Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Pāvilostas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Pāvilostā 2004.gada 30.septembrī

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un LR likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Pāvilostas pilsētā.

1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Pāvilostas pilsētas dome atkarībā no tekošā budžeta gada ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par īpašumu, kuros viņi dzīvo, un īpašuma adrese ir deklarētā dzīvesvieta saskaņā ar deklarētās dzīvesvietas izziņu, kā arī pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Pāvilostas pilsēta, šādā apmērā no taksācijas gada aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļu summas:

2.1.1. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem pirmās grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku - par 70%;

2.1.2. fiziskām personām, kuru ģimenēs ir četri un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēs ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas (saskaņā ar trūcīgās ģimenes izziņu) - par 70%;

2.1.3. fiziskām personām ar vienu un vairāk bērniem, kuru apgādnieks likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un piedalās aktīvajos nodarbinātības veicināšanas pasākumos - par 20%;

2.1.4. fiziskām personām, kuru ģimenēs ir četri un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu - par 25%;

2.1.5. fiziskām personām, kuru ģimenēs ir četri un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas - par 50%;

2.1.6. fiziskām personām ar vienu vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuru ģimenēm Ministru kabineta noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un kuru darbspējīgie ģimenes locekļi piedalās līdzdalības pasākumu veikšanā - par 70%;

2.1.7. fiziskām personām, kuras saņem garantēto minimālo iztikas (GMI) pabalstu - par 70%;

2.1.8. nestrādājošiem pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz 50% no minimālās darba algas - par 50%.

3. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

3.1. Atvieglojumi zemes īpašniekiem un zemes lietotājiem piešķirami, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1.1. ja zemes īpašnieku nekustamais īpašums un lietojums nav iznomāts citam lietotājam;

3.1.2. ja zemes īpašniekam un lietotājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļu taksācijas periodiem.

3.2. Lai saņemtu atvieglojumus 2.punktā minētajām kategorijām, jāaizpilda iesnieguma veidlapa saskaņā ar pielikumu un iesniegumam jāpievieno:

3.2.1. deklarētās dzīvesvietas izziņa;

3.2.2. pensionāra apliecība;

3.2.3. invaliditātes apliecība;

3.2.4. trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments;

3.2.5. dokuments, kas apliecina līdzdarbības pasākumu veikšanu;

3.2.6. bērnu dzimšanas apliecības;

3.2.7. ziņas par vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem tiek pārbaudītas iedzīvotāju reģistrā;

3.2.8. valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas, valsts ģimenes pabalstu (bērnu nauda) vai bezdarbnieka pabalsta apmēru;

3.2.9. darbavietas izziņa par algas apmēru;

3.2.10. izziņa no valsts nodarbinātības dienesta;

3.2.11. pašvaldības izziņa par īpašumu sastāvu un skaitu;

3.2.12. pašvaldības izziņa par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem.

3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar 2.punktu izskata un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem veselības un sociālo lietu komisija un apstiprina Pāvilostas pilsētas domes sēdē.

Pāvilostas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Kristapsons

23.10.2005