Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.15

Rīgā 2003. gada 10. decembrī

Kārtība, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālas atļaujas (licences)

Izdota saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 6. panta 1. punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciāla atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu ievešanai vai izplatīšanai (turpmāk - licence).

2. Licenci (1.pielikums) var izsniegt:

2.1. pirmās, otrās vai trešās klases augu aizsardzības līdzekļu ievešanai vai tirdzniecībai;

2.2. trešās klases augu aizsardzības līdzekļu ievešanai vai tirdzniecībai.

3. Licenci izsniedz, ja:

3.1. persona ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

3.2. uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto iemaksu parādu;

3.3. vieta, kurā tiks tirgoti augu aizsardzības līdzekļi, atbilst augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

4. Par licences izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Saņēmējs nav tiesīgs licenci nodot citām personām.

5. Licenču izsniegšanai Zemkopības ministrija izveido licencēšanas komisiju (turpmāk - komisija), kuras sastāvā ietilpst ne mazāk kā pieci cilvēki.

6. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļu skaita.

7. Komisijas lēmumi tiek noformēti protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalās sēdē.

8. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests).

9. Dienests:

9.1. pieņem pieteikumus licences vai licences dublikāta saņemšanai un licences pārreģistrācijai;

9.2. protokolē komisijas sēdes norisi;

9.3. kārto lietvedību un arhīvu.

10. Licenci paraksta Zemkopības ministrijas valsts sekretārs vai viņa vietnieks, pamatojoties uz protokolu.

 

 

II. Licences izsniegšanas kārtība

11. Lai saņemtu licenci, persona iesniedz dienestā pieteikumu (2.pielikums).

12. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, atliekot jautājuma izskatīšanu un attiecīgi informējot pieteikuma iesniedzēju. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta visa vajadzīgā informācija vai dokumenti.

13. Licence tiek izsniegta uz pieciem gadiem.

14. Komisija lēmumu par licences izsniegšanu, licences darbības termiņa pagarināšanu, licences pārreģistrāciju un licences dublikāta izsniegšanu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests piecu darba dienu laikā rakstiski par to paziņo uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai). Atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Lēmums par licences izsniegšanu stājas spēkā pēc valsts nodevas samaksas, un licenci uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) izsniedz pēc tam, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir samaksājis valsts nodevu un iesniedzis dienestā kvīts kopiju, kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu. Par veikto samaksu uz licences tiek izdarīta atzīme "Samaksāts".

16. Licences saņēmējs licences dublikāta saņemšanai iesniedz pieteikumu (2.pielikums) dienestā.

17. Par licences dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva 3 lati.

18. Licences dublikātu izsniedz pēc tam, kad tās saņēmējs ir samaksājis valsts nodevu un iesniedzis dienestā kvīts kopiju, kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu. Par veikto samaksu uz licences tiek izdarīta atzīme "Samaksāts". Uz licences tiek izdarīta atzīme "Dublikāts".

19. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir vairākas tirdzniecības vietas, kurās tiek izplatīti augu aizsardzības līdzekļi, tad licence nepieciešama katrai tirdzniecības vietai.

20. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) jau ir saņēmis licenci vienai tirdzniecības vietai, lai saņemtu licenci katrai nākamai tirdzniecības vietai, dienestam jāiesniedz pieteikums licences saņemšanai.

 

 

III. Licences anulēšana

21. Komisija ir tiesīga licenci anulēt. To var anulēt šādos gadījumos:

21.1. ja tiek konstatēts, ka licences saņēmējs savā darbībā pārkāpis Latvijas Republikas normatīvos aktus un ja par izdarītajiem pārkāpumiem paredzēta izsniegtās licences anulēšana;

21.2. ja licences saņēmējs pats atsakās no licences izmantošanas;

21.3. ja ir pārkāptas šīs instrukcijas prasības;

21.4. ja trīs reizes būtiski tiek pārkāpti augu aizsardzības jomu regulējošie normatīvie akti;

21.5. ja licences saņemšanai iesniegtās ziņas nav patiesas.

22. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir izsniegtas vairākas licences, tad vienas licences anulēšana neattiecas uz citām šim uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) izsniegtām licencēm.

23. Jautājumu par licences anulēšanu izskata komisija. Uz komisijas sēdi tiek uzaicināts licences saņēmējs, kuru iepriekš informē par pretenziju būtību. Licences saņēmēja neierašanās uz komisijas sēdi nav pamats jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

24. Gadījumos, kad licence tiek anulēta, tā ir jānodod komisijai.

25. Lēmumu par licences anulēšanu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) var pārsūdzēt tiesā.

26. Par augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izplatīšanas uzsākšanu bez licences, kā arī par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai termiņa izbeigšanās, personas tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 

IV. Licences pārreģistrācija

27. Komisija ir tiesīga pagarināt licences darbības termiņu, pārreģistrējot licenci uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.

28. Lai pagarinātu licences darbības termiņu, mēnesi pirms licences darbības termiņa beigām, licences saņēmējs dienestā iesniedz aizpildītu pieteikumu (2. pielikums).

29. Komisija pārreģistrē licenci, izsniedzot licenci ar iepriekšējo reģistrācijas numuru, ja mainīta:

29.1. juridiskā adrese;

29.2. firmas nosaukums;

29.3. uzņēmējdarbības veids;

29.4. tirdzniecības vietas nosaukums;

29.5. tirdzniecības vietas adrese.

30. Lai pārreģistrētu licenci šīs instrukcijas 29.punktā minētajā gadījumā, licences saņēmējs iesniedz dienestā aizpildītu pieteikumu (2. pielikums).

31. Pārreģistrētu licenci izsniedz pēc tam, kad tās saņēmējs ir samaksājis valsts nodevu un iesniedzis dienestā kvīts kopiju, kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu. Par veikto samaksu uz licences tiek izdarīta atzīme "Samaksāts".

32. Pārreģistrētās licences derīguma termiņš ir tāds pats kā iepriekšējai licencei.

33. Saņemot pārreģistrēto licenci, licences saņēmējs nodod iepriekšējās licences oriģinālu dienestam.

34. Par licences pārreģistrēšanu maksājama valsts nodeva 10 procentu apmērā no likmes, kāda noteikta par licences izsniegšanu.

 

 

Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 1999.gada 13.aprīļa instrukciju Nr.2 "Kārtība, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālas atļaujas (licences)" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 116/118.nr.).

36. Šī instrukcija stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Zemkopības ministrs M.Roze

 

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 17.12.2003.

 

 

1.pielikums

1-15 COPY.GIF (39837 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

 

2.pielikums

2-15 COPY.GIF (135323 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

20.12.2003