Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumus Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.958

Rīgā 2004.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 34.§)

Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par policiju" 30.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka policijas darbinieka palīgu (turpmāk - palīgs) darba organizācijas un pienākumu pildīšanas kārtību, kā arī viņu tiesības un pienākumus.

2. Palīga darbs tiek organizēts atbilstoši Valsts policijas Kārtības policijas un Kriminālpolicijas uzdevumiem un darbinieku funkcionālajiem pienākumiem.

II. Palīga pieņemšanas un atbrīvošanas kārtība

3. Persona, kas vēlas kļūt par palīgu, iesniedz Valsts policijas priekšniekam vai Valsts policijas teritoriālās iestādes (turpmāk - teritoriālā iestāde) priekšniekam adresētu iesniegumu un autobiogrāfiju.

4. Valsts policija vai attiecīgā teritoriālā iestāde pārbauda autobiogrāfijā sniegto ziņu pareizību.

5. Valsts policijas priekšnieka vai teritoriālās iestādes priekšnieka norīkotais policijas darbinieks iepazīstas ar šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju un sagatavo ieteikumu Valsts policijas priekšniekam vai teritoriālās iestādes priekšniekam. Ieteikumā tiek detalizēti izklāstīta un pamatota palīga pieņemšanas nepieciešamība.

6. Valsts policijas priekšnieks vai teritoriālās iestādes priekšnieks izvērtē policijas darbinieka ieteikumu, kā arī personas iesniegumu un autobiogrāfiju.

7. Personu pieņem par palīgu noteiktam policijas darbiniekam ar Valsts policijas priekšnieka vai teritoriālās iestādes priekšnieka pavēli. Pamatojoties uz minēto pavēli, personai izsniedz numurētu palīga apliecību.

8. Valsts policijas priekšnieks nodrošina visā Latvijas teritorijā vienotu palīga apliecību numerāciju, uzskaiti, izsniegšanu, glabāšanu, nodošanu un iznīcināšanu.

9. Palīgs darbojas tā policijas darbinieka vadībā, kurš noteikts Valsts policijas priekšnieka vai teritoriālās iestādes priekšnieka pavēlē. Ar palīga piekrišanu Valsts policijas priekšnieks vai teritoriālās iestādes priekšnieks var uzdot palīgam uz noteiktu laiku vai noteiktā uzdevumā pildīt palīga pienākumus cita policijas darbinieka vadībā.

10. Ja policijas darbinieks, kura vadībā darbojas palīgs, tiek atvaļināts no dienesta vai pārcelts citā amatā, Valsts policijas priekšnieks vai teritoriālās iestādes priekšnieks ar palīga piekrišanu nosaka citu policijas darbinieku, kura vadībā darbosies palīgs.

11. Policijas darbinieka vadībā var darboties vairāki palīgi.

12. Palīgu atbrīvo no palīga pienākumu pildīšanas ar Valsts policijas priekšnieka vai teritoriālās iestādes priekšnieka pavēli šādos gadījumos:

12.1. pēc palīga paša vēlēšanās;

12.2. palīgs nepilda viņam dotos uzdevumus;

12.3. palīgs ļaunprātīgi izmanto savu statusu;

12.4. palīgs ar savu uzvedību kompromitē policiju.

13. Palīgu var atbrīvot no palīga pienākumu pildīšanas ar Valsts policijas priekšnieka vai teritoriālās iestādes priekšnieka pavēli šādos gadījumos:

13.1. uzskaitot un vērtējot palīga darba rezultātu par ceturksni, tiek konstatēts, ka palīgam nav tikuši doti uzdevumi;

13.2. dzīvesvietas maiņa, pamatdarba apstākļu maiņa, veselības stāvoklis vai citi apstākļi liedz palīgam sekmīgi pildīt pienākumus.

14. Pēc atbrīvošanas palīgs savu palīga apliecību nodod attiecīgajā teritoriālajā iestādē.

III. Palīga darba organizēšana

15. Valsts policijas un attiecīgo teritoriālo iestāžu pienākumi:

15.1. nodrošināt, lai tiktu kontrolēta likumības ievērošana palīgu darbā;

15.2. nodrošināt palīgu darba rezultātu uzskaiti;

15.3. analizēt palīgu darba rezultātus un īstenot pasākumus palīga darba efektivitātes uzlabošanai;

15.4. nodrošināt palīgu ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami viņam uzticēto pienākumu veikšanai.

16. Policijas darbiniekam, kura vadībā darbojas palīgs, ir šādi pienākumi:

16.1. nodrošināt palīga apmācību atbilstoši uzdevumu pildīšanas specifikai;

16.2. iepazīstināt palīgu ar normatīvajiem aktiem, kuros reglamentēti policijas uzdevumi, kā arī ar uzdevumu izpildes taktiku;

16.3. uzskaitīt un vērtēt palīga darbu;

16.4. iesniegt Valsts policijas priekšniekam vai teritoriālās iestādes priekšniekam priekšlikumus par palīga darba efektivitātes uzlabošanu;

16.5. iesniegt Valsts policijas priekšniekam vai teritoriālās iestādes priekšniekam priekšlikumus par pateicības izteikšanu palīgam vai palīga apbalvošanu, kā arī par viņa atbrīvošanu no palīga pienākumu pildīšanas.

17. Valsts policijas priekšnieks vai teritoriālās iestādes priekšnieks palīgam par priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu var izteikt pateicību vai apbalvot viņu ar vērtīgu balvu vai naudas balvu.

18. Palīgs savus pienākumus pilda no darba vai mācībām brīvajā laikā. Valsts policijas priekšnieks vai teritoriālās iestādes priekšnieks, ja nepieciešams, ir tiesīgs palīgu iesaistīt policijas palīga pienākumu pildīšanā viņa darba vai mācību laikā, iepriekš rakstiski to saskaņojot ar palīga darba devēju vai izglītības iestādes vadītāju.

IV. Palīga pienākumi un tiesības

19. Palīga pienākumi:

19.1. sniegt palīdzību policijas darbiniekam policijas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildē, veicot tehniskus vai organizatoriskus uzdevumus;

19.2. palīga pilnvaru ietvaros atklāt noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus un veikt pasākumus to novēršanai, piedaloties personu tiesiskajā audzināšanā;

19.3. laikus un atbilstoši dotajiem norādījumiem izpildīt uzticētos uzdevumus un pienākumus, izņemot šo noteikumu 21.punktā paredzēto gadījumu;

19.4. ziņot policijai par likumpārkāpumiem, kuri ir izdarīti, tiek gatavoti vai notiek;

19.5. policijas darbinieka uzdevumā veicot aptauju, noskaidrot likumpārkāpumā iesaistītās personas un likumpārkāpuma aculieciniekus;

19.6. patstāvīgi veikt pasākumus notikuma vietas apsargāšanai, nozieguma pēdu saglabāšanai, ja palīgs atrodas vai ieradies notikuma vietā pirms policijas darbiniekiem;

19.7. iespēju robežās sniegt palīdzību cietušajiem;

19.8. apliecināt savas pilnvaras, pēc personu pieprasījuma uzrādot palīga apliecību;

19.9. par visiem patstāvīgi veiktajiem pasākumiem rakstiski ziņot policijas darbiniekam, kura vadībā viņš darbojas.

20. Palīgam ir tiesības pieprasīt, lai personas ievēro sabiedrisko kārtību un pārtrauc likumpārkāpumus.

21. Ja palīgs uzskata, ka viņam uzdotais uzdevums ir pretrunā ar likumu, viņam ir tiesības šo uzdevumu nepildīt, par to paziņojot policijas darbiniekam, kura vadībā viņš darbojas, un augstākam policijas priekšniekam.

22. Palīgam nav tiesību veikt kriminālprocesu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās procesuālās darbības, kā arī piemērot administratīvās ietekmēšanas līdzekļus par administratīvajiem pārkāpumiem.

V. Palīga darba rezultātu uzskaite un vērtējums

23. Palīga darba rezultātus uzskaita un novērtē policijas darbinieks, kura vadībā palīgs darbojas.

24. Palīga darba vērtējumu sagatavo, apkopojot darba rezultātus par katru ceturksni.

25. Vērtējumam pievieno palīga raksturojumu, kurā iekļauta informācija par to, kā palīgs ievēro normatīvo aktu prasības, kā arī priekšlikumi par turpmākās sadarbības lietderību.

26. Palīga darba vērtējumu apstiprina Valsts policijas priekšnieks vai teritoriālās iestādes priekšnieks un pievieno palīga personas lietai.

VI. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992.gada 28.septembra lēmumu Nr.405 "Par nolikumu par policijas darbinieka palīgu" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 59.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.decembri.

01.12.2004