Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 361 "Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.303

Rīgā 2003.gada 10.jūnijā (prot. Nr.34, 30.§)

Noteikumi par intervenci labības tirgū

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 10.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama intervence labības tirgū.

2. Lai nodrošinātu noteiktu minimālo produktu cenas līmeni iekšējā tirgū, valsts īsteno intervences pasākumus saskaņā ar labības ražošanas un patēriņa bilanci, iepērkot Latvijā audzētos kviešus un rudzus no juridiskajām personām, kas nodarbojas ar labības audzēšanu, un labības audzētāju kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk - labības pārdevējs).

3. Intervencē kopējais viena labības pārdevēja piegādājamais graudu minimālais daudzums ir 40 tonnu.

4. Labību intervencē katru gadu iepērk laikposmā no 1.augusta līdz 31.maijam.

5. Tiek noteikta šāda intervences cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu tonnu iepērkamo kviešu un rudzu, kas atbilst minimālajiem graudu kvalitātes rādītājiem (1.pielikums):

5.1. no 1.augusta līdz 31.oktobrim - 62 lati;

5.2. no 1.novembra līdz 31.maijam - 62,80 lati. Ar decembri cena katru mēnesi palielinās par 0,50 latiem.

6. Šajos noteikumos minētos pasākumus veic Zemkopības ministrijas padotībā esošais Lauku atbalsta dienests (turpmāk - dienests).

7. Intervences pasākumu administrēšana ir pieteikumu pieņemšana, intervences noliktavu noteikšana, līgumu slēgšana, labības pieņemšana intervences noliktavā un norēķinu veikšana, kā arī intervences uzkrājumu pārdošana.

 

II. Pieteikums labības pārdošanai intervencē

8. Lai Latvijā audzētu labību pārdotu intervencē, labības pārdevējs iesniedz dienestā pieteikumu (2.pielikums). Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā 15 dienas pirms plānotā piegādes mēneša. Pieteikumā norāda piegādājamās labības veidu un daudzumu, kvalitāti, ražas gadu, uzglabāšanas vietu, kā arī apstiprina labības izcelsmi un tās atbilstību Latvijā noteiktajām nekaitīguma prasībām.

9. Pieteikumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegtu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu par tiesībām saņemt kompensāciju 12 % apmērā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13. 1 pantu.

10. Pieteikumus dienests reģistrē to iesniegšanas secībā.

11. Dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pieteikuma un šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas informē labības pārdevēju par atbilstību intervences noteikumos noteiktajām prasībām.

12. Pamats labības iepirkumam intervencē ir pieteikuma apstiprinājums (3.pielikums). Pieteikuma apstiprinājumā norāda labības piegādes vietu, termiņu, preču pavadzīmes-rēķina iesniegšanas nosacījumus, samaksu un citus nosacījumus. Dienests apstiprina pieteikumus tikai par kārtējo mēnesi atbilstoši finansiālajam nodrošinājumam. Ja labības pārdevējs nav pildījis pieteikuma apstiprinājuma nosacījumus, dienests nākamo šī labības pārdevēja pieteikumu labības pārdošanai neapstiprina.

 

III. Intervences noliktavu noteikšana un līgumu slēgšana

13. Intervences noliktavas turētājam, kas pretendē uz labības pieņemšanu un uzglabāšanu, jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā un jāatbilst normatīvajos aktos par ugunsdrošību noteiktajām prasībām.

14. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda un sniedz dienestam rakstisku atzinumu par intervences noliktavas turētāja iespējām nodrošināt šo noteikumu 18.punktā noteikto kvalitātes noteikšanas metožu izmantošanu un novērtē atbilstību intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un uzglabāšanai.

15. Dienests intervences noliktavas turētāju izvēlas, izmantojot cenu aptauju.

16. Dienests ar izvēlētās intervences noliktavas turētāju slēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un uzglabāšanai. Līgumā nosaka intervences noliktavas turētāja atbildību par labības kvalitātes un daudzuma saglabāšanu.

 

IV. Svara un kvalitātes novērtēšana

17. Pārdodot graudus, labības pārdevējs ir tiesīgs par 5 % pārsniegt vai par 7 % samazināt līgumā noteikto labības daudzumu, bet piegādājamās labības daudzums nedrīkst būt mazāks par noteikto minimālo labības apjomu.

18. Labības kvalitātes atbilstību minimālajiem iepērkamo graudu kvalitātes rādītājiem intervences noliktavas laboratorijas nosaka, izmantojot šādas metodes:

18.1. parauga noņemšanai standartu LVS 270:2000;

18.2. piemaisījumu noteikšanai standartu LVS 271:2000;

18.3. mitruma satura noteikšanai standartu LVS 272:2000 vai metodi, kuras pamatā ir tuvā infrasarkanā starojuma spektrometrijas NIR/NIT tehnoloģija;

18.4. proteīnu satura noteikšanai standartu LVS 277:2000 vai metodi, kuras pamatā ir tuvā infrasarkanā starojuma spektrometrijas NIR/NIT tehnoloģija;

18.5. Zeleny indeksa noteikšanai standartu LVS 403:2002 vai LVS ISO 5529:1992, vai metodi, kuras pamatā ir tuvā infrasarkanā starojuma spektrometrijas NIR/NIT tehnoloģija;

18.6. Hagberga krišanas skaitļa noteikšanai standartu LVS 274:2000 vai LVS ISO 3093:1982;

18.7. īpatnējā svara noteikšanai standartu LVS 273:2000 vai LVS ISO 2921 - 2:1995.

19. Izdevumus par labības kvalitātes noteikšanu sedz labības pārdevējs.

20. Ja piedāvātā labība neatbilst intervencei noteiktajām minimālajām kvalitātes prasībām, dienests minēto labību intervencē neiepērk. Labības pārdevējs sedz labības pieņemšanas un svara un kvalitātes noteikšanas izmaksas.

21. Ja rodas domstarpības, labības kvalitāti atkārtoti nosaka Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs, izmantojot labības kvalitātes novērtēšanai attiecīgo šo noteikumu 18.punktā minēto Latvijas valsts standarta metodi. Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs sniedz galīgo atzinumu, kas attiecas uz visu labības partiju (partija - šeit un turpmāk noteikta saskaņā ar standartu LVS 270:2000), no kuras paraugs tika noņemts. Šos izdevumus sedz tā puse, kura minētajā gadījumā ir zaudētāja.

 

V. Labības pieņemšana labības intervences noliktavā un norēķinu kārtība

22. Dienests intervences noliktavā labību pieņem saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto līgumu.

23. Katra labības intervences noliktavā pieņemtā labības partija uzskatāma par iepirktu intervencē ar brīdi, kad dienests no labības pārdevēja ir saņēmis atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētu preču pavadzīmi-rēķinu ar intervences noliktavas turētāja atzīmi par svara un kvalitātes atbilstību.

24. Intervences noliktavas turētājs par katru pārdevēja piegādāto labības partiju sagatavo pieņemšanas dokumentu, kurā norāda labības pieņemšanas datumu, labības veidu, daudzumu un kvalitāti. Dienests, slēdzot šo noteikumu 16.punktā minēto līgumu, paredz pieņemšanas dokumenta sagatavošanas un aprites kārtību.

25. Norēķinus par intervencē iepirkto labību dienests veic 30 dienu laikā no šo noteikumu 23.punktā noteiktā iepirkuma brīža.

 

VI. Intervences uzkrājumu pārdošana

26. Intervences uzkrājumus dienests pārdod izsolē. Zemkopības ministrs izveido izsoles komisiju un apstiprina izsoles nolikumu.

27. Zemkopības ministra izveidotā komisija pieņem lēmumu par izsoles organizēšanu un nosaka izsoles sākumcenu.

28. Izsoli izsludina un pretendentu iesniegtos pieteikumus izskata dienests.

29. Izsoles sludinājumā norāda pārdodamās labības kultūru, daudzumu, glabāšanas vietu, izsoles sākumcenu, pieteikuma iesniegšanas termiņu, izsoles vietu un laiku.

30. Pirms izsoles tiek noteikta drošības nauda - 0,1 lats par katru pārdošanai piedāvāto labības tonnu.

31. Iesniedzot dienestā pieteikumu izsolei, pretendents tam pievieno drošības naudas samaksu apliecinošu dokumentu.

32. Dienests ir tiesīgs, nerīkojot izsoli, pārdot līdz 1000 tonnām labības mēnesī par cenu, kas nav zemāka par pārdošanas brīdī noteikto intervences cenu.

33. Intervences uzkrājumus dienests pārdod intervences noliktavā atbilstoši preču piegādes noteikumu EXW (Incoterm 2000) nosacījumiem (ar pilnu priekšapmaksu), slēdzot pārdošanas līgumus ar izsoles uzvarētājiem.

 

VII. Intervences pasākumu finansēšana un kontrole

34. Intervences pasākumus finansē no Zemkopības ministrijas budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

35. Izdevumus, kas saistīti ar dienesta administratīvo darbību, īstenojot intervences pasākumus, sedz no valsts budžetā šim mērķim paredzētās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

36. Zemkopības ministrija katru gadu līdz 1.jūlijam iesniedz Ministru kabinetā pārskatu par iepriekšējā gada intervences rezultātiem.

37. Pēc dienesta pieprasījuma labības pārdevējs uzrāda visus dokumentus par pēdējiem trijiem gadiem, kas saistīti ar labības audzēšanu un tirdzniecību un raksturo intervencei pakļautās labības apriti.

 

VIII. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumus Nr.246 "Noteikumi par intervenci labības tirgū 2002./2003.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 97.nr.).

39. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.303

Minimālie iepērkamo graudu kvalitātes rādītāji

Nr. p.k.

Kvalitātes rādītāji

Rudzi

Kvieši

1

2

3

4

1.

Krāsa

normāla, raksturīga veseliem rudzu graudiem

normāla, raksturīga veseliem kviešu graudiem

2.

Smarža

normāla, raksturīga veseliem rudzu graudiem, bez sasmakuma, iesala, pelējuma un citām blakus smaržām

normāla, raksturīga veseliem kviešu graudiem, bez sasmakuma, iesala, pelējuma un citām blakus smaržām

3.

Stāvoklis

veseli, nesiluši

veseli, nesiluši

4.

Īpatnējais svars, kg/hl

68

73

5.

Mitrums (%), ne vairāk kā

14,0

14,0

6.

Hagberga krišanas skaitlis (s), ne mazāk kā

120

220

7.

Proteīnu saturs (%), ne mazāk kā

-

11,5

8.

Zeleny indekss (ml), ne mazāk kā

-

22

9.

Piemaisījumi (%), ne vairāk kā

8,0

9,0

9.1.

graudu piemaisījumi, to skaitā

4,0

5,0

9.1.1.

sīkie graudi

2,0*

2,0*

9.1.2.

bojātie graudi

0,5

0,5

9.1.3.

sasistie graudi

1,0

1,0

9.1.4.

dīgušie graudi

2,0

2,0

9.2.

atkritumu piemaisījumi, to skaitā

1,0

1,0

9.2.1.

puvuši, pelējuši graudi

0,01

0,01

9.2.2.

ar fuzariozi inficēti graudi

nav pieļaujami

nav pieļaujami

9.2.3.

minerālie piemaisījumi

0,3

0,3

9.3.

kaitīgie piemaisījumi, to skaitā

0,15

0,15

9.3.1.

melnie graudi

0,05

0,05

9.3.2.

kaitīgo augu sēklas

0,1

0,1

10.

Graudi ar sārtu nokrāsu (%), ne vairāk kā

5,0**

-

11. Noliktavu kaitēkļu invāzija graudos nav pieļaujama nav pieļaujama

Piezīmes.

* Sietu izmērs: rudziem 1,5 x 20 mm; kviešiem 2,0 x 20 mm.

** Nosaka saskaņā ar standartā LVS 271:2000 apstiprināto metodi, vizuāli novērtējot graudu nokrāsu.

Zemkopības ministrs M.Roze

2-1-303 COPY.GIF (112904 bytes)

2-2-303 COPY.GIF (43212 bytes)

3-303 COPY.GIF (124163 bytes)

 

01.07.2003