Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.12.2008. - 30.07.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumus Nr. 435 "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.618

Rīgā 2004.gada 20.jūlijā (prot. Nr.44 33.§)
Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas kārtību Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk - aģentūra).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

1.1 Noteikumi neattiecas uz maināmām velkamām mašīnām, kas no­teiktas normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un tehnoloģiskajiem agregātiem.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

1.2 Aģentūra nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, kurā uzskaita traktortehniku, tās piekabes, kā arī traktortehnikas un tās piekabju rāmjus vai traktortehnikas kabīnes, uz kurām izgatavotājs norādījis identifikācijas numuru (turpmāk - numurētais agregāts). Informatīvajā sistēmā tiek iekļauti katras traktortehnikas vai tās piekabes, vai numurētā agregāta uzskaites tehniskie dati un dati par tā īpašnieku, turētāju un valdītāju.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

3. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

4. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

II. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas dokumenti un valsts reģistrācijas numura zīmes

(Nodaļas nosaukums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

5. Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi, aģentūra izsniedz vienu no šādiem traktortehnikas vai tās piekabes stingrās uzskaites dokumentiem:

5.1. reģistrācijas apliecību (1.pielikums);

5.2. tirdzniecības numura apliecību (2.pielikums);

5.3. tranzīta numura apliecību (3.pielikums);

5.4. speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecību (4.pielikums).

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā; 5.2., 5.3., 5.4.apakš­punkts stājas spēkā 01.04.2008.; sk. 103. punktu)

6. Datus reģistrācijas apliecībā (izņemot datus tās iekšējā atvērumā) nepapildina un nelabo. Reģistrācijas apliecībā visām sadaļām un sadaļu rindām jābūt aizpildītām (izņemot sadaļas iekšējā atvērumā). Ja kādai sadaļai vai tās rindai nav atbilstošu datu, šīs rindas aizpilda ar divām zvaigznītēm. Ja mainās reģistrācijas apliecībā norādītie dati (izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā), nepieciešama jauna reģistrācijas apliecība.

7. Katrai reģistrētai traktortehnikas vai tās piekabes vienībai izsniedz vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma, izņemot gadījumus, ja traktortehnika vai tās piekabe Latvijā ievesta uz laiku vai arī ja termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu prasību nodrošināšanai (piemēram, turējums, finanšu līzings).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

8. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

9. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

10. Katrai traktortehnikas vai tās piekabes vienībai, reģistrējot to pirmo reizi, piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz tam atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk - numura zīme) saskaņā ar valsts standartu LVS 83 : 2007 "Traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes". Valsts reģistrācijas numuru piešķir pēc kārtas, un numura zīmi izsniedz aģentūras rajonu nodaļās.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

10.1 Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi īpašumā, mainot valsts reģistrācijas numuru vai saņemot numura zīmi nozaudētās vai nozagtās vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no attiecīgās aģentūras nodaļas rīcībā esošajām numura zīmēm.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

10.2 Traktortehnikai vai tās piekabei var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

10.2 1. tranzīta numura zīmes. Tās izsniedz traktortehnikai vai tās piekabei, kuru paredzēts izvest no Latvijas Republikas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī vai kura piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijas Republikā, tai nav derīgas numura zīmes. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura apliecība;

10.2 2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz tikai noteiktā kārtībā aģentūrā reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar traktortehnikas vai tās piekabju tirdzniecību (turpmāk - tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina izsniegta tirdzniecības numura apliecība;

10.2 3. speciālās traktortehnikas numura zīmes. Tās izsniedz traktor­tehnikai, kuru izgatavotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.04.2008.; sk. 103.punktu)

III. Traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks, valdītājs un turētājs

(Nodaļas nosaukums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

11. Traktortehniku vai tās piekabi aģentūrā reģistrē personas īpašumā, valdījumā vai turējumā, numurētos agregātus reģistrē personas īpašumā. Īpašnieks, valdītājs vai turētājs var būt:

11.1. pilngadību sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai ārzemnieks, kuram saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā, kā arī persona, kas nav sasniegusi pilngadību, ja:

11.1.1. saskaņā ar Civillikuma 220.pantu persona izsludināta par pilngadīgu;

11.1.2. persona stājusies laulībā pirms 18 gadu vecuma saskaņā ar Civillikuma 221.pantu;

11.1.3. traktortehniku vai tās piekabi, vai numurēto agregātu manto tikai nepilngadīgas personas;

11.1.4. reģistrēto traktortehniku atļauts vadīt personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu (reģistrē personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu);

11.2. Latvijā noteiktā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, tās filiāle, līgumsabiedrība, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde (turpmāk - juridiska persona).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

12. Ja traktortehnika vai tās piekabe, vai numurētais agregāts iegūts kopīpašumā, tad, to reģistrējot, par īpašnieku norāda vienu no līdzīpašniekiem un papildus iesniedz pārējo līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par to, kuru no līdzīpašniekiem norādīt reģistrācijas apliecībā. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt aģentūrā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Kopīpašums".

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

13. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai nepieciešamos dokumentus aģentūrā iesniedz (uzrādot pasi vai Latvijas Republikas transportlīdzekļa vadītāja apliecību), iesniegumu (5.pielikums) paraksta, kā arī reģistrācijas dokumentu un numura zīmes saņem:

13.1. traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs:

13.1.1. pilngadīga fiziska persona;

13.1.2. juridiskas personas pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu, ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;

13.1.3. juridiskas personas atbildīgā persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu un juridiskās personas zīmogu (vai tikai ar parakstu, ja aģentūras rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas paraksta tiesībām). Atbildīgā persona iesniegumā norāda arī savu amatu;

13.1.4. traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja - pilngadīgas fiziskas personas - pilnvarota persona, iesniedzot Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru;

13.1.5. nepilngadīgas fiziskas personas aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu;

13.1.6. pilngadīgas fiziskas personas aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu;

13.1.7. fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja reģistrējamo traktortehniku atļauts vadīt no 16 gadu vecuma.

13.2. traktortehnikas vai piekabes izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā (kurš noslēdzis atbilstošu līgumu ar aģentūru) pilnvarota persona -, ja tiek reģistrēta šī komersanta izgatavota traktortehnika vai tās piekabe. Šajā gadījumā pilnvarotā persona iesniedz attiecīgā komersanta izdotu noteikta parauga pilnvaru, kuru paraksta arī traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks tirdzniecības uzņēmuma pilnvarotās personas klātbūtnē, uzrādot pasi vai Latvijas Republikas transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

13.3. reģistrācijas dokumentā norādītais traktortehnikas vai tās piekabes turētājs;

13.4. reģistrācijas dokumentā norādītais traktortehnikas vai tās piekabes līdzīpašnieks;

13.5. ķīlas ņēmējs, ja no uzskaites noņem ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, par kuru izdarīta ķīlas atzīme traktortehnikas un tās piekabju reģistrā;

13.6. zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru, ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

13.7. valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona vai tās pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru, ja no uzskaites noņem traktortehniku vai tās piekabi, pamatojoties uz izpildu dokumentu par bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi;

13.8. jebkura pilngadīga fiziska persona vai šo noteikumu 13.1.7.apakšpunktā minētā persona, ja nepieciešama reģistrācijas dokumenta maiņa, jo tajā norādītajos datos konstatēta kļūda, kura radusies tehnisku iemeslu dēļ, vai ja tiek mainīta bojāta numura zīme.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

IV. Traktortehnikas un tās piekabju agregātu numuru salīdzināšana

14. Agregātu numuru salīdzināšana ir traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta apskate, lai pārliecinātos par reģistrācijas pamatojuma dokumentos norādīto uzskaites datu un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteiktu trūkstošos datus.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

15. Aģentūra izsniedz izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu (6.pielikums) personai, kas uzrādījusi traktortehniku vai tās piekabi. Izziņā norāda agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus, apliecinot ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

16. Papildus šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad traktor­tehnikas vai tās piekabes reģistrācijai nepieciešama izziņa par traktortehnikas vai to piekabju agregātu numuru salīdzināšanu, to iesniedz arī:

16.1. (svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896);

16.2. lai tiktu reģistrēta traktortehnika vai tās piekabe, kurai traktortehnikas un tās piekabju reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 62.punktu mainīts identifikācijas numurs vai arī kurai identifikācijas numura nav;

16.3. ja aģentūras darbiniekam radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību;

16.4. ja to vēlas traktortehnikas vai tās piekabes, vai numurētā agregāta īpašnieks vai ieguvējs.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

17. Ja dienā tiek veiktas vairākas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas darbības, atkārtota agregātu numuru salīdzināšana nav nepieciešama.

18. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona uzrāda arī traktortehnikas vai tās piekabes, vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošus dokumentus (reģistrācijas apliecība, ārvalsts tehniskā pase). Ja dokumenti netiek uzrādīti, izziņā par traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu izdara atzīmi, ka dokumenti nav uzrādīti.

19. Izziņa par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu ir derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas. Tā ir derīga arī pēc minētā termiņa beigām, ja nepieciešams reģistrēt jaunu, agrāk nereģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, kuru Latvijā pārdevis traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotājs vai tā oficiālais pārstāvis, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar aģentūru.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

20. Personai, kas salīdzina agregātu numurus, ir tiesības ar dažādiem mehāniskiem paņēmieniem attīrīt vietu, uz kuras izgatavotājs norādījis traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numuru, lai tas būtu labi saskatāms un varētu pārliecināties, vai numurs nav mainīts.

V. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas papildnosacījumi

21. Traktortehniku vai tās piekabi reģistrē jebkurā aģentūras nodaļā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Traktortehniku vai tās piekabi reģistrē pēc tam, kad aģentūras darbinieks ir pārliecinājies par reģistrācijas dokumentu iesniedzēja identitāti un ir iesniegtas turējumu apliecinošu dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

22. Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi, vai numurēto agregātu juridiskas personas īpašumā, pārbauda norādītās informācijas atbilstību aģentūras rīcībā esošajiem Uzņēmumu reģistra datiem vai citiem datiem. Ja aģentūras rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu juridiskās personas statusu, nepieciešams juridiskās personas statusu apliecinošs dokuments (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu). Minētais dokuments nav nepieciešams tām juridiskajām personām, kuru juridiskais statuss ir noteikts ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

23. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes turētāju, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniegumā norāda reģistrācijas apliecības derīguma termiņu (ja tas ir ierobežots), turētāja adresi un:

23.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja turētājs ir fiziska persona, kurai piešķirts personas kods;

23.2. vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, ja turētājs ir fiziska persona, kurai nav piešķirts personas kods;

23.3. nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, ja turētājs ir juridiska persona;

23.4. nosaukumu, ja turētājs ir ārvalsts juridiska persona, kura nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

23.5. nosaukumu, ja turētājs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde;

23.6. (svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

24. Dokumentus traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai pieņem, ja tajos norādītie dati ļauj identificēt traktortehniku vai tās piekabi un attiecīgo personu. Dokumentus pieņem latviešu valodā. Ja dokumentus iesniedz citās valodās, aģentūras darbiniekam ir tiesības pieprasīt to notariāli apstiprinātu tulkojumu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

25. Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas vai citas aģentūrā veicamas darbības aizliegumu, kā arī aizliegumu izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas (turpmāk - liegums) reģistrē traktortehnikas un tās piekabju reģistrā, pamatojoties uz traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka iesniegumu vai normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Liegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas liegums reģistrēts, uz normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu, vai dzēš citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

26. Komercķīlas atzīmi traktortehnikas un tās piekabju reģistrā reģistrē, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas saņemts no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes ieķīlāšanai. Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot traktortehniku vai tās piekabi, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, traktortehnikas un tās piekabju reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka lūguma viņam izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību, sadaļā "Piezīmes" norādot atzīmi "Ieķīlāts" un attiecīgi "Aizliegts izvest no LR".

27. Pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, ieķīlāto traktortehniku vai tās piekabi aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas. Par to no Komercķīlu reģistra turētāja pieprasa attiecīgu informāciju. Komercķīlas atzīmi dzēš, pamatojoties uz komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu.

28. Iekšlietu ministrijas meklējamās traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu datu bāzē reģistrācijas liegumu uzliek vai noņem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

29. Ja aģentūras rīcībā ir informācija, ka traktortehnika vai tās piekabe, vai numurētie agregāti izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, aģentūras rīcību nosaka aģentūras un Valsts policijas starpresoru vienošanās. Šajā gadījumā lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju pieņem aģentūra pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas no attiecīgās policijas iestādes.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896; MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.989)

30. Lēmuma pieņemšanu par traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju var atlikt ne ilgāk kā uz 15 dienām. Par pieņemto lēmumu informē personu, kas pieteikusi traktortehniku vai tās piekabi reģistrācijai.

31. Lai saņemtu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību, pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas iesniedz dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļu reģistra valsts nodevas samaksu par attiecīgo reģistrācijas darbību. Ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par nodevas samaksu, dokuments nav jāiesniedz.

VI. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

33. Lai reģistrētu iepriekš ārvalstīs reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, aģentūrā iesniedz:

33.1. iesniegumu;

33.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

33.3. iepriekš izsniegto traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu. Dokuments, kurš apliecina, ka traktortehnika vai tās piekabe ir norakstīta vai nav atjaunojama, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu;

33.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai rēķinu-uzziņu (7.pielikums), ja traktortehnika vai tās piekabe atsavināta Latvijas Republikā, vai Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu;

33.5. muitas deklarāciju, kas ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, ja traktortehnika vai tās piekabe tiek ievesta no valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk - trešā valsts);

33.6. atbilstības deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mašīnu drošību un normatīvajiem aktiem par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisijas pieļaujamām normām (izņemot traktorus un to piekabes), ja traktortehnika iegādāta kādā no trešajām valstīm;

33.7. atbilstības sertifikātu traktoram vai tā piekabei saskaņā ar norma­tīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu. Ja šāda sertifikāta nav, iesniedz Sertifikācijas un testēšanas centra atzinumu, ka traktors vai tā piekabe atbilst minētā normatīvā akta pielikumos noteiktajām prasībām. Atbilstības sertifikātu vai Sertifikācijas un testēšanas centra atzinumu iesniedz, ja traktors vai tā piekabe iegādāta kādā no trešajām valstīm.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

33.1 Lai reģistrētu iepriekš nereģistrētu jaunu traktortehniku (izņemot traktorus un to piekabes), aģentūrā iesniedz:

33.1 1. iesniegumu;

33.1 2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabju agregātu numuru salīdzināšanu;

33.1 3. atbilstības deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mašīnu drošību un normatīvajiem aktiem par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisijas pieļaujamām normām;

33.1 4. traktortehnikas izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas uzskaites tehniskos datus. Kā traktortehnikas uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu var iesniegt rēķinu-uzziņu, ko izsniedzis komersants - izgatavotāja oficiālais pārstāvis;

33.1 5. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

33.1 6. muitas deklarāciju, kas noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, ja traktortehnika tiek ievesta Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

33.2 Lai reģistrētu iepriekš nereģistrētu jaunu traktoru vai tā piekabi, aģentūrā iesniedz:

33.2 1. iesniegumu;

33.2 2. izziņu par traktora vai tā piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

33.2 3. atbilstības sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu;

33.2 4. traktora vai tā piekabes izgatavotāja vai oficiālā pārstāvja dokumentu, kas apliecina traktora vai tā piekabes uzskaites tehniskos datus. Kā traktora vai tā piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu var iesniegt rēķinu-uzziņu, ko izsniedzis komersants - izgatavotāja oficiālais pārstāvis;

33.2 5. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

33.2 6. muitas deklarāciju, kas noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, ja traktors vai tā piekabe tiek ievesta Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

34. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

35. Traktortehniku vai tās piekabi reģistrē uz tās personas vārda, kas iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā norādīta kā ieguvējs.

36. Ārvalstī iepriekš reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites saskaņā ar attiecīgajā valstī pastāvošo traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas kārtību.

37. Ārvalstī izsniegtās numura zīmes, ar kurām traktortehnika vai tās piekabe ievesta Latvijā, nodod aģentūrā. Ja traktortehnika vai tās piekabe agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīta ar ārvalsts numura zīmēm un reģistrācijā tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

38. No ārvalsts ievestas traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tās reģistrācijas Latvijā, izņemot šādus gadījumus:

38.1. traktortehniku vai tās piekabi kā preci Latvijā ievedis pats tirdzniecības uzņēmums vai arī cita Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas to nodevusi realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

38.2. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā, vēlas atsavināt tai piederošu traktortehniku vai tās piekabi, un šī traktortehnika vai tās piekabe reģistrēta ārvalstī.

VII. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācijas kārtība

39. Lai reģistrētu tirdzniecības uzņēmumā iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, aģentūrā iesniedz:

39.1. iesniegumu;

39.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

39.3. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites un tirdzniecības uzņēmuma atzīmi par pārdošanu;

39.4. (svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896);

39.5. rēķinu-uzziņu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

40. Tirdzniecības uzņēmumā iegādātu traktortehniku vai tās piekabi, kas nav reģistrēta aģentūrā, tālāk atsavināt aizliegts.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

41. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu uz abpusēja iesnieguma pamata, aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

42. Pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, īpašnieka maiņu reģistrē, ja traktortehnikai vai tās piekabei ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un īpašnieka maiņas reģistrācija notiek atsavinātāja un ieguvēja vai viņu pilnvaroto personu klātbūtnē.

43. Ja traktortehnika vai tās piekabe ir laulāto kopīga manta, laulātais, uz kura vārda traktortehnika vai tās piekabe reģistrēta, īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegumā ar parakstu apliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju pret traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanu.

44. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu uz līguma pamata, aģentūrā iesniedz:

44.1. iesniegumu;

44.2. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites;

44.3. izrakstu no notariālo darbību aktu grāmatas vai Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz traktortehniku vai tās piekabi.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

45. Ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

46. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu uz tiesas sprieduma pamata, aģentūrā iesniedz:

46.1. iesniegumu;

46.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

46.3. reģistrācijas apliecību;

46.4. tiesas spriedumu, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (iesniedz tiesas apliecinātu norakstu ar atzīmi par sprieduma stāšanos spēkā vai tā noraksta kopiju, uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

47. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu sakarā ar mantojumu, aģentūrā iesniedz:

47.1. iesniegumu;

47.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

47.3. reģistrācijas apliecību;

47.4. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

48. Pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas mantinieks, uzrādot mantojuma atklāšanas faktu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu) un iesniedzot to kopijas aģentūrā, var reģistrēt traktortehniku vai tās piekabi uz sava vārda kā valdītājs. Līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās".

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

49. Ja mantinieki ir vairāki, aģentūrā iesniedz mantinieku vienošanos par traktortehnikas vai tās piekabes valdītāju. Šo vienošanos apliecina Civillikuma 1474.pantā norādītā persona. Ja vienošanās oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu, vai arī iesniedz Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

50. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes realizācijai, aģentūrā iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

50.3. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites vai aģentūras izsniegtu izziņu par konkrētas traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites. Ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijā, iesniedz traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, bet no ārvalsts ievestai traktortehnikai vai tās piekabei - muitas deklarāciju vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt traktortehniku vai tās piekabi. Ja aģentūras rīcībā ir attiecīga informācija, dokuments nav jāiesniedz;

50.4. dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas - traktortehnikas vai tās piekabes - nodošanu īpašumā vai nodošanu realizācijā (kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu). Minēto dokumentu izsniedz zvērināts tiesu izpildītājs vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, pamatojoties uz izpildu dokumentu par traktortehnikas vai tās piekabes bezstrīdus piedziņu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

51. Ja apķīlātās vai valstij piekritīgās traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai netiek iesniegts traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments un par to nav informācijas traktortehnikas un tās piekabju reģistrā, to aizliegts reģistrēt kā traktortehniku vai piekabi, bet atļauta numurēto agregātu reģistrācija saskaņā ar šo noteikumu 63.punktu.

52. Apķīlātu vai valstij piekritīgu ārvalstī reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi reģistrē, nenoņemot no uzskaites attiecīgajā ārvalstī.

53. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu, kuras pamatā ir akts par juridiskajai personai piederošas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā, aģentūrā iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas apliecību;

53.3. aktu par juridiskai personai piederošas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā, norādot, ka īpašuma tiesības pāriet ieguvējam. Aktā iekļauj ziņas par atsavinātāju un ieguvēju (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese) un traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, lai identificētu konkrēto traktortehniku vai tās piekabi, un to apliecina ar atsavinātāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu;

53.4. dokumentu, kas apliecina atsavinātāja īpašuma tiesības uz traktortehniku vai tās piekabi, un izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu, ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta uz atsavinātāja vārda;

53.5. dokumentu, kas apliecina, ka īpašuma tiesības iegūtas no apdrošinājuma ņēmēja - juridiskas vai fiziskas personas -, ja apdrošināšanas sabiedrība ieguvusi īpašumā traktortehniku vai tās piekabi uz apdrošināšanas līguma pamata.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

54. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu, ja traktortehnika vai tās piekabe vairs nav kopīpašums, aģentūrā iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu, ja traktortehnika vai tās piekabe netiek iegūta tieši no atsavinātāja;

54.3. reģistrācijas apliecību;

54.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja traktortehniku vai tās piekabi reģistrē vienam no līdzīpašniekiem, līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu un traktortehniku vai tās piekabes nodošanu vienam no līdzīpašniekiem. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt aģentūrā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu;

54.5. ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta kā kopīpašums, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes iegūšanu kopīpašumā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

55. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, ja juridiskā persona tiek reorganizēta, aģentūrā iesniedz:

55.1. iesniegumu;

55.2. reģistrācijas apliecību;

55.3. dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes piederību pēc juridiskās personas reorganizācijas (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

56. Lai reģistrētu komersanta pamatkapitālā ieguldītās traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, aģentūrā iesniedz:

56.1. iesniegumu;

56.2. reģistrācijas apliecību, ja traktortehnika vai tās piekabe reģistrēta Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 33., 33.1 vai 33.2 punktā minētos dokumentus, ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijā;

56.3. Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par traktortehnikas vai tās piekabes ieguldījumu komersanta pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" šādas Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes nav.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

VIII. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu izmaiņu reģistrācija

57. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja vārda, uzvārda vai nosaukuma maiņu, aģentūrā iesniedz:

57.1. iesniegumu;

57.2. reģistrācijas apliecību;

57.3. izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja aģentūras rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu šīs izmaiņas:

57.3.1. komersanta reģistrācijas apliecību;

57.3.2. fiziskām personām - pasi vai Latvijas Republikas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

58. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārda, uzvārda vai nosaukuma, vai adreses maiņu, aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

59. (Svītrots ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896.)

IX. Traktortehnikas un tās piekabju uzskaites tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

60. Lai reģistrētu traktortehnikas krāsas maiņu, aģentūrā iesniedz:

60.1. iesniegumu;

60.2. izziņu par traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu;

60.3. reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

61. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura maiņu, aģentūrā iesniedz:

61.1. iesniegumu;

61.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

61.3. reģistrācijas apliecību;

61.4. dokumentu par izgatavotāja marķēta numurētā agregāta iegādi, izņemot šo noteikumu 62.punktā minētos gadījumus, kad aģentūras darbinieks pieņem lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes identificēšanu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

62. Aģentūras darbinieks var pieņemt lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes identificēšanu šādos gadījumos:

62.1. ja, remontējot traktortehniku vai tās piekabi, likvidēts vai bojāts identifikācijas numurs vai arī uzstādīta izgatavotāja marķēta numurēta agregāta detaļa ar citu identifikācijas numuru. Šajā gadījumā izziņā par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu nepieciešama norāde par šādu remontdarbu nepieciešamību;

62.2. ja traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, bet ir iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi;

62.3. ja traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numurs ir pilnīgi izrūsējis, bet tā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" agrāk ir izdarīts ieraksts par to, ka identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, un iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi;

62.4. ja traktortehnikai tiek uzstādīta izgatavotāja marķēta numurētā agregāta detaļa ar citu identifikācijas numuru, traktortehnikas reģistrācijai papildus iesniedz kādu no šo noteikumu 63.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

63. Lai reģistrētu numurēto agregātu, aģentūrā iesniedz:

63.1. iesniegumu;

63.2. izziņu par traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu, ja numurētais agregāts iepriekš nav bijis reģistrēts Latvijā vai Latvijā iepriekš reģistrētam agregātam mainījies īpašnieks un agregāts netiek iegūts tieši no atsavinātāja;

63.3. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un šādus īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus:

63.3.1. ārvalstī izdotu numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, ārvalstī vai muitas zonā izdotu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un dokumentu par to, ka numurētā agregāta ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā. Ja aģentūras rīcībā ir attiecīga informācija, dokumenti nav jāiesniedz;

63.3.2. izziņu par numurētā agregāta piederību (kopā ar izgatavotāja izdotu Latvijā ražota agregāta sertifikātu);

63.3.3. aktu par juridiskai personai piederošu numurētā agregāta nodošanu īpašumā (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar izgatavotāja izdotu Latvijā ražota agregāta sertifikātu);

63.3.4. apķīlātās vai valstij piekritīgās mantas izsoles aktu par traktortehnikas vai numurētā agregāta pārdošanu. Ja traktortehnika un tās piekabe vai numurētais agregāts nav reģistrēts Latvijā, papildus iesniedz dokumentu par to, ka numurētā agregāta vai traktortehnikas ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt numurēto agregātu. Ja aģentūras rīcībā ir attiecīgā informācija, dokuments nav jāiesniedz.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

64. Numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu neiesniedz, ja traktortehnikas un tās piekabju reģistrā ir informācija, ka attiecīgais numurētais agregāts reģistrēts īpašniekam, kurš to vēlas reģistrēt sev, vai arī īpašnieks norakstījis traktortehniku ar šādu numurēto agregātu vai pārbūvējis sev piederošu traktortehniku, uzstādot citu numurēto agregātu.

65. Pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, Latvijā reģistrēta numurētā agregāta īpašnieka maiņu reģistrē, ja numurētajam agregātam ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un īpašnieka maiņas reģistrācija notiek atsavinātāja un ieguvēja vai viņu pilnvaroto personu klātbūtnē. Šajā gadījumā atsavinātājs iesniedz izziņu par numurētā agregāta piederību.

66. Lai reģistrētu sērijveida traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi, aģentūrā iesniedz:

66.1. iesniegumu;

66.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

66.3. nepārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 33., 33.1 vai 33.2 punktā minētos dokumentus, ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijā;

66.4. sērijveidā pārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes atbilstības apliecinājumu;

66.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 63.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvē tiek mainīts numurētais agregāts.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

67. Lai reģistrētu individuālās traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi, aģentūrā iesniedz:

67.1. iesniegumu;

67.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

67.3. nepārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 3., 33.1 vai 33.2 punktā minētos dokumentus, ja traktortehnika nav reģistrēta Latvijā;

67.4. traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes aktu, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi tehniskā ekspertīze pēc pārbūves nav jāveic;

67.5. numurētā agregāta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

X. Reģistrācijas dokumentu un numura zīmju atjaunošana un maiņa

68. Lai saņemtu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu zudušā, nozaudētā, nozagtā vai bojātā reģistrācijas dokumenta vietā, aģentūrā iesniedz:

68.1. iesniegumu;

68.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

68.3. bojāto reģistrācijas dokumentu. Reģistrācijas dokumentu maina, ja bojātais dokuments nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no viena reģistrācijas dokumenta, un dokumentam var noteikt veidlapas numuru;

68.4. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgās institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu). Policijas izziņa nav jāiesniedz, ja aģentūras rīcībā ir informācija par zagta dokumenta atrašanos meklēšanā vai arī reģistrācijas dokuments nozaudēts vai zudis citos apstākļos.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

69. Ja persona aģentūrā iesniedz policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzību vai attiecīgas institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojājumu nepārvaramas varas dēļ, vai arī aģentūras rīcībā ir informācija par zagta dokumenta atrašanos meklēšanā, reģistrācijas dokumentu izsniedz par noteiktu maksu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

70. Lai saņemtu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu zudušā, nozaudētā, nozagtā vai bojātā vietā, pases vietā var uzrādīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu (veidlapa Nr.9) vai Ārlietu ministrijas izsniegtu atgriešanās apliecību.

71. Izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā, nozaudētā, nozagtā, vai bojātā vietā, traktortehnikas un tās piekabju reģistrā izdara atzīmi par to, ka iepriekšējais reģistrācijas dokuments uzskatāms par nederīgu.

72. Lai reģistrētu valsts reģistrācijas numura maiņu, aģentūrā iesniedz:

72.1. iesniegumu;

72.2. reģistrācijas dokumentu;

72.3. numura zīmi.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

73. Ja saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību traktortehnikai vai tās piekabei izsniedz, maina vai atjauno valsts reģistrācijas numuru un vienlaikus šai traktortehnikai vai tās piekabei nepieciešama tāda reģistrācija, kuru veicot numura zīme jānodod aģentūrā, vai reģistrācijas numura maiņu veic pirms traktortehnikas vai tās piekabes nodošanas komer­santam, kam ir atļauts iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, valsts reģistrācijas numura maiņu var veikt bez numura zīmes izsniegšanas. Šajā gadījumā izsniedz tikai reģistrācijas apliecību, kurā norādīts piešķirtais valsts reģistrācijas numurs.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

74. Lai saņemtu numura zīmi nozaudētās, nozagtās vai bojātās zīmes vietā, aģentūrā iesniedz:

74.1. iesniegumu;

74.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

74.3. reģistrācijas dokumentu;

74.4. policijas izziņu par numura zīmes zādzības faktu vai attiecīgās institūcijas izziņu par numura zīmes bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu). Policijas izziņa nav jāiesniedz, ja aģentūras rīcībā ir informācija par zagtas numura zīmes atrašanos meklēšanā vai arī numura zīme nozaudēta vai zudusi citos apstākļos.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

75. Ja numura zīme ir nozaudēta, nozagta vai bojāta, traktortehnikai vai tās piekabei piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunu numura zīmi, bet iepriekšējā kļūst nederīga, un tai atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt aizliegts.

76. Ja iesniedz policijas izziņu par numura zīmes zādzību vai attiecīgās institūcijas izziņu par numura zīmes bojāeju nepārvaramas varas dēļ vai numura zīme nozaudēta vai zudusi citos apstākļos, vai arī aģentūras rīcībā ir informācija par zagtas numura zīmes atrašanos meklēšanā, numura zīmi izsniedz par noteiktu maksu. Noteiktās prasības attiecināmas arī uz Latvijā reģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes vecā parauga numura zīmēm.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

XI. Traktortehnikas un tās piekabes noņemšana no uzskaites

77. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijā, aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

78. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijā, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas". Šo termiņu var pagarināt par
30 dienām, izdarot reģistrācijas apliecībā ierakstu "Pagarināts uz 30 dienām".

79. Traktortehniku vai tās piekabi atļauts atsavināt arī pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, traktortehnika vai tās piekabe atkārtoti jāreģistrē, mainot reģistrācijas apliecību.

80. No Latvijas aizliegts izvest traktortehniku vai tās piekabi, kura noņemta no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Lai šādu traktortehniku vai tās piekabi izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 93.punktā minētās darbības.

81. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās izvešanai no Latvijas, aģentūrā iesniedz:

81.1. iesniegumu;

81.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību šo noteikumu 68.punktā noteiktajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

81.3. numura zīmi. Ja numura zīmi nevar nodot, numura zīmi atjauno šo noteikumu 74.punktā noteiktajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

81.4. īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

82. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR".

83. Lai ar traktortehniku vai tās piekabi, kura noņemta no uzskaites izvešanai no Latvijas, piedalītos ceļu satiksmē, veic šo noteikumu 93.punktā minētās darbības.

84. Lai ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, kuras ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts traktortehnikas un tās piekabju reģistrā, noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, aģentūrā iesniedz:

84.1. iesniegumu;

84.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

84.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību šo noteikumu 68.punktā noteiktajā kārtībā, papildus iesniedzot ķīlas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

84.4. ķīlas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja komercķīlas tiesības ir izlietotas, iesniedz komercķīlu reģistra lēmumu par komercķīlas tiesību izlietošanas reģistrēšanu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

85. Ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, ja beidzies ķīlas līgumā noteiktais uzdevuma samaksas termiņš un ķīlas līgumā norādīts, ka traktortehniku vai tās piekabi ķīlas ņēmējs drīkst pārdot bez īpašnieka piekrišanas par brīvu cenu. Ja šādas tiesības ķīlas ņēmējam nav piešķirtas, traktortehniku vai tās piekabi var pārdot izsolē ar tiesas starpniecību. Šajā gadījumā traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanai no uzskaites papildus iesniedz izsoles aktu (vai izsoles akta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja iegūti vairāki īpašuma objekti).

86. Ķīlā ņemto traktortehniku vai tās piekabi nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam vai izsniedzot ieguvējam aktu par ieķīlātās un neizpirktās traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja ķīlas ņēmējs ir fiziska persona, aktam nepieciešams Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Ja ķīlas ņēmējs ir juridiska persona, aktu apliecina ar juridiskās personas spiedogu un atbildīgās personas parakstu.

87. Noņemot no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas".

88. Lai, pamatojoties uz izpildu dokumentu, traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, aģentūrā iesniedz:

88.1. iesniegumu;

88.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

88.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, iesniedz zvērināta tiesu izpildītāja vai valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi) iesniegumu. Šādos gadījumos izsniedz izziņu par konkrētas traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites;

88.4. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu kopiju, vai arī zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi) dokumentu, kurā ir atsauce uz konkrēto izpildu dokumentu.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

89. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas".

90. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites norakstīšanai, aģentūrā iesniedz:

90.1. iesniegumu;

90.2. reģistrācijas apliecību;

90.3. numura zīmi;

90.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

91. Noņemot traktortehniku no uzskaites norakstīšanai, traktortehnikas īpašnieks var saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību vai arī reģistrēt numurēto agregātu citai traktortehnikai, kas viņam pieder (saņemt izziņu vai reģistrēt numurēto agregātu var arī vēlāk).

92. Ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme nozaudēta, nozagta vai bojāta, īpašnieks, noņemot traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites norakstīšanai, šo faktu norāda iesniegumā.

92.1 Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

XII. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas īpašie gadījumi

93. Lai saņemtu tranzīta numura zīmi Latvijā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, persona uzrāda reģistrācijas apliecību ar atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas, kā arī iesniedz aģentūrā:

93.1. iesniegumu;

93.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

93.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

94. Lai saņemtu tranzīta numura zīmi Latvijā nereģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, aģentūrā iesniedz:

94.1. iesniegumu;

94.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

94.3. dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);

94.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu), ja dokumentā, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

95. Tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir 30 dienas. Ja traktortehnika vai tās piekabe šajā termiņā nav izvesta no valsts, pēc atkārtotas agregātu numuru salīdzināšanas tranzīta numura zīmes derīguma termiņu var pagarināt līdz 30 dienām, izsniedzot jaunu reģistrācijas apliecību.

96. Lai reģistrētu no ārvalstīm uz laiku ievestu traktortehniku vai tās piekabi, aģentūrā iesniedz:

96.1. iesniegumu;

96.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu;

96.3. ārvalsts reģistrācijas dokumentu vai, ja traktortehnika vai tās piekabe ir jauna, agrāk nereģistrēta, - traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus;

96.4. īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja persona ievedusi traktortehniku, kura nav reģistrēta uz šīs personas vārda;

96.5. dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā. Ja aģentūras rīcībā ir attiecīga informācija, dokuments nav jāiesniedz;

96.6. nomas līgumu vai pilnvaru traktortehnikas vai tās piekabes lietošanai (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu) turējuma gadījumā. Ja ārvalstīs reģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes turētājs ir persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, pilnvarojumam lietot fiziskai personai piederošu traktortehniku nepieciešams Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Pilnvarojumu lietot juridiskai personai piederošu traktortehniku vai tās piekabi var apliecināt arī pats īpašnieks;

96.7. numura zīmes, ja tādas ir.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

97. Ja traktortehnika vai tās piekabe pastāvīgi ir vai tiks reģistrēta ārvalstī un tā ievesta Latvijā uz laiku bez nodoma to reģistrēt Latvijā pastāvīgi, traktortehniku vai tās piekabi reģistrē uz laiku, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norādot "Ievests uz laiku".

98. Ja traktortehnikai vai tās piekabei, kura reģistrēta uz laiku (ne ilgāku par sešiem mēnešiem), nepieciešama atbilstības novērtēšanas procedūras pabeigšana, aģentūrā papildus iesniedz Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centra atzinumu šādas reģistrācijas pamatotībai. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku bez atbilstības apliecinājuma. Aizliegts atsavināt".

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

99. Noteikumu 96.punktā minētos dokumentus un numura zīmi glabā tajā aģentūras rajona nodaļā, kurā reģistrēta traktortehnika. Lietā tiek saglabātas dokumentu kopijas, kas pamato reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

100. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites izvešanai no Latvijas, iesniedz šo noteikumu 81.punktā minētos dokumentus, pretim saņemot glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmi. Tas tiek veikts tajā aģentūras rajona nodaļā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīme.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

101. Ja traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai kā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments tiek iesniegta arhīva izziņa vai dokuments par loterijā vai citā ceļā legāli laimētu traktortehniku vai tās piekabi, kā arī citos gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, jautājumu par traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju izskata un lēmumu pieņem aģentūras tehniskā daļa.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

102. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai iesniegtos dokumentus glabā tajā aģentūras rajona nodaļā, kurā reģistrēta traktortehnika, tās piekabe vai numurētais agregāts.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.896)

XIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

103. Šo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4.apakš­punkts un 10.2 punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.aprīli.

104. Šajos noteikumos noteiktos rēķinus-uzziņas aģentūrā iesniedz, sākot ar 2008.gada 1.aprīli.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības paraugs un tajā norādāmā informācija

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

01.JPG (49110 bytes)

1. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības priekšpusē (aversā) norādīts:

1.1. "Reģistrācijas numurs" - traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numurs;

1.2. "Grupa" - traktortehnikas vai tās piekabes grupa;

1.3. "Marka" - traktortehnikas vai tās piekabes marka;

1.4. "Rūpnīcas numurs" - izgatavotājrūpnīcas piešķirtais identifikācijas numurs;

1.5. "Izlaiduma gads" - traktortehnikas vai tās piekabes izlaiduma gads;

1.6. "Krāsa" - traktortehnikas vai tās piekabes krāsa;

1.7. "Turētājs" - turētāja vārds un uzvārds vai nosaukums. Ja traktor­tehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs ir arī tās turētājs, norāda traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja datus. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos norāda aizbildņa vai aizgādņa datus;

1.8. "Adrese" - traktortehnikas vai tās piekabes turētāja adrese;

1.9. "Īpašnieks" - traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai nosaukums;

1.10. "Reģ. datums" - traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas datums;

1.11. "Derīga līdz" - reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

1.12. "Z.v. /paraksts/" - aģentūras darbinieka paraksts un aģentūras nodaļas zīmogs;

1.13. "Pilna masa (kg)" - traktortehnikas vai tās piekabes pilna masa kilogramos;

1.14. "Jauda (ZS)" - traktortehnikas vai tās piekabes maksimālā jauda zirgspēkos;

1.15. "Piezīmes" - piezīmes par atsavināšanas aizliegumu vai ierobe­žojumu, atzīme par valdītāju, aizbildnību un aizgādnību, valdītāja deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta), kā arī cita nepieciešamā informācija.

02.JPG (41184 bytes)

2. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības otrā pusē (reversā) norāda atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites un ieraksta izdarīšanas datumu (minēto informāciju aģentūras darbinieks apliecina ar parakstu un aģentūras rajona nodaļas zīmogu).

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Traktortehnikas vai tās piekabes tirdzniecības numura apliecības paraugs

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

03.JPG (62496 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecības paraugs

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

04.JPG (53504 bytes)

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

05.JPG (260187 bytes)

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Iesnieguma paraugs

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

06.JPG (57585 bytes)

6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Izziņa par traktortehnikas vai tās piekabju agregātu numuru salīdzināšanu

(paraugs)

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

07.JPG (46355 bytes)

7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.618
Rēķina-uzziņas paraugs

(Pielikums MK 18.12.2007. noteikumu Nr.896 redakcijā)

08.JPG (43420 bytes)

06.12.2008