kārtībā. Konkursa nolikumā tiek noteikta konkursa norises kārtība un iesniedzamie dokumenti.

3.4. Licences tiek pārreģistrētas (pagarinātas) saskaņā ar Noteikumu 2.1., 2.3.1. un 2.3.2. punktu. Licences uz vieglajiem taksometriem izņemamas 30 darba dienu laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas. To neizņemšanas gadījumā tās uzskatāmas par spēku zaudējušām.

3.5. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences kartītes saņemšanai, ja beidzies licences kartītes derīguma termiņš:

3.5.1.noteikta parauga rakstveida pieteikums;

3.5.2. Pārvadātājam izsniegtās licences kopija (uzrādot oriģinālu);

3.5.3. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka pārvadātājs ir nodokļu maksātājs un nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Izziņa derīga - 1 ( vienu) mēnesi;

3.5.4. autotransporta līdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību komercpārvadājumu veikšanai. Jaunam autotransporta līdzeklim (ja kopš tā pirmreizējās reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads) tehniskās apskates protokols nav nepieciešams;

3.5.5. komercpārvadājumos izmantojamā autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.5.6. nomas līgums ar autotransporta līdzekļa īpašnieku, ja transporta līdzeklis tiek nomāts (iznomātā autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu);

3.5.7. autovadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.5.8. autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu).

3.6. Licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniedz saskaņā ar Noteikumu 2.5.2. un 2.5.3. punktu.

3.7. Ja Pārvadātājs nav iesniedzis pieteikumu licences vai licences kartītes termiņa pagarināšanai Noteikumos noteiktajā kārtībā, licences un licences kartītes tiek izsniegtas konkursa kārtībā.

3.8. Pārvadātājam, veicot pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem, jāievēro LR Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" un Ministru kabineta 09.11.1999. noteikumi Nr. 378 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem".

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

15.12.2004