Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.03.2008. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.4

Rīgā 2004.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 12.§)
Vides pārraudzības valsts biroja nolikums

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.969)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk — birojs) ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Grozīts ar MK 23.11.2004. noteikumiem Nr.969)

II. Biroja funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Birojs veic Vides aizsardzības likumā, likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", likumā "Par piesārņojumu", likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" un citos normatīvajos aktos par vides aizsardzību, rūpniecisko avāriju novēršanu un riska samazināšanu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanu, ūdens apsaimniekošanu, kā arī atkritumu un iepakojuma apsaimniekošanu noteiktās funkcijas un uzdevumus.

(MK 17.03.2008. noteikumu Nr.185 redakcijā)

2.1 Birojs izskata iesniegumus par Vides ministrijas padotības iestāžu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(MK 17.03.2008. noteikumu Nr.185 redakcijā)

3. Lai nodrošinātu šo noteikumu 2.punktā minēto funkciju un uzdevumu izpildi, birojs:

3.1. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām biroja funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

3.2. nodrošina vienotu principu ievērošanu A un B kategorijas atļauju piesārņojošai darbībai nosacījumu izstrādē;

3.3. organizē birojam piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu.

4. Birojs atbilstoši savai kompetencei:

4.1. sniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādē;

4.2. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

4.3. sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz tiem informāciju par biroja darbību.

III. Biroja vadība

5. Biroju vada direktors. Biroja direktors ir valsts civildienesta ierēdnis.

6. Biroja direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

IV. Biroja darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par biroja darbību

7. Biroja direktors nodrošina biroja darbības tiesiskumu. Biroja direktoram ir tiesības atcelt biroja amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

8. Biroja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Vides ministrijā. Vides ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 17.03.2008. noteikumu Nr.185 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.185.)

10. Biroja finanšu līdzekļus veido:

10.1. dotācijas no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

10.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

10.3. ārvalstu finanšu palīdzība.

11. Birojs sagatavo pārskatu par budžeta līdzekļu izlietojumu un gada publisko pārskatu. Biroja direktors ne retāk kā reizi gadā iesniedz vides ministram biroja darbības pārskatu.

V. Noslēguma jautājums

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumus Nr.521 "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 186.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
21.03.2008
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.