Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.04.2004. - 31.12.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.560

Rīgā 2003.gada 7.oktobrī (prot. Nr.53, 8.§)
Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību.

2. Valsts investīciju programmas mērķi ir:

2.1. infrastruktūras attīstībai nepieciešamos investīciju apjomus saskaņot ar pieejamajiem finanšu resursiem;

2.2. saskaņot finansējamo projektu kvalitāti un atbilstību valdības, attiecīgo nozaru un plānošanas reģionu attīstības stratēģijai.

3. Valsts investīciju programma ir valsts investīciju politikas īstenošanas instruments. Valsts investīciju programmu izstrādā nākamajam saimnieciskajam gadam un provizoriski turpmākajiem četriem gadiem.

3.1 Valsts investīciju programmā ietver arī Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

4. Valsts investīciju programmu finansē no šādiem finanšu avotiem:

4.1. valsts pamatbudžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

4.2. valsts pamatbudžeta dotācija īpašiem mērķiem;

4.3. ārvalstu finanšu palīdzība;

4.4. aizņēmumi no pamatbudžeta;

4.5. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi;

4.6. valsts galvoti aizņēmumi;

4.7. investīciju projekta realizētāja rīcībā esošie līdzekļi;

4.8. īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

5. Valsts investīciju programmas sagatavošanas procesā tiek izstrādāti šādi dokumenti:

5.1. Ministru kabinetā akceptējamie dokumenti:

5.1.1. Ziņojums par valsts investīcijām (informatīvs ziņojums);

5.1.2. Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļi (pamatnostādnes);

5.1.3. Valsts investīciju programmas pieteikums (pamatnostādnes);

5.1.4. Valsts investīciju programma pa nozarēm (programma);

5.2. citi dokumenti:

5.2.1. nozaru investīciju programmas;

5.2.2. no valsts budžeta finansējamo projektu saraksts attiecīgajam saimnieciskajam gadam;

5.2.3. investīciju projektu pieteikumi.

6. Kompetences sadalījums Valsts investīciju programmas īstenošanā ir šāds:

6.1. Ekonomikas ministrija:

6.1.1. veic kopējo valsts investīciju un Valsts investīciju programmas analīzi, vērtējot to ietekmi uz tautsaimniecības attīstību;

6.1.2. kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ziņojumu par valsts investīcijām;

6.1.3. kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādā un iesniedz noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā Valsts investīciju programmas pieteikumu;

6.1.4. izvērtē nozaru investīciju programmu, tai skaitā valstiski nozīmīgu investīciju projektu ekonomisko lietderību, sagatavo priekšlikumus par nozaru investīciju programmu prioritātēm;

6.1.5. kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā Valsts investīciju programmu pa nozarēm;

6.2. Finanšu ministrija:

6.2.1. sagatavo Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļus, saskaņo tos ar Ekonomikas ministriju un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā;

6.2.2. pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprināto Valsts investīciju programmu pa nozarēm un apstiprināto finansējuma apjomu, veic konkrēto projektu finansiāli ekonomisko izvērtējumu;

6.2.3. informē ministrijas par investīciju projektu izvērtēšanas rezultātiem;

6.2.4. sagatavo no valsts budžeta finansējamo projektu sarakstu. Minēto sarakstu apstiprina ar finanšu ministra rīkojumu;

6.2.5. uzrauga valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Valsts investīciju programmas projektu īstenošanā atbilstoši likumā apstiprinātajiem apjomiem;

6.2.6. sagatavo uzraudzības pārskatu veidlapas un nosaka termiņus pārskatu iesniegšanai Finanšu ministrijā;

6.3. ministrijas:

6.3.1. atbilstoši kompetencei izstrādā nozaru investīciju programmas un iesniedz Ekonomikas ministrijā;

6.3.2. pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprināto Valsts investīciju programmu pa nozarēm, precizē nozaru investīciju programmas un koordinē līdzfinansējuma piešķiršanu;

6.3.3. atbild par konkrētu projektu realizāciju un finansējuma izmantošanas atbilstību projektā noteiktajam mērķim, kā arī tā pilnu finanšu vadību;

6.3.4. ja nepieciešams, plāno valsts budžetā turpmākos uzturēšanas līdzekļus pasākumiem, kuri uzsākti saskaņā ar projektu;

6.3.5. uzrauga investīciju projektu īstenošanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz attiecīgajās institūcijās pārskatus un citu informāciju par projektiem;

6.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija:

6.4.1. izstrādā vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmu un iesniedz to Ekonomikas ministrijā;

6.4.2. pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprināto Valsts investīciju programmu pa nozarēm, precizē vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmu un koordinē līdzfinansējuma piešķiršanu;

6.4.3. atbild par konkrētu projektu realizāciju un finansējuma izmantošanas atbilstību projektā noteiktajam mērķim, kā arī tā pilnu finanšu vadību;

6.4.4. ja nepieciešams, plāno valsts budžetā turpmākos uzturēšanas līdzekļus pasākumiem, kuri uzsākti saskaņā ar projektu;

6.4.5. uzrauga investīciju projektu īstenošanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz attiecīgajās institūcijās pārskatus un citu informāciju par projektiem;

6.5. pašvaldības:

6.5.1. sagatavo investīciju projektus, kas atbilst vietējām, plānošanas reģiona, nozares vai valsts prioritātēm, un kopā ar attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padomes atzinumu iesniedz attiecīgajā ministrijā;

6.5.2. atbild par pieteikto projektu realizāciju un finanšu izmantošanu atbilstoši projektā noteiktajam mērķim;

6.6. Nacionālā reģionālās attīstības padome izvērtē Ministru kabinetā akceptējamos dokumentus un sniedz par tiem atzinumus.

(Grozīts ar 30.03.2004. noteikumiem Nr.188)

7. Valsts investīciju programmas sagatavošana, finansēšana un īstenošana ietver šādus posmus:

7.1. valsts investīciju analīze, plānošanas kontrolskaitļu noteikšana un apstiprināšana Ministru kabinetā;

7.2. Valsts investīciju programmas pieteikuma sagatavošana un apstiprināšana Ministru kabinetā;

7.3. investīciju projektu pieteikumu iesniegšana ministrijās;

7.4. nozaru programmu izstrāde un to iesniegšana Ekonomikas ministrijā;

7.5. Valsts investīciju programmas pa nozarēm sagatavošana un apstiprināšana Ministru kabinetā;

7.6. Valsts investīciju programmas investīciju projektu izvērtēšana, to finansējuma iekļaušana likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam un iesniegšana Saeimā, no valsts budžeta finansējamo projektu apzināšana un saraksta sastādīšana attiecīgajam saimnieciskajam gadam;

7.7. apstiprināto investīciju projektu finanšu un īstenošanas uzraudzība.

2. Valsts investīciju analīze un plānošanas kontrolskaitļu noteikšana
2.1. Ziņojums par valsts investīcijām

8. Ziņojums par valsts investīcijām ir informatīvs dokuments, kurā analizētas valsts investīcijas un Valsts investīciju programma, vērtēta to ietekme uz tautsaimniecības attīstību.

9. Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavo un katru gadu līdz 28.februārim iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par valsts investīcijām.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

2.2. Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļi

10. Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļi ir Ministru kabineta apstiprinātas pamatnostādnes, kas nosaka valsts investīciju apjomu nākamajam saimnieciskajam gadam un provizoriski turpmākajiem četriem gadiem.

11. Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļus sagatavo Finanšu ministrija, saskaņo tos ar Ekonomikas ministriju un iekļauj makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas scenārijā vidējam termiņam. Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas scenāriju vidējam termiņam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

12. Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļus Ministru kabinets izvērtē, pamatojoties uz:

12.1. ziņojumu par valsts investīcijām;

12.2. makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas scenāriju attiecīgajam periodam.

13. Valsts investīciju programmas finansēšanai katru gadu tiek paredzēti līdzekļi no valsts pamatbudžeta ne mazāk kā 1 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.

3. Valsts investīciju programmas pieteikums

14. Valsts investīciju programmas pieteikums ir Ministru kabineta apstiprinātas pamatnostādnes. Pamatnostādnes ir pamats detalizētai Valsts investīciju programmas sastādīšanai.

15. Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādā un katru gadu līdz 31.oktobrim iesniedz noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā Valsts investīciju programmas pieteikuma projektu.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

16. Valsts investīciju programmas pieteikums tiek izstrādāts, pamatojoties uz:

16.1. Valsts investīciju programmā ieguldāmo valsts budžeta līdzekļu apjoma kontrolskaitļiem;

16.2. vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem;

16.3. Attīstības plānu, Vienoto programmdokumentu un citiem dokumentiem, kuros ir definētas valsts un reģionālās attīstības prioritātes;

16.4. likumā par valsts budžetu apstiprinātajām ilgtermiņa saistībām.

17. Valsts investīciju programmas pieteikumā nosaka:

17.1. Valsts investīciju programmas mērķus un prioritāros virzienus;

17.2. provizoriskus nozaru un ministriju investīciju apjomus;

17.3. nozaru un ministriju investīciju programmu sarakstu, starpnozaru investīciju programmu sagatavošanas kārtību un institucionālo atbildību.

4. Investīciju projektu pieteikumu iesniegšana ministrijās

18. Projektu pieteicēji sagatavotos projektu pieteikumus:

18.1. kas atbilst nozares vai nacionālajām prioritātēm, iesniedz attiecīgajā nozares ministrijā;

18.2. kas atbilst vietējām vai plānošanas reģiona prioritātēm, iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

19. Ja projekta līdzfinansēšanā piedalās Eiropas Komisija vai starptautiska finanšu institūcija, projekta sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība var atšķirties no šajos noteikumos minētās kārtības.

20. Investīciju projektu pieteikšanas kārtību un termiņus nosaka nozaru ministrijas.

21. Projekta aprakstā iekļauj šādu pamatinformāciju:

21.1. projekta mērķis;

21.2. situācijas apraksts jomā, kurā paredzēts īstenot projektu, un projekta izstrādes pamatojums;

21.3. projekta īstenošanai nepieciešamo pasākumu apraksts un izpildes termiņi;

21.4. nepieciešamo līdzekļu apjoms sadalījumā pa gadiem, norādot projekta pasākumu finansēšanas avotus;

21.5. projekta izmaksu un ieguvumu analīze, ja iespējams, skaitliskā veidā ar praksē lietojamiem projekta izdevīguma novērtēšanas rādītājiem;

21.6. projekta riska pakāpes novērtējums;

21.7. ietekme uz valsts budžetu — projekta īstenošanas izmaksas, ekspluatācijas izmaksas, valsts budžeta līdzekļu ietaupījumi vai papildu ienākumi valsts budžetā pēc projekta īstenošanas;

21.8. ietekme uz plānošanas reģionu attīstību, norādot, kādus plānošanas reģionus projekts aptvers un kā ietekmēs šo reģionu attīstību;

21.9. par projektu atbildīgā amatpersona;

21.10. projekta īstenošanas pakāpe;

21.11. ietekmes uz vidi novērtējuma atzinums saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

21.12. iespējamie aizņēmumu avoti un apjomi, aizņēmumu nosacījumi un to atmaksāšanas grafiki, ja notiek sarunas ar potenciāliem aizņēmumu devējiem.

22. Projekta pieteicējs sagatavo pieteikumu un aizpilda pieteikuma veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts investīciju projektu pieteikumu sagatavošanu.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

22.1 Finanšu ministrija izstrādā un finanšu ministrs apstiprina vadlīnijas investīciju projekta pieteikuma veidlapu aizpildīšanai.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

5. Valsts investīciju programma pa nozarēm

23. Nozaru investīciju programmas sastāda ministrijas atbilstoši to pārziņā esošajām nozarēm, kā arī pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprināto Valsts investīciju programmas pieteikumu, un katru gadu līdz 31.janvārim iesniedz Ekonomikas ministrijā un informācijai Finanšu ministrijā.

24. Attiecīgās nozares investīciju programma ietver:

24.1. nozares attīstības mērķus un virzienus;

24.2. nepieciešamos investīciju apjomus un investīciju iekšējās prioritātes;

24.3. valsts un pašvaldību budžeta saistības;

24.4. investīciju projektu pieteikumus un to ekonomiskās un sociālās lietderības novērtējumu;

24.5. investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas kritērijus;

24.6. investīciju apjomus pa plānošanas reģioniem (informācijai).

25. Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju:

25.1. izvērtē nozaru ministriju programmas un sagatavo priekšlikumus par prioritātēm, pamatojoties uz:

25.1.1. Valsts investīciju programmas pieteikumu;

25.1.2. nozaru investīciju programmām;

25.1.3. vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem;

25.2. sagatavo Valsts investīciju programmu pa nozarēm un katru gadu līdz 31.martam iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar 30.03.2004. noteikumiem Nr.188)

26. Valsts investīciju programmā pa nozarēm ir noteikti:

26.1. Valsts investīciju programmas mērķi un prioritātes;

26.2. nozaru investīciju apjomi;

26.3. investīciju apjomi pa plānošanas reģioniem (informācijai).

6. Valsts investīciju programmas projektu saraksts

27. Pēc Valsts investīciju programmas pa nozarēm apstiprināšanas Ministru kabinetā Finanšu ministrija:

27.1. kopīgi ar attiecīgo ministriju plāno projektiem nepieciešamo finansējumu;

27.2. veic konkrēto projektu finansiāli ekonomisko izvērtējumu, sagatavo projektu sarakstu un tiem nepieciešamo finansējumu iekļauj likumprojektā par valsts budžetu;

27.3. sniedz metodoloģisku un konsultatīvu palīdzību investīciju projekta finanšu vadībā;

27.4. sniedz vērtējumu nozares ministrijai par aizdevuma atmaksāšanas iespējām un kredītresursu piesaistīšanu Valsts investīciju programmas finansēšanai;

27.5. pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas un pēc šo noteikumu 29.punktā norādītās informācijas izvērtēšanas sagatavo no valsts budžeta finansējamo projektu sarakstu attiecīgajam saimnieciskajam gadam. Minēto sarakstu apstiprina ar finanšu ministra rīkojumu;

27.6. saskaņā ar projekta finansēšanas grafiku kopīgi ar attiecīgās nozares ministriju kontrolē piešķirto finanšu resursu likumīgu un mērķtiecīgu izlietojumu saskaņā ar investīciju projektā paredzētajiem nosacījumiem.

7. Valsts investīcijas programmas projektu īstenošanas uzraudzība

28. Investīciju saņēmēji ir atbildīgi par projektu īstenošanu un finansējuma izmantošanu atbilstoši projekta mērķim.

29. Pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas ministrijas atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajam paraugam aktualizē detalizētu projekta sastāvdaļu aprakstu un izmaksas, projekta ieviešanas plānu, projekta iepirkuma plānu un projekta naudas plūsmu plānu un iesniedz apstiprināšanai Finanšu ministrijā.

30. Ministrijas sagatavo pārskatus par projektu īstenošanas gaitu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajam paraugam un iesniedz Finanšu ministrijā tās noteiktajos termiņos.

31. Pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma un tās norādītajā termiņā ministrijas sniedz paskaidrojumus par projekta izstrādi, īstenošanu un uzraudzību, par iepirkuma līgumiem, kas saskaņā ar projektu slēdzami ar projektu izpildītājiem un minēto līgumu vadību, kā arī citu ar projekta īstenošanu saistīto informāciju.

32. Ja projekta īstenošanas gaitā ir nepieciešams mainīt projekta aprakstu un izpildes beigu termiņu, kas apstiprināts ar finanšu ministra rīkojumu par finansējamo projektu sarakstu, ministrijas ir atbildīgas par projekta grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai Finanšu ministrijā pirms minētajām izmaiņām projekta īstenošanā vai beigu termiņā.

33. Investīciju saņēmējs maksājumus veic laikus saskaņā ar iepirkuma līgumiem un veiktos maksājumus precīzi atspoguļo projekta grāmatvedības uzskaitē, kā arī veic analītisko uzskaiti, parādot projekta finanšu un tehnisko izpildi.

34. Triju mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa, kas apstiprināts ar finanšu ministra rīkojumu par finansējamo projektu sarakstu, ministrijas iesniedz apstiprināšanai Finanšu ministrijā projekta īstenošanas gala ziņojumu (atbilstoši finanšu ministra apstiprinātam paraugam) par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu.

35. Ja nozares investīciju projekts pilnīgi vai daļēji tiek finansēts no valsts budžeta, ministrijas veic nozares investīciju projekta iekšējo auditu arī pašvaldībās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

8. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

36. Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādā un līdz 2004.gada 30.aprīlim iesniedz noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā Valsts investīciju programmas pieteikuma projektu 2005.–2009.gadam.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

37. Pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprināto Valsts investīciju programmas pieteikumu 2005.–2009.gadam, ministrijas atbilstoši to pārziņā esošajām nozarēm sagatavo un līdz 2004.gada 21.maijam iesniedz Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā (informācijai) nozaru investīciju programmas 2005.–2009.gadam.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

38. Ekonomikas ministrija sagatavo un līdz 2004.gada 1.aprīlim iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par valsts investīcijām 2004.gadā.

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

39. Ekonomikas ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavo un līdz 2004.gada 30.jūnijam iesniedz noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā Valsts investīciju programmas projektu 2005.–2009.gadam (pa nozarēm).

(MK 30.03.2004. noteikumu Nr.188 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
03.04.2004