Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumus Nr. 587 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.475

Rīgā 2003.gada 26.augustā (prot. Nr.46, 6.§)

Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 31.pantu, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 63.pantu, likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18.pantu un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 2.punktu

1. Noteikumi nosaka maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu.

2. Noteikumi nav piemērojami, ja lēmumu par pilsētu zemes privatizāciju tās pastāvīgajam lietotājam ir pieņēmusi attiecīgā zemes komisija vai par lauku apvidus zemi - Valsts zemes dienests, vai valstij piekrītošo zemesgabalu pārdod valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka".

3. Privatizējot vai atsavinot zemesgrāmatā nostiprinātu valsts vai pašvaldības zemesgabalu vai nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemi, īpašuma kompensācijas sertifikātos (turpmāk - sertifikāti) un latos maksājamo zemes pirkuma cenas daļu nosaka šādi:

3.1. sertifikātos maksājamo daļu aprēķina procentos no zemes nosacītās cenas vai kadastrālās vērtības šādā apmērā:

3.1.1. par zemesgabalu, kas lēmuma par nodošanu privatizācijai (atsavināšanai) pieņemšanas laikā ir neapbūvēts, kā arī par zemi, kas ietilpst valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma sastāvā, - 0 procentu;

3.1.2. par apbūvētu zemesgabalu un zemesgabala domājamām daļām, ja līdz 2003.gada 15.aprīlim ir saņemts atsavināšanas ierosinājums no zemesgrāmatā reģistrēta šajā zemesgabalā esošas ēkas (būves) īpašnieka vai zemesgabala kopīpašnieka vai ir saņemts zemesgabala privatizācijas ierosinājums, - ne mazāk kā 80 procentu (privatizējamai zemei īpaši atbalstāmajās teritorijās - ne mazāk kā 90 procentu);

3.1.3. par zemesgabalu Rīgas rajonā, ja tas nav minēts šo noteikumu 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā un privatizācijas (atsavināšanas) ierosinājums saņemts pēc 2003.gada 15.aprīļa, - 50 procentu;

3.1.4. par zemesgabalu lauku apvidos, ja tas nav minēts šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā un privatizācijas (atsavināšanas) ierosinājums saņemts pēc 2003.gada 15.aprīļa, - 70 procentu;

3.1.5. par zemesgabalu Rīgā un Jūrmalā, ja tas nav minēts šo noteikumu 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā un privatizācijas (atsavināšanas) ierosinājums saņemts pēc 2003.gada 15.aprīļa, - 20 procentu;

3.1.6. par zemesgabalu republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgu un Jūrmalu), ja tas nav minēts šo noteikumu 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā un privatizācijas (atsavināšanas) ierosinājums saņemts pēc 2003.gada 15.aprīļa, - 50 procentu;

3.1.7. par zemesgabalu pilsētā, ja tas nav minēts šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. un 3.1.6.apakšpunktā un privatizācijas (atsavināšanas) ierosinājums saņemts pēc 2003.gada 15.aprīļa, - 70 procentu;

3.2. naudā maksājamo daļu aprēķina, summējot pārdošanas cenas atlikumu, kas noteikts, ņemot vērā šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētos nosacījumus un zemesgabala īpašuma tiesību noformēšanas un nostiprināšanas zemesgrāmatā faktiskos izdevumus (izņemot tiesvedības izdevumus), ko apstiprinājusi privatizāciju (atsavināšanu) veicošā institūcija.

4. Valsts vai pašvaldības zemes pircējs ir tiesīgs sertifikātos maksājamo daļu samaksāt latos, bet likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 31.panta septītajā un astotajā daļā, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 63.panta sestajā daļā, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 2.punkta 4.apakšpunktā minētajos gadījumos - latos maksājamo daļu samaksāt sertifikātos.

5. Samaksas termiņus un kārtību, kas attiecas uz privatizējamo un atsavināmo valsts un pašvaldību zemi, reglamentē attiecīgā zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas noteikumi vai privatizācijas projekts. Zemes pircējam ir tiesības maksājumus par zemi veikt piecu gadu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 3.marta noteikumus Nr.80 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku apvidos, un par iegūto līdzekļu ieskaitīšanu privatizācijas fondos" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 58./59.nr.; 1999, 155./158.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 30.augustu.

 

30.08.2003