Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Rīgas domes noteikumi Nr.48

Rīgā 2004.gada 17.februāri (prot.Nr.112, 3.§)

Noteikumi par Rīgas pašvaldības pabalstu veselības aprūpei

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka iespējamo Rīgas pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu.

1.2. Noteikumi nosaka, kurām personām ir tiesības saņemt Rīgas pašvaldības pabalstu veselības aprūpei (turpmāk tekstā - pabalsts).

1.3. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

2. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

Tiesības saņemt pabalstu ir personai:

2.1. kura atzīta par maznodrošinātu atbilstoši Rīgas domes 25.11.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.52 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rīgāī;

2.2. kura veselībai bīstama stāvokļa dēļ ir nonākusi ārkārtas situācijā.

3. Pabalsta piešķiršanas kārtība

3.1. Persona vai tās likumiskie pārstāvji pieprasa pabalstu tās Rīgas priekšpilsētas (rajona) sociālajā dienestā (turpmāk tekstā - SD), kuras teritorijā persona, kam nepieciešama sociālā palīdzība, reģistrējusi savu dzīvesvietu. Rakstiskā iesniegumā persona norāda veselības problēmu un tās risināšanai nepieciešamo palīdzības veidu, kā arī pamato materiālo līdzekļu trūkumu.

3.2. Lai saņemtu veselības apdrošināšanas polisi (turpmāk tekstā - polise), kura sedz pacienta iemaksas, saņemot valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus, SD jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta, kas apliecina, ka sakarā ar hroniskām slimībām pacientam ir nepieciešama pastāvīga veselības aprūpes speciālistu uzraudzība.

3.3. Bez līdzdalības maksājuma polisi piešķir maznodrošinātam vecuma pensionāram vai invalīdam, kura deklarētie ienākumi nepārsniedz 50% no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji par iepriekšējo gadu) viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības vidēji mēnesī.

3.4. Daļēji apmaksātu polisi piešķir vecuma pensionāram vai invalīdam, kura deklarētie ienākumi nepārsniedz 75% no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji par iepriekšējo gadu) viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības vidēji mēnesī. Personas līdzdalības maksājums tiek noteikts Ls 12.

3.5. Lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts medikamentu, kuri iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (valsts nekompensētās daļas) samaksai, SD jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosaukums, kompensācijas procents, kā arī pabalsta pieprasītāja samaksātā naudas summa.

3.6. Pabalstu personai, kas veselībai bīstama stāvokļa dēļ ir nonākusi ārkārtas situācijā, piešķir SD Sociālā komisija. Pabalsts tiek piešķirts bērniem un personām darbspējīgā vecumā, īstenojot sociālās rehabilitācijas mērķus.

4. SD lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. SD paziņo pabalsta pieprasītājam par lēmumu piešķirt pabalstu.

4.2. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, SD informē pabalsta pieprasītāju rakstveidā, pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

4.3. Mēneša laikā pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

2. Noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

3. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks S.Dolgopolovs

18.02.2004