Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2004.gada 13.maijā (prot. Nr.7, 1.§)

Liepājas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. TERMINU SKAIDROJUMS

Publiska vieta - ielas, laukumi, pagalmi, kultūras, izglītības, sporta un administratīvās celtnes, sabiedriskais transports un tā pieturvietas, dzelzceļa stacija, autoosta, parki, skvēri, pludmale, citas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

Izklaides vietas - kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, spēļu zāles, diskotēkas, deju zāles, stadioni, halles un ar pašvaldības atļauju noteiktam publiskam pasākumam paredzēta vieta.

Publiski pasākumi - sabiedrībai pieejamas dažādu veidu atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti ar Liepājas pilsētas domes atļauju publiskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības, kā arī izklaides vietās.

Datorsaloni - interneta kafejnīcas, internetsaloni un datorsaloni, kur par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu u.tml. rakstura pakalpojumi, datortehnikas un to programmu tirdzniecības vietas, bibliotēkas.

Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas - daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas, pagrabi, bēniņi un citas palīgtelpas.

Zaļā zona - Liepājas pilsētas teritorijā esošie apstādījumi, meži un zālieni.

Mehānisko transporta līdzekļu mazgāšana un profilaktiskā apkope tam neparedzētās vietās - mazgāšana un apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu nomaiņa, motora mazgāšana u.c.) tam neparedzētās vietās, kur notekūdeņi un naftas produkti un to atliekas neattīrīti brīvi var nokļūt ūdens tilpnēs vai iesūkties gruntī, kā arī uz ielām un daudzdzīvokļu ēku pagalmos.

Alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu ietekme - jebkura alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu koncentrācija organismā.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras uzturas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. IEROBEŽOTĀS VAI AIZLIEGTĀS DARBĪBAS LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

3.1. Publiskās vietās aizliegts:

3.1.1. nepiedienīgi uzvesties, lietot necenzētus vārdus, tās piegružot ar atkritumiem, spļaut, kā arī kārtot dabiskās vajadzības vai nakšņot, vai gulēt, izņemot speciāli tam iekārtotās vietās;

3.1.2. lietot alkoholiskos dzērienus, t.sk., alu, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas, publiskajos pasākumos, kuri tiek rīkoti ar Liepājas pilsētas domes atļauju un ir saskaņoti ar Liepājas pilsētas domi tās noteiktajā kārtībā, kā arī slēgtajos pasākumos, kuri tiek rīkoti ar attiecīgās atbildīgās amatpersonas atļauju;

3.1.3. lietot narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas un atrasties tādā alkoholisko dzērienu vai minēto vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē viņu mieru;

3.1.4. uzmākties ar ubagošanu;

3.1.5. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu;

3.1.6. rīkot dažādu reliģisku sektu un grupējumu sludināšanas pasākumus.

3.2. Lai netraucētu iedzīvotāju mieru, aizliegta jebkāda trokšņa radīšana (skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana, remontdarbu veikšana, cilvēku un mājdzīvnieku radītie trokšņi u.c.) pilsētas teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Liepājas pilsētas domi tās noteiktajā kārtībā.

3.3. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpās aizliegts:

3.3.1. smēķēt, spļaut, kārtot dabiskās vajadzības, piegružot tās ar sadzīves atkritumiem, nakšņot vai gulēt, nepiedienīgi uzvesties, lietot necenzētus vārdus;

3.3.2. lietot alkoholiskos dzērienus, t.sk., alu, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas;

3.3.3. atrasties tādā alkoholisko dzērienu vai minēto vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē viņu mieru;

3.3.4. pulcēties grupās brīvā laika pavadīšanai, ja tas rada iedzīvotāju sūdzības;

3.3.5. laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 radīt trokšņus, kas traucē iedzīvotāju mieru, - skaļi uzvesties, klaigāt, muzicēt vai atskaņot mūziku, veikt remontdarbus, kā arī radīt citus mehāniskas, cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes trokšņus;

3.3.6. atstāt dzīvniekus bez uzraudzības.

3.4. Nepilngadīgām personām aizliegts:

3.4.1. līdz 6 gadu vecumam - bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, vai vecāku bērnu (no 14 gadu vecuma) pavadības atrasties publiskās vietās; šis nosacījums neattiecas uz namu pagalmiem un iekškvartālu rotaļlaukumiem;

3.4.2. līdz 15 gadu vecumam - bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības atrasties publiskās vietās no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00;

3.4.3. līdz 16 gadu vecumam - bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības atrasties izklaides vietās no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00;

3.4.4. līdz 16 gadu vecumam - bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības atrasties datorsalonos no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00;

3.4.5. personām līdz 18 gadu vecumam publiskās vietās, izklaides vietās un datorsalonos aizliegts smēķēt un atrasties alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē.

3.5. Aizliegts braukt ar motorizētiem (ūdens un sauszemes) transporta līdzekļiem pilsētas pludmalēs un citās vietās, kur tas nav atļauts, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Liepājas pilsētas domi tās noteiktajā kārtībā.

3.6. Aizliegts pacelties un nolaisties ar deltaplāniem publiskās vietās un pludmalēs, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Liepājas pilsētas domi tās noteiktajā kārtībā.

3.7. Aizliegts pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem tad, ja tas traucē gājēju vai transporta līdzekļu kustību, kā arī diennakts tumšajās stundās, ja pie virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts gaismas atstarotājs.

3.8. Aizliegts rīkot publiskus pasākumus (t.sk., ar transporta līdzekļu piedalīšanos) bez saskaņojuma ar Liepājas pilsētas domi tās noteiktajā kārtībā.

3.9. Publisko pasākumu norises vietās aizliegts ienest, realizēt un lietot jebkādus dzērienus stikla iepakojumā.

3.10. Personām aizliegts:

3.10.1. bojāt un pārvietot valsts un pašvaldības izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;

3.10.2. pārkāpt pašvaldības, mācību, kultūras, sporta un atpūtas iestāžu un tirgus iekšējās kārtības noteikumus.

3.10.3. nodot alkoholiskos dzērienus (t.sk., alu) nepilngadīgajai personai.

3.11. Mehāniskos transporta līdzekļus aizliegts:

3.11.1. novietot namu pagalmos tā, ka tie nosprosto vai traucē gājēju un transporta (t.sk., speciālā) pārvietošanos un piekļūšanu nama ieejām, izejām un laukumiem, kuros izvietoti atkritumu konteineri;

3.11.2. novietot zaļajā zonā;

3.11.3. mazgāt un profilaktiski apkopt zaļajā zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts un atļauts;

3.11.4. izmantot publiskās vietās tādus transporta līdzekļus, kuru pārvietošanās rezultātā tiek piegružota vai piesārņota publiska vieta.

4. ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas atbildība saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2000.gada 20.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi", Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. PĀREJAS NOTEIKUMI

Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

05.06.2004