Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 

Dagdas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Dagdā 2004.gada 27.februārī (prot. Nr.3, 2.§)

Par Dagdas pilsētas teritorijas plānojumu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14., 43.pantu un Teritorijas plānošanas likuma 7.pantu

1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem "Par Dagdas pilsētas teritorijas plānojumu", turpmāk tekstā Noteikumi, tiek apstiprināti Dagdas pilsētas teritorijas plānojuma (apstiprināts 2002.gada 25.oktobra domes sēdē, protokols Nr.10, 1.§) sastāvā iekļautie šādi dokumenti un kartogrāfiskais materiāls:

1.1. Dagdas pilsētas apbūves noteikumi;

1.2. Dagdas pilsētas atļautā teritorijas izmantošana;

1.3.vides, dabas resursu un sanitārās aizsargjoslas un būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas.

2.Noteikumi nosaka, ka visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar Dagdas pilsētas apbūves noteikumiem un Dagdas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto Dagdas pilsētas atļauto teritorijas izmantošanu.

3.Dagdas pilsētas apbūves noteikumi ir Dagdas pilsētas teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemesgabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai, atbilstoši Dagdas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajai Dagdas pilsētas atļautajai teritorijas izmantošanai.

4. Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo LR likumu, MK noteikumu un citu tiesību aktu prasības.

5. Šo Noteikumu pielikumā ir Noteikumu 1.punktā minētie Dagdas pilsētas apbūves noteikumi un kartogrāfiskais materiāls, ar kuriem var iepazīties Dagdas pilsētas domē.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā.

Dagdas pilsētas domes priekšsēdētāja J.Tukiša

31.03.2004