Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumus Nr. 632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.889

Rīgā 2004.gada 26.oktobrī (prot. Nr.62 18.§)
Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk — centrs) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Centra mērķis ir īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību.

II. Centra kompetence, funkcijas un uzdevumi

3. Centra kompetencē ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto funkciju pildīšana patērētāju tiesību un interešu aizsardzības jomā.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centram ir šādi uzdevumi:

4.1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvāto (piedāvājamo) preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām, kā arī citām normatīvo aktu prasībām;

4.2. uzraudzīt par precēm un pakalpojumiem sniegtās informācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4.3. uzraudzīt par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4.4. pieprasīt par precēm un pakalpojumiem, kā arī par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju papildu informāciju, kā arī kontrolēt prasību izpildi par papildu informācijas sniegšanu;

4.5. pārbaudīt, vai tiek ievērota garantijas saistību uzņemšanās, noformēšanas un izpildes kārtība;

4.6. pārbaudīt, vai pareizi tiek noteikts svars, mērs un samaksa;

4.7. pārbaudīt, vai tiek ievērota preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtība, kā arī pieprasīt, lai cenas precēm un pakalpojumiem tiktu norādītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.8. piedalīties informācijas ātrās apmaiņas sistēmā par bīstamām precēm, lai atbilstoši tirgus uzraudzības kompetencei pārbaudītu saņemto informāciju par bīstamām precēm, kā arī informētu par tām citas attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes;

4.9. izvērtēt reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņemt attiecīgus lēmumus;

4.10. izvērtēt komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4.11. izvērtēt patērētājiem izteikto piedāvājumu, līgumu projektu, kā arī noslēgto līgumu un saistību izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņemt attiecīgu lēmumu;

4.12. pārbaudīt, vai patērētāju noslēgtajos līgumos ir ietverta normatīvajos aktos noteiktā atteikuma tiesību paziņošanas un izmantošanas kārtība;

4.13. kontrolēt, vai tiek ievērota kārtība, kādā piesakāms patērētāju prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze, un pieņemt lēmumu par patērētāju likumīgo prasību izpildi;

4.14. atbilstoši kompetencei izveidot, uzturēt un aktualizēt ekspertīzes veicēju datu bāzi;

4.15. atbilstoši kompetencei izpildīt ražotāju, pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju un patērētāju pieprasījumus par iespējamiem ekspertīzes veicējiem;

4.16. sadarboties ar starptautiskajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

4.17. pārstāvēt patērētāju intereses speciālajās komitejās un starpvalstu sadarbības tīklos;

4.18. veikt citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

III. Centra amatpersonas, darbinieki un tā darbības tiesiskuma nodrošināšana

5. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī nosaka centra struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.

6. Centra direktors var iesaistīt centra darbā ekspertus, konsultantus, speciālistus un citus darbiniekus (turpmāk — darbinieki), noslēdzot ar viņiem darba līgumu vai uzņēmuma līgumu.

7. Centra amatpersonas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

7.1. bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuras ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek tirdzniecība un/vai tiek sniegti pakalpojumi, un pildīt šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus patērētāju tiesību un interešu aizsardzības jomā;

7.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

7.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu preču vai pakalpojumu drošumu un atbilstību līguma noteikumiem, vai centra funkciju vai amatpersonas amata pienākumu pildīšanai;

7.4. noteikt ražotājiem, pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem termiņu, kurā jāsniedz rakstiska atbilde par patērētāja iesniegumā vai sūdzībā minētajiem apstākļiem vai jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

7.5. sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

7.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt preču paraugus laboratoriskas vai cita veida ekspertīzes veikšanai;

7.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturēt preču realizāciju vai pakalpojumu sniegšanu līdz testēšanas laboratoriju vai ekspertu atzinuma saņemšanai, ja:

7.7.1. informācija par preci vai preces marķējums neatbilst normatīvo aktu prasībām;

7.7.2. netiek uzrādīts atbilstības apliecinājums vai apstiprinājums;

7.7.3. rodas pamatotas aizdomas par preces vai pakalpojuma bīstamību;

7.8. pamatojoties uz testēšanas laboratoriju vai ekspertu atzinumu vai informāciju, kas saņemta no informācijas ātrās apmaiņas sistēmas par bīstamām precēm, pieprasīt izņemt no apgrozības preces vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja tie neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām drošuma prasībām;

7.9. ja nepieciešams, pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

7.10. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

8. Centra amatpersona, pildot amata pienākumus ārpus darba (dienesta) telpām, uzrāda dienesta apliecību.

9. Centra amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot centra direktoram attiecīgu iesniegumu.

10. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

IV. Pārskats par centra darbību un līdzekļu izlietojumu

11. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par centra funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu.

12. Centrs tieši (arī izmantojot mājas lapu internetā) vai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību regulāri informē sabiedrību par centra darbību un tās rezultātiem.

V. Noslēguma jautājums

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 20.jūlija noteikumus Nr.261 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 237./238.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
29.10.2004