Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 253

Par pasākumiem apkurei paredzētās malkas rezerves izveidošanai 

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienotos Pagaidu noteikumus par apkurei paredzētās malkas rezervi, ko republikas pilsētu iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi var sagatavot decentralizēti.

2. Noteikt, ka:

2.1. izsniedzot kokus apkurei paredzētās malkas rezerves sagatavošanai saskaņā ar šī lēmuma 1. punktā minētajiem noteikumiem, valsts mežniecības neiekasē valsts ieņēmumus valsts budžetā par ciršanai izsniegtajiem malkas kokiem;

2.2. valsts virsmežniecībām izņēmuma kārtā atļauts apkurei paredzētās malkas pašsagatavotājiem izsniegt kokus ciršanai arī tajās platībās, kas nodotas mežizstrādes uzņēmumiem ar ilgtermiņa līgumiem, ja tie pieļauj atpalicību iedalītā cirsmu fonda apgūšanā;

2.3. gadījumos, kad par malkas sagatavošanai paredzētajām kritalām un kokiem nav jāveic samaksa, kokus izsniedz valsts mežsargs Meža ministrijas noteiktā kārtībā;

2.4. pilsētu un pagastu iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi pēc vietējās pašvaldības institūciju norādījuma var sagatavot apkurei paredzētās malkas rezervi savām vajadzībām valsts virsmežniecību ierādītajās mežu platībās ar tādiern pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti šajā lēmumā, ja ir izmantots vietējām pašvaldībām iedalītais cirsmu fonds.

3. Ieteikt pagastu valdēm rast iespēju ar savu lēmumu atbrīvot šī lēmuma 1. punktā norādītos malkas sagatavotājus no meža ieņēmumu iemaksām pagasta budžetā par izsniegtajiem malkas kokiem.

4. Satiksmes ministrijai kopīgi ar pašvaldībām atrisināt jautājumu par papildu kravas dzelzceļa staciju atvēršanu kokmateriālu iekraušanai vagonos, lai samazinātu degvielas patēriņu apkurei paredzētās malkas transportam.

5. Satiksmes ministrijai nodrošināt apkurei paredzētas malkas transportēšanu ar autotransportu līdz patēriņa vietai vai pa dzelzceļu līdz gala stacijai.

6. Izdarīt Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 10. janvāra lēmumā Nr. 10 «Par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā» (Ziņotājs, 1992, 10) šādu grozījumu un papildinājumu:

6.1. svītrot lēmuma pielikumā X sadaļu «Preces, kurām cenas nosaka Meža ministrija»;

6.2. papildināt lēmuma pielikuma IV sadaļu «Produkcija, preces un pakalpojumi, kuriem cenas un tarifus nosaka Rūpniecības ministrija» ar šāda satura tekstu: «Malka (iedzīvotāju vajadzībām)».

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas meža ministrs K. ŠĻAKOTA

Rīgā 1992. gada 30. jūnijā

APSTIPRINĀTI
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1992. gada 30 jūnija lēmumu Nr. 253

PAGAIDU NOTEIKUMI
par apkurei paredzētās malkas rezervi, ko republikas pilsētu iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi var sagatavot decentralizēti

1. Šie noteikumi nosaka, kādā kārtībā republikas pilsētu (Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes) iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi - turpmāk tekstā - "pašsagatavotāji") var valsts virsmežniecībās ierādītās ciršanas vietās savām vajadzībām sagatavot apkurei paredzēto malku noteiktas rezerves radīšanai, kas izmantojama gadījumā, ja nedarbojas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas.

2. Apkurei paredzētās ,alkas rezerves sagatavošanas apjomi, ko valsts virsmežniecību norādītajās vietās (galvenokārt sastāva kopšanas cirtes, apaugumu novākšana ceļu, grāvju un citās trasēs) izstrādā pašsagatavotāji, ir šādi:

Nr.
p.k.
Republikas pilsētas nosaukums Valsts virsmežniecība, kura ierāda ciršanas vietas apkurei paredzētā malkas rezerves sagatavošanai Valsts virsmežniecības adrese (telefons) Sagatavojamās malkas rezerves iespējamie apjomi
(tūkst. m3)
1 2 3 4 5
1. Rīga Inčukalna 229041, Rīgas raj., Inčukalnā, Miera ielā 2,
tel. 977174
19,0
    Limbažu 229100, Limbažos, Mehanizācijas ielā 7,
tel. 21091
32,0
    Cēsu 228500, Cēsīs, Valmieras ielā 20a,
tel. 22287
32,0
    Ogres 228300, Ogrē, Brīvības ielā 129,
tel. 26963
15,0
    Kokneses 229351, Aizkraukles raj., Koknesē, Blaumaņa ielā 3,
tel. 61885
15,0
    Jaunjelgavas 229342, Aizkraukles raj., Jaunjelgavā, Oškalna ielā 6a,
tel. 52276
30,0
    Alūksnes 228730, Alūksnē, Ozolu ielā 1,
tel. 22264
30,0
    Žīguru 228784, Balvu raj., p.n. Žīguri, Rūpniecības ielā 8,
tel. 64313
40,0
    Gulbenes 22870, Gulbenē, Pamatu ielā 14,
tel. 23347
25,0
    Strenču 228652, Strenčos, Valkas ielā 16,
tel. 31686
20,0
    Smiltenes 228675, Valkas raj., Launkalnes c., "Silva"
tel. 76545
32,0
    Valmieras 228600, Valmierā, Gaidas ielā 18,
tel. 21138
32,0
    Kalsnavas MPS 229260, Madonas raj., Jaunkalsnavā,
te. 37591
10,0
      Kopā: 320,0
2. Daugavpils Daugavpils 228427, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 7,
tel. 25782
17,0
    Jēkabpils 228200, Jēkabpils raj., Jēkabpilī 5, Mežrūpnieku ielā 2,
tel. 31541
17,0
    Līvānu 228264, Preiļu raj., Līvānos, Stacijas ielā 5,
tel. 44197
9,0
    Krāslavas 228450, Krāslavas raj., Krāslavas pag. "Baltiņos", a/k 43,
tel. 24786
5,0
      Kopā: 48,0
3. Jelgava Jelgavas 229619, Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., "Mežciemā", Liepu ielā 2,
tel. 58134
7,0
    Bauskas 229300, Bauskas raj., Īslīces pag. "Bērzkalnos",
tel. 24753
7,0
    Dobeles 229400, Dobelē, Muldavas ielā 16,
tel. 23945
4,0
    Saldus 229450, Saldus raj., Novadnieku pag. "Mežvidos",
tel. 21158
10,0
      Kopā: 28,0
4. Jūrmala Jūrmalas 229001, Rīgas raj., p.n. Babīte, pie Babītes dzelzceļa stacijas,
tel. 919352
5,0
    Tukuma 229800, Tukumā, Mārtiņa ielā 1,
tel. 25076
10,0
    Talsu 229557, Talsu raj., Stendē, Dumpīšu ielā 3,
tel. 74263
10,0
      Kopā: 43,0
5. Liepāja Liepājas 229730, Liepājas raj., Grobiņā, Atpūtas ielā 4,
tel. 91260
11,0
    Aizputes 229757, Liepājas raj., Kazdangas pag. "Bojās",
tel. 12054
12,0
    Kuldīgas 229500, Kuldīgā, Liepājas ielā 7,
tel. 22026
20,0
      Kopā: 43,0
6. Rēzekne Ludzas 228010, Ludzā, Latgales ielā 107,
tel. 22009
6,0
    Rēzeknes 228100, Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 11,
tel. 22166
4,0
    Cesvaines 229271, Cesvainē, Dārza ielā 7,
tel. 52642
6,0
      Kopā: 16,0
7. Ventspils Ventspils 229910, Ventspilī, Mednieku ielā 7,
tel. 64169
7,0
    Ugāles 229900, Ventspils raj., Ugālē, "Mežrūpniekos",
tel. 71603
7,0
    Dundagas 229570, Talsu raj., Dundagā, Upes ielā 4,
tel. 42742
6,0
      Kopā: 20,0
      Pavisam: 500,0

Piezīme. Malkas rezerves norma vienai apkures vienībai (atsevišķai telpai) ir 2,0 m3.

3. Pilsētas valde šo noteikumu 2. punkta tabulā minēto apkurei paredzētās malkas daudzumu sadala pašsagatavotājiem un pārskatu par šo sadalījumu vienā eksemplārā ik gadu līdz 15. jūlijam iesniedz valsts virsmežniecībai.

4. Pašsagatavotāju darbu organizē pilsētas valdes norīkota amatpersona.

5. Valsts virsmežniecībai pēc pašsagatavotāju sarakstu saņemšanas vienas nedēļas laikā jānodrošina koku ciršanas biļešu izsniegšana.

6. Apkurei paredzētās malkas rezerves sagatavošanai valsts virsmežniecības ierāda ciršanas vietas Meža ministrijas noteiktā kārtībā.

7. Izsniedzot kokus apkurei paredzētās malkas rezerves sagatavošanai, valsts mežzinis izraksta koku ciršanas biļeti valsts mežsarga apgaitai atbilstoši kokmateriālu daudzumam; pamatojoties uz šo biļeti, valsts mežsargam ir atļauts pēc izcērtamo malkas koku uzmērīšanas (izdastošanas) mežizstrādātājam izrakstīt meža zīmi. Valsts mežsargs var izrakstīt meža zīmi ar noteikumu, ka pagasta valde ir atbrīvojusi meža izstrādātāju no samaksas pagasta budžetā par izcērtamajiem kokiem.

8. Apkurei paredzētās malkas rezerves izvešanas un tālākas transportēšanas kārtību nosaka Rūpniecības un enerģētikas ministrijas un satiksmes ministrijas savstarpēji saskaņoti noteikumi.

30.06.1992