Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 

Ministru kabineta rīkojums Nr.825

Rīgā 2003.gada 29.decembrī (prot. Nr.65, 2.§)

Par Valsts policijas reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu reorganizēt līdz 2004.gada 1.janvārim Valsts policiju un nodot Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu pārvaldes funkciju - ķīmisko (augsnes, augu valsts izcelsmes objektu, šķiedras, laku un krāsu, stikla, polimēru, metālu un to sakausējumu, autotransporta spuldzīšu, numuru atjaunošanas), rokrakstu un autotehnisko ekspertīžu veikšana - un 12 štata vietas Tieslietu ministrijas padotībā esošajai valsts tiešās pārvaldes iestādei Valsts tiesu ekspertīžu birojam.

2. Noteikt, ka ar 2004.gada 1.janvāri Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu pārvalde pārveidojama par Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi.

3. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Valsts policijas tiesību un saistību pārņēmējs jautājumos, kas saistīti ar ķīmisko (augsnes, augu valsts izcelsmes objektu, šķiedras, laku un krāsu, stikla, polimēru, metālu un to sakausējumu, autotransporta spuldzīšu, numuru atjaunošanas), rokrakstu un autotehnisko ekspertīžu veikšanu.

4. Līdz likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam" nepieciešamo grozījumu izdarīšanai Valsts tiesu ekspertīžu biroja izdevumus segt no Iekšlietu ministrijai budžeta programmā "Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centrs" iedalītajiem līdzekļiem.

5. Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam", kuros paredzēt, ka Iekšlietu ministrijai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi tiek samazināti par:

5.1. 85,3 tūkstošiem latu (saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 24.septembra rīkojumu Nr.607 "Par Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu pārvaldes reorganizāciju un Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centra izveidošanu" 2004.gadā no Tieslietu ministrijas budžeta programmas "Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība" pārdalītie līdzekļi (78,3 tūkstoši latu - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 7 tūkstoši latu - ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem));

5.2. 82,3 tūkstošiem latu (Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības nodrošināšanai un ķīmisko (augsnes, augu valsts izcelsmes objektu, šķiedras, laku un krāsu, stikla, polimēru, metālu un to sakausējumu, autotransporta spuldzīšu, numuru atjaunošanas), rokrakstu un autotehnisko ekspertīžu veikšanai paredzētie līdzekļi).

6. Iekšlietu ministram izveidot Valsts policijas reorganizācijas komisiju (turpmāk - reorganizācijas komisija) un iekļaut tās sastāvā Valsts policijas, Tieslietu ministrijas un Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvjus.

7. Reorganizācijas komisijai organizēt šī rīkojuma 1.punktā noteiktā uzdevuma izpildi, tai skaitā izvērtēt tiesības un saistības, kuras pārņem Valsts tiesu ekspertīžu birojs, kā arī nodrošināt Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbībai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu nodošanu.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2003.gada 24.septembra rīkojumu Nr.607 "Par Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu pārvaldes reorganizāciju un Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centra izveidošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 133.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

29.12.2003