Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 19.05.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2003.gada 15.maijā (prot. Nr.6, 7.§)
Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums
9.pantu un LR likuma “Par pašvaldībām21. un 43.pantu
1. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMS

1.1. Atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām:

1.1.1. Sadzīves atkritumi — visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi (mājsaimniecības, celtniecības, ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi, “zaļie”, lielgabarīta);

1.1.2. Bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

1.2. Atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.

1.3. Atkritumu apsaimniekotājs — juridiskā persona, kam ir atbilstošas iekārtas un inventārs attiecīgo darbību (atkritumu savākšana, transportēšana, šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana) veikšanai, kura reģistrējusies reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar 2001.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība”.

1.4. Atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā, atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.

1.5. Atkritumu poligons — speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

1.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27).

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Liepājas pilsētas pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un šiem noteikumiem.

(Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

2.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

2.3. Šie NOTEIKUMI ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām — atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem — Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

3.1. Samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietā.

3.2. Pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, plastmasa, papīrs, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un samazinot atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus vairs nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un cilvēku veselībai drošā veidā.

3.4. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.

4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA VAI LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

(Nodaļas nosaukums Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

4.1. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs pilsētas administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas. Viņam jāiesaistās Liepājas pilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan ar maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

4.2. Nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai apsaimniekotāja pienākumi ir:

4.2.1. sniegt pilsētas pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo uz zemesgabala (ēkā), ēku labiekārtojumu (gan individuālā krāsns, gan individuālā centrālā apkure), uzņēmējdarbību, kas notiek attiecīgajā teritorijā;

4.2.2. slēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kam ir līgums ar LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMI, un izpildīt līguma noteikumus;

4.2.3. lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni, taču ne retāk kā vienu reizi mēnesī, saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu izvešanas biežumu un laiku;

4.2.4. iesaistīties dalītas atkritumu vākšanas pasākumos;

4.2.5. veikt maksājumus par atkritumu savākšanu un izvešanu;

4.2.6. pie ieejas veikalos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās novietot atkritumu urnas sīkajiem atkritumiem;

4.2.7. gruntsgabala teritorijā izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu specializētā autotransporta piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās jebkurā laikā. Laukumu izveide jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE”;

4.2.8. atkritumu tvertņu tukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam autotransportam vai tā apkalpei pieejamā vietā, netraucējot gājēju un transporta līdzekļu kustību; pēc atkritumu izvešanas tvertnes novietot atpakaļ un obligāti sakopt teritoriju;

4.2.9. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, kas tiek noteikts, ņemot vērā atkritumu veidošanās daudzumus un izvešanas biežumu;

4.2.10. ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, nodrošināt šo vadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā autotransporta brīvu piekļūšanu atkritumu tvertnēm to mehanizētas izkraušanas laikā;

4.2.11. šķirot atkritumus to rašanās vietā, ja Liepājas pilsētas pašvaldība ir noteikusi šķirotu atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu un savākšanai paredzējusi lietot specializētās atkritumu savākšanas tvertnes;

4.2.12. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (lielgabarīta, celtniecības utt.) nogādāšanu uz pārstrādes vai apglabāšanas vietām ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekošanas transportēšanas organizācijas pakalpojumus, iepriekš saskaņojot ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju;

4.2.13. kompostēt “zaļos” atkritumus dārzos vai īpaši norādītās vietās, ja kompostēšanas process tiek novērots un kontrolēts;

4.2.14. Komersantiem, individuāliem komersantiem, kuri veic uzņēmējdarbību (komercdarbību) daudzdzīvokļu mājā, slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar mājas apsaimniekotāju;

4.2.15. sabiedrisko pakalpojumu objektu apsaimniekotājiem (īpašniekiem, valdītājiem) slēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā izvietoto sabiedrisko pakalpojumu objektu un fizisko personu sadzīves atkritumu savākšanas minimālās normas saskaņā ar pielikumu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27; 15.02.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.5; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

4.3. Aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās.

4.4. Aizliegts atkritumu tvertnes izvietot uz ielām, tās jānovieto gruntsgabalā.

4.5. Masu pasākumu organizētājam nodrošināt attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

(Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

5. IEDZĪVOTĀJU PIENĀKUMI

5.1. Ikviena Liepājas pilsētas iedzīvotāja pienākums ir savākt (ja Liepājas pilsētas pašvaldība ir noteikusi šķirotu atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu — sašķirot) savas darbības rezultātā radušos atkritumus un nogādāt tos zemesgabala (ēkas) īpašnieka, valdītāja, nomnieka, lietotāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

5.2. Liepājas pilsētas iedzīvotājiem ar saviem maksājumiem jāsedz izdevumi, kas radušies, veicot atkritumu apsaimniekošanu.

5.3. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) kvēlojošus, degošus sadzīves atkritumus, lielgabarīta, celtniecības, ielu kopšanas, “zaļos” atkritumus un bīstamos atkritumus.

5.4. Aizliegts atkritumus sadedzināt šim nolūkam neparedzētās vietās (atkritumu savākšanas tvertnēs, brīvā dabā utt.).

5.5. Aizliegts atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt, atkritumu apsaimniekotāji šādas tvertnes var atstāt neiztukšotas.

5.6. Atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo atkritumu maisos, kuri jāaizsien.

5.7. Aizliegts atkritumus nomest uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pilsētas vietās.

6. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJU PIENĀKUMI

6.1. Ikvienai sadzīves atkritumu apsaimniekotājai organizācijai vai uzņēmējsabiedrībai pirms savas darbības uzsākšanas jānoslēdz līgums ar LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMI par atkritumu apsaimniekošanu. Šīm organizācijām vai uzņēmējsabiedrībām jābūt reģistrētām LIEPĀJAS REĢIONĀLAJĀ VIDES PĀRVALDĒ un apgādātām ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vides un gaisa tīrību un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

6.2. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākums ir apgādāt klientus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, kā arī nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu pēc saskaņotiem grafikiem no atkritumu tvertņu laukumiem un atkritumu vadiem (daudzdzīvokļu mājās), nodrošinot tīrību.

6.3. Atkritumu tvertņu (urnu) uzstādīšana, labošana, nomaiņa un dezinfekcija jāveic sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizācijai, ja tvertne (urna) nav citas personas īpašumā. Gadījumā, ja tvertnes tiek bojātas lietotāja nepareizas rīcības rezultātā, to labošanu vai nomaiņu apmaksā to lietotājs.

6.4. Savāktie sadzīves atkritumi atkritumu apsaimniekošanas organizācijām jāizved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transporta līdzekli uz LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES noteikto sadzīves atkritumu noglabāšanas vietu.

6.5. Jānodrošina atsevišķu veidu sadzīves atkritumu (lielgabarīta, celtniecības, ielu, “zaļo” u.c.) izvešana, iepriekš saskaņojot ar klientu.

6.6. Atkritumu apsaimniekošanas organizācijām pēc LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES UN VESELĪBAS DAĻAS pieprasījuma jāsniedz ziņas par savākto un izvesto atkritumu apjomu, jāiesaistās atkritumu saimniecības informatīvo materiālu izplatīšanā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

6.7. Atkritumu tvertņu (urnu) dizains (forma, krāsojums) saskaņojums ar Liepājas pilsētas galvenā arhitekta vietnieka palīgu pilsētvides dizaina jautājumos.

6.8. Atkritumu tvertnes ir jāmarķē, norādot apsaimniekotāju.

6.9. Jānodrošina visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sašķiroto atkritumu, savākšana no iedzīvotājiem, organizācijām, iestādēm, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietām; šķiroto atkritumu savākšana iepriekš jāsaskaņo ar LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES DAĻU.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

6.10. Jānodrošina atkritumu tvertņu laukumu sakopšana pēc sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanas.

(Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

7. ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN PĀRVADĀŠANA

7.1. Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu un veidus nosaka LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME.

7.2. Sadzīves atkritumi pilsētā tiek vākti, tos nogādājot uz speciāli iekārtotiem atkritumu savākšanas laukumiem.

7.3. Liepājas pilsētā pakāpeniski tiek ieviesta dalītas atkritumu vākšanas sistēma; to nosaka LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES lēmumi un rīkojumi.

7.4. Sašķirotos atkritumus atkritumu apsaimniekošanas organizācijas nogādā attiecīgo atkritumu veidu otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem; atkritumu pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem ir jāreģistrē pieņemto otrreizējo izejvielu svars un katru ceturksni jāiesniedz informācija LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES DAĻĀ.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

7.5. Sadzīves atkritumu konteineru izvietojumu, vienojoties ar apsaimniekotāju, nosaka klients.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

7.6. Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu poligonā tā apsaimniekotājam katra ievestā atkritumu krava ir jāreģistrē un jākontrolē; katru ceturksni jāiesniedz LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES DAĻĀ pārskats par kravu īpašniekiem, ievesto atkritumu veidu un daudzumu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

8. ŠĶIROTU ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN OTRREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

8.1. Pilsētas teritorijas daļās, kur tiek veikta šķiroto atkritumu savākšana, atkritumu radītājiem jāšķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, ražošanā un citur radītie atkritumi un tie jānovieto savākšanas laukumā novietotajā atbilstošajā, speciāli apzīmētajā atkritumu tvertnē.

8.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi, piemēram, papīrs, stikls, plastmasa u.c., ņemot vērā pārstrādes organizāciju pieprasījumu un realizācijas iespējas.

8.3. LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES UN VESELĪBAS DAĻAI un sašķiroto atkritumu apsaimniekotājiem laikus jāinformē atkritumu radītāji un atkritumu apsaimniekošanas organizācija par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

8.4. Sašķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram un nesaburzītam, stikla un plastmasas tarai jābūt tīrai, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

8.5. Atkritumu apsaimniekotāji nogādā sašķirotos atkritumus attiecīgo atkritumu otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem.

8.6. Atkritumu apsaimniekotājiem pēc atkritumu izvešanas jānodrošina sašķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšana.

9. MAKSA PAR ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

9.1. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.

9.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta no atkritumu radītājiem — fiziskajām un juridiskajām personām atkarībā no to darbības profila un izvedamo atkritumu daudzuma saskaņā ar apstiprinātajām normām un faktiski izvesto atkritumu apjomu.

9.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

9.4. Iedzīvotāji — pašvaldības dzīvojamo māju īrnieki — par atkritumu apsaimniekošanu maksā pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmumiem saskaņā ar līgumā par dzīvojamo telpu īri noteiktajiem termiņiem.

9.5. Iedzīvotāji — privatizēto dzīvokļu īpašnieki — par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu maksā nama apsaimniekošanas biedrībai vai uzņēmējsabiedrībai saskaņā ar līgumā par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu noteiktajiem termiņiem.

9.6. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekošanā sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES lēmumiem.

9.7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

9.8. Komersanti, individuālie komersanti, kuri veic uzņēmējdarbību daudzdzīvokļu mājā, par sadzīves atkritumu apsaim­niekošanu maksā mājas apsaimniekotājam.

(Liepājas pilsētas domes 20.10.2005. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

10. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

10.1. Par šo SAISTOŠO NOTEIKUMU neievērošanu vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Liepājas pilsētas Administratīvās atbildības noteikumiem.

10.2. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, var uzlikt naudas sodu no desmit līdz septiņdesmit pieciem euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

10.3. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.

PĀREJAS NOTEIKUMI

Saistošie noteikumi “PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2000.gada 1.jūnija noteikumi Nr.9 “LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI”.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.4
Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā izvietoto sabiedrisko pakalpojumu objektu un fizisko personu sadzīves atkritumu savākšanas minimālās normas

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 15.02.2007. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

Nr.
p.k.

Sabiedrisko pakalpojumu objekta veids

Minimālās normas aprēķina vienība

Īpatnējā minimālā norma, m3/gadā*

Izglītības iestādes

1.

Vispārizglītojošās skolas

Darbinieku skaits

0,55

Skolnieku skaits

0,17

2.

Arodskolas

Darbinieku skaits

0,55

Skolnieku skaits

0,17

3.

Pirmsskolas izglītības iestādes, bērnu nami un tiem pielīdzināmie

Darbinieku skaits

0,55

Audzēkņu skaits

0,45

Veselības iestādes

4.

Slimnīcas un citas stacionārās iestādes

Darbinieku skaits

0,55

Gultu skaits

1,56

5.

Poliklīnikas un ārstu prakses, citas ambulatorās ārstniecības iestādes

Darbinieku skaits

0,55

Platība, m2

0,16

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

6.

Restorāni

Darbinieku skaits

0,55

Apmeklētājvietu skaits

1,56

7.

Kafejnīcas, ēdnīcas, bistro, bāri un tiem pielīdzināmie

Darbinieku skaits

0,55

Apmeklētājvietu skaits

1,56

Tirdzniecības uzņēmumi

8.

Dažāda profila veikali

Darbinieku skaits

0,55

Tirdzniecības platība, m2

0,85

9.

Tirgi, tirdzniecības bāzes

Darbinieku skaits

0,55

Tirdzniecības platība, m2

0,16

10.

Noliktavas

Darbinieku skaits

0,55

Tirdzniecības platība m2

0,16

Sadzīves pakalpojumu un brīvā laika uzņēmumi

11.

Pirtis, saunas u.tml.

Darbinieku skaits

0,55

Apmeklētājvietu skaits

1,8

12.

Frizētavas, skaistumkopšanas saloni un tiem pielīdzināmie

Darbinieku skaits

0,55

Apmeklētājvietu skaits

1,56

13.

Sporta zāles, spēļu zāles

Darbinieku skaits

0,55

Platība, m2

0,16

14.

Teātri, koncertzāles, kinoteātri, videozāles, klubi, sporta halles

Darbinieku skaits

0,55

Apmeklētājvietu skaits

0,2

Baznīcas

15.

Baznīcas un citas reliģisko pasākumu vai kulta vietas, iestādes

Apmeklētājvietu skaits

0,04

Darbinieku skaits

0,55

Nevalstiskas organizācijas

16.

Biedrības, dažādas nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas

Apmeklētājvietu skaits

0,2

Darbinieku skaits

1,3

Kultūras un brīvā laika iestādes vai uzņēmumi

17.

Mākslas galerijas, saloni, izstāžu zāles

Darbinieku skaits

0,55

Platība, m2

0,16

18.

Mākslinieku darbnīcas

Platība, m2

0,08

Transports

19.

Autoservisi

Darbinieku skaits

0,55

Platība, m2

0,16

20.

Garāžas, garāžu kooperatīvi un autostāvvietas

Darbinieku skaits

0,55

Platība, m2

0,16

21.

Degvielas uzpildes stacijas

Platība, m2

0,16

Darbinieku skaits

0,55

22.

Autoostas, dzelzceļa stacijas, jūras pasažieru ostas, lidostas

Darbinieku skaits

0,55

Platība, m2

0,16

Biroji un iestādes

23.

Biroji, juristu biroji, projektēšanas biroji, bibliotēkas, bankas un tām pielīdzināmie

Darbinieku skaits

1,3

Platība, m2

0,16

Fiziskas personas

24.

Iedzīvotājs

Persona

1,45

* – Minimālo savācamo sadzīves atkritumu apjomu aprēķina, reizinot minimālās normas aprēķina vienību ar īpatnējo minimālo normu.

01.01.2014