Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1069 "Sociālās aprūpes centra “Kalkūni” nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.641

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 57.§)
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Bērnu sociālās aprūpes centrs “Kalkūni” (turpmāk – centrs) ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu, bērniem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši četru gadu vecumu, un bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. nodrošina šo noteikumu 2.punktā minētajiem bērniem mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, veicina bērnu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē;

3.2. nodrošina šo noteikumu 2.punktā minēto bērnu audzināšanu, izglītošanu un sociālo rehabilitāciju, lai attīstītu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

3.4. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Centram ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus;

4.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

5. Centru vada centra direktors. Centra direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba labklājības ministrs.

6. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Centra direktoram ir vietnieks.

8. Centram ir struktūrvienības. Centra struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka centra reglamentā.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

11. Centra izdotos administratīvos aktus privātpersona var apstrīdēt Sociālo pakalpojumu pārvaldē, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Lēmumus par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem var pārsūdzēt tiesā.

12. Centra darbinieku faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora faktisko rīcību var apstrīdēt Sociālo pakalpojumu pārvaldē. Lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

13. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu.

14. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe
07.08.2004