Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumus Nr. 747 "Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.467

Rīgā 2004.gada 29.aprīlī (prot. Nr.26, 10.§)

Kārtība, kādā tiek izsniegti, atteikti vai anulēti stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumenti

Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroles dokumentu izsniegšanas un lietošanas kārtību, kā arī stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektu pienākumus.

II. Importa sertifikātu un galīgā izlietojuma apliecinājumu izsniegšanas kārtība

2. Lai saņemtu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu stratēģiskas nozīmes preču importam, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā (turpmāk - komiteja) iesniedz:

2.1. iesniegumu dokumenta izsniegšanai;

2.2. šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9.apakšpunktā minēto informāciju;

2.3. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.4. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem, ja tāda nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

2.5. darījuma līgumu vai eksportētāja vēstuli, kas apliecina eksportētāja gatavību veikt darījumu.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedzējs var nosūtīt komitejai, izmantojot faksu vai e-pastu. Tādā gadījumā, saņemot importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, iesniedzējs iesniedz dokumentu oriģinālus un dokumentu pieņēmējs apstiprina to kopijas. Dokumentu kopijas tiek saglabātas komitejas lietvedībā un arhīvā.

4. Galīgā izlietojuma apliecinājums ietver:

4.1. eksportētāja juridisko nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numurus;

4.2. preces gala lietotāja juridisko nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numurus;

4.3. galīgā izlietojuma valsts nosaukumu;

4.4. preču aprakstu (veids, modelis, tehniskie parametri vai klasifikācija);

4.5. preču galīgo izlietojumu;

4.6. atsauci uz līgumu starp preču eksportētāju un to galīgo lietotāju;

4.7. eksportējamo vai tranzītā pārvietojamo preču daudzumu un vērtību;

4.8. preču gala lietotāja vārdu, uzvārdu amatu un parakstu;

4.9. darījuma starpnieku juridiskos nosaukumus;

4.10. izsniegšanas datumu;

4.11. noteikumus par preču atpakaļizvešanu vai tās aizliegumu;

4.12. apliecinājumu, ka preces tiks lietotas tikai deklarētajiem mērķiem un netiks izmantotas ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču, kodolieroču vai raķešu (kas spēj nogādāt minētos ieročus) pilnveidošanai, ražošanai vai lietošanai.

5. Ja šo noteikumu 4.punktā minētā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

6. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata ne ilgāk kā 15 darbdienu laikā un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu vai arī paziņojumu par atteikumu izsniegt importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu.

7. Komiteja neizpauž importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšanas atteikuma iemeslu, ja atteikuma pamatā ir tādas informācijas izmantošana, kas ir valsts noslēpums.

8. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu sagatavo trijos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma viens eksemplārs no izsniegšanas brīža paliek komitejas lietvedībā, otrs eksemplārs paliek stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportējošās valsts eksporta kontroles iestādēm.

9. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu izsniedz attiecīgas pilnvaras uzrādītājam, un to drīkst izmantot tikai sertifikātā vai galīgā izlietojuma apliecinājumā minētais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.

10. Ārvalstu stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājums ir derīgs, ja tas satur šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju un ir apstiprināts attiecīgas valsts eksporta kontroles iestādē.

III. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanas kārtība

11. Lai saņemtu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz:

11.1. licences iesnieguma deklarāciju, kas satur informāciju par darījuma partneriem - preču pārvadātāju, saņēmēju un gala lietotāju -, un apliecinājumu, ka preces tiks lietotas tikai deklarētajiem mērķiem un netiks izmantotas ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču, kodolieroču vai raķešu (kas spēj nogādāt minētos ieročus) pilnveidošanai, ražošanai vai lietošanai;

11.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

11.3. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem, ja tāda nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

11.4. ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem pielīdzināmu dokumentu tikai eksporta un tranzīta darījumiem ar stratēģiskas nozīmes precēm;

11.5. līguma kopiju vai rēķina faktūru, uz kura pamata tiek veikts darījums ar stratēģiskas nozīmes precēm.

12. Ja šo noteikumu 11.punktā minētā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai par licences izsniegšanu, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

13. Šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus iesniedzējs var nosūtīt komitejai, izmantojot faksu vai e-pastu. Tādā gadījumā, saņemot licenci, iesniedzējs iesniedz dokumentu oriģinālu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus, un dokumentu pieņēmējs apstiprina kopijas. Dokumentu kopijas tiek saglabātas komitejas lietvedībā un arhīvā.

14. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata ne ilgāk kā 20 darbdienu laikā un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam eksporta, importa vai tranzīta licenci vai arī paziņojumu par atteikumu izsniegt licenci, ja paredzētais stratēģiskas nozīmes preču eksports, imports vai tranzīts ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Ja nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegto ziņu papildu pārbaude, komiteja pagarina licences izsniegšanas termiņu un par to paziņo iesniedzējam. Šādā gadījumā komitejā 30 darbdienu laikā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

16. Komiteja neizpauž licences izsniegšanas atteikuma iemeslu, ja atteikuma pamatā ir tādas informācijas izmantošana, kas ir valsts noslēpums.

17. Komiteja ir tiesīga anulēt stratēģiskas nozīmes preču eksporta un tranzīta licenci, ja neparedzētu apstākļu dēļ valstī, uz kuru tiek vestas stratēģiskas nozīmes preces, ir radušies ārkārtas apstākļi (piemēram, bruņoti konflikti, karadarbība, sadursmes).

18. Ja sniegto ziņu pārbaudes laikā ir nepieciešams pieprasīt informāciju no ārvalstu institūcijām un atbildes informācija nav saņemta iesnieguma izskatīšanas pagarinātajā termiņā, komiteja ir tiesīga atlikt lēmuma pieņemšanu par licences izsniegšanu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai, rakstiski paziņojot par to stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam.

19. Par atteikumu izsniegt licenci komiteja informē Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi un, ja tas izriet no Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, arī starptautiskos eksporta kontroles režīmus vai citas organizācijas.

20. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta un importa licences sagatavo uz speciālas krāsaina rastra veidlapas četros eksemplāros, bet tranzīta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas piecos eksemplāros. Ar licencēm tiek veiktas šādas darbības:

20.1. vienu eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pārstāvis vai pārvadātājs iesniedz robežkontroles punktā (tranzītam iesniedz divus eksemplārus - izvešanas un ievešanas robežkontroles punktā), kur uz tā tiek atzīmēts datums, faktiskais izvesto vai ievesto preču daudzums, uzlikts muitas zīmogs un noņemta kopija glabāšanai muitas iestādes lietvedībā, bet oriģināls Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes noteiktajā kārtībā tiek atdots komitejai uzskaites veikšanai;

20.2. viens eksemplārs ar robežkontroles punkta atzīmēm tiek nosūtīts kopā ar preci līdz gala lietotājam;

20.3. viens eksemplārs no izsniegšanas brīža paliek komitejas lietvedībā;

20.4. viens eksemplārs ar robežkontroles punkta atzīmēm glabājas stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā un arhīvā;

20.5. licences kopija glabājas iekšzemes muitas iestādes lietvedībā;

20.6. no Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegtajām dubultā lietojuma preču eksporta licencēm robežkontroles punktā noņem kopiju un glabā to muitas iestādes lietvedībā.

21. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licenci izsniedz attiecīgas pilnvaras uzrādītājam, un to drīkst izmantot tikai minētais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.

22. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences derīguma termiņš ir seši mēneši.

23. Ja nepieciešams licences derīguma termiņa pagarinājums, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu. Iesniegums par licences derīguma termiņa pagarināšanu jāiesniedz piecas darbdienas pirms licences iepriekšējā derīguma termiņa beigām. Iesniegumā atkārtoti jānorāda pārvietoto un pārvietojamo preču daudzums.

24. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences derīguma termiņu pagarina komiteja, izdarot attiecīgu atzīmi uz licences.

25. Neizmantotās licences vai importa sertifikātus atdod komitejai ne vēlāk par to derīguma termiņa beigām.

IV. Kontrolei pakļautie stratēģiskas nozīmes preču saraksti

26. Kontrolei ir pakļautas stratēģiskas nozīmes preces, kas minētas:

26.1. Padomes 2000.gada 22.jūnija Regulas Nr. 1334/2000 "Par Eiropas Savienības režīma izveidošanu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroli" (turpmāk - Regula Nr. 1334/2000) 1.pielikumā;

26.2. Regulas Nr. 1334/2000 2.pielikumā;

26.3. Regulas Nr. 1334/2000 4.pielikumā;

26.4. Padomes 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01;

26.5. Latvijas Republikas nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču sarakstā.

27. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences nepieciešamība atkarībā no 26.punktā minētajām precēm ir šāda:

27.1. Regulas Nr. 1334/2000 1.pielikumā minētajām precēm licence nav nepieciešama:

27.1.1. eksportam uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un importam no Eiropas Savienības dalībvalstīm;

27.1.2. tranzītam caur Latvijas Republiku no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, uz Eiropas Savienības dalībvalstīm;

27.2. Regulas Nr. 1334/2000 1.pielikumā minētajām precēm licence, kas izsniegta Latvijas Republikā, ir nepieciešama:

27.2.1. importam no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, uz Latvijas Republiku, izņemot datortehnikas importu;

27.2.2. eksportam uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

27.2.3. tranzītam caur Latvijas Republiku no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

27.3. Regulas Nr. 1334/2000 2.pielikumā minētajām precēm ir spēkā Eiropas Savienības ģenerālā eksporta licence Nr.EU001 eksportam uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici un ASV, ievērojot Regulā Nr. 1334/2000 noteiktās prasības un noteikumus;

27.4. lai veiktu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumu ar Regulas Nr. 1334/2000 4.pielikumā minētajām precēm, ir nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence, kas izsniegta Latvijas Republikā vai jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

27.5. lai veiktu stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu un tranzītu caur Latvijas Republiku ar Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Padomes Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētajām precēm, ir nepieciešama stratēģiskas nozīmes militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licence, kas izsniegta Latvijas Republikā;

27.6. Latvijas Republikas nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču sarakstā minēto preču importam, eksportam vai tranzītam nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču licence, kas izsniegta Latvijas Republikā;

27.7. ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un lietošanas aizliegšanas un to iznīcināšanas konvencijas toksisko ķīmisko vielu un to prekursoru saraksti Nr.1, Nr.2 un Nr.3 ir ietverti Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Padomes Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 un Regulas Nr. 1334/2000 2.pielikumā. Šo toksisko ķīmisko vielu un to prekursoru eksporta, importa un tranzīta licencēšana notiek saskaņā ar attiecīgajos sarakstos noteikto kārtību.

28. Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir pienākums izveidot iekšējo kontroles dienestu eksporta, importa vai tranzīta preču stratēģiskās nozīmes novērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 26.punktā minētajām precēm, vai norīkot atbildīgo personu šī uzdevuma veikšanai.

V. Piegādes kontroles sertifikāta un ekspertu izziņas izsniegšanas kārtība

29. Komiteja 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu par piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanu un izsniedz piegādes kontroles sertifikātu stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam vai paziņo par atteikumu izsniegt minēto sertifikātu.

30. Piegādes kontroles sertifikātu sagatavo trijos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Viens piegādes kontroles sertifikāta eksemplārs no izsniegšanas brīža paliek komitejas lietvedībā, otrs eksemplārs paliek stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportējošās valsts eksporta kontroles iestādēm.

31. Lai saņemtu ekspertu izziņu par to, ka preces nav stratēģiskas nozīmes (nav minētas kontrolējamos sarakstos), stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu un viņa rīcībā esošo informāciju par preci vai preces paraugu.

32. Ja nepieciešams, komiteja uz darba līguma pamata par tehniskajiem ekspertiem uzaicina attiecīgās nozares speciālistus un zinātniekus.

33. Ja preces iespējams klasificēt bez speciālo ekspertu palīdzības, stratēģiskas nozīmes preču eksperts uz preces faktūrrēķina ar parakstu apliecina, ka precēm nav stratēģiskas nozīmes un pa faksu nosūta Valsts ieņēmuma dienesta Galvenajai muitas pārvaldei.

34. Eksperta izziņa gaisa kuģu komponentiem, ierīcēm un rezerves daļām ir derīga vienu mēnesi no izdošanas dienas. Pārējām precēm eksperta izziņas derīguma laiks nav ierobežots, un tā ir derīga jebkuram darījumam ar preci, kas pēc nosaukuma, tehniskajiem datiem, kombinētās nomenklatūras preču kodiem vai citiem preču kodiem atbilst izziņā minētajai precei, ja vien pēc izziņas izsniegšanas tā netiek iekļauta stratēģiskas nozīmes preču sarakstos.

35. Izziņu sagatavo divos eksemplāros uz speciālas krāsainas rastra veidlapas. Viens izziņas eksemplārs no izsniegšanas brīža paliek komitejas lietvedībā, otrs eksemplārs paliek stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā.

36. Veicot kārtējo stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumu, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz Valsts ieņēmuma dienesta Galvenajā muitas pārvaldē izziņas kopiju.

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ārlietu ministrs R.Pīks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

01.05.2004