Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr. 63

Jelgavā 2003.gada 18.decembrī (prot.Nr.18/9)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. pantu un likuma "Par atkritumu apsaimniekošanu" 9.pantu

1.Lietotie termini

1.1.atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

1.2.sadzīves atkritumi - visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;

1.3.bīstamie atkritumi - saimnieciskās vai citas darbības rezultātā radušies atkritumi (tajā skaitā medicīniskie atkritumi), kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;

1.4.lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai novietoti atkritumu konteineros vai maisos, tai skaitā mēbeles, plaša patēriņa elektronikas preces, sadzīves inventārs u.c;

1.5.būvniecības atkritumi - būvgruži, būvlaukuma atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme;

1.6.dārzu un parku atkritumi - zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi u.c. augu valsts atlikumi;

1.7.atkritumu radītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

1.8.atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

1.9.atkritumu apsaimniekotājs - juridiskā persona, kurai ir atbilstošas iekārtas un inventārs attiecīgo darbību (atkritumu savākšana, transportēšana, šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana) veikšanai, kura ir saņēmusi atļauju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noslēgusi līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

1.10.nekustamā īpašuma īpašnieks (šo noteikumu izpratnē) - nekustamā īpašuma īpašnieks (neatkarīgi no tā, vai īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā vai zemesgrāmatā), valdītājs, lietotājs, juridiska vai fiziska persona, kurai ar apsaimniekošanas līgumu nodots apsaimniekošanā nekustamais īpašums;

1.11.atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

1.12.izgāztuve - atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.

 

2.Vispārīgie noteikumi

2.1.Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) izdoti, lai

2.1.1.organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.1.2.veicot atkritumu apsaimniekošanu, netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta;

2.1.3.atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā traucējošus trokšņus vai smakas.

2.2.Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem - Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

3.Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi

3.1.Samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās.

3.2.Pakāpeniski ieviest atkārtoti izmantojamo atkritumu savākšanu, šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) un pārstrādi, tādejādi samazinot izgāztuvē nogādājamo atkritumu daudzumu.

3.3.Rūpēties par to, lai atkritumi, kurus nevar atkārtoti izmantot, tiktu apglabāti videi un cilvēkam veselībai nekaitīgā veidā.

3.4.Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.

 

4.Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākumi

4.1.piedalīties Jelgavas pilsētas pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

4.2.noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju un izpildīt līguma noteikumus;

4.3.pēc pieprasījuma sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo nekustamajā īpašumā (ēkā), ēku labiekārtojumu (gan individuālā krāsns, gan individuālā centrālā apkure), uzņēmējdarbību, kas notiek attiecīgajā teritorijā (ēkā);

4.4.slēdzot neapdzīvojamo telpu nomas līgumus, pievienot līgumu par atkritumu savākšanu, kuru telpu nomnieks ir noslēdzis ar atkritumu apsaimniekotāju;

4.5.izveidot atkritumu tvertņu laukumus, saskaņojot ar Jelgavas domes Būvvaldi, valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" Jelgavas filiāli;

4.6.saskaņot atkritumu tvertņu novietošanu ar zemes īpašnieku vai tvertņu laukuma apsaimniekotāju, ja atkritumu tvertnes tiek novietotas atkritumu tvertņu laukumā uz cita īpašnieka zemes;

4.7.uzturēt kārtībā pievedceļus un atkritumu tvertņu laukumus, nodrošinot ērtu specializētā autotransporta piekļūšanu atkritumu tvertnēm to mehanizētās tukšošanas dienās visos gadalaikos;

4.8.nodrošināt atkritumu vadu regulāru apkopi, atkritumu tvertņu telpu tīrību, un specializēto automašīnu brīvu piekļūšanu atkritumu tvertnēm to mehanizētās tukšošanas dienās visos gadalaikos;

4.9.nodrošināt attiecīgās ielas daļas tīrību rajonos, kur sadzīves atkritumus no iedzīvotājiem savāc, izmantojot atkritumu maisus vai tvertnes;

4.10.mazgabarīta tvertnes (100 l, 120 l, 140 l, 240 l) un atkritumu maisus no slēgtiem pagalmiem atkritumu izvešanas dienās novietot pie ielu braucamās daļas tā, lai tās netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību;

4.11.apmaksāt tvertņu labošanu vai nomaiņu, ja tvertnes ir bojātas nekustamā īpašuma īpašnieka vainas dēļ;

4.12.organizēt lielgabarīta atkritumu izvešanu;

4.13.savākt būvniecības atkritumus atsevišķi no sadzīves atkritumiem un to noglabāšanas vietu saskaņot ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru "Pilsētsaimniecība";

4.14.dārzu un parku, kā arī virtuves un citu atkritumu trūdošās daļas ir atļauts kompostēt, nodrošinot, lai netiktu apdraudēta vide un cilvēku veselība;

4.14.1.ja valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" Jelgavas filiāles pārbaudēs tiek konstatēti pārkāpumi (smaka, grauzēji vai kaitēkļi), kompostēšana tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai;

4.14.2.kompostēšana jāveic savā zemes gabalā vai īpaši norādītās, ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru "Pilsētsaimniecība" saskaņotās, vietās;

4.15.nodrošināt sadzīves notekūdeņu izvešanu uz izliešanas staciju, izmantojot specializēto transportu, no daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām (ģimenes mājām), kā arī citām ēkām Jelgavas pilsētas teritorijā, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

5.Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi

5.1. ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties Jelgavas pilsētas pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) savus atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka norādītajā vietā;

5.2.izmantot uzstādītās atkritumu tvertnes tikai tām paredzēto atkritumu veidu savākšanai;

5.3.šķirot atkritumus to rašanās vietās, ja Jelgavas pašvaldība attiecīgajā pilsētas rajonā ir noteikusi dalīto atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu un savākšanai lietot specializētās atkritumu savākšanas tvertnes;

5.4.segt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

5.5.Aizliegts:

5.5.1.izmest atkritumus jebkurā to noglabāšanai vai savākšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā nomest uz ielām, skvēros, parkos;

5.5.2.sadedzināt vai ierakt atkritumus zemē;

5.5.3.bērt ielu saslaukas atkritumu tvertnēs bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju;

5.5.4.mest sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, pašuzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un bīstamos atkritumus, liela gabarīta atkritumus, būvniecības atkritumus, rūpnieciskos atkritumus, kā arī dārzu un parku atkritumus;

5.5.5.cieti sablīvēt vai dedzināt atkritumus atkritumu tvertnēs. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības tvertnes atstāt neiztukšotas, to izvešana notiek par papildus samaksu.

 

6.Bīstamo atkritumu radītāja vai īpašnieka pienākumi

6.1. atdalīt bīstamos atkritumus no pārējiem atkritumiem;

6.2.uzglabāt bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, fizisko un juridisko personu īpašumu;

6.3.nogādāt bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēgt līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar institūciju, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

6.4.segt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

6.5.juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, saņemt atļauju bīstamo atkritumu uzglabāšanai un veikt LR normatīvajos aktos noteiktās darbības;

6.6.bīstamo atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas iekārtas apsaimniekotājs katru ceturksni informāciju par savākto, pārstrādāto un apglabāto bīstamo atkritumu daudzumu iesniedz Jelgavas Reģionālajā vides pārvaldē un Jelgavas domes Īpašumu konversijas pārvaldē.

 

7.Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

7.1.ikvienam atkritumu apsaimniekotājam pirms darbības uzsākšanas jāsaņem atļauja LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jānoslēdz līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

7.2.nodrošināt visu sadzīves atkritumu, tajā skaitā sašķiroto atkritumu, savākšanu un regulāru izvešanu no iedzīvotājiem, organizācijām, iestādēm, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietām; šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu iepriekš saskaņojot ar Jelgavas pilsētas pašvaldību;

7.3.nodrošināt atsevišķu veidu atkritumu (lielgabarīta, būvniecības, dārzu un parku u.c.) izvešanu, iepriekš saskaņojot izvešanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku;

7.4.slēgt ar nekustamā īpašuma īpašniekiem līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, kuros ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms, periodiskums un pievienota, ar zemes īpašnieku saskaņota, atkritumu laukuma novietnes shēma (daudzstāvu dzīvojamām ēkām);

7.5.veikt atkritumu tvertņu uzstādīšanu, labošanu un maiņu, ja atkritumu tvertnes nav citas personas īpašums;

7.6.saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apgādāt savrupmāju (ģimenes māju) īpašniekus ar sadzīves atkritumu savākšanas tvertnēm vai atkritumu maisiem,

7.7.saskaņot uzstādāmo atkritumu tvertņu (urnu) dizainu (forma, krāsojums) ar Jelgavas pilsētas Būvvaldi;

7.8.uz sava rēķina veikt atkritumu tvertņu laukuma un tā apkārtnes satīrīšanu, ja piesārņošana radusies atkritumu apsaimniekotājam nepildot līgumsaistības;

7.9.savāktos atkritumus izvest ar šim nolūkam paredzētu specializēto transporta līdzekli uz atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas vietām;

7.10.veikt apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas, pārstrādes un apglabāšanas veidu, pārstrādes un apglabāšanas vietu uzskaiti, reizi gadā iesniegt apkopoto informāciju Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei un Jelgavas pilsētas pašvaldībai un uzglabāt šos materiālus ne mazāk kā trīs gadus;

 

8.Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana

8.1.sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu un veidus pilsētā nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldība;

8.2.atkritumu savākšanas laiki, biežums, izvešanas maršruti tiek noteikti līgumā, kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar Jelgavas pilsētas pašvaldību;

8.3.atkritumu tvertņu un to laukumu izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks, bet sabiedrisko tvertņu laukumu vietas nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība" un tās jāsaskaņo Jelgavas domes Būvvaldē un valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" Jelgavas filiālē;

8.4.atkritumi izvedami tikai uz izgāztuvi vai poligonu, kur ir atļauts apglabāt atkritumus;

8.5.pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzstāvu dzīvojamo ēku ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks, atbilstoši higiēnas prasībām ierīko mazās atkritumu tvertnes (urnas); atkritumu tvertņu dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana saskaņojama ar Jelgavas domes Būvvaldi;

8.6.mazo atkritumu tvertņu uzstādīšanu publiskajās vietās (parki, skvēri, autobusu pieturas, u.c.) organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība". To uzstādīšana jāsaskaņo Jelgavas pilsētas Būvvaldē;

 

9.Rīcības tiesības ar sadzīves atkritumiem

9.1.rīcības tiesības ar savāktajiem sadzīves atkritumiem pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai;

9.2.atkritumu apsaimniekotāja rīcībā sadzīves atkritumi pāriet pēc to nodošanas šiem uzņēmumiem;

 

10. Maksa par atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem pakalpojumiem

10.1.Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā katras juridiskās un fiziskās personas - atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

10.2.juridiskās un fiziskās personas sedz atkritumu apsaimniekošanas izmaksas (atkritumu savākšana, transportēšana, pārstrāde, noglabāšana) ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus;

10.3.ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumu tarifus apstiprina Jelgavas reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators;

10.4.maksāšanas kārtība tiek noteikta līgumā, kurš tiek noslēgts starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju.

 

11.Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

11.1.Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.

11.2.Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt sekojošas amatpersonas un institūcijas:

11.2.1.Jelgavas domes deputāti;

11.2.2.Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

11.2.3.Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks;

11.2.4.Pašvaldības policijas darbinieki;

11.2.5.pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar Jelgavas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

11.3.Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10,- punktā 11.2. minētās amatpersonas. Sastādot administratīvo protokolu, var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50,-.

11.4.Par šo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

11.4.1.50% paliek to institūciju, kas uzlikušas sodu, rīcībā darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei;

11.4.2.50% tiek ieskaitīti Jelgavas domes budžetā.

11.5.Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

30.01.2004