Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.11.2006. - 18.07.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2007. gada 21. jūnija likumu: Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) eksporta, importa vai tranzīta licence — kontroles iestāžu izsniegts starptautiski atzīta parauga dokuments, kas stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam dod tiesības veikt stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu vai tranzītu;

2) galīgā izlietojuma apliecinājums — kontroles iestāžu apstiprināts dokuments (sertifikāts), ar kuru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts apliecina eksportētājam to, ka importētās stratēģiskas nozīmes preces tiks izmantotas tikai norādītajiem mērķiem un netiks nodotas trešajām personām;

3) piegādes kontroles sertifikāts — dokuments, kuru importētājvalsts kontroles iestāde izsniedz eksportētājvalsts kontroles iestādei un ar kuru tiek apliecināts stratēģiskas nozīmes preču imports;

4) starptautiskais importa sertifikāts — dokuments, kuru importētājvalsts kontroles iestāde izsniedz eksportētājvalsts kontroles iestādei, apliecinot savu piekrišanu stratēģiskas nozīmes preču importam un apņēmību kontrolēt preču galīgo izlietojumu;

5) stratēģiskas nozīmes preces — sistēmas, iekārtas, to sastāvdaļas, materiāli, ķīmiskas vielas, priekšmeti, programmatūras un tehnoloģijas, kas ietvertas Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas apstiprinātajos stratēģiskas nozīmes preču sarakstos;

6) stratēģiskas nozīmes preču aprite — stratēģiskas nozīmes preču eksports (ieskaitot tehnoloģiju eksportu netaustāmā veidā), imports, tranzīts, realizācija, ražošana, pilnveidošana, glabāšana, lietošana, apkalpošana un starpniecības darījums;

7) stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekti — komersanti, privātie vai valsts uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes, no valsts budžeta finansētas iestādes un uzņēmumi, kuri eksportē, importē, pārvieto tranzītā, ražo, pilnveido, lieto, realizē vai glabā stratēģiskas nozīmes preces;

8) stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījums — starpnieka darījums ar stratēģiskas nozīmes preci, kuru veic Latvijas Republikas komecreģistrā vai uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants vai uzņēmējs vai Latvijas pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja ārvalstī reģistrēta komercsabiedrība vai uzņēmums.

2.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli atbilstoši Latvijas Republikas nacionālajām un starptautiskajām interesēm, starptautisko eksporta, importa un tranzīta kontroles režīmu prasībām un novērst kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko un citu masveida iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu.

(2) Stratēģiskas nozīmes preču aprite notiek saskaņā ar šo likumu un citiem stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem.

II nodaļa
Stratēģiskas nozīmes preču kontroles institūcijas

3.pants. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja

(1) Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja (turpmāk — Komiteja) ir Latvijas Republikas nacionālā stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroles institūcija.

(2) Komiteja tiek izveidota ar Ministru kabineta rīkojumu, ir pakļauta Ministru kabinetam un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu un šo likumu.

(3) Komiteja patstāvīgi vai sadarbībā ar citām Latvijas Republikas institūcijām vai ar starptautisko inspekciju vai ārvalstu eksporta kontroles iestāžu līdzdalību veic stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli.

(4) Komiteja ir tiesīga anulēt vai neizsniegt stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences vai starptautiskos importa sertifikātus stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem, kuri atkārtoti pārkāpj stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumus.

(5) Komiteja nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienestu, Drošības policiju un Valsts policiju, ja ir aizdomas, ka eksportētājs vai tranzītā pārvietotās preces var tikt izmantotas saistībā ar masveida iznīcināšanas ieročiem vai to nogādes līdzekļiem, vai ja attiecībā uz šo preču galīgā izlietojuma valsti ir spēkā starptautiskās sankcijas vai embargo.

(6) Komitejai ir pienākums sniegt valstīm vai starptautiskajām organizācijām informāciju par stratēģiskas nozīmes preču apriti un par eksporta vai tranzīta licenču atteikumiem, ja to paredz divpusējas vai daudzpusējas vienošanās.

(7) Komiteja nodrošina tās rīcībā esošās informācijas aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.pants. Citas stratēģiskas nozīmes preču aprites uzraudzības institūcijas

Šajā likumā un citos ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītajos normatīvajos aktos minēto prasību izpildes uzraudzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši savai kompetencei veic Satversmes aizsardzības birojs, Valsts policija, Drošības policija, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde, Radiācijas drošības centrs, Vides valsts inspekcija un citas ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītās valsts institūcijas.

III nodaļa
Stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumenti un to izsniegšanas kārtība

5.pants. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumentu izsniegšanas vispārīgie noteikumi

(1) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences, starptautiskos importa sertifikātus, izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājumus un piegādes kontroles sertifikātus stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem izsniedz Komiteja. Kārtību, kādā Komiteja izsniedz, atsakās izsniegt vai anulē stratēģiskas nozīmes preču kontroles dokumentus, kā arī maksu par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licencēm nosaka Ministru kabinets.

(2) Par stratēģiskas nozīmes precēm, kuras ieved Latvijas Republikas teritorijā vai izved no tās uz laiku, netiek iekasēta valsts nodeva.

6.pants. Latvijas Republikas starptautiskais importa sertifikāts un galīgā izlietojuma apliecinājums

Pirms stratēģiskas nozīmes preču importa stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts Komitejā saņem Latvijas Republikas starptautisko importa sertifikātu (turpmāk — importa sertifikāts) vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, ja to pieprasa eksportētājvalsts eksporta kontroles iestādes.

7.pants. Ārvalstu starptautiskā importa sertifikāts un galīgā izlietojuma apliecinājums

(1) Lai saņemtu stratēģiskas nozīmes preču eksporta vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz Komitejai importētājvalsts importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem pielīdzināmu dokumentu, ja tādu paredz importētājvalsts likumi.

(2) Ja ārvalstu importa sertifikāts, galīgā izlietojuma apliecinājums vai tiem pielīdzināmais dokuments nav angļu, vācu, franču vai krievu valodā, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz Komitejai tā notariāli apstiprinātu tulkojumu valsts valodā.

(3) Pamatojoties uz informāciju par importētājvalsti, stratēģiskas nozīmes preču galalietotāju un preču raksturu, Komiteja ir tiesīga noteikt izņēmumus, kad ārvalstu importa sertifikāts, galīgā izlietojuma apliecinājums vai tiem pielīdzināmais dokuments nav nepieciešams.

(4) Ja preces galalietotājs pārstāv importētājvalsts valdību, nepieciešams attiecīgās valsts Ārlietu ministrijas apstiprinājums tam, ka attiecīgā persona ir tiesīga rīkoties valsts vārdā.

8.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licence

(1) Katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam ir nepieciešama Komitejas izsniegta licence.

(2) Lai saņemtu jonizējošā starojuma avotu (to skaitā kodolmateriālu) eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta Radiācijas drošības centra speciāla atļauja darbībai ar jonizējošā starojuma avotiem.

(3) Lai saņemtu Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču eksporta, importa vai tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm. Kārtību, kādā izsniedzama licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm, pagarināms licences derīguma termiņš, licence anulējama vai apturama tās darbība, kā arī par licences izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.

(4) Aizsardzības ministrijas licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, un ja šā komersanta dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu, atbilst šādām prasībām:

1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - vismaz trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) pēdējo divu gadu laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

6) Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, aizliegtām sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

7) viņiem ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

8) viņi netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

(5) Aizsardzības ministrija licenci komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm pēc valsts nodevas samaksāšanas izsniedz uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem. Aizsardzības ministrija ir tiesīga nepagarināt licences derīguma termiņu, apturēt uz laiku tās darbību vai to anulēt, ja:

1) konstatēts, ka komersants licences saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

2) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai licencē iekļautie nosacījumi.

(6) Komitejas izsniegta stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nepieciešama arī tad, ja persona, kura veic stratēģiskas nozīmes preču starpniecības darījumu, pārvieto stratēģiskas nozīmes preces tranzītā bez ievešanas Latvijas teritorijā, bet, ja šīs preces ir Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces, stratēģiskas nozīmes preču starpniekam papildus nepieciešama Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm.

(7) Aizsardzības ministrijas izsniegta licence komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm nav nepieciešama, ja tiek veikts darījums ar militārajiem ieročiem, to sastāvdaļām vai palīgierīcēm, munīciju, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm, speciālajiem līdzekļiem vai pirotehniskajiem izstrādājumiem un stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir Ieroču aprites likuma 37.panta otrās daļas 1.punktā paredzētā speciālā atļauja (licence).

(8) Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanu Komiteja saskaņo ar to valsts pārvaldes iestādi, kura izsniegusi šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto licenci. Attiecīgā valsts pārvaldes iestāde triju darbdienu laikā pēc Komitejas pieprasījuma saņemšanas dod saskaņojumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences izsniegšanai vai ieteikumu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licenci neizsniegt.

(12.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.11.2006.)

9.pants. Piegādes kontroles sertifikāta izsniegšana

(1) Ja stratēģiskas nozīmes preču eksportētājvalsts eksporta kontroles iestādes pieprasa piegādes kontroles sertifikātu, importētājs iesniedz Komitejai attiecīgu iesniegumu un uzrāda muitas deklarāciju, kas apstiprina, ka prece ir ievesta Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto dokumentāciju, Komiteja izsniedz piegādes kontroles sertifikātu.

10.pants. Ekspertu izziņas

Ja eksporta, importa vai tranzīta preces ir komplicētas ķīmiskas vielas, tehnoloģijas, programmatūras, materiāli vai iekārtas, kuras pēc preces apraksta saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru, paredzētā lietojuma vai citām pazīmēm varētu būt stratēģiskas nozīmes preces, Komiteja 20 darbdienu laikā pēc stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pieprasījuma saņemšanas nosaka, vai tās ir stratēģiskas nozīmes preces. Ja eksperts nosaka, ka attiecīgā prece nav stratēģiskas nozīmes prece, Komiteja izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam attiecīgu izziņu.

IV nodaļa
Stratēģiskas nozīmes preču eksports, imports un tranzīts

11.pants. Ieroču, bruņojuma un munīcijas imports valsts vajadzībām

Importa licence nav nepieciešama, ja Nacionālie bruņotie spēki, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Iekšlietu ministrija importē Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minētās militārās preces attiecīgi aizsardzības ministra, tieslietu ministra, iekšlietu ministra vai starptautiskajā līgumā noteiktajā kārtībā bez komersantu starpniecības. Šajā sarakstā minēto šaujamieroču un to munīcijas importa kārtību nosaka Ieroču aprites likums.

12.pants. Stratēģiskas nozīmes preču tranzīts

Tranzīta licence nav nepieciešama, ja stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts (arī kā pārvadātājs) nav reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā un kravai pievienota eksportētājvalsts iestāžu izsniegta eksporta licence vai izvešanas atļauja, vai tām pielīdzināms dokuments un importētājvalsts importa licence vai importa sertifikāts, vai galīgā izlietojuma apliecinājums. Šādā gadījumā muita aiztur kravu, pārbauda to un minētos dokumentus pa faksu nosūta Komitejai. Komiteja izskata dokumentus un tajā pašā dienā telefoniski vai pa faksu paziņo muitai par lēmumu atļaut kravas tranzītu vai aizturēt kravu.

13.pants. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta veikšanas kārtība

(1) Katra atsevišķa stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta krava drīkst šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu tikai ar Komitejas izsniegtu eksporta, importa vai tranzīta licenci, izņemot šā likuma 11. un 12.pantā, kā arī 2000.gada 22.jūnija regulā Nr. 1334/2000 par Eiropas Savienības režīma izveidošanu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei minētos gadījumus.

(2) Paredzamo robežas šķērsošanas vietu un iekšzemes muitas iestādi Komiteja norāda attiecīgajā licencē.

(3) Stratēģiskas nozīmes preces novietojamas tikai Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajās muitas noliktavās.

(4) Stratēģiskas nozīmes preces pārvietošana, kas saistīta ar tās glabāšanu muitas noliktavā ilgāk par piecām darbdienām, šā likuma izpratnē nav uzskatāma par tranzītu, un šo preču izvešana no Latvijas Republikas teritorijas pēc to uzglabāšanas muitas noliktavā ilgāk par piecām dienām uzskatāma par eksportu.

(5) Stratēģiskas nozīmes preču atpakaļizvešanai bez Komitejas izsniegtās eksporta licences nepieciešama preces ražotājvalsts eksporta licence, ja to paredz attiecīgās valsts likumi.

V nodaļa
Stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroles institūciju kompetence

14.pants. Ķīmisko vielu kontrole

1997.gada 29.aprīļa Ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un lietošanas aizliegšanas un to iznīcināšanas konvencijas ķīmisko vielu sarakstā Nr.1, Nr.2. un Nr.3 minēto preču apriti kontrolē Komiteja un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā — Vides valsts inspekcija.

15.pants. Dubultā lietojuma preču kontrole

2000.gada 22.jūnija regulas Nr. 1334/2000 par Eiropas Savienības režīma izveidošanu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei 1.pielikumā minēto preču apriti kontrolē Komiteja, bet šā pielikuma 0 kategorijā ("Kodolmateriāli un iekārtas") minētās preces normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē Radiācijas drošības centrs.

16.pants. Ieroču, bruņojuma un munīcijas kontrole

Eiropas Savienības 2003.gada 17.novembra Kopējā militāro preču sarakstā Nr.2003/C314/01 minēto militāro preču apriti kontrolē Komiteja un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā — Valsts policija un Aizsardzības ministrija.

VI nodaļa
Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pienākumi un atbildība

17.pants. Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pienākumi

(1) Ja stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir zināms, ka viņa eksportētās vai tranzītā pārvietotās preces kopumā vai kā daļa ir vai var būt paredzētas lietošanai saistībā ar ķīmisko, bioloģisko ieroču vai kodolieroču pilnveidošanu, ražošanu, pārvietošanu, darbināšanu, apkalpošanu, glabāšanu, atklāšanu, identifikāciju vai izplatīšanu vai saistībā ar tādu raķešu pilnveidošanu, ražošanu, apkalpošanu vai glabāšanu, kuras spēj nogādāt šādus ieročus, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam par to jāinformē Komiteja. Komiteja pieņem lēmumu par to, vai attiecīgajām precēm ir nepieciešama eksporta vai tranzīta licence.

(2) Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir pienākums ar stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu, tranzītu vai starpniecības darījumu saistītos dokumentus glabāt trīs gadus pēc to saņemšanas vai savas darbības izbeigšanas.

(3) Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir pienākums nekavējoties informēt Komiteju, ja atklājas stratēģiskas nozīmes preču neatbilstība dokumentos norādītajām ziņām, tiek mainīts eksporta vai tranzīta maršruts vai preces galalietotājs. Pamatojoties uz šo informāciju, Komiteja pieņem lēmumu par attiecīgās licences grozīšanu, anulēšanu vai atstāšanu spēkā un paziņo par to stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam.

(4) Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir pienākums ievērot šajā likumā un citos ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītajos normatīvajos aktos noteiktos stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumus.

18.pants. Atbildība par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu

Par šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu persona saucama pie atbildības kriminālo, civiltiesisko un administratīvo atbildību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikums

Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licences, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā un nav jāpārreģistrē.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 23.aprīlī
15.11.2006