Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.03.2007. - 25.03.2008. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.309

Rīgā 2003.gada 17.jūnijā (prot. Nr.35 1.§)
Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi
Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta otro un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un šo pasākumu realizētāju izvēles principus, kā arī kārtību, kādā izveidojamas (pielāgojamas) darba vietas personām, kurām noteikta invaliditāte.

2. Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus (turpmāk - pasākumi), kā arī nosaka pasākumu realizētājus. Pasākumus organizē, ievērojot valsts budžetā piešķirto finansējumu, kā arī bezdarba līmeni un bezdarbnieku skaitu attiecīgajā teritorijā (pilsētā, rajonā).

3. Aģentūra iesaista bezdarbnieku pasākumos saskaņā ar individuālo darba meklēšanas plānu, kas izstrādāts, ņemot vērā bezdarbnieka priekšlikumus.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

4. Individuālajā darba meklēšanas plānā nosaka pasākumus, kuros paredzēts iesaistīt bezdarbnieku, un pasākumu īstenošanas laiku.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

5. Pasākumu īstenošanas norisi kontrolē aģentūra.

II. Pasākumu realizētāju izvēle

6. Pasākumu realizētāju aģentūra izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

7. Ja normatīvie akti par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām neparedz konkursa, cenu aptaujas vai sarunu procedūras metodes izvēli, aģentūra izveido pasākumu realizētāju izvēles komisijas. Atbilstoši pasākuma veidam komisijas sastāvā aģentūra iekļauj aģentūras, valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī attiecīgo nozaru ekspertus.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.828; MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

8. Par pasākumu realizētāju, izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos pasākumus, var izvēlēties pretendentu (izglītības iestādes, darba devējus), kas atbilst šādām prasībām:

8.1. ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

8.2. tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

8.3. nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

8.4. tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;

8.5. pasākumu realizācijas vietā ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze;

8.6. nav pasludināta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

8.7. piedalās pasākumu līdzfinansēšanā, veicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par bezdarbniekiem, kuri iesaistīti algotos pagaidu darbos un pasākumos noteiktām personu grupām, kā arī par personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (turpmāk - izglītojamie) un vasaras brīvlaikā tiek iesaistītas nodarbinātības pasākumos izglītojamajiem.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.828; MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

9. Ja tiek īstenoti pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, par pasākumu realizētāju var izvēlēties arī fizisko personu, kas atbilst šo noteikumu 8.3. un 8.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām un kurai ir atbilstoša profesionālā (akadēmiskā) izglītība (kvalifikācija) un profesionālā pieredze, kas nepieciešama konkrētā pasākuma īstenošanai.

10. Aģentūra ar pasākumu realizētāju noslēdz līgumu par pasākumu īstenošanu. Līgumā nosaka līguma priekšmetu, līgumslēdzēju pušu pienākumus, tiesības, saistības, atbildību, finansēšanas un savstarpējo norēķinu kārtību, līguma izpildes termiņu un vietu, kā arī darba vietas vai darba raksturojumu un darba izpildes termiņu, ja paredzēta darba līgumu slēgšana.

11. Pasākumu realizētājs ir atbildīgs par pasākumu īstenošanas kvalitāti. Pasākumu nekvalitatīva īstenošana vai nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana aģentūrā ir pamats ar pasākumu realizētāju noslēgtā līguma izbeigšanai.

III. Pasākumu finansēšanas kārtība

12. Pamatojoties uz aģentūras un pasākumu realizētāja noslēgto līgumu, valsts budžeta līdzekļus var izlietot:

12.1. dotāciju piešķiršanai darba devējiem:

12.1.1. dotācijas izmantojamas to bezdarbnieku darba samaksai, kuri iesaistīti algotos pagaidu darbos. Algotos pagaidu darbos iesaistītajam bezdarbniekam darba samaksu (mēnesī) nosaka valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;

12.1.2. dotācijas izmantojamas to personu darba samaksai, kuras veic pasākumos noteiktām personu grupām iesaistīto bezdarbnieku un vasaras brīvlaikā nodarbinātības pasākumos iesaistīto izglītojamo praktisko apmācību darba vietā. Darba samaksa vienai personai mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

12.1.3. dotācijas izmantojamas to bezdarbnieku darba samaksai, kuri iesaistīti pasākumos noteiktām personu grupām. Bezdarbniekam, kas iesaistījies pasākumos noteiktām personu grupām, darba samaksu (mēnesī) nosaka ne mazāku par valstī noteikto minimālo darba algu;

12.1.4. dotācijas izmantojamas to izglītojamo darba samaksai, kas vasaras brīvlaikā iesaistīti nodarbinātības pasākumos. Izglītojamajam, kas vasaras brīvlaikā iesaistīts nodarbinātības pasākumos, darba samaksa (mēnesī) nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;

12.2. vienreizēju dotāciju piešķiršanai darba devējiem iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai izveidotu darba vietas bezdarbniekiem, kuri iesaistīti pasākumos noteiktām personu grupām, izņemot šo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētos bezdarbniekus. Vienreizējas dotācijas apmērs vienas darba vietas izveidošanai nepārsniedz 300 latu;

12.3. vienreizēju dotāciju piešķiršanai darba devējiem iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu (aprīkojuma, tehnisko sistēmu) izgatavošanai un iegādei, lai izveidotu un pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem, kas iesaistīti pasākumos noteiktām personu grupām un kuriem noteikta invaliditāte. Vienreizējas dotācijas apmērs vienas darba vietas izveidošanai un pielāgošanai nepārsniedz 800 latu;

12.4. bezdarbnieku profesionālajai apmācībai, pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī bezdarbnieku stipendijām un īres vai transporta izdevumu kompensācijām apmācības laikā un stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā;

12.5. pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai;

12.6. ar pasākumu realizētājiem noslēgto darba līgumu samaksai, ja pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai īsteno fiziskās personas;

12.7. vienreizējai dotācijai, kas paredzēta biznesa plāna īstenošanai, - bezdarbniekiem, kas iesaistījušies pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Vienreizējas dotācijas apmērs viena biznesa plāna īstenošanai nepārsniedz 4000 latu;

12.8. dotācijai bezdarbniekiem, kas iesaistījušies pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, - pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos trijos mēnešos). Dotāciju (mēnesī) bezdarbniekam nosaka valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;

12.9. izdevumu segšanai par ekspertu un konsultantu pakalpojumiem, kas sniegti pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanas pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem;

12.10. izdevumu segšanai par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem un tādām personām, kurām atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam noteiktas darba meklētāja tiesības;

12.11. izdevumu segšanai par aģentūras civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, organizējot un īstenojot izglītojamajiem nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā;

12.12. izdevumu segšanai par surdotulku un pavadoņu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuriem nepieciešami minētie pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

13. Šo noteikumu 12.2. un 12.3.apakšpunktā minēto vienreizēju dotāciju darba vietu izveidošanai piešķir atbilstoši aģentūras un darba devēja noslēgtajam līgumam par pasākumu īstenošanu, ja darba devējs ir uzņēmies saistības ne mazāk kā divus gadus saglabāt izveidoto darba vietu.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

13.1 Šo noteikumu 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.2., 12.3. un 12.7.apakšpunktā minēto dotāciju apmēru aģentūra nosaka, ņemot vērā pasākumu organizēšanai un īstenošanai noteikto finansējumu.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

IV. Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana

14. Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana (turpmāk - bezdarbnieku apmācība) ietver:

14.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekiem (ja viņiem ir iepriekš iegūta izglītība vai profesionālā pieredze) iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto kvalifikācijas eksāmenu;

14.2. profesionālās pilnveides programmu vai citu izglītības programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

15. Profesijas vai profesionālās izglītības jomas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, nosaka aģentūras izveidota komisija. Komisijas sastāvā aģentūra iekļauj aģentūras, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.828)

16. Profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides programmu vai citu izglītības programmu (turpmāk - izglītības programma) apguvē bezdarbnieku iesaista, ja:

16.1. bezdarbnieka iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām un tāpēc nav iespējams atrast piemērotu darbu;

16.2. bezdarbnieks ir zaudējis profesionālās prasmes;

16.3. bezdarbniekam nav iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas.

17. (Svītrots ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.828.)

18. Personu var atkārtoti iesaistīt bezdarbnieku apmācībā ne ātrāk kā gadu pēc iepriekšējās bezdarbnieku apmācības pabeigšanas.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.828)

19. Aģentūra nosaka profesionālās izglītības jomas (profesijas), kur nepieciešama izglītības programma. Izglītības programmas atbilstoši Profesionālās izglītības likumā noteiktajām prasībām izstrādā izglītības iestādes. Programmas ir licencētas vai akreditētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētās izglītības programmas izstrādā atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam, un tajās iekļauj standartā noteikto obligāto satura daļu - profesionālās teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī kvalifikācijas praksi.

21. Aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādi veic bezdarbnieku apmācībā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi atbilstoši izglītības programmā noteiktajām prasībām. Bezdarbnieka piemērotību konkrētās izglītības programmas apguvei nosaka izglītības iestāde. Ja aģentūra organizē bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pasūtījuma, tad atlasē piedalās darba devējs vai darba devēja pilnvarots pārstāvis. Pēc atlases rezultātu paziņošanas aģentūra slēdz ar darba devēju, bezdarbnieku un izglītības iestādi četrpusēju līgumu par bezdarbnieka apmācības organizēšanu pēc darba devēja pasūtījuma. Līgumā nosaka pušu pienākumus, tiesības, atbildību un līgumu izpildes kārtību.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

22. Aģentūra, iesaistot bezdarbniekus apmācībā, ar katru bezdarbnieku noslēdz līgumu par bezdarbnieka apmācību. Līgumā ir paredzēti apmācības noteikumi un laiks, stipendijas un īres vai transporta izdevumu kompensācijas saņemšanas kārtība, aģentūras un bezdarbnieka savstarpējie pienākumi un tiesības bezdarbnieka apmācības laikā, kā arī apmācības pārtraukšanas nosacījumi.

23. Uzsākot apmācību, izglītības iestāde bezdarbniekam izsniedz izglītības programmu un ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu ieskaita viņu izglītojamo skaitā.

24. Ja bezdarbnieks pārtrauc mācības, viņu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita un aģentūra veic galīgo norēķinu ar izglītības iestādi par bezdarbnieka apmācību, pārskaitot naudas līdzekļus atbilstoši faktiskajiem apmācības izdevumiem.

25. Izglītības iestāde organizē kvalifikācijas eksāmenus vai noslēguma pārbaudījumus.

26. Bezdarbniekam, kurš ir apguvis šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto izglītības programmu un ir nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

27. Bezdarbniekam, kurš ir apguvis šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto izglītības programmu, izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības iegūšanu vai izglītības programmā paredzēto dokumentu par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.828)

28. Ja bezdarbnieks, ievērojot visas izglītības iestādes noteiktās prasības apmācības laikā, nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu un nav ieguvis pietiekamas zināšanas un praktiskās iemaņas, izglītības iestāde par saviem līdzekļiem veic papildu apmācību, divu mēnešu laikā organizē atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu un sedz visus ar to saistītos izdevumus.

29. Triju darbdienu laikā pēc profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta vai dokumenta par attiecīgās izglītības programmas apguvi saņemšanas bezdarbnieks informē par to aģentūru.

30. Ja aģentūra veic bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pasūtījuma, darba devējam ir pienākums piedalīties izglītības programmā noteikto praktisko mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanā un pēc bezdarbnieka apmācības pabeigšanas iekārtot bezdarbnieku darbā.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

V. Vispārīgās prasības, kas jāievēro, organizējot algotus pagaidu darbus un pasākumus noteiktām personu grupām un nodarbinātības pasākumus izglītojamajiem vasaras brīvlaikā

(Nodaļas nosaukums MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

31. Algotos pagaidu darbos un pasākumos noteiktām personu grupām un nodarbinātības pasākumos izglītojamajiem vasaras brīvlaikā (turpmāk - pasākumi ar darba līguma slēgšanu) bezdarbniekus un izglītojamos iesaista ar aģentūras norīkojumu.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172.)

33. Ar bezdarbnieku un izglītojamo, kurš iesaistīts pasākumos ar darba līguma slēgšanu, darba devējs slēdz darba līgumu saskaņā ar Darba likumu.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

34. Bezdarbnieks un izglītojamais, kurš iesaistīts pasākumos ar darba līguma slēgšanu, ir tiesīgs pirms termiņa izbeigt darba līgumu, dienu iepriekš rakstiski paziņojot par to darba devējam.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

35. Darba līgumu pēc darba devēja iniciatīvas var izbeigt saskaņā ar Darba likumu. Par visiem darba līguma izbeigšanas gadījumiem darba devējam ir pienākums triju darbdienu laikā informēt aģentūru, norādot līguma izbeigšanas iemeslu.

VI. Algoti pagaidu darbi

(Nodaļas nosaukums MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

36. Algotos pagaidu darbos iesaista bezdarbniekus, kas vēlas strādāt, bet dažādu iemeslu dēļ (piemēram, sociālās mobilitātes trūkums, grūtības pielāgoties darba tirgus prasībām) piemērotu pastāvīgu darbu nevar atrast. Algotu pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama profesionālā kvalifikācija.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

37. Algotos pagaidu darbos iesaistāmo bezdarbnieku atlasi veic aģentūra, ņemot vērā potenciālo darbu veicēju intereses, kā arī bezdarbnieka konkurētspēju darba tirgū un bezdarba ilgumu.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

VII. Pasākumi noteiktām personu grupām

38. Pasākumi noteiktām personu grupām ir nodarbinātības atbalsta pasākumi, kas veicina bezdarbnieku sociālo integritāti un palīdz orientēties darba tirgus prasībās.

39. Nepieciešamību organizēt pasākumus noteiktām personu grupām un tajos iesaistāmo bezdarbnieku skaitu nosaka aģentūra, pamatojoties uz darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

40. Pasākumos noteiktām personu grupām var iesaistīt bezdarbnieku, kurš atbilst kādai Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētajai kategorijai.

VIII. Darba vietu izveidošana (pielāgošana) bezdarbniekiem - invalīdiem

41. Darba vietu izveidošana (pielāgošana) bezdarbniekiem - invalīdiem ir darba vietu aprīkošana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši bezdarbnieku - invalīdu funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam.

42. Darba vietas bezdarbniekiem - invalīdiem izveido (pielāgo), lai veicinātu bezdarbnieku - invalīdu nodarbinātību, iekārtošanos pastāvīgā darbā un radītu viņiem vienlīdzīgas iespējas iekļūšanai darba tirgū.

43. Darba vietu izveidošanu (pielāgošanu) bezdarbniekiem - invalīdiem organizē aģentūra sadarbībā ar darba devējiem, Tehnisko palīglīdzekļu centru vai citām kompetentām institūcijām.

44. Aģentūra apzina darba devējus, kuri ir gatavi izveidot (pielāgot) darba vietas bezdarbniekiem - invalīdiem, kā arī bezdarbniekus - invalīdus, kuri vēlas un var strādāt piedāvātajās darba vietās.

45. Atbilstoši bezdarbnieka - invalīda funkcionālā traucējuma veidam un smaguma pakāpei Tehnisko palīglīdzekļu centrs vai citas kompetentas institūcijas izvērtē potenciālās darba vietas un iesniedz aģentūrā atzinumu par darba vietas izveidošanas (pielāgošanas) iespējām.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.172)

46. Aģentūras un darba devēja līgumā par pasākumu īstenošanu iekļauj bezdarbniekiem - invalīdiem paredzēto darba vietu izveidošanas (pielāgošanas) nosacījumus.

IX. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

(Nodaļa MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

47. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ietver darba meklēšanas metožu apguves, psiholoģiskā atbalsta un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodarbības - seminārus, lekcijas, diskusijas, konsultācijas, neformālās izglītības programmu apguvi, kā arī nodarbinātības pasākumus izglītojamajiem vasaras brīvlaikā un citas nodarbības, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un tādu personu konkurētspēju darba tirgū, kurām atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam noteiktas darba meklētāja tiesības.

48. Šo noteikumu 47.punktā minēto nodarbību mērķis ir iemācīt to dalībniekiem prasmi orientēties darba tirgus prasībās, attīstīt viņu pašiniciatīvu un sociālo mobilitāti, kā arī sniegt palīdzību tālākizglītības izvēlē.

49. Aģentūra nosaka nodarbību tematiskās jomas, kā arī nodrošina nodarbību programmu un plānu izstrādi un apstiprināšanu.

50. Aģentūra, iesaistot bezdarbniekus neformālās izglītības programmu apguvē, ar katru bezdarbnieku noslēdz līgumu par bezdarbnieka neformālo apmācību. Līgumā nosaka apmācības noteikumus un laiku, stipendijas saņemšanas kārtību, aģentūras un bezdarbnieka savstarpējos pienākumus un tiesības bezdarbnieka neformālās apmācības laikā, kā arī apmācības pārtraukšanas nosacījumus.

X. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

(Nodaļa MK 06.03.2007. noteikumu Nr.172 redakcijā)

51. Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai iesaista bezdarbniekus, kuri aģentūrai rakstiski ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

51.1. ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā;

51.2. bezdarbnieku profesionālās apmācības ietvaros apguvuši izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā;

51.3. ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

52. Bezdarbniekiem, kas īsteno pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, aģentūra nodrošina:

52.1. konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā, kā arī biznesa plāna īstenošanā pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā;

52.2. dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos trijos mēnešos);

52.3. vienreizēju dotāciju biznesa plāna īstenošanai.

53. Aģentūra slēdz līgumu ar izvēlētajiem konsultantiem konsultāciju sniegšanai bezdarbniekiem, kuri tiks iesaistīti pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī ar ekspertiem, kuri izvērtēs pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai iesaistīto bezdarbnieku biznesa plānus. Līgumā nosaka sniedzamo pakalpojumu veidu, pušu tiesības un pienākumus, pārskatu sniegšanas kārtību un savstarpējo norēķinu kārtību.

54. Aģentūra ar bezdarbniekiem, kas iesaistīti pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai un par kuru izstrādātajiem biznesa plāniem aģentūras izvēlēts kvalificēts eksperts sniedzis pozitīvu atzinumu, slēdz līgumu par biznesa plāna īstenošanu. Līgumā nosaka pasākumā iesaistīto pušu tiesības un pienākumus (tai skaitā bezdarbnieka pienākumu reģistrēties kā komersantam vai pašnodarbinātajam), pārskatu sniegšanas kārtību un periodiskumu, savstarpējo norēķinu kārtību, kā arī atbildību, ja līgumsaistības netiek pienācīgi pildītas. Dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos trijos mēnešos) un vienreizēju dotāciju biznesa plāna īstenošanai pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (turpmāk - dotācija komercdarbībai) iesaistītais bezdarbnieks saņem tikai pēc līguma noslēgšanas par biznesa plāna īstenošanu.

55. Aģentūra nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas atbilstību pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai paredzētajiem mērķiem, kā arī pasākumu īstenošanas kontroli, ne retāk kā reizi ceturksnī sadarbībā ar konsultantiem veicot pārbaudes attiecīgo pasākumu īstenošanas vietās.

56. Ja bezdarbnieks, kas iesaistīts pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, bez attaisnojoša iemesla pienācīgi nepilda līgumā par biznesa plāna īstenošanu noteiktās saistības, aģentūra vienpusēji atkāpjas no līguma un bezdarbnieks valsts budžetā atmaksā saņemto dotāciju komercdarbībai šādā apmērā:

56.1. pilnā apmērā, ja no līguma par biznesa plāna īstenošanu aģentūra atkāpjas sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas;

56.2. 50 % apmērā, ja no līguma par biznesa plāna īstenošanu aģentūra atkāpjas 24 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas un pašnodarbinātība vai komercdarbība ir ilgusi ne mazāk kā sešus mēnešus.

57. Ja šo noteikumu 56.punktā minētajos gadījumos bezdarbnieks, kas iesaistīts pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, saņemto dotāciju komercdarbībai neatlīdzina labprātīgi, aģentūra attiecīgo summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
16.03.2007