Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.05.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.632

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 13.§)
Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - centrs) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Centra mērķis ir īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, kā arī bīstamo iekārtu un reglamentētās metroloģijas uzraudzību.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1300 redakcijā)

II. Centra kompetence, funkcijas un uzdevumi

3. Centra kompetencē ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu īstenošana un funkciju pildīšana patērētāju tiesību un interešu aizsardzības, tirgus uzraudzības, kā arī bīstamo iekārtu uzraudzības un reglamentētās metroloģijas jomā.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1300 redakcijā)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centram ir šādi uzdevumi:

4.1. atbilstoši kompetencei kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvāto (piedāvājamo) preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.2. uzraudzīt par šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajām precēm un pakalpojumiem sniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.3. uzraudzīt par šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto preču un pakalpojumu ražotāju, importētāju, izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.3.1 atbilstoši kompetencei veikt uzraugošās iestādes funkcijas, īstenojot tirgus uzraudzību saskaņā ar:

4.3.1 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Regulu (EK) Nr. 1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām;

4.3.1 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem;

4.3.1 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Regulu (ES) Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu;

4.3.1 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/424 par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK;

4.3.1 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK;

4.3.1 6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK;

4.3.1 7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES;

4.4. (svītrots ar MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606);

4.5. pārbaudīt, vai tiek ievērota garantijas saistību uzņemšanās, noformē­šanas un izpildes kārtība;

4.6. pārbaudīt, vai pareizi tiek noteikts pārtikas un nepārtikas preču svars, mērs un pirkuma samaksa;

4.7. pārbaudīt, vai tiek ievērota preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtība;

4.8. konsultēt patērētājus par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem;

4.9. informēt ražotājus, importētājus, pilnvarotos pārstāvjus, izplatītājus, pakalpojumu sniedzējus, mērīšanas līdzekļu lietotājus un bīstamo iekārtu valdītājus par viņu pienākumiem normatīvajos aktos noteikto prasību izpildē;

4.10. piedalīties Kopienas ātrās ziņošanas sistēmā RAPEX, lai atbilstoši centra tirgus uzraudzības kompetencei sniegtu informāciju par Latvijas tirgū atklātajām bīstamajām precēm un pārbaudītu saņemto informāciju par bīstamām precēm, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu starp tirgus uzraudzības un kontroles iestādēm, pildot Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas RAPEX nacionālā kontaktpunkta funkcijas;

4.11. izvērtēt reklāmas un komercprakses atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņemt attiecīgus lēmumus;

4.12. izvērtēt komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.13. izvērtēt patērētājiem izteikto piedāvājumu, līgumu projektu, kā arī noslēgto līgumu un saistību izpildes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņemt attiecīgu lēmumu;

4.14. pārbaudīt, vai patērētāju noslēgtajos līgumos ir ietverta normatīvajos aktos noteiktā atteikuma tiesību paziņošanas un izmantošanas kārtība;

4.15. (svītrots ar MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606);

4.16. uzraudzīt tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.17. veikt lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību;

4.18. veikt fasēto preču metroloģisko kontroli;

4.19. (svītrots ar MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606);

4.20. (svītrots ar MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606);

4.21. pildot Eiropas patērētāju palīdzības tīkla centra funkcijas Latvijā, apkopot informāciju un informēt patērētājus par patērētāju tiesībām Eiropas Savienības dalībvalstīs un par pārrobežu iepirkšanos, kā arī koordinēt jautājumu risināšanu par patērētāju pārrobežu sūdzībām Eiropas Savienībā;

4.21.1 uzraudzīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. februāra Regulas (ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un groza Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK, ievērošanu attiecībā uz patērētājiem;

4.22. atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regula (ES) 2017/2394 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2006/2004, veikt vienotajam sadarbības birojam un kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus;

4.22.1 atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (EK) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK, veikt kontaktpunktam paredzētos uzdevumus strīdu izšķiršanai tiešsaistē;

4.22.2 veikt vienotajam kontaktpunktam paredzētos uzdevumus saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu;

4.22.3 veikt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas sekretariāta funkcijas;

4.22.4 atbilstoši kompetencei uzraudzīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1128 par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū ievērošanu attiecībā uz patērētājiem;

4.23. uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu prasību ievērošanu bīstamo iekārtu uzraudzības jomā;

4.24. izmeklēt bīstamo iekārtu avārijas;

4.25. uzturēt bīstamo iekārtu reģistru;

4.26. atbilstoši kompetencei piedalīties normatīvo aktu izstrādē darba grupās un sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu izstrādi patērētāju tiesību aizsardzības, tirgus uzraudzības, bīstamo iekārtu uzraudzības un valsts metroloģiskās kontroles un uzraudzības jomā;

4.27. informēt valsts pārvaldes iestādi vai attiecīgo pašvaldību, ja konstatēts, ka amatpersonas nav ievērojušas likumu vai citu normatīvo aktu prasības bīstamo iekārtu uzraudzības jomā;

4.28. sadarboties ar starptautiskajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas patērētāju tiesību aizsardzības, tirgus uzraudzības, reglamentētās metroloģijas un bīstamo iekārtu uzraudzības jomā;

4.29. pārstāvēt patērētāju intereses speciālajās komitejās un starpvalstu sadarbības tīklos;

4.30. veikt citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, reklāmu, komercpraksi, informācijas sabiedrības pakalpojumus, metroloģiju un bīstamo iekārtu uzraudzību.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr. 1300; MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 178; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 670; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 646; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 282)

III. Centra amatpersonas, darbinieki un tā darbības tiesiskuma nodrošināšana

5. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī nosaka centra struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.

6. Centra amatpersonas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

6.1. bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuras ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek preču ražošana vai lietu izgatavošana, uzglabāšana, tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana, kā arī vietas, kurās lieto vai, iespējams, lieto valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus un uzraudzībai un kontrolei pakļautās bīstamās iekārtas, un pildīt šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus patērētāju tiesību un interešu aizsardzības, tirgus uzraudzības, reglamentētās metroloģijas un bīstamo iekārtu uzraudzības jomā;

6.2. netraucēti veikt visas darbības, kas nepieciešamas kontroles veikšanai;

6.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no ražotājiem, pārdevējiem, pakalpo­jumu sniedzējiem, bīstamo iekārtu valdītājiem un mērīšanas līdzekļu lietotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām centra uzdevumu veikšanai vai amatpersonas amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

6.4. noteikt ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem, bīstamo iekārtu valdītājiem un mērīšanas līdzekļu lietotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām termiņu, kurā jāsniedz rakstiska atbilde, paskaidrojums vai informācija centram vai jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

6.5. sastādīt aktus par normatīvo aktu ievērošanu centra kompetencē esošajās jomās, veikt kontrolpirkumus un kontrolpasūtījumus, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

6.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt preču paraugus laboratoriskas vai cita veida ekspertīzes veikšanai;

6.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturēt preču realizāciju vai pakalpojumu sniegšanu līdz testēšanas laboratorijas vai ekspertu atzinuma saņemšanai vai lēmuma pieņemšanai, ja:

6.7.1. informācija par preci vai preces marķējums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6.7.2. prece nav nodrošināta ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem vai rodas pamatotas aizdomas, ka prece nav nodrošināta ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem;

6.7.3. rodas pamatotas aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām;

6.7.4. ja fasēto preču faktiskā satura daudzums neatbilst normatīviem;

6.7.5. (svītrots ar MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606);

6.7.1 apturēt bīstamo iekārtu lietošanu, ja konstatēta neatbilstība normatīvo aktu prasībām, kuras dēļ var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide un materiālās vērtības;

6.8. pamatojoties uz testēšanas laboratorijas vai ekspertu atzinumu, informāciju, kas saņemta no informācijas ātrās apmaiņas sistēmas par bīstamajām precēm, vai centra amatpersonu lēmumu, aizliegt realizēt, pieprasīt izņemt no apgrozības preces vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja tie neatbilst normatī­vajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām;

6.9. pieprasīt, lai ražotāji, pārdevēji, pakalpojumu sniedzēji, mērīšanas līdzekļu lietotāji un bīstamo iekārtu valdītāji nodrošina objekta vadītāja, objekta atbildīgās amatpersonas vai cita pārstāvja klātbūtni kontroles laikā, kā arī, ja nepieciešams, pieaicināt lieciniekus un veikt kontroli bez objekta pārstāvja klātbūtnes, ja ražotājs, pārdevējs, pakalpojumu sniedzējs, mērīšanas līdzekļu lietotājs vai bīstamo iekārtu valdītājs neizpilda minēto prasību;

6.10. pieprasīt, lai ražotāji, pārdevēji, pakalpojumu sniedzēji, mērīšanas līdzekļu lietotāji un bīstamo iekārtu valdītāji izpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības un novērš neatbilstību;

6.11. izņemt preces un lietas, kuras ir administratīvā pārkāpuma priekšmets;

6.12. ja nepieciešams, pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

6.13. īstenot citas tiesības, kas noteiktas patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu uzraudzību un metroloģiju reglamentējošos normatīvajos aktos.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr. 1300; MK 27.10.2015. noteikumiem Nr. 606; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 178)

7. Centra amatpersonām aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

8. Centra amatpersona, pildot amata pienākumus ārpus darba (dienesta) telpām, uzrāda dienesta apliecību.

9. Centra amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot centra direktoram attiecīgu iesniegumu. Centra direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1300 redakcijā)

10. Centra amatpersonu faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

IV. Pārskats par centra darbību un līdzekļu izlietojumu

11. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par centra funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu.

12. Centrs šo noteikumu 4.21.apakšpunktā minēto funkciju nodrošināša­nai izmanto valsts budžeta līdzekļus - dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un no Eiropas Komisijas šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

13. Centrs regulāri informē sabiedrību par patērētāju tiesībām, centra darbību un tās rezultātiem, izmantojot tiešu saziņu, mājas lapu internetā (www.ptac.gov.lv), informatīvus materiālus vai plašsaziņas līdzekļus.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 178)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1. Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumus Nr.889 "Patērē­tāju tiesību aizsardzības centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 171.nr.; 2005, 63.nr.; 2006, 90.nr.);

14.2. Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumus Nr.174 "Valsts metroloģiskās inspekcijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 43.nr.).

15. Šo noteikumu 4.3.4., 4.3.5. un 4.3.6. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 21. aprīlī.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

16. Šo noteikumu 4.21.1 apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 3. decembrī.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
19.05.2020