Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Rojas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.3

Rojā 2002.gada 10.decembrī

I. Par Rojas pagasta ģenerālplāna un apbūves noteikumiem (1999.-2011.)
II. Par Rojas pagasta detālplānojumiem

10.12.2002. Rojas pagasta padomes lēmums Nr.17, 47.punkts paredz nosūtīt saistošos noteikumus Nr.3 reģistrēšanai Pašvaldību lietu pārvaldei.

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 3.punktu; 43.panta 1.punktu un "Teritorijas attīstības plānošanas likuma"
5.panta 3.daļas 3.punktu, 5.panta 4.daļu; Rojas pagasta padomes 14.12.1999. lēmumu; Rojas pagasta padomes 10.12.2002. lēmumu.

I. Par Rojas pagasta ģenerālplāna un apbūves noteikumiem (1999.-2011.)

1. Šie saistošie noteikumi nosaka prasības pagasta teritorijas apbūvei, saimnieciskajai darbībai un cita veida teritorijas izmantošanai saskaņā ar Rojas pagasta teritorijas plānojumu.
2. Šo noteikumu pielikumā pievienots Rojas pagasta teritorijas plānojums (pielikums Nr. 1). Teritorijas plānojuma tekstā doti paskaidrojumi par pagasta plānojumu un sadalīšanu atsevišķās zemes izmantošanas teritorijās.

Grafiskā daļa:

1. Esošās teritorijas izmantošana

M 1 : 25000

2. Perspektīva teritorijas izmantošana

M 1 : 25000

3. "Dabas pamatne"

M 1 : 25000

Šo plānu samazinātas kopijas ietvertas teritorijas plānojuma teksta daļā. Papildus teksta daļā ietvertas citas paskaidrojošas shēmas un plāni.

Šo noteikumu daļā "Perspektīva teritorijas izmantošana" izdalītas un ar atšķirīgām prasībām teritorijas izmantošanai noteiktas šādas teritorijas:

- esošā Rojas pagasta robeža (sarkana pārtraukta līnija);
- ciemata robežas (melna pārtraukta līnija);
- dabas pamatnes teritorija (zaļa krāsa);
- lauksaimniecības teritorija (dzeltena krāsa, melns iesvītrojums);
- mazsaimniecību teritorijas / ģimenes dārziņi (uz balta fona dzeltenā krasā ievilkta kontūra / dzeltena krāsa, zaļš iesvītrojums);
- savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās teritorijas (gaiši brūna krāsa);
- daudzstāvu dzīvojamās teritorijas (tumši brūna krāsa);
- jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla (rozā krāsa);
- jauktas darījumu un dzīvojamās teritorijas (sarkana krāsa);
- sabiedrisko iestāžu teritorijas (spilgti dzeltena krāsa);
- jauktas ražošanas teritorijas (violeta krāsa);
- ostas teritorija (violeta un zila krāsa ar tumši zilu svītrojumu);
- turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas (balta krāsa).

3. Šo noteikumu pielikumā pievienoti Rojas pagasta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu plāni un apraksti. (Pielikums Nr.2). Rojas pagasta Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla atrodas Aizklāņu, Melnsila, Purciema, Ģipkas, Žocenes, Rojas, Kaltenes un Valgalciema ciematu daļās. Tās ir vēsturiski izveidojušās vairāku gadsimtu gaitā kā zvejniekciemi ar zvejnieku piemājas saimniecībām, zivju pārstrādi, laivu būvi un remontu, ostu, zvejas laivu piestātnēm un daļēji kā atpūtas vietas. Visu šo ciematu teritorijas pārsvarā ir fizisku personu īpašumi.

Tā kā šeit nav citu brīvu teritoriju, kur attīstīties, tad teritorijas plānojumā paredzēts saglabāt esošo apbūvi, kā arī veidot jaunu apbūvi, kas nerada būtisku piesārņojumu, iekļaujas apkārtējā vidē un kuru darbība ir saistīta ar atpūtu un tūrismu.

Jauna būvniecība un zemesgabalu dalīšana pēc šo teritoriju detālo plānojumu izstrādāšanas. Dzīvojamai apbūvei uz zemesgabaliem, mazākiem par 0,2 ha vai sabiedriska rakstura objektiem jāparedz ūdensvada un kanalizācijas sistēmas.

4. Šo noteikumu pielikumā pievienoti Rojas pagasta apbūves noteikumi (Pielikums Nr.3). Apbūves noteikumos doti atsevišķu teritoriju izmantošanas saistošie noteikumi.

Būvniecība Rojas pagasta teritorijā realizējama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem LR likumiem un normatīvajiem aktiem un pagasta teritorijas plānojuma noteiktajām apbūves vadlīnijām.

II. Par Rojas pagasta detālplānojumiem

1. Šo noteikumu pielikumiem pievienoti detālplānojumi Rojas pagasta apdzīvotajās vietās: Žocene - kods Ž - 1; Roja Ķirkrags - kods R - 1; Valgalciems - kods V - 1; Ģipka - kods G - 1; Melnsils - kods M - 1; Valgalciema "Kriķīši" - kods V - 2 (Pielikums Nr.4, 5, 6, 7, 8, 9). Detālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz 1999.gadā apstiprināto Rojas pagasta teritorijas plānojumu, un saskaņā ar Rojas pagasta padomes 09.04.2002. sēdes lēmumu "Par detālplānojumu uzsākšanu Rojas pagasta apdzīvotajās vietās - Valgalciemā, Kaltenē, Ģipkā, Melnsilā, Rojā, Ķirkragā, Žocenē".

Izstrādājot detālplānojumu tika ņemti vērā īpašnieku iesniegumi, pastāvošā likumdošana un tehniskie noteikumi, ko izsniegušas šādas iestādes:

1. Ventspils reģionālā vides pārvalde.
2. VZD Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa.
3. Latvijas Autoceļu direkcijas Talsu nodaļa.
4. V.a. "Sabiedrības veselības aģentūra" Tukuma filiāle.
5. Rojas pagasta apvienotā būvvalde.

Saskaņā ar Rojas pagasta teritorijas plānojumu, detālplānojumā projektētā teritorija atrodas "Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā". Detālplānojums ar apbūves noteikumiem ir juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem, ēkām un citām būvēm un ir saistoši visiem detālplānojuma zemesgabalu īpašniekiem vai lietotājiem, nosaka zemes īpašnieku vai lietotāju tiesības attiecībā uz viņu īpašumā vai lietojumā esošā zemesgabala izmantošanu. Detālplānojums izstrādāts uz Valsts zemes dienesta veiktā topogrāfiskā uzmērījuma pamata un saskaņā ar 2000.gada 5. decembra Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" prasībām ir ievērota sabiedriskās apspriešanas procedūra.

Ar pārējo saistošo noteikumu dokumentāciju varat iepazīties Rojas pagasta padomē.

04.08.2004