Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.46

Rīgā 2004.gada 20.janvārī (prot. Nr.3 37.§)
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbildīgo institūciju valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbības koordinēšanai narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontrolē un nelegālās aprites un narkomānijas novēršanā un ierobežošanā, kā arī attiecīgās institūcijas sastāvu, darbību, funkcijas un tiesības.

2. Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome (turpmāk — padome) ir koordinējoša valsts institūcija, kuras galvenais uzdevums ir koordinēt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontrolē un nelegālās aprites un narkomānijas novēršanā un ierobežošanā.

II. Padomes sastāvs un darba kārtība

3. Padomes priekšsēdētājs ir veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr. 54; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760)

4. Padomes sastāvā ir:

4.1. iekšlietu ministrs;

4.2. izglītības un zinātnes ministrs;

4.3. labklājības ministrs;

4.4. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

4.5. tieslietu ministrs;

4.6. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760);

4.7. (svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.148);

4.8. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

4.9. Slimību profilakses un kontroles centra direktors;

4.10. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes atbildīgā amatpersona narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites apkarošanas jomā;

4.11. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr. 446 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 148; MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 29; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760)

5. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.

6. Padome organizē sēdes ne retāk kā divas reizes gadā. Ja nepieciešams, padomes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas sēdi. Padomes sēdes var sasaukt arī tad, ja to ierosina vismaz divi padomes locekļi.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760)

7. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu.

8. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

9. Padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolā norāda darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras ir piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu.

III. Padomes funkcijas un tiesības

10. Padomei ir šādas funkcijas:

10.1. izskatīt nacionālās narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas politikas plānošanas dokumentu projektus par narkotisko un psihotropo vielu kontroli, monitoringu un pieprasījuma un piedāvājuma samazināšanu, kā arī pārraudzīt to īstenošanu;

10.2. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanā, tirdzniecībā, uzskaitē, glabāšanā, legālās aprites kontrolē un nelegālās aprites novēršanā un ierobežošanā, kā arī veicināt minēto iestāžu savstarpējo sadarbību attiecīgajā jomā;

10.3. izskatīt priekšlikumus par starptautisko līgumu, likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādi jomā, kas saistīta ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošanu, izplatīšanu, tirdzniecību un citiem legālās un nelegālās aprites veidiem, kā arī narkomānijas profilaksi un ierobežošanu;

10.4. izskatīt prioritāros darbības virzienus, lai veicinātu narkomānijas profilaksi un ierobežošanu;

10.5. veicināt informācijas pieejamību jautājumos par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas izplatību Latvijā un to iedarbības kaitīgumu, kā arī par prekursoru nelegālo apriti;

10.6. apvienot un koordinēt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību, lai nodrošinātu nacionālās narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas politikas plānošanas dokumenta izpildi;

10.7. sekmēt zinātniskos pētījumus narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites un narkomānijas apkarošanas jomā;

10.8. sniegt ieteikumus par valsts budžeta līdzekļu un starptautisko organizāciju piešķirto līdzekļu izmantošanu narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru kontroles un narkomānijas ierobe­žošanas pasākumu īstenošanai.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.54)

11. Lai īstenotu šo noteikumu 10.punktā minētās funkcijas, padomei ir tiesības:

11.1. pieprasīt un saņemt no jebkuras valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas šādu informāciju:

11.1.1. narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru ražošana, patēriņš, imports, eksports, tranzīts, attiecīgo vielu izņemšana un ar to saistītās darbības, nelegālā aprite (tās veidi un apjoms) un ar to saistītie likumpārkāpumi;

11.1.2. narkotiskās vielas saturošu augu sējumu platības un minēto sējumu iznīcināšana;

11.1.3. no narkotiskajām un psihotropajām vielām atkarīgo slimnieku atklāšana, ārstēšana un rehabilitācija;

11.1.4. veiktie profilaktiskie pasākumi;

11.2. veidot darba grupas, lai nodrošinātu uzdevumu izpildi galvenajos darbības virzienos;

11.3. organizēt padomes un darba grupu lēmumu izpildes pārbaudes;

11.4. pieprasīt, lai attiecīgā iestāde vai amatpersona likumā noteiktajā termiņā sniegtu nepieciešamo informāciju par padomes lēmumiem, priekšlikumiem vai jautājumiem;

11.5. pieaicināt darbam padomē speciālistus, ekspertus, zinātniekus un sabiedrības pārstāvjus;

11.6. sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām un institūcijām un, ja nepieciešams, vērsties tajās pēc palīdzības;

11.7. uzaicināt attiecīgās amatpersonas atbilstoši kompetencei sniegt pārskatus padomes sēdē;

11.8. (svītrots ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.54);

11.9. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

12. Padomes darbu vada un organizē tās priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs:

12.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi;

12.2. sasauc padomes sēdes un vada tās;

12.3. paraksta padomes lēmumus;

12.4. ir atbildīgs par padomes darbu un tai noteikto uzdevumu izpildi;

12.5. izdod rīkojumus par darba grupu izveidošanu konkrētu uzdevumu veikšanai.

13. Padomes locekļi:

13.1. nodrošina padomes lēmumu izpildi atbilstoši kompetencei;

13.2. piedalās padomes sēdēs;

13.3. piedalās padomes lēmumu un priekšlikumu sagatavošanā;

13.4. apkopo informāciju par situāciju nozarē, kuru viņi pārstāv padomē, kā arī apkopo situācijas uzlabošanai iesniegtos priekšlikumus atbilstoši attiecīgās nozares un padomes interesēm un nacionālajam narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas politikas plānošanas dokumentam;

13.5. norīko attiecīgo iestāžu speciālistus un ekspertus darbam darba grupās;

13.6. apstiprina padomes ekspertu izstrādātos priekšlikumus un lēmumu projektus narkotisko un psihotropo vielu legālās aprites kontroles un nelegālās aprites un narkomānijas apkarošanas jomā.

(Grozīts ar MK 18.01.2005. noteikumiem Nr.54; MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.148)

IV. Padomes darba nodrošinājums

14. Padomes sekretariāta darbību nodrošina Veselības ministrija.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 760 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760)

16. Sekretariāts:

16.1. sagatavo padomes sēdes darba kārtību un informē par to padomes locekļus;

16.2. koordinē padomes sēdē izskatāmo materiālu sagatavošanu;

16.3. sagatavo padomes lēmumu projektus;

16.4. apkopo informāciju par padomes lēmumu izpildi;

16.5. kārto padomes lietvedību;

16.6. nodrošina informācijas apmaiņu starp padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā iesaistītajām iestādēm un amatpersonām;

16.7. sagatavo padomes sēžu protokolus;

16.8. koordinē darba grupu darbību.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 148; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760)

17. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 760)

18. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.148)

V. Padomes darba grupas

19. Padomes priekšsēdētājs ar rīkojumu var izveidot darba grupas. Darba grupu sastāvā iekļauj iestāžu speciālistus un ekspertus, kā arī zinātniekus un sabiedrības pārstāvjus.

20. Darba grupas sēdēs var piedalīties padomes locekļi.

21. Darba grupas ir tiesīgas padomes priekšsēdētāja uzdevumā uzaicināt piedalīties darba grupas sēdē valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

22. Darba grupu vadītāji var piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
01.01.2021