Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.11.2005. - 23.03.2007. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.428

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25 34.§)
Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijā iegūst mehānisko transportlīdzekļu, mopēdu, tramvaju, trolejbusu un velosipēdu vadītāja kvalifikāciju, kārto eksāmenus transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanai un noformē vadītāja apliecību, maina un atjauno vadītāja apliecību un braukšanas mācību atļauju.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80)

2. Noteikumi neattiecas uz kārtību, kādā Latvijā iegūst traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju, kārto eksāmenus traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai un noformē vadītāja apliecību, maina un atjauno vadītāja apliecību.

3. Vadītāja apliecība (1.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, pamatojoties uz iegūtajām tiesībām vadīt Ceļu satiksmes likumā noteiktas kategorijas transportlīdzekli.

4. Braukšanas mācību atļauja (turpmāk – atļauja; 2.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai kā apliecinājumu tiesībām mācīties vadīt A1, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus.

5. Vadītāja apliecību un atļauju izsniedz, apmaina un atjauno Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk – CSDD).

6. Vadītāja apliecību un atļauju sagatavo datorizēti, un visus ierakstus tajā veic ar datordrukas iekārtu, izdrukājot attiecīgu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju.

7. Personai var būt tikai viena lietošanai derīga vadītāja apliecība vai atļauja. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā vadītāja apliecība vai atļauja, kas personai izsniegta pēdējā.

8. Vadītāja apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu, ja starpvalstu līgumos nav noteikts citādi. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi.

9. Pirms vadītāja apliecības vai atļaujas noformēšanas, kā arī pirms teorētiskā eksāmena (Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, kas notiek, personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, atbildot uz eksāmena jautājumiem) vai vadīšanas eksāmena (braukšanas iemaņu un prasmju, Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, kas notiek, personai vadot transportlīdzekli) kārtošanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinošu dokumentu drīkst neuzrādīt persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, ja tā uzrāda dzimšanas apliecību, kā arī persona, kura vēlas apmainīt vai atjaunot šo noteikumu 1. un 2.pielikumam atbilstošu vadītāja apliecību vai atļauju.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80)

10. Aizliegts izsniegt jebkādu vadītāja apliecību personai:

10.1. kurai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

10.2. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai vai kura nav veikusi veselības pirmstermiņa pārbaudi 45 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;

10.3. kura uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē nav samaksājusi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

10.4. kurai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80)

2. Atļaujas iegūšana, atjaunošana un apmaiņa

11. Atļauju var iegūt persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai (izņemot gadījumus, ja noteiktā laikposmā ir liegta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšana).

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1.  14 gadu, – lai iegūtu atļauju individuāli mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.2.  16 gadu, – lai iegūtu atļauju individuāli mācīties vadīt A, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus.

13. Izsniedzot personai atļauju, tajā norāda tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus:

13.1. personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu, – A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

13.2. personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, – A1, A, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus.

14. Personai netiek izsniegta atļauja mācīties vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus, ja tai ir izsniegta tās pašas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība, izņemot gadī­jumu, ja persona nokārtojusi teorētisko eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80)

15. Lai iegūtu atļauju, persona CSDD uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

16. Atjaunojot nozaudēto vai nozagto atļauju, personai izsniedz atļauju, kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš iegūtajā atļaujā norādītajam derīguma termiņam un transportlīdzekļu kategorijas atbilst iepriekš iegūtajā atļaujā norādītajām.

17. Lai apmainītu atļauju, persona CSDD iesniedz apmaināmo atļauju un uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

3. Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšana

18. Kārtot transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai noteiktos eksāmenus, kā arī iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju var Ceļu satiksmes likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

19. Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju persona var iegūt CSDD nodaļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamos eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības, bet pēc vadītāju apmācības kursu beigšanas – tajā CSDD nodaļā, kurā reģistrēta attiecīgā mācību grupa vai kur CSDD norīko vai atļauj iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju.

20. Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtība (vecums, stāžs, apmācības veids un transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai kārtojamie eksāmeni) noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

21. Lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, eksāmenu kārtošanai persona iesniedz šādus dokumentus:

21.1. autoapmācības iestādes beigšanas apliecību vai apmācības karti (izņemot gadījumus, ja personai nav jābeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību kursi);

21.2. pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai attiecīgas izglītības dokumentu, vai attiecīgu studenta (audzēkņa) apliecību atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajam;

21.3. medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, kā arī tad, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80)

22. Saņemot vadītāja apliecību, iepriekšējo vadītāja apliecību (ja tāda ir iepriekš iegūta) nodod CSDD.

23. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanai eksāmenus kārto šādā secībā: vispirms kārto teorētisko eksāmenu, bet pēc tā sekmīgas nokārtošanas – vadīšanas eksāmenu.

24. Lai iegūtu vairāku kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, persona kārto tikai augstākajai transportlīdzekļu kategorijai atbilstošo teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu vispirms kārto ar zemākas kategorijas transportlīdzekli, pēc tam – ar katras augstākās kategorijas transportlīdzekli. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai nav atļauta vadīšanas eksāmena kārtošana ar augstākas kategorijas transportlīdzekli. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli tiek nokārtots, bet ar augstākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai saskaņā ar tās iesniegumu piešķir iepriekš iegūto kategoriju un izsniedz tās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, ar kuru ir nokārtots vadīšanas eksāmens.

25. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas brīža. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto atkārtoti.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

4. Vadītāja apliecības maiņa

26. Vadītāja apliecību maina personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

27. Lai apmainītu vadītāja apliecību, persona CSDD:

27.1. iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību;

27.2. uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neuzrāda, ja tiek mainīta tikai M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība, ārvalstīs izdota spēkā esoša vadītāja apliecība, kā arī tad, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

28. Lai iegūtu apstiprinājumu par vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD papildus šo noteikumu 27.punktā minētajiem dokumentiem ir tiesīga no Ārlietu ministrijas vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas pieprasīt uzziņu-apstiprinājumu, ja:

28.1. ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā punktā par piešķirtajām kategorijām vai derīguma termiņu ir labojumi vai pierakstījumi, kā arī ja šī apliecības daļa ir mehāniski vai citādi bojāta un nav iespējams noteikt piešķirtās kategorijas vai apliecības derīguma termiņu;

28.2. iesniegtā vadītāja apliecība neatbilst CSDD rīcībā esošajiem attiecīgo valstu iesniegtajiem vadītāja apliecību paraugiem vai vadītāja apliecību veidlapu izsniegšanas katalogiem vai ja ir pamatotas aizdomas, ka vadītāja apliecība ir iegūta nelikumīgi un vadītāja apliecību nevar pārbaudīt tās izdevējvalsts vadītāja apliecību reģistrā.

29. Mainot vadītāja apliecību, kas nav noformēta Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalīb­valsts valodā vai krievu valodā, CSDD ir tiesības pieprasīt vadītāja apliecības, kā arī citu iesniedzamo dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

30. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Latvijā izdotu bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā saskaņā ar 1968.gada Konvenciju par ceļu satiksmi (turpmāk – konvencija) norādīta atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās, maina bez eksāmenu kārtošanas. Ja persona kopā ar Latvijā izdotu bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā saskaņā ar konvenciju norādīta atbilstoša transportlīdzekļa kategorija (izņemot A kategoriju), iesniedz arī pirms tam izdotu motocikla vadītāja apliecību, tā tiek apmainīta pēc vadīšanas eksāmena nokārtošanas ar A kategorijas transportlīdzekli.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

31. Valstī, kas nav minēta šo noteikumu 30.punktā, izdotu vadītāja apliecību un ārpus Latvijas izdotu bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā saskaņā ar konvenciju norādīta atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, maina pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā nav norādīta konvencijai atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, nemaina.

32. Ja persona, mainot Latvijā izdotu vadītāja apliecību, vienlaikus maina arī citā valstī izdotu vadītāja apliecību (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās), kurā atzīmētas augstākas kategorijas nekā Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā, tad persona pēc attiecīga vadīšanas eksāmena nokārtošanas iegūst Latvijā izdotu vadītāja apliecību ar abās iepriekš minētajās vadītāja apliecībās norādītajām kategorijām.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

33. Ja personai, kas maina citā valstī izdotu vadītāja apliecību, ir bijusi to pašu kategoriju transportlīdzekļu Latvijā izdota vadītāja apliecība, vadītāja apliecību maina bez eksāmenu kārtošanas.

34. Ja persona maina ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību, kurā nav uzrādītas konvencijā norādītās transportlīdzekļu kategorijas, tad Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā norāda transportlīdzekļu kategorijas, kas visprecīzāk atbilst maināmajā vadītāja apliecībā norādītajām kategorijām ar nosacījumu, ka personai netiek izsniegta vadītāja apliecība, kurā norādītas augstākas transportlīdzekļu kategorijas nekā tās, kas norādītas apmaināmajā ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā.

35. Ja personai saskaņā ar veselības pārbaudes atzinumu ir aizliegts vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus vai persona rakstiski atsakās no kādas kategorijas, jauno vadītāja apliecību noformē bez attiecīgās kategorijas.

36. Ja personai šo noteikumu 35.punktā noteiktajā kārtībā ir noformēta vadītāja apliecība bez atsevišķām transportlīdzekļu kategorijām, tad, lai atjaunotu attiecīgo kategoriju un saņemtu vadītāja apliecību, persona iesniedz un uzrāda šo noteikumu 27.punktā norādītos dokumentus.

5. Vadītāja apliecības atjaunošana

37. Vadītāja apliecības atjaunošana ir vadītāja apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās vadītāja apliecības vietā vai vadītāja apliecības atgūšana, ja personai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

38. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Latvijā izdotu bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā saskaņā ar konvenciju norādīta atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās, atjauno bez eksāmenu kārtošanas (izņemot šo noteikumu 40.punktā minētos gadījumus), bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību, kurā nav norādīta konvencijai atbilstoša transportlīdzekļa kategorija, neatjauno.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

39. Lai atjaunotu vadītāja apliecību, persona CSDD uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neuzrāda, ja tiek atjaunota tikai M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība, kā arī tad, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

40. Ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros noteikts trans­portlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai ja personai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu vai ilgāk, vai ja transport­līdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, persona, lai atgūtu tiesības, nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai A1, A vai B1 katego­rija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, kurā šos eksāmenus pieņem.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

41. Noteikumu 40.punktā minētajos gadījumos vadītāja apliecības pēc lēmuma par administratīvo sodu spēkā stāšanās, kā arī vadītāja apliecības, kas atrastas un glabājas CSDD ilgāk par gadu, tiek iznīcinātas.

6. Teorētiskā eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība

42. Teorētisko eksāmenu kārto datorizēti. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus. 

43. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild uz CSDD jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un satiksmes drošību:

43.1. M kategorijas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai – uz 20 pamatjautājumiem;

43.2. A1, A, B1 vai B kategorijas transportlīdzekļu, kā arī tramvaja vai trolejbusa vadītāja kvalifikācijas iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem;

43.3. C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem;

43.4. D1 vai D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem.

44. Teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 20 minūtes, bet pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētiskajā eksāmenā – 30 minūtes.

45. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja, kārtojot eksāmenu M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm, bet, kārtojot eksāmenu pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, – ne vairāk par trim nepareizām atbildēm.

46. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā.

7. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība
7.1. Vispārīgās prasības

47. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli.

48. Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikā­cijas iegūšanai kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar medicīnisko uzziņu atļauts vadīt attiecīgi pielāgotus transportlīdzekļus). Transportlīdzekli citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas vadīšanas eksāmena kārtošanai nodrošina CSDD, izmantojot tās īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli vai autoapmācības iestādes transportlīdzekli, vai braukšanas mācību instruktora transportlīdzekli. A1, A un B1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifi­kācijas iegūšanas eksāmenu, pamatojoties uz vienošanos starp CSDD un preten­dentu, var kārtot ar pretendenta transportlīdzekli. Transportlīdzekļiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas mācību transportlīdzekļiem normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu (izņemot prasību par pazīšanas zīmi). B, C1, C, D1 un D kategorijas transport­līdzekļiem jābūt reģistrētiem kā mācību automobiļiem transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr. 359 redakcijā)

49. Vadīšanas eksāmenu A1 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai kārto ar motociklu, kas papildus šo noteikumu 48.punktā noteiktajam atbilst šādām prasībām:

49.1. A1 kategorijas motociklu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai – ar motociklu bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir vismaz 75 cm3;

49.2. tādu motociklu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 zs) vai 0,16 kW/kg (0,22 zs/kg), – ar motociklu bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir lielāks par 120 cm3 un maksimālais braukšanas ātrums ir vismaz 100 km/h;

49.3. visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai – ar motociklu bez blakusvāģa, kura motora jauda pārsniedz 35 kW.

50. Atsevišķu kategoriju transportlīdzekļi (transportlīdzekļu sastāvi), ar kuriem kārto vadīšanas eksāmenu, eksāmena laikā ir noslogoti ar kravu tā, lai:

50.1. C kategorijas transportlīdzekļa faktiskā masa būtu vismaz 10000 kg;

50.2. BE kategorijas transportlīdzekļu sastāva piekabes faktiskā masa būtu vismaz 800 kg;

50.3. C1E kategorijas transportlīdzekļu sastāva piekabes faktiskā masa būtu vismaz 800 kg;

50.4. CE kategorijas transportlīdzekļu sastāva faktiskā masa būtu vismaz 15000 kg;

50.5. DE kategorijas transportlīdzekļu sastāva piekabes faktiskā masa būtu vismaz 800 kg.

(Punkts stājas spēkā 01.10.2005.; sk. 70. punktu)

51. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar medicīnisko uzziņu atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus ar automātisko pārnesumkārbu).

52. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas secība:

52.1. zināšanu pārbaude par transportlīdzekli;

52.2. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai;

52.3. figūru izpilde;

52.4. braukšana ceļu satiksmē.

53. (Svītrots no 01.06.2005. ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80; sk. grozījumu 2. punktu)

54. Braukšanas mācību instruktors nepiedalās B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā. Citu kategoriju transportlīdzekļu vadī­šanas eksāmenā braukšanas mācību instruktors piedalās, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu eksāmena pieņemšanu. Ja braukšanas mācību instruktors veicis darbības, kas uzskatāmas par palīdzības sniegšanu pretendentam vai arī citādi traucējis eksāmena norisi, CSDD viņam var liegt piedalīties vadīšanas ek­sāmenā.

(MK 01.11.2005. noteikumu Nr. 824 redakcijā)

55. Vadīšanas eksāmenu ceļu satiksmē kārto maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h. 

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

56. Rīkojumus par braukšanas virzienu maršrutā pretendentam dod inspektors. Rīkojumiem jābūt savlaicīgiem un nepārprotamiem. Ja nepieciešams, pēc pretendenta lūguma inspektors rīkojumus atkārto. Aizliegts dot tādus rīkojumus, kurus izpildot pretendentam jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

57. Vadīšanas eksāmena ilgums ceļu satiksmē ar A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļiem ir vismaz 25 minūtes, bet ar pārējo kategoriju transportlīdzekļiem – 45 minūtes.

58. Vadīšanas eksāmenu ar A1 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. Eksāmena posmā, kas notiek ceļu satiksmē, inspektors un braukšanas mācību instruktors atrodas pavadošajā transportlīdzeklī.

7.2. Vadīšanas eksāmena vērtēšana

59. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem:

59.1.  viens kļūdu uzskaites punkts – nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

59.2.  četri kļūdu uzskaites punkti – vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

59.3.  10 kļūdu uzskaites punktu – bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un pārtrauc eksāmenu.

(Grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

60. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendenta kopējais iegūto kļūdu uzskaites punktu skaits nepārsniedz deviņus.

61. (Svītrots ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 824)

62. Ja pretendents nav nokārtojis vadīšanas eksāmenu, atkārtota vadīšanas eksāmena kārtošana pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā.

7.3. Vadīšanas eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

63. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tas mēneša laikā pēc eksāmena var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas pretendentu septiņu darbdienu laikā rakstiski informē par pārbaudes rezultātiem.

64. Vadīšanas eksāmena vērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām pārbauda un attiecīgu atzinumu dod satiksmes ministra izveidota komisija.

65. Pretendents šo noteikumu 64.punktā minētās komisijas lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par administratīvo aktu izdošanu.

66. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, lēmumu par transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanu, vadītāja apliecības maiņu un vadītāja apliecības atjaunošanu pieņem CSDD saskaņā ar administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

7.1 Velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšana

(Nodaļa MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

66.1 Velosipēda vadītāja apliecību (4.pielikums) izsniedz personai, kura sasniegusi 12 gadu vecumu un nokārtojusi teorētisko eksāmenu (datorizēti vai rakstiski), kas sastāv no 10 jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un satiksmes drošību.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

66.2 Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 10 minūtes. Teorētiskais eksāmens ir nokār­tots, ja, kārtojot eksāmenu velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

66.3 Teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja kvalifikācijas iegūšanai pieņem un velosipēda vadītāja apliecību izsniedz visās CSDD nodaļās.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

66.4 Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne ātrāk kā nākamajā dienā.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

66.5 Lai apmainītu velosipēda vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību un vienu fotogrāfiju, bet, lai atjaunotu velosipēda vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz vienu fotogrāfiju.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

66.6 Lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, pamatojoties uz citu mehā­nisko transportlīdzekļu vadītāja apliecību, persona uzrāda mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecību un iesniedz vienu fotogrāfiju.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

8. Noslēguma jautājumi

67. Noteikumu 41.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

68. Noteikumu 43.1.apakšpunkts un 44.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju. Līdz 2004.gada 30.jūnijam M kategorijas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai teorētiskajā eksāmenā jāatbild uz 10 pamatjautājumiem, un teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 10 minūtes.

69. B kategorijas vadīšanas eksāmenu pieļaujams kārtot ar autoapmācības iestādes transportlīdzekli līdz šo noteikumu 48.punktā minēto nosacījumu izpildes dienai attiecībā uz B kategorijas transportlīdzekļiem, bet ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.oktobrim. Kārtojot eksāmenu ar autoapmācības iestādes transportlīdzekli, kopā ar pretendentu eksāmenā piedalās braukšanas mācību instruktors, kas atrodas transportlīdzekļa priekšējā sēdeklī blakus pretendentam, bet inspektors – transportlīdzekļa aizmugurējā sēdeklī. Rīkojumus par braukšanas virzienu maršrutā dod braukšanas mācību instruktors.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80; MK 24.05.2005. noteikumiem Nr. 359)

70. Noteikumu 50.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.oktobri.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 80; MK 24.05.2005. noteikumiem Nr. 359)

71. Noteikumu 55.punktā minētā prasība par to, ka maršruts ietver ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h, un šo noteikumu 57.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.oktobri.

72. Informācija par iegūtajām tiesībām vadīt mopēdus vadītāja apliecībā tiek norādīta, sākot ar 2004.gada 1.jūliju.

73. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju. 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 29.jūlija direktīvas 91/439/EEK par autovadītāju apliecībām.

Ministru prezidents I.Emsis

Satiksmes ministra vietas izpildītājs –
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa
noteikumiem Nr.428
Transportlīdzekļu vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr. 80; MK 24.05.2005. noteikumiem Nr. 359)

001428.PNG (145528 bytes)


1. Vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. “Vadītāja apliecība” – dokumenta nosaukums;

1.2. “Latvijas Republika” – valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosaukums;

1.3. “LV” – valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. vadītāja apliecības īpašnieka uzvārds (1);

1.5. vadītāja apliecības īpašnieka vārds (2);

1.6. vadītāja apliecības īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. vadītāja apliecības izdošanas datums (4a);

1.8. vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. vadītāja apliecības izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības īpašnieka personas kods (4d);

1.11. vadītāja apliecības numurs (5);

1.12. vadītāja apliecības īpašnieka fotogrāfija (6);

1.13. vadītāja apliecības īpašnieka paraksts (7);

1.14. transportlīdzekļu kategorijas, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (9);

1.15. vārdi “Eiropas Kopienas modelis” un vārdi “vadītāja apliecība” citās Eiropas Savienības valstu valodās.

2. Vadītāja apliecības aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija:

2.1. tabula, kurā norāda:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas (9);

2.1.2. to transportlīdzekļu kategoriju vadīšanas tiesību iegūšanas datumus, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (10);

2.1.3. to transportlīdzekļu kategoriju vadīšanas tiesību beigu datumus, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (11);

2.1.4. šī pielikuma 3.punktā minētos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus (12). Visām vadītāja apliecībā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām kopējos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus norāda ailē tabulas lejasdaļā;

2.2. vieta, kas atstāta, lai ārvalstu iestādes varētu norādīt informāciju, kas ir svarīga vadītāja apliecības administrēšanai (13);

2.3. vieta, kas atstāta, lai varētu norādīt citu papildinformāciju (14);

2.4. vadītāja apliecības 1., 2., 3., 4.a, 4.b, 4.c, 5., 10., 11. un 12.punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Papildinformācijas un ierobežojumu kodi:

3.1. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam jālieto:

3.1.1. redzes korekcijas un/vai aizsardzības līdzekļi (piemēram, brilles, kontaktlēcas) (01);

3.1.2. dzirdes palīgierīces (02);

3.1.3. locekļu protēzes vai ortozes (03);

3.2. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt automobili vai autobusu ar:

3.2.1. pielāgotu transmisiju (piemēram, tikai ar mehānisko vai automātisko pārnesumkārbu, elektroniski vadāmu pārnesumkārbu) (10);

3.2.2. pielāgotu sajūgu (piemēram, ar pielāgotu sajūga pedāli, ar roku darbināmu sajūgu) (15);

3.2.3. pielāgotu bremžu sistēmu (piemēram, ar pielāgotu bremžu pedāli, palielinātu bremžu pedāli, spiešanai ar kreiso kāju pielāgotu bremžu pedāli) (20);

3.2.4. pielāgotu akseleratoru (piemēram, ar pielāgotu akseleratora pedāli, spiešanai ar visu pēdu pielāgotu akseleratora pedāli, noliektu akseleratora pedāli) (25);

3.2.5. pielāgotu bremžu sistēmu un akseleratoru (piemēram, ar paralēliem pedāļiem, vienā vai gandrīz vienā līmenī novietotiem pedāļiem, nobīdāmiem (pārvietojamiem) akseleratora un bremžu pedāļiem) (30);

3.2.6. pielāgotām papildierīcēm (piemēram, ar pielāgotiem gaismu, logu tīrītāju vai mazgātāju, skaņas signāla, virziena rādītāju slēdžiem) (35);

3.2.7. pielāgotu stūres mehānismu (piemēram, ar pielāgotu (pastiprinātu) stūres pastiprinātāju, pagarinātu stūres rata statni, pielāgotu stūres ratu) (40);

3.2.8. pielāgotu atpakaļskata spoguli (piemēram, ar atpakaļskata spoguli, kas novietots uz spārna, sfērisku (panorāmas) iekšējo atpakaļskata spoguli) (42);

3.2.9. pielāgotu vadītāja sēdekli (piemēram, ar vadītāja sēdekli, kurš pacelts augstumā, kas nodrošina labu pārredzamību, ķermeņa formām pielāgotu vadītāja sēdekli) (43);

3.3. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt motociklu:

3.3.1. ar atsevišķi darbināmām bremzēm (44.01);

3.3.2. ar pielāgotām ar roku darbināmām priekšējā riteņa bremzēm (44.02);

3.3.3. ar pielāgotām ar kāju darbināmām pakaļējā riteņa bremzēm (44.03);

3.3.4. ar pielāgotu akseleratora rokturi (44.04);

3.3.5. ar pielāgotu ar roku darbināmu transmisiju un sajūgu (44.05);

3.3.6. ar pielāgotu atpakaļskata spoguli(-ļiem) (44.06);

3.3.7. ar pielāgotiem brīdinājuma signālu slēdžiem (piemēram, ar pielāgotiem gaismas virzienrādītāju, bremžu uguņu slēdžiem) (44.07);

3.3.8. ar tādā augstumā novietotu vadītāja sēdekli, kas ļauj, sēžot uz motocikla, turēt uz zemes abas kājas vienlaikus (44.08);

3.3.9. ar blakusvāģi (45);

3.4. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda attiecīgā transportlīdzekļa identifikācijas numuru (50);

3.5. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu valsts reģistrācijas numura zīmi. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda konkrētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi (51);

3.6. ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadīšanas eksāmens nokārtots ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai šādus transportlīdzekļus (78);

3.7. papildinformācijas kodi, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, pamatojoties uz ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību:

3.7.1. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, apmainot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (70). Pēc koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 70.12345678. RUS);

3.7.2. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, atjaunojot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (71). Pēc koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 71.12345678. RUS).

Satiksmes ministra vietas izpildītājs –
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa
noteikumiem Nr.428
Braukšanas mācību atļaujas paraugs
002428.PNG (124533 bytes)

1. Braukšanas mācību atļaujas priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. “Braukšanas mācību atļauja” – dokumenta nosaukums latviešu, angļu un franču valodā;

1.2. “Latvijas Republika” – valsts (kas izdevusi atļauju) nosaukums latviešu valodā;

1.3. “LV” – valsts (kas izdevusi atļauju) atšķirības zīme;

1.4. “1. Uzvārds” – atļaujas īpašnieka uzvārds;

1.5. “2. Vārds” – atļaujas īpašnieka vārds;

1.6. “3. Personas kods” – atļaujas īpašnieka personas kods;

1.7. “4. Paraksts” – atļaujas īpašnieka paraksts;

1.8. “5. Izdota” – atļaujas izdošanas vieta un datums;

1.9. “6. Derīga līdz” – atļaujas derīguma termiņa beigu datums;

1.10. “7. Ierobežojumi” – papildinformācija vai ierobežojumu kods;

1.11. “8. Kategorijas” – norāde, kādu kategoriju transportlīdzekļus atļauts mācīties vadīt;

1.12. atļaujas īpašnieka fotogrāfija;

1.13. atļaujas sērija un numurs.

2. Braukšanas mācību atļaujas aizmugurē (reversā) ir ievietots tās lietošanas noteikumu skaidrojums latviešu un angļu valodā: “Šis dokuments apliecina tiesības mācīties vadīt tā priekšpusē norādītās kategorijas transportlīdzekļus. Mācību braucieni (izņemot braucienus norobežotos laukumos) drīkst notikt tikai apmācītāja (transportlīdzekļa vadītāja) klātbūtnē."

Satiksmes ministra vietas izpildītājs –
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa
noteikumiem Nr.428
Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšana

IEGŪTĀS KATEGORIJAS

003428.PNG (173969 bytes)


Piezīmes.

A(*) – A kategorijas transportlīdzekļi, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 ZS) vai 0,16 kW/kg (0,22 ZS/kg).

Teor. – jākārto teorētiskais eksāmens.

Vad. – jākārto vadīšanas eksāmens.

/*/ – pašmācība.

N.A. – nav atļauts.

1. Lai persona iegūtu M kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tā nokārto attiecīgo teorētisko eksāmenu.

2. Ja personai ir tādu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 ZS) vai 0,16 kW/kg (0,22 ZS/kg), un attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu divu gadu vadītāja stāžs, tad, apmainot vadītāja apliecību, persona iegūst visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju.

3. Lai persona, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir tādu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kW (34 ZS) vai 0,16 kW/kg (0,22 ZS/kg), bet attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, iegūtu visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, persona nokārto vadīšanas eksāmenu ar attiecīgu transportlīdzekli un apmaina vadītāja apliecību.

4. Lai persona, kurai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija vai D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz viens gads, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, persona pabeidz attiecīgi C vai CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgo teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu ar CE kategorijas transportlīdzekli.

5. Lai persona, kurai ir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, iegūtu DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tā pabeidz D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgo teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu ar DE kategorijas transportlīdzekli.

6. Ja personai ir vai tā iegūst C1E, CE, D1E vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, E kategorija attiecināma arī uz iegūtajām zemākajām kategorijām neatkarīgi no šajā pielikumā norādītā stāža.

7. Ja personai ir CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad, iegūstot D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai vienlaikus piešķir DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju neatkarīgi no šajā pielikumā norādītā stāža.

8. Ja personai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācija, tad, iegūstot D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tai vienlaikus piešķir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju neatkarīgi no šajā pielikumā norādītā stāža.

9. Izņēmuma kārtā atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 24.pantā noteiktajam personas, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un atrodas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, saskaņā ar attiecīgu Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas institūciju iesniegumu Ceļu satiksmes drošības direkcijā var iegūt šādu transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju:

9.1. D1 un C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju –, ja B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz viens gads;

9.2. D un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju –, ja C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz viens gads.

10. Lai iegūtu tramvaja vai trolejbusa vadītāja kvalifikāciju, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu, apliecinot, ka persona, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības, prot vadīt tramvaju vai trolejbusu, pieņem Tramvaju un trolejbusu pārvaldes komisija. Šādā gadījumā persona papildus Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumu Nr.428 “Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 21.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Tramvaju un trolejbusu pārvaldes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka tā ir nokārtojusi vadīšanas eksāmenu.

11. Lai persona, kurai ir tramvaja vai trolejbusa vadītāja kvalifikācija, iegūtu B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, tā nokārto vadīšanas eksāmenu ar B kategorijas transportlīdzekli.

 

Satiksmes ministra vietas izpildītājs –
Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa
noteikumiem Nr.428
Velosipēdista vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

VAD.PNG (298829 bytes)
 
05.11.2005