Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 76 "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un ložu un čaulu kontrolkolekciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.631

Rīgā 2003.gada 4.novembrī (prot. Nr.58 21.§)
Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekciju veidošanas un ieroču un munīcijas klasifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 6.panta otro daļu,
35.panta pirmo daļu, 48.panta otro daļu un 49.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts policija dienesta lietošanai veido ieroču kolekciju salīdzinošās izpētes vajadzībām (turpmāk — valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcija);

1.2. kārtību, kādā Valsts policija glabā ložu un čaulu kontrolkolekciju;

1.3. kārtību, kādā Valsts policija klasificē A, B, C un D kategorijas šaujamieročus, to sastāvdaļas, palīgierīces un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus (izņemot militāros ieročus, to sastāvdaļas, palīgierīces un munīciju);

1.4. vielas, kuras atļauts izmantot pašaizsardzībai paredzēto gāzes pistoļu (revolveru) munīcijā un gāzes baloniņos.

II. Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas veidošana un glabāšana

2. Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekciju veido un glabā Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centrs (turpmāk — Ekspertīžu centrs).

3. Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijā iekļauj:

3.1. salīdzinošajai izpētei paredzētos ieročus, kas iegādāti vai dāvināti, konfiscēti vai atsavināti, ieskaitot pašizgatavotus, nelikumīgi pārveidotus vai aizliegtos ieročus;

3.2. Latvijas Republikā reģistrēto vītņstobra šaujamieroču (izņemot Nacionālo bruņoto spēku šaujamieročus) lodes un čaulas, kuru kalibrs nav lielāks par 12,7 milimetriem (0,5 collām);

3.3. Latvijas Republikā klasificēto šaujamieroču un munīcijas (izņemot Nacionālo bruņoto spēku šaujamieročus un munīciju) paraugus.

4. Ekspertīžu centrs iekļauj ieročus valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijā pēc Valsts policijas priekšnieka pavēles un reģistrē tos ieroču un munīcijas kolekcijas uzskaites žurnālā.

5. Ekspertīžu centrs triju darbdienu laikā pēc ieroča iekļaušanas valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijā sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centram šādas ziņas par ieroci:

5.1. klasifikācija (kategorija);

5.2. ieroča veids;

5.3. sērija un numurs latīņalfabētiskajā transliterācijā vai citas valodas oriģinālrakstībā (kā norādīts uz ieroča);

5.4. marka (sistēma) un modelis latīņalfabētiskajā transliterācijā vai citas valodas oriģinālrakstībā (kā norādīts uz ieroča);

5.5. kalibrs, izmantojot izgatavotājvalsts apzīmējumus;

5.6. izgatavošanas gads (ja tas ir noteikts), izmantojot izgatavotājvalsts apzīmējumus (kā norādīts uz ieroča);

5.7. valsts, kurā izgatavots ierocis;

5.8. stobru skaits;

5.9. īpašuma (valdījuma) tiesības uz ieroci;

5.10. norāde, ka ierocis pārbaudīts saskaņā ar 1969.gada 1.jūlija Konvenciju par ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu.

6. Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas šaujamieročus, to munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus Ekspertīžu centrs glabā ieroču glabātavā, kas iekārtota atbilstoši normatīvajos aktos par ieroču glabātavām noteiktajām prasībām.

7. Lodes un čaulas, kas iegūtas kontrolšāvienos no katra vītņstobra šaujamieroča, Ekspertīžu centrs glabā līdz laikam, kamēr no vītņstobra šaujamieroča tiek veikti atkārtoti kontrolšāvieni.

8. Fiziskā vai juridiskā persona, iesniedzot Ekspertīžu centrā vītņstobra šaujamieročus kontrolšāvienu veikšanai, iesniedz arī trīs šaušanai derīgas atbilstoša kalibra patronas, bet kontrolšāvienu veikšanai ar revolveri — tik patronu, cik paredzēts patrontelpu rullī.

9. Juridiskās personas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, iesniedzot Ekspertīžu centrā vītņstobra šaujamieroci kontrolšāvienu veikšanai:

9.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

9.2. iesniedz iesniegumu par vītņstobra šaujamieroča nodošanu kontrolšāvienu veikšanai (divos eksemplāros), kurā norāda šaujamieroča marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru.

10. Fiziskā persona, iesniedzot Ekspertīžu centrā vītņstobra šaujamieroci kontrolšāvienu veikšanai:

10.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

10.2. uzrāda ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju;

10.3. aizpilda iesnieguma veidlapu par vītņstobra šaujamieroča nodošanu kontrolšāvienu veikšanai.

11. Ekspertīžu centrs, pieņemot vītņstobra šaujamieroci kontrolšāvienu veikšanai, veic tā vizuālu apskati un salīdzina uz ieroča norādītajā marķējumā ietverto informāciju ar ieroča iegādāšanās, ievešanas Latvijas Republikā, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā vai iesniegumā norādīto informāciju.

12. Ja Ekspertīžu centrs konstatē vītņstobra šaujamieroča marķējuma nesakritību ar ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā vai iesniegumā norādīto informāciju, tā izziņā par kontrolšāvienu veikšanu norāda uz šaujamieroča norādītajā marķējumā ietverto informāciju, kā arī rakstiski informē par to Valsts policijas iestādi, kura izsniegusi attiecīgo ieroča atļauju, un nodod tai šaujamieroci apstākļu noskaidrošanai.

13. Pēc kontrolšāvienu veikšanas Ekspertīžu centrs izsniedz attiecīgu izziņu personai, kas iesniegusi vītņstobra šaujamieroci kontrolšāvienu veikšanai.

III. Ieroču un munīcijas klasifikācija

14. Šaujamieročus, to sastāvdaļas, palīgierīces un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus (turpmāk — ieroči) klasificē, iedalot noteikta veida, markas (sistēmas), modeļa un kalibra šaujamieročus, to sastāvdaļas, palīgierīces un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus — atbilstoši to tehniskajiem parametriem A, B, C, D vai pneimatisko ieroču kategorijā un atbilstoši to lietojumam — militārajām vajadzībām, dienesta vai darba pienākumu pildīšanai, pašaizsardzībai, medībām, sportam vai kolekcijām (turpmāk — ieroču klasificēšana).

15. Viena veida, markas (sistēmas), modeļa un kalibra šaujamieroci, tā sastāvdaļas, palīgierīces un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroci var klasificēt vairākiem lietojuma veidiem.

16. Ieroču klasificēšanai Valsts policijas priekšnieks izveido komisiju (turpmāk — komisija) ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā iekļauj Ekspertīžu centra, Valsts policijas atļauju sistēmas dienesta un bruņojuma dienesta speciālistus. Komisija ieroču klasificēšanai var pieaicināt valsts institūciju, sporta organizāciju, komersantu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

17. Ieročus klasificē, izmantojot informāciju, kuru par šaujamieroci, tā sastāvdaļām, palīgierīcēm, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci ir norādījis tā ražotājs vai firma, kas tos izplata. Ja informācija ir pretrunīga vai nepietiekama vai ierocis nav pārbaudīts saskaņā ar 1969.gada 1.jūlija Konvenciju par ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu, šaujamieroci, tā sastāvdaļas, palīgierīces, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci neklasificē.

18. Komisija pēc ieroču klasificēšanas sastāda sarakstu par klasificētajiem šaujamieročiem, to munīciju un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem (turpmāk — saraksts).

19. Fiziskā vai juridiskā persona, kas vēlas klasificēt Latvijas Republikā neklasificētu šaujamieroci, tā sastāvdaļas, palīgierīces un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, iesniedz Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļā attiecīgu iesniegumu, kuram pievieno tehnisko dokumentāciju, informāciju par šaujamieroci, tā munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un dokumentu par ieroča pārbaudi saskaņā ar 1969.gada 1.jūlija Konvenciju par ieroču marķējuma savstarpēju atzīšanu. Pēc ieroču klasificēšanas komisija attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai izsniedz izziņu par ieroča vai munīcijas klasificēšanu un attiecīgi papildina sarakstu.

20. Komisija sarakstu un tajā izdarītos grozījumus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un tie ir publiski pieejami elektroniskā veidā.

21. Ja šo noteikumu 19.punktā minētajā gadījumā tiek klasificēts tāds šaujamierocis, tā munīcija vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kura lietošanas drošība nav pārbaudīta starptautiski akreditētā laboratorijā, izziņu par ieroča vai munīcijas klasificēšanu izsniedz un sarakstu papildina pēc tam, kad Ekspertīžu centrā pārbaudīta noteikta veida, markas (sistēmas), modeļa un kalibra šaujamieroča, tā munīcijas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča atbilstība kriminālistiskajām prasībām.

22. Lai veiktu šo noteikumu 21.punktā minēto pārbaudi, fiziskā vai juridiskā persona Ekspertīžu centrā iesniedz:

22.1. iesniegumu;

22.2. šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci ar 10 tam paredzētām munīcijas vienībām vai — munīcijas pārbaudei — patronu iepakojumu (ne mazāk par 20 munīcijas vienībām) oriģinālajā izgatavotāja iepakojumā;

22.3. ieroča pasi un instrukciju latviešu valodā vai latviešu un angļu valodā;

22.4. ieroča iegādāšanās un ievešanas Latvijas Republikā atļaujas kopiju vai Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas importa licences kopiju.

23. Šaujamierocis atbilst kriminālistiskajām prasībām, ja:

23.1. vītņstobra šaujamierocis, kā arī ieliekamais stobrs gludstobra šaujamierocim uz izšautajām lodēm un čaulām nodrošina pēdas, kuras būtu derīgas ieroča identificēšanai;

23.2. īsstobra šaujamierocis ar gludu stobra kanālu uz izšautajām lodēm nodrošina pēdas, kuras būtu derīgas ieroča identificēšanai;

23.3. šaujamieroča stobra galā nav vītnes vai citu palīgelementu trokšņa un liesmu slāpētāja (klusinātāja) uzmontēšanai;

23.4. uz vītņstobru un gludstobru šaujamieročiem ir šāds marķējums:

23.4.1. izgatavotājrūpnīcas preču zīme;

23.4.2. modelis;

23.4.3. šaujamieroča numurs vismaz 0,2 mm dziļumā, ja tas iepresēts vai iegravēts, vai neizdzēšami iestrādāts, izmantojot citu metodi;

23.4.4. šaušanai izmantojamās patronas kalibrs (uz katra stobra);

23.5. uz gludstobra–garstobra šaujamieroča papildus šo noteikumu 23.4.apakšpunktā minētajam ir šāds marķējums:

23.5.1. patrontelpas garums;

23.5.2. stobra kanāla diametrs ar precizitāti līdz 0,1 mm;

23.6. uz šaujamieroča nav:

23.6.1. plaisu vai citu ieroča daļu bojājumu un defektu, kuri radušies metināšanas, štancēšanas, urbšanas vai citas apstrādes laikā un kuri negatīvi ietekmē ieroča ekspluatācijas drošību;

23.6.2. skrāpējumu vai citu defektu stobra patrontelpā un stobra kanālā, kuri izraisīti to apstrādes laikā;

23.6.3. padziļinājumu, dziļu skrāpējumu un citu defektu stobra patrontelpā un stobra kanālā, kuri redzami ar neapbruņotu aci;

23.6.4. stobra uzpūtumu, kuru dēļ var samazināties ekspluatācijas drošība;

23.7. šaujamierocim ir nodrošināta:

23.7.1. aizslēga, stobra noslēdzošā mehānisma un izvilcēja darbība bez traucējumiem;

23.7.2. drošinātāja darbība bez traucējumiem;

23.7.3. revolvera patronu ruļļa darbība bez traucējumiem;

23.7.4. automātiskajiem un pusautomātiskajiem šaujamieročiem — šāviena neiespējamība no belžņa inerces uzsitiena;

23.7.5. šāviena neiespējamība, ja, pārlādējot, aizslēdzot stobra kanālu, uzvelkot šnelleru vai ieslēdzot drošinātāju, noraujas šaujamieroča belzējierīce;

23.7.6. aizslēga un belzējmehānisma noķīlēšanās neiespējamība, ja ieslēgts drošinātājs.

24. Šaujamieroča munīcija atbilst kriminālistiskajām prasībām, ja:

24.1. šaujamieroča čaula un lode pēc kontrolšāvienu izdarīšanas atstāj pēdas, kuras būtu derīgas šaujamieroča identificēšanai;

24.2. šaujamieroču patronas izmērs atbilst kalibra izmēram un patronu kapseles neizspiežas ārpus čaulas pamatnes plaknes;

24.3. uz šaujamieroča patronas iepakojuma ir šāds marķējums:

24.3.1. izgatavotājrūpnīcas nosaukums vai izgatavotāja preču zīme;

24.3.2. patronu preču nosaukums vai standarta apzīmējums;

24.3.3. preces partijas numurs un daudzums;

24.3.4. patronām ar palielinātu spiedienu — apzīmējums, kurš skaidri norāda, ka patronas nedrīkst izmantot tām neparedzētos šaujamieročos;

24.3.5. atkārtoti lādētām patronām — speciāls apzīmējums par atkārtotu lādēšanu;

24.4. uz šaujamieroča patronām ir šāds marķējums:

24.4.1. tās rūpnīcas preču zīme, kura izgatavojusi patronas vai kura veikusi atkārtotu patronu lādēšanu. Preču zīme nav izdzēšama, tā ir iestrādāta uz čaulas pamatnes vai uz čaulas korpusa. Atkārtoti lādētām patronām noņemta agrāk iestrādātā preču zīme;

24.4.2. patronām ar centrālo uzliesmojuma kapseli uz patronas pamatnes ir kalibra standarta apzīmējums vai patronu preču nosaukums;

24.4.3. uz skrošu patronas ir skrošu numurs vai renkuļu diametrs un čaulas garums, ja divdesmitajam vai lielākam kalibram tas pārsniedz 65 mm, bet 24.kalibra patronām tas pārsniedz 63,5 mm;

24.4.4. palielināta spiediena patronām ir atšķiršanas zīme;

24.5. šaujamieroča patronai nav radušies bojājumi vai tā nav oksidējusies.

25. Lielas enerģijas pneimatiskais ierocis atbilst kriminālistiskajām prasībām, ja:

25.1. uz lielas enerģijas pneimatiskā ieroča ir šāds marķējums:

25.1.1. izgatavotāja preču zīme;

25.1.2. ieroča tips;

25.1.3. ieroča numurs vismaz 0,2 mm dziļumā;

25.1.4. šaušanai izmantojamās munīcijas kalibrs;

25.2. lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim ir nodrošināta:

25.2.1. iespēja veikt šāvienu tikai tad, ja stobra kanāls ir pilnīgi noslēgts;

25.2.2. pārlādēšana pēc katra šāviena izdarīšanas;

25.2.3. nejauša šāviena neiespējamība;

25.2.4. lietotāja drošība čaulas vai aptveres izņemšanas laikā.

26. Ekspertīžu centrs šo noteikumu 21.punktā minēto pārbaudi veic 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minēto dokumentu, ieroča un munīcijas iesniegšanas. Pēc ieroča pārbaudes Ekspertīžu centrs atdod ieroci fiziskajai vai juridiskajai personai, kura iesniedza to pārbaudei, un sniedz attiecīgajai personai rakstisku informāciju par pārbaudes rezultātiem.

27. Ja šaujamierocis, tā munīcija vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis atbilst kriminālistiskajām prasībām, Ekspertīžu centrs iesniedz komisijai izziņu par pārbaudes veikšanu. Komisija attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai izsniedz izziņu par ieroča vai munīcijas klasificēšanu un attiecīgi papildina sarakstu. Ekspertīžu centra un komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam, bet Valsts policijas priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

IV. Pašaizsardzībai paredzēto gāzes pistoļu (revolveru) munīcijā un gāzes baloniņos atļautās vielas

28. Pašaizsardzībai paredzēto gāzes pistoļu (revolveru) munīcijā un gāzes baloniņos izmanto šādas kairinošas vielas (lakrimatorus):

28.1. omega-hloroacetofenonu (fenacilhlorīds, CN);

28.2. O-hlorobenzilidenemalonitrilu (CS);

28.3. piparu gāzi.

29. Šo noteikumu 28.punktā minēto vielu koncentrācija pašaizsardzībai paredzēto gāzes pistoļu (revolveru) munīcijā un gāzes baloniņos nepārsniedz vienu procentu.

30. Pašaizsardzībai paredzēto gāzes pistoļu (revolveru) munīcijā un gāzes baloniņos aizliegts izmantot nervus paralizējošās vielas un to kombinācijas ar lakrimatoriem.

V. Noslēguma jautājumi

31. Līdz 2003.gada 31.decembrim komisija klasificē sporta, medību, pašaizsardzības un dienesta šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, kuri Latvijas Republikā ir reģistrēti fiziskām un juridiskām personām. Līdz klasificēšanas pabeigšanai un saraksta publicēšanai šie šaujamieroči un lielas enerģijas pneimatiskie ieroči uzskatāmi par klasificētiem attiecīgi kā sporta, medību, pašaizsardzības un dienesta ieroči. Pēc Latvijas Republikā reģistrēto šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču klasificēšanas pabeigšanas komisija klasificē pārējos — Latvijas Republikā ievestos — ieročus un munīciju.

32. Līdz 2004.gada 1.janvārim šajos noteikumos noteiktās Ekspertīžu centra funkcijas veic Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu pārvalde.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
08.11.2003