Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.32

Jelgavas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība

Apstiprināti ar Jelgavas domes 29.06.2000. lēmumu N15/5

Izdoti saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām",
Latvijas Republikas Enerģētikas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.11.1999.
akceptēto Latvijas Republikas valdības politiku enerģētikā,
Jelgavas domes 29.01.1998. lēmumu Nr. 2/26 "Jelgavas siltumapgādes koncepcija"

1. Šie noteikumi Jelgavas pilsētā attiecas uz:

1.1.ēku, būvju vai to kompleksu (tālāk tekstā - objektu) atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltumapgādi;

1.2.objektu pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, likvidējot lokālo siltuma avotu;

1.3.lokālo siltuma avotu nomaiņu pret ekonomiskākiem un videi nekaitīgākiem lokālajiem siltuma avotiem, ja tehniski nav iespējams nodrošināt centralizēto siltumapgādi;

1.4.jauno lokālo siltuma avotu izbūvi;

1.5.jauno lokālo siltuma avotu izbūvi kā rezerves variantu objekta centralizētai siltumapgādei.

2.Jelgavas pilsētā licencēts siltumenerģijas piegādātājs (tālāk tekstā - Piegādātājs) izskata jautājumus par atļauju un noteikumu izsniegšanu 1. punktā minētajos gadījumos.

2.1.domes pilnvarota institūcija apstiprina atļauju apakšpunktā 1.1. minētajos gadījumos.

3.Atļauja netiek izsniegta būvniecības ierosinātājam šādos gadījumos:

3.1.ja lokālais siltuma avots atrodas Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes rajona darbības zonā (shēma pielikumā);

3.2.ja tiek traucēta vai būtiski sadārdzināta citu patērētāju siltumapgāde;

3.3.ja palielinās apkārtējās vides piesārņojums;

3.4.ja resursi tiek izmantoti neefektīvi.

4.Lai jautājumu izskatītu Piegādātājs, būvniecības ierosinātājam jāiesniedz Piegādātājam adresēts iesniegums par konkrēta objekta atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltumapgādi, lokālā siltuma avota likvidāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai jauna siltuma avota izbūvi, pievienojot šādus dokumentus:

4.1.objekta atslēgšanai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltuma avotu, vai jauna lokālā siltuma avota izbūvei:

4.1.1.akts par siltumtīklu piederības robežas noteikšanu un shēma,

4.1.2.siltumtīklu īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments,

4.1.3.objekta atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas gadījumā - licencēta auditora slēdziens par siltumtīklu tehnisko stāvokli un vērtību,

4.1.4. informācija apkārtējās vides piesārņojuma novērtēšanai (izmantotais kurināmais, katla tips un paredzētā jauda (MW), dūmeņa augstums un diametrs, katlumājas darbības laiks stundās nedēļā un mēnešos gadā),

4.1.5.tehniski ekonomiskais pamatojums lokālā siltuma avota izbūvei, norādot projekta atmaksāšanās periodu;

4.2.lokālā siltuma avota likvidācijai, izmantojot centralizēto siltumapgādi, vai lokālā siltuma avota rekonstrukcijai vai renovācijai:

4.2.1.licencēta auditora slēdziens par siltumapgādes tīklu tehnisko stāvokli;

4.2.2.lokālā siltuma avota rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā iesniedzama informācija apkārtējās vides piesārņojuma novērtēšanai (izmantotais kurināmais, katlu tips un paredzētā jauda (MW), dūmeņa augstums un diametrs, katlumājas darbības laiks stundās nedēļā un mēnešos gadā).

5.Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no Piegādātāja būvniecības ierosinātājam ir tiesības iesniegt Jelgavas domei adresētu iesniegumu, lai saņemtu projektēšanas atļauju lokālā siltuma avota izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai.

6.Visus izdevumus, kas saistīti ar objektu atslēgšanu vai pieslēgšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai sedz būvniecības ierosinātājs.

Domes priekšsēdētājs U. Ivans

22.07.2000
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.