Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.11.2004. - 31.10.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.603

Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42 54.§)
Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šīs procedūras, ja projektu no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības strukturālo instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kas ir pasūtītājs likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” izpratnē.

2. Noteikumi attiecas:

2.1. uz jebkuru personu, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumu;

2.2. uz jebkuru personu, kura saņem atbalstu vai finansējumu projekta īstenošanai no valsts vai pašvaldības budžeta;

2.3. uz Latvijas Republikā reģistrētu personu, kura saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu atzīta par Eiropas Savienības strukturālo instrumentu (grantu) finansējuma saņēmēju.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 939 redakcijā)

2.1 Šo noteikumu 2.punktā minētā persona veic iepirkuma procedūras saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā nav pasūtītājs likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” izpratnē.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 939 redakcijā)

3. Par iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu ir atbildīgs finansējuma saņēmējs.

4. Savstarpējos strīdus, kas radušies iepirkuma procedūras gaitā, preču piegādātājs, pakalpojumu sniedzējs vai būvdarbu veicējs (turpmāk – piegādātājs) risina ar finansējuma saņēmēju.

II. Iepirkuma procedūras

5. Lai noteiktu, vai nepieciešams veikt iepirkuma procedūru, finansējuma saņēmējs nosaka projektā ietvertā piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līguma paredzamo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa).

6. Piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 5000 latiem, piemēro šo noteikumu III nodaļā noteikto vienkāršoto līguma piešķiršanas procedūru.

7. Finansējuma saņēmējs var nepiemērot šo noteikumu 6.punktā minēto procedūru šādos gadījumos:

7.1. ja saņem pakalpojumu no institūcijas, kas ir pasūtītājs likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” izpratnē un sniedz attiecīgo pakalpojumu, pamatojoties uz speciālajā normatīvajā aktā noteiktajām tiesībām;

7.2. ja finansējuma saņēmējam nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar jau esošajām precēm, kā arī ja tehnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, piegādājamos ražojumus var izgatavot vai piegādāt vai pakalpojumus var sniegt vienīgi konkrēts piegādātājs.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 939)

8. Finansējuma saņēmējam nav atļauts piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumus nepamatoti sadalīt daļās, lai izvairītos no šo noteikumu 6.punktā minētās procedūras piemērošanas.

III. Vienkāršota līguma piešķiršanas procedūra

9. Finansējuma saņēmējs pirms vienkāršotas līguma piešķiršanas procedūras (turpmāk – iepirkuma procedūra) izziņošanas sagatavo iepirkuma priekšmeta tehnisko aprakstu (turpmāk – tehniskais apraksts).

10. Tehniskajā aprakstā norāda prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, kvantitāti, darbību, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvo aktu prasībām un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.

11. Tehniskajā aprakstā minētās prasības nedrīkst būt atbilstošas vienam konkrētam zīmolam vai viena konkrēta pretendenta piedāvātajai precei vai pakalpojumam.

12. Ja iepirkuma priekšmets atbilst Latvijas nacionālā standarta statusā pārņemtiem Eiropas Savienības standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem vai starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem, iepirkuma priekšmeta tehnisko aprakstu veido saskaņā ar minētajiem standartiem.

13. Finansējuma saņēmējs nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu (turpmāk – uzaicinājums) un tehnisko aprakstu iespējamajiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi un par kuru kvalifikāciju un uzticamību tam nav šaubu. Uzaicināto piegādātāju izvēles detalizētu pamatojumu norāda vērtēšanas ziņojumā. Uzaicināto piegādātāju skaitu izvēlas tādu, lai nodrošinātu vismaz triju atbilstošu piedāvājumu saņemšanu.

14. Piedāvājums ir uzskatāms par atbilstošu, ja tas pilnībā atbilst tehniskajā aprakstā noteiktajām prasībām.

15. Ja finansējuma saņēmējam nav zināms pietiekams iespējamo piegādātāju skaits, uzaicinājumu var publicēt vienā vai vairākos preses izdevumos, kā arī nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums). Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicinājumus publicē bez maksas. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Laikrakstā publicētajā uzaicinājumā, kā arī iespējamajiem piegādātājiem nosūtītajā uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā publicētajā uzaicinājumā.

16. Ja būvdarbu līguma paredzamā līgumcena pārsniedz 2800000 latu vai piegādes vai pakalpojumu līguma paredzamā līgumcena pārsniedz 80000 latu, finansējuma saņēmējs nosūta uzaicinājumu Iepirkumu uzraudzības birojam uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Finansējuma saņēmējs papildus var publicēt uzaicinājumu laikrakstā, kā arī nosūtīt uzaicinājumu visiem iespējamajiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi. Laikrakstā publicētajā uzaicinājumā, kā arī iespējamajiem piegādātājiem nosūtītajā uzaicinājumā norāda tikai tās ziņas, kas minētas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā publicētajā uzaicinājumā.

17. Ja iepirkuma procedūra ir izziņota internetā, finansējuma saņēmējs nodrošina iespējamajiem piegādātājiem iespēju uzaicinājumā norādītajā laikā un vietā iepazīties ar tehnisko aprakstu un citu iepirkuma dokumentāciju.

18. Finansējuma saņēmējs nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par piecām darbdienām.

18.1 Finansējuma saņēmējs nosaka tādu piedāvājuma derīguma termiņu, lai iespējamie piegādātāji būtu saistīti ar savu piedāvājumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 939 redakcijā)

19. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs izdarīt grozījumus tehniskajā aprakstā un uzaicinājumā. Ja iepirkuma procedūra izziņota internetā saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punktu, finansējuma saņēmējs nodrošina grozījumu izziņošanu ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos uz noteikta parauga veidlapas (2.pielikums). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 939)

20. Iespējamais piegādātājs iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā aprakstā noteiktajām prasībām.

21. Atsevišķus piedāvājumus nevar iesniegt iespējamie piegādātāji, kas ir savstarpēji saistītas personas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē. Piedāvājumus, ko atsevišķi iesniegušas šādas personas, finansējuma saņēmējs neizskata.

22. Iespējamais piegādātājs nevar būt saistīta persona arī attiecībā uz finansējuma saņēmēju.

23. Ja nepieciešams, finansējuma saņēmējs piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā pieaicina vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus. Eksperts nevar būt saistīta persona attiecībā uz iespējamajiem piegādātājiem vai finansējuma saņēmēju. Eksperts sniedz rakstisku atzinumu par piedāvājumu. Atzinumu pievieno vērtēšanas ziņojumam.

24. Lai iepirkuma procedūru atzītu par notikušu, finansējuma saņēmējs nodrošina, lai tiktu saņemti vismaz trīs atbilstoši piedāvājumi.

25. Finansējuma saņēmējs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja nepieciešams, cenā ietver iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu visā tā darbības laikā (bet ne ilgāk kā piecus gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas), kā arī citus rādītājus atbilstoši konkrētajam iepirkumam. Zemākās cenas noteikšanas rādītājus norāda uzaicinājumā.

26. Ja iepirkuma procedūra izziņota internetā saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punktu, finansējuma saņēmējs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par pieņemto lēmumu uz noteikta parauga veidlapas (3.pielikums). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

27. Finansējuma saņēmējs nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo vērtēšanas ziņojumu. Vērtēšanas ziņojumam pievieno uzaicinājuma tekstu, tehnisko aprakstu un atbilstošo piedāvājumu oriģinālus. Finansējuma saņēmējs glabā vērtēšanas ziņojumu vismaz septiņus gadus.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 939)

IV. Noslēguma jautājumi

28. Visas iepirkuma procedūras, kuras finansējuma saņēmējs iesācis pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, pabeidzamas mēneša laikā atbilstoši noteikumiem, saskaņā ar kuriem tās tika uzsāktas.

29. Noteikumi piemērojami ar 2004.gada 1.augustu.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 13. jūlija
noteikumiem Nr.603
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 13. jūlija
noteikumiem Nr.603
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 13. jūlija
noteikumiem Nr.603
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

(Pielikums MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 939 redakcijā)


939-002.PNG (38998 bytes)
 
24.11.2004