Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.63

Rīgā 2004.gada 11.maijā (prot. Nr.120, 35.§)

Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma 30.panta pirmās daļas 2.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 07.10.1997. noteikumu Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" 5.3.apakšpunktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Licences kartīte - noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam (katram autobusam, tai skaitā arī pārvadājumiem ar maršruta taksometru) kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Licences kartīte netiek izsniegta pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar tramvajiem un trolejbusiem.

Paziņojums - Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) vai Rīgas domes Satiksmes departamenta (turpmāk - Departaments) sagatavots rakstveida dokuments, kas šajos noteikumos minētajos gadījumos tiek nosūtīts uz licences pieprasītāja (saņēmēja) pieteikumā norādīto adresi.

Pilsētas elektrotransports - tramvajs, trolejbuss.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas dome izsniedz licences un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem, maršruta taksometriem (turpmāk - autobuss) un pilsētas elektrotransportu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība uz laiku tiek apturēta.

1.3. Komisija piešķir, pārreģistrē, anulē licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem (1.paraugs), licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar pilsētas elektrotransportu (3.paraugs) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu veikšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (2.paraugs) vai aptur to darbību uz laiku.

1.4. Komisija darbojas, pamatojoties uz Rīgas domes apstiprināto nolikumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti ne mazāk kā pieci kvalificēti nozares speciālisti. Komisijai adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz Departamentā; Komisijas piešķirtās licences un licences kartītes tiek izsniegtas Departamentā.

1.5. Pasažieru komercpārvadājumus var veikt tikai tad, kad komersants ir saņēmis licenci un licences kartīti.

1.6. Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" izsniegtā licence pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem pārvadātājam dod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.7. Lai veiktu pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem attiecīgajā Rīgas pilsētas autobusa vai maršruta taksometra maršrutā (reisā), pārvadātājam papildus licencei un licences kartītei jāsaņem maršruta atļauja Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā, noslēdzot attiecīgā maršruta apkalpošanas līgumu.

1.8. Komersantam, kas vēlas saņemt licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ir jābūt ar atbilstošu finansiālo stāvokli un labu reputāciju, bet autopārvadājumu vadītājam (administratoram) - ar labu reputāciju un atbilstošu profesionālo kompetenci.

Autopārvadājumu vadītājam (administratoram) jābūt darba tiesiskajās attiecībās kā pārvadātāja pilnvarotajai (atbildīgajai) personai, kas uzņēmumā vada pasažieru pārvadājumu operācijas.

1.9. Atbilstošs finansiālais stāvoklis šo noteikumu izpratnē ir tad, ja komersantam pieejamais kapitāls un finanšu rezerves, naudas līdzekļi, ieskaitot skaidras naudas noguldījumus bankā, aizdevumi vai aizņēmumi, jebkādi aktīvi, ieskaitot mantu, ir pietiekami, lai finansiāli nodrošinātu pārvadājumus, t.i., ne mazāk kā Ls 5400 transportlīdzekļa vienībai, ja tiek izmantots tikai viens transportlīdzeklis, un ne mazāk kā Ls 3000 katrai nākamajai transportlīdzekļa vienībai.

1.10. Laba reputācija šo noteikumu izpratnē ir tad, ja:

1.10.1. uzņēmuma vadībai vai autopārvadājumu vadītājam (administratoram) nav krimināltiesiskas sodāmības par kriminālnoziegumiem, tai skaitā komerciāla rakstura noziegumiem;

1.10.2. uzņēmums, uzņēmuma vadība vai autopārvadājumu vadītājs (administrators) pēdējā gada laikā nav pārkāpuši spēkā esošos normatīvos aktus, kas saistīti ar pasažieru komercpārvadājumu veikšanu, tai skaitā transportlīdzekļu vadītāju braukšanas un atpūtas režīma, satiksmes un transportlīdzekļu drošības prasību ievērošanu, kā arī apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un nodarbinātības noteikumus autopārvadājumu jomā.

1.11. Profesionālā kompetence šo noteikumu izpratnē ir tad, ja autopārvadājumu vadītājs (administrators) ir saņēmis sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

1.12. Lai veiktu pasažieru komercpārvadājumus, pasažieru komercpārvadājumos izmantojamiem transportlīdzekļiem jāatbilst šādām prasībām:

1.12.1. atbilstošs tehniskais stāvoklis;

1.12.2. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformēti dokumenti par īpašumā vai valdījumā (turējumā) esošo transportlīdzekli;

1.12.3. atbilstība citām normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz regulāros komercpārvadājumos izmantojamiem transportlīdzekļiem.

1.13. Pārvadātājam, veicot pasažieru komercpārvadājumus, jānodrošina:

1.13.1. ka pārvadājumus veic transportlīdzekļu vadītāji, kuru kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.13.2. darba, satiksmes drošības un citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu, ievērošana.

2. Licences un licences kartītes izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem, licences pieprasītājam Komisijai jāiesniedz:

2.1.1 noteikta parauga rakstveida pieteikums (4.paraugs);

2.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un uzņēmuma (komersanta) statūtu kopija (uzrādot oriģinālu), kur norādīts, ka viens no darbības veidiem ir pasažieru komercpārvadājumi ar autobusiem, ja reģistrācijas apliecībā tas nav minēts;

2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un likumos paredzēto nodokļu samaksu; izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas;

2.1.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par licences pieprasītāja (tā pārstāvja) paraksta tiesībām; izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas;

2.1.5. autopārvadājumu vadītāja (administratora) profesionālo kompetenci apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) atbilstoši šo noteikumu 1.11.punkta prasībām;

2.1.6. licences pieprasītāja brīvas formas deklarācija, kas sastādīta, pamatojoties uz bilances datiem vai zvērināta revidenta slēdzienu, un kurai pievienoti apliecinoši dokumenti par finansiālo stāvokli saskaņā ar šo noteikumu 1.9.punkta prasībām.

2.2. Lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar pilsētas elektrotransportu, licences pieprasītājam Komisijai jāiesniedz:

2.2.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (5.paraugs);

2.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un uzņēmuma (komersanta) statūtu kopija (uzrādot oriģinālu), kur norādīts, ka viens no darbības veidiem ir pasažieru komercpārvadājumi ar pilsētas elektrotransportu, ja reģistrācijas apliecībā tas nav minēts;

2.2.3. Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un likumos paredzēto nodokļu samaksu; izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas;

2.2.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par licences pieprasītāja (tā pārstāvja) paraksta tiesībām; izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas.

2.3. Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts Komisijā tikai tad, ja ir saņemti visi 2.1. vai 2.2.punktā minētie dokumenti.

2.4. Lai saņemtu licences kartīti autobusam, kas tiek izmantots pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī saņemtu to atkārtoti (ja beidzies piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš), pārvadātājam Komisijai jāiesniedz:

2.4.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (6.paraugs);

2.4.2. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autobusa tehniskā stāvokļa atbilstību komercpārvadājumu veikšanai. Jaunam transportlīdzeklim (ja kopš tā reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads) apskates protokols nav vajadzīgs;

2.4.3. pasažieru pārvadājumos izmantojamā autobusa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.4.4. 2.1.6.apakšpunktā minētā deklarācija atbilstoši pieprasāmo licences kartīšu skaitam;

2.4.5. pārvadājumos izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

2.4.6. ja transportlīdzeklis tiek nomāts, - nomas līguma (tai skaitā līzinga, kredīta līguma; turpmāk tekstā - nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija. Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nevar būt īsāks par pārvadātāja pieprasīto licences kartītes termiņu.

2.5. Komisija atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt papildu informāciju, pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu noskaidrošanai (speciālistu vai ekspertu slēdziens par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu, autopārvadājumu vadītāja (administratora) reputācijas, profesionālās kompetences atbilstību u.c.).

2.6. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izskatīšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un 3 dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūta licences un licences kartītes pieprasītājam paziņojumu, pieprasot iesniegt vajadzīgās ziņas un dokumentus.

2.7. Ja 15 dienu laikā pēc 2.6.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas licences un licences kartītes pieprasītājs nav sniedzis vajadzīgās ziņas vai nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus, pieteikums Komisijas sēdē netiek izskatīts un tiek nosūtīts atpakaļ licences un licences kartītes pieprasītājam. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu paziņojumā minēto ziņu un dokumentu iesniegšanas.

2.8. Uz Komisijas sēdi var uzaicināt licences un licences kartītes pieprasītāju. Par uzaicinājumu uz Komisijas sēdi licences un licences kartītes pieprasītājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms Komisijas sēdes. Ja licences un licences kartītes pieprasītājs neierodas uz sēdi, Komisija var atlikt jautājuma izskatīšanu, nosakot jaunu lietas izskatīšanas laiku un divu nedēļu laikā par to paziņojot licences un licences kartītes pieprasītājam.

2.9. Ja licences darbības laikā tiek mainīts autopārvadājumu vadītājs (administrators), pārvadātājs nekavējoties par to rakstveidā paziņo Komisijai un norīko jaunu autopārvadājumu vadītāju (administratoru), kuram trīs mēnešu laikā jāiesniedz Komisijai dokumenti, kas apliecina viņa profesionālās kompetences un reputācijas atbilstību.

2.10. Ievērojot pieteikumā minēto, licence tiek piešķirta uz laiku no viena līdz pieciem (pilniem) gadiem. Ja licence tiek piešķirta uz īsāku termiņu, nekā norādīts pieteikumā, Komisija paziņojumā pieteicējam sniedz paskaidrojumu par šāda lēmuma pieņemšanas motīviem.

Licences kartīte katram pieteiktajam transportlīdzeklim tiek piešķirta uz licences darbības laiku, bet ne ilgāk kā līdz transportlīdzekļa nomas līguma termiņa beigām.

Licences un licences kartītes derīguma termiņš tiek skaitīts no tās izsniegšanas dienas.

2.11. Licenci un licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, ja pārvadātājs iepriekš samaksājis Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto valsts nodevu Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

Izsniedzot licences kartīti, tās derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā norādīto transportlīdzekļa derīguma termiņu pasažieru komercpārvadājumu veikšanai. Pēc nākamā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola, kurā norādīts transportlīdzekļa derīguma termiņš pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, uzrādīšanas Departamentā 3 dienu laikā tiek izsniegta licences kartīte nākamajam periodam.

3. Licences pārreģistrācijas kārtība

3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu (uz laiku ne ilgāk par pieciem gadiem).

3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Komisijai pieteikumu (4. un 5.paraugs) licences pārreģistrācijai.

Pārvadātāja pieteikums tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņus un licences derīguma termiņš līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu 2.nodaļā noteiktajā kārtībā (kā jaunas licences saņemšanai).

3.3. Izskatot jautājumu par licences pārreģistrāciju, Komisija ir tiesīga pieprasīt pārvadātājam iesniegt 2.1. vai 2.2.punktā minētos dokumentus.

4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku, licences un licences kartītes anulēšana

4.1. Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt licenci un licences kartīti.

4.2. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulējot, valsts nodeva netiek atmaksāta.

4.3. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:

4.3.1. uz laiku līdz trijiem mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesību aktu prasības (saskaņā ar noslēgto maršruta apkalpošanas līgumu - regulāriem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, tai skaitā maršruta taksometriem);

4.3.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai saskaņā ar 2.11.punktu, ja pasažieru komercpārvadājumos izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

4.3.3. uz laiku līdz nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā autobusa nomas līguma darbības termiņš beidzies agrāk, nekā noteikts.

4.4. Licenci, licences kartīti var anulēt, ja:

4.4.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti;

4.4.2. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nekavējoties (ne vēlāk kā 10 dienu laikā) nav rakstveidā paziņojis Komisijai par izmaiņām šajos dokumentos un tajos norādītajās ziņās;

4.4.3. pārvadātājs trīs mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas (saskaņā ar 2.11.punktu) nav saņēmis piešķirto licenci, licences kartīti;

4.4.4. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

4.4.5. pārvadātājs veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus bez maršruta atļaujas;

4.4.6. pārvadātājs atkārtoti pārkāpj šos noteikumus vai citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības;

4.4.7. pārvadātājs pārkāpj šos noteikumus vai citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības tādā veidā, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība vai veselība;

4.4.8. pārvadātājs nepakļaujas šajos noteikumos minētajai kontrolei;

4.4.9. pārvadātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra u.tml.) vai viņa komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml.

4.5. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī to darbības apturēšanu uz laiku izskata Komisijas sēdē.

Uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicinājumu uz komisijas sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs tiek informēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms Komisijas sēdes, nosūtot paziņojumu. Pārvadātāja pārstāvja neierašanās uz Komisijas sēdi nav pamats, lai jautājuma izskatīšanu atliktu.

4.6. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences kartīte ir jānodod Komisijai lēmumā noteiktā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

5. Licencēšanas dokumentu glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam, citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī nedrīkst jebkādā veidā nodot citai personai no licences izrietošās saistības.

5.2. Veicot pasažieru komercpārvadājumus, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.

5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā jānodod Komisijai.

5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc komersanta (pārvadātāja) rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura ir atzīme "Dublikāts".

Par dublikātu jāmaksā pilnā apmērā, bet atsevišķos gadījumos, ja ir tiesībsargājošo institūciju izsniegta izziņa (zādzības, ugunsgrēka u.tml. gadījumos), Komisija ir tiesīga samazināt maksu Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

5.5. Komersants (pārvadātājs) publicē informāciju par licences, licences kartītes nozaudēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Licences, licences kartītes dublikātu Komisija izsniedz pēc attiecīgās publikācijas uzrādīšanas. Atsevišķos gadījumos pēc komersanta pamatota rakstveida pieprasījuma Komisija var izsniegt licenci, licences kartīti pirms minētās publikācijas uzrādīšanas.

5.6. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes derīguma termiņš netiek pagarināts.

6. Licencētās komercdarbības kontrole

6.1. Komersants (pārvadātājs) ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu komercdarbībā, kāda norādīta izsniegtajā licencē.

6.2. Šo noteikumu, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasību izpildes kontroli veic Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests (turpmāk - Kontroles dienests). Kontroli var veikt sadarbībā ar citām kontroles iestādēm un institūcijām (Valsts ieņēmumu dienests, policija, pārvadātāju kontroles dienests u.c.). Veicot šo noteikumu izpildes kontroli, Kontroles dienesta darbiniekiem ir tiesības atrasties kontrolējamā komersanta (pārvadātāja) uzņēmuma teritorijā, transportlīdzekļos u.tml.

6.3. Lai veiktu kontroli, pēc Kontroles dienesta darbinieku pieprasījuma:

6.3.1. pārvadātājs, kurš veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, nekavējoties uzrāda Kontroles dienesta darbiniekiem licenci, attiecīgā maršruta apkalpošanai nepieciešamos dokumentus (maršruta apkalpošanas līgums, kustības saraksts, maršruta atļauja u.c.), kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas ar pasažieru komercpārvadājumiem;

6.3.2. pārvadātājs, kurš veic pasažieru neregulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, nekavējoties uzrāda Kontroles dienesta darbiniekiem licenci, līgumu par pasažieru pārvadāšanu pēc pasūtījuma, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem;

6.3.3. autovadītājs, kurš apkalpo pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutu, nekavējoties uzrāda Kontroles dienesta darbiniekiem licences kartīti, maršruta atļauju, kustības sarakstus, biļešu uzskaites dokumentus saskaņā ar maršruta apkalpošanas līgumu, darba tiesiskās attiecības apliecinošu dokumentu, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem;

6.3.4. autovadītājs, kurš veic pasažieru neregulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, nekavējoties uzrāda Kontroles dienesta darbiniekiem licences kartīti, līguma par pasažieru pārvadāšanu pēc pasūtījuma kopiju, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem;

6.3.5. pārvadātājs, kurš veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar pilsētas elektrotransportu, nekavējoties uzrāda Kontroles dienesta darbiniekiem licenci, kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem;

6.3.6. pasažieris, kurš izmanto pasažieru regulārā komercpārvadājuma pakalpojumu, nekavējoties uzrāda Kontroles dienesta darbiniekiem biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Noteikumu 1.9.punkta nosacījumi stājas spēkā šādā secībā:

- finansiālā nodrošinājuma apmērs transportlīdzekļa vienībai, ja tiek izmantots tikai viens transportlīdzeklis: ar 2004.gadu - ne mazāk kā Ls 2000, ar 2005.gada 1.janvāri - ne mazāk kā Ls 4000, ar 2006.gada 1.janvāri - ne mazāk kā Ls 5400;

- finansiālā nodrošinājuma apmērs katrai nākamajai transportlīdzekļa vienībai: ar 2004.gadu - ne mazāk kā Ls 1500, ar 2005.gada 1.janvāri - ne mazāk kā Ls 2000, ar 2006.gada 1.janvāri - ne mazāk kā Ls 3000.

3. Licences un licences kartītes, kas pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

4. Ar šo saistošo noteikumi spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

- Rīgas domes 14.01.1997. noteikumus Nr.68 "Autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi";

- Rīgas domes 25.02.1997. noteikumus Nr.73 "Grozījumi Rīgas domes 14.01.1997. noteikumos Nr.68 "Autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi"".

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.G.Kreituss

01RD63.PNG (53893 bytes)

02RD63.PNG (45883 bytes)

03RD63.PNG (51300 bytes)

04RD63.PNG (116020 bytes)

05RD63.PNG (158299 bytes)

06RD63.PNG (107536 bytes)

07RD63.PNG (70866 bytes)

08RD63.PNG (110633 bytes)

09RD63.PNG (18101 bytes)

27.05.2004