Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.07.2010. - 21.04.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Jūrmalā 2004.gada 18.februārī (prot. Nr.4, 5.p.)
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām14.pantu un
Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli5.pantu

1. Šie saistošie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī”.

2. Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kurā ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, saskaņā ar deklarētās dzīvesvietas izziņu, šādos apmēros no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas:

2.1. politiski represētajām personām – par 90%;

2.2. bijušajiem zemes un/vai ēku īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem, kuru īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī par šo īpašumu šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likumā noteiktā kārtībā – par 50%;

2.3. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta Zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar zemes komisijas lēmumu – par 50%;

2.4. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku, – bijušajiem zemes un/vai ēku īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem, kuru īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī par šo īpašumu šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likumā noteiktā kārtībā – par 70%;

2.5. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku– zemes labticīgiem ieguvējiem un viņu tiesiskajiem mantiniekiem, kuri zemi ieguvuši lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i., līdz 1991.gada 20.novembrim – par 70%;

2.6. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēs ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas (saskaņā ar trūcīgās ģimenes izziņu) – par 70%;

2.7. 2.2.un 2.4.punktos noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas vai uztura līguma pamata – par 25%.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 28.07.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.11; 13.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

2.1 Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, – 50 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra.

(Jūrmalas pilsētas domes 03.06.2010. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

3. Jūrmalas pilsētas dome piešķir atvieglojumus arī šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām:

3.1. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav apgādnieku, un kuriem aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir lielāks par 20% no gada ienākumu summas, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai – par 50%;

3.2. personām ar vienu vai vairāk bērniem, kuru apgādnieks likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un piedalās aktīvajos nodarbinātības veicināšanas pasākumos – par 25%;

3.3. personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu – par 25%;

3.4. personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas – par 50%;

3.5. personām, kuru ģimenes audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu – par 25%;

3.6. personām, kuru ģimenes audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas – par 50%;

3.7. personām ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai kuru uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu – par 25%;

3.8. personām ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai kuru uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas – par 50%;

3.9. personām, kuru ģimenēs ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu – par 25%;

3.10. personām, kuru ģimenēs ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas – par 50%;

3.11. nodokļa maksātājiem, kuriem LR Ministru kabineta noteiktā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta, – par 70%;

3.12. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldības nekustamais īpašums (ēkas) vai pašvaldības institūcijas, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un tajā ir paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks – par 90%;

3.13. nodokļa maksātājiem par ēkas īpašumu, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība un kuras ir apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar LR likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un saimniecisko darbību veic Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrēts komersants, kurš 2009.gadā nodarbina uz pilnu darba slodzi ne mazāk kā 5 (piecus) Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, – par 25% 2009.gadā. Atvieglojums piešķirams tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuri veikuši nodokļa maksājumus par 2009.gada 1., 2. un 3.ceturksni LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli6.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

3.14. komersantiem un fiziskām personām, kuru īpašumā ir ēkas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība un kuras ir apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ēkām 2007.gadā pie nemainīga nodokļu objekta pārsniedz divas un vairāk reizes 2006.gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli ēkām un būvēm – 2007.gadā nodokli ēkām par 25%.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 28.07.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.11; 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.49; 27.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

4. Atvieglojumi zemes īpašniekiem un valdītājiem piešķirami ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. ja 2.1.–3.11.apakšpunktos minēto kategoriju zemes īpašnieku nekustamais īpašums nav iznomāts citam lietotājam;

4.2. ja 2.1.–3.14.apakšpunktā minēto kategoriju nodokļa maksātājiem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem;

4.3. ja zemes īpašniekam un valdītājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļu taksācijas periodiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

5. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem jāaizpilda iesnieguma veidlapa saskaņā ar pielikumu un iesniegumam jāpievieno:

2.1.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, politiski represētās personas apliecības kopija, pases kopija, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija;

2.2.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija;

2.3.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija;

2.4.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, dzīves vietas izziņa (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija, invaliditātes apliecības kopija, pensionāra apliecības kopija. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;

2.5.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, dzīves vietas izziņa (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija, invaliditātes apliecības kopija, pensionāra apliecības kopija. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;

2.6.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, dzīves vietas izziņa (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, par kuru aprēķināts nodoklis), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, invaliditātes apliecības kopija, dzimšanas apliecības kopija, izziņas par pabalsta apmēriem, trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments, pases kopija;

2.7.punktā minētajām kategorijām: deklarētās dzīves vietas izziņa, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, radniecību pierādošu dokumentu (dzimšanas apliecības, laulības apliecības) kopijas, pases kopija.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, saskaņā ar 2.punktu izskata un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.49)

6. Lai izvērtētu atvieglojuma piešķiršanu 3.punktā noteiktajām kategorijām, 3.1–3.13.punktā noteiktajām kategorijām taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums ar apliecinājumu, ka nekustamais īpašums, par kuru tiek lūgts atvieglojums taksācijas gadā nav iznomāts citam lietotājam, kuram jāpievieno:

3.1.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), pensionāra apliecības kopija, izziņa par pensiju apmēru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;

3.2.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par pabalstu apmēru, Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu un piedalīšanos aktīvajos nodarbinātības veicināšanas pasākumos, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.3., 3.4.punktā minētajām kategorijām; dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), invaliditātes apliecības kopija, izziņa par pensijas apmēru, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.5., 3.6.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), dokuments, kas apliecina aizbildniecības tiesības, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.7., 3.8.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija, Bāriņtiesas lēmuma kopija, zvērināta tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

3.9., 3.10.punktā minētajām kategorijām: dzīves vietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), dzimšanas apliecības kopija, izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga, pensija, pabalsti), īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.11.punktā minētajām kategorijām: dzīvesvietas izziņas (par visām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu īpašumā un īpašnieka deklarētajā dzīvesvietā), izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, pases kopija;

3.12.punktā minētajām kategorijām: nomas līgums, ja uz zemes atrodas pašvaldības nekustamais īpašums, pases kopija, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija;

3.14.punktā minētajām kategorijām: taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums, izziņa no Uzņēmumu reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība no Valsts ieņēmumu dienesta, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, nomas līguma kopija, pilnvarojuma dokumenti, pases kopija. Kopijām jāuzrāda oriģināli.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, saskaņā ar 3.punktu izskata ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija un dod slēdzienu. Jūrmalas pilsētas domes finanšu komiteja izskata slēdzienu par atvieglojumu piešķiršanu un dod atzinumu. Jūrmalas pilsētas dome, balstoties uz finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu.

3.13.punktā minētajām kategorijām taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kādu komersants veic minētajā īpašumā, informācija par uzņēmumā nodarbināto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu no 2009.gada 1.janvāra (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku). Iesniegumam jāpievieno: izziņa no uzņēmumu reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopija, nomas līguma kopija, pilnvarojuma dokumenti, pases kopija un 2009.gadā veikto nodokļa maksājumu summas un iemaksas datumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.49; 27.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Pielikums
Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem gadā

15.07.2010