Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.65

Jelgavā 2004.gada 19.februārī (prot. Nr.2/9)

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2004.gadā Jelgavas pilsētā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām.
2.Nodokļa maksātājam, fiziskai vai juridiskai personai, ne vēlāk kā līdz 2004.gada 31.maijam Jelgavas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
3.Atvieglojumi piešķirami šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa summas:
3.1. Pirmās un otrās grupas invalīdam, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 71 mēnesī:
3.1.1.ja nav likumīgu maksātspējīgu apgādnieku - 70%;
3.1.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu maksātspējīgu apgādnieku - 90%;
3.2. Nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 66 mēnesī:
3.2.1. ja nav likumīgu maksātspējīgu apgādnieku - 50%;
3.2.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu maksātspējīgu apgādnieku - 70%;
3.3. Politiski represētajam nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mazāka par Ls 76 mēnesī:
3.3.1. ja nav likumīgu maksātspējīgu apgādnieku - 70%;
3.3.2. ja ir vecāks par 70 gadiem un nav likumīgu maksātspējīgu apgādnieku - 90%;
3.4. Personai, kuras ģimene atzīstama par trūcīgu un kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu un ienākums uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 40 - 50%;
3.5. Uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai) kuras darbība ir ražošana un/vai pakalpojumu sniegšana, kura sākusi savu darbību 2003.gadā un pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 30 cilvēku - 90%.
4.Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir tiesīgas iesniegt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., punktā minētie nodokļa maksātāji - fiziskās personas, ja:
4.1. īpašums ir individuālā dzīvojamā māja un zeme tās uzturēšanai un nodokļa maksātājs tajā deklarējis savu dzīvesvietu;
4.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
4.3. nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz Ls 5000;
4.4. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 10 (desmit latu);
5. Fiziskās personas iesniegumam pievieno attiecīgās personas statusu apliecinošos dokumentus:
5.1.pensionāra apliecības kopiju,
5.2.invalīda apliecības kopiju,
5.3.trūcīgas ģimenes statusa apliecinošu dokumentu,
5.4.bērnu dzimšanas apliecību kopijas.
6. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
6.1.reģistrācijas apliecības kopiju,
6.2.VID izziņu par nodokļu parādu neesamību,
6.3.izziņu par uzņēmējsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju apsekošanu šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā paredzētajos gadījumos veic Jelgavas domes Finanšu nodaļa kopīgi ar pašvaldības iestādi "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde".
8. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata un sniedz atzinumu Jelgavas domes Finanšu nodaļa.
9. Jelgavas domes pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

10. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
11.Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas Domes Finanšu komiteja.

Jelgavas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece I.Škutāne

06.03.2004