Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2005. - 04.10.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumus Nr. 732 "Uzturēšanās atļauju noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 213

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23, 36.§)
Uzturēšanās atļauju noteikumi
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu, 22.panta trešo daļu,
23.panta otro daļu, 32.panta otro daļu, 33.panta pirmo daļu,
34.panta pirmās daļas 9.punktu, 35.panta 12. un 13.punktu
un 36.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. izsaukumu apstiprināšanas kārtību;

1.2. uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus;

1.3. termiņuzturēšanās atļauju un pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas kārtību;

1.4. ārzemnieku loku, kuri ir tiesīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk — pārvalde) iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai sakarā ar nodarbinātību vai komercdarbību;

1.5. komercdarbības ierobežojumus ārzemniekiem, ievērojot Latvijas Republikas ekonomiskās un iekšējās drošības intereses;

1.6. atlīdzības (kompensācijas) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs atmaksāšanas kārtību;

1.7. kārtību, kādā ārzemnieks piesaka savu prombūtni ārpus Latvijas Republikas;

1.8. elektroniskajās informācijas sistēmās — ielūgumu datu bāzē un ārzemnieku reģistrā — iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

2. Ārzemnieks šajos noteikumos noteiktos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai personīgi iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs (turpmāk — pārstāvniecība) vai pārvaldē, ja viņam ir derīga uzturēšanās atļauja vai viņš pastāvīgās uzturēšanās atļauju pieprasa saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu:

2.1. atbilstoši juridiskās personas adresei, ja uzaicinātājs ir juridiska persona;

2.2. atbilstoši dzīvesvietai, ja uzaicinātājs ir fiziska persona.

3. Ja ārzemnieku uzturēties Latvijas Republikā uzaicina juridiska persona, dokumentus izsaukuma apstiprināšanai, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai var iesniegt attiecīgās juridiskās personas pilnvarots pārstāvis.

4. Ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā ar derīgu vīzu vai ir tādas valsts pilsonis, kuram ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza, ir tiesīgs iesniegt pārvaldē šajos noteikumos minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzturēšanās termiņa beigām, ja uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību un viņš ir:

4.1. ieguldījis kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 600000 latu;

4.2. akreditētas izglītības iestādes pedagogs;

4.3. valsts zinātniskas institūcijas zinātnieks;

4.4. valsts budžeta vai pašvaldības finansētas kultūras iestādes vadītājs, komponists, mūziķis, dziedātājs, horeogrāfs, dejotājs, kino, teātra vai citas mākslas iestādes režisors vai aktieris, cirka mākslinieks vai izrādes nodrošināšanā iesaistīts tehniskais darbinieks;

4.5. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei vai palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;

4.6. Latvijas sporta izlases treneris;

4.7. profesionāls sportists.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

5. Ārzemnieks, kurš ir tādas valsts pilsonis, kuram ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza, ir tiesīgs iesniegt pārvaldē šajos noteikumos minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzturēšanās termiņa beigām, ja uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību un viņš ir:

5.1. individuālais komersants;

5.2. komercsabiedrības vienīgais dibinātājs;

5.3. personālsabiedrības amatpersona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas komercreģistrā;

5.4. komercreģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;

5.5. atomenerģētikas nozares speciālists.

6. Ja tas ir Latvijas valsts interesēs, pārvaldes priekšnieks ir tiesīgs samazināt šo noteikumu 4. un 5.punktā noteikto termiņu.

7. Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešams pārvaldē apstiprināts izsaukums. Izsaukums nav nepieciešams, ja ārzemnieks:

7.1. ir individuālais komersants;

7.2. ir komercsabiedrības vienīgais dibinātājs vai komercreģistrā reģistrētā komersanta vienīgā amatpersona ar pārstāvības tiesībām;

7.3. ir pašnodarbināta persona;

7.4. ir ārvalsts komersanta pārstāvis;

7.5. ir ieguldījis kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 600000 latu;

7.6. ir nepilngadīgs bērns un viens no viņa vecākiem ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, un šis bērns ir dzimis un pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā;

7.7. ir šķīris laulību vai viņa laulātais ir miris un ārzemnieka apgādībā paliek nepilngadīgs bērns — Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

7.8. 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis;

7.9. Latvijas Republikā ir saņēmis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, apgūstot vispārējās vidējās izglītības pilnu programmu valsts valodā;

7.10. pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis un pastāvīgās uzturēšanās atļauju pieprasa saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu;

7.11. vēlas reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju;

7.12. ir ģimenes loceklis, kurš pieprasa uzturēšanās atļauju vienlaikus ar šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.8.apakšpunktā norādītajiem ārzemniekiem.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

8. Pārvaldes un pārstāvniecības amatpersonai ir tiesības uzaicināt ārzemnieku un uzaicinātāju uz interviju, lai pieņemtu lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu. Ja nepieciešams, abas personas intervē vienlaikus.

9. Ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja, ceļošanas dokumentu jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai iesniedz pārvaldē ne vēlāk kā 30 dienas pēc šī dokumenta saņemšanas, ja iepriekšējā ceļošanas dokumenta vietā ir saņemts jauns.

II. Izsaukuma apstiprināšana

10. Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai iesniedz:

10.1. pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

10.2. pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

10.3. Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestāde;

10.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas vai ārvalstu juridiskā persona.

11. Dokumentus izsaukuma noformēšanai iesniedz pārvaldē. Fiziskā persona dokumentus iesniedz personīgi. Ja persona veselības stāvokļa dēļ dokumentus nevar iesniegt personīgi un to apliecina ārsta izziņa, dokumentus var iesniegt pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

13. Fiziskā persona, noformējot izsaukumu:

13.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja izsaukumu noformē laulātajam, uzaicinātājs uzrāda savu ceļošanas dokumentu;

13.2. sniedz šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētās ziņas par ārzemnieku un informāciju par viņa paredzamo uzturēšanās laiku, vietu un mērķi Latvijas Republikā;

13.3. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

14. Juridiskās personas pārstāvis, noformējot izsaukumu:

14.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru;

14.2. iesniedz iesniegumu, kurā norādīts juridiskās personas reģistrācijas numurs, šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētās ziņas par ārzemnieku, viņa paredzamais uzturēšanās laiks, vieta un mērķis Latvijas Republikā, un apliecinājumu, ka uzaicinātājs uzņemas atbildību par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu;

14.3. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

15. Ja izsaukumu noformē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas vai ārvalsts juridiskā persona, tā papildus šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem, sākot ar otro darbības gadu, uzrāda Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē (pirmajā darbības gadā) vai izziņu, ka tai nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests (sākot ar otro darbības gadu). Ja juridiskajai personai ir nodokļu maksājumu parāds, izsaukuma pieprasījumu var iesniegt, ja juridiskā persona saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta piekrišanu.

15.1 Ja uzaicinājums ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā saistīts ar studentu vai audzēkņu apmaiņu, papildus šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētajam norāda ziņas par fizisko personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgu audzēkni viņa uzturēšanās laikā Latvijas Republikā. Papildus šo noteikumu 14.punktā norādītajiem dokumentiem uzaicinātājs iesniedz dokumentu, kas apliecina uzaicinātāja tiesības organizēt apmaiņas programmu, kā arī Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes apliecinājumu, ka audzēknis mācīsies šajā izglītības iestādē saskaņā ar konkrēto apmaiņas programmu.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

16. Ja Reliģisko lietu pārvaldē reģistrēta organizācija uzaicina ārzemnieku uzturēties Latvijas Republikā, lai viņš veiktu reliģisku darbību, tā saskaņo šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto iesniegumu ar Reliģisko lietu pārvaldi.

17. Ja ārzemnieku uzaicina uzturēties Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētā klosterī, šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto iesniegumu saskaņo ar attiecīgās konfesijas vadītāju.

18. Uzaicinātājs norāda šādas ziņas:

18.1. tālruņa numuru vai citu informāciju, kas nodrošina saziņas iespējas (piemēram, e-pasta adresi);

18.2. par ārzemnieku:

18.2.1. vārds (vārdi), uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā;

18.2.2. valstiskā piederība;

18.2.3. dzimšanas datums;

18.2.4. dzimšanas vieta;

18.2.5. dzīvesvietas adrese.

19. Vienā izsaukuma pieteikumā var iekļaut vairākus vienas ģimenes locekļus, ja viņiem ir kopīgs uzturēšanās nolūks Latvijas Republikā.

20. Ziņas par uzaicinātāju un ārzemnieku iekļauj elektroniskajā informācijas sistēmā — ielūgumu datu bāzē. Pēc datu ievades ielūgumu datu bāzē pārvaldes amatpersona izdrukā izsaukuma pieteikuma veidlapu. Uzaicinātājs vai viņa pilnvarots pārstāvis (ja uzaicinātājs ir juridiska persona) ar parakstu apliecina, ka sniegtā informācija un ievadītie dati ir patiesi un ka viņš uzņemas atbildību par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

21. Pārvaldes amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā.

22. Pārvaldes amatpersona izsaukumu neapstiprina, ja:

22.1. uzaicinātājs atsakās vai nevar iesniegt šo noteikumu 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā pieprasītos dokumentus, vai atsakās sniegt nepieciešamos paskaidrojumus par ārzemnieka uzaicināšanas nolūku, uzaicināmo ārzemnieku un tā uzturēšanos Latvijas Republikā;

22.2. ārzemnieks ir iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta;

22.3. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

22.4. saņemts kompetentas valsts iestādes negatīvs atzinums par izsaukuma apstiprināšanu.

23. Pārvaldes amatpersona pieņem lēmumu atcelt apstiprinātu izsaukumu, ja pēc izsaukuma apstiprināšanas:

23.1. konstatēts, ka uzaicinātājs atsaucis izsaukumu;

23.2. konstatēts, ka uzaicinātājs zaudējis tiesības uzaicināt ārzemnieku;

23.3. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

23.4. saņemts kompetentas valsts iestādes negatīvs atzinums.

24. Ja izsaukumu neapstiprina, atceļ vai uzaicinātājs atsauc izsaukumu, iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

III. Pamatdokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

25. Ārzemnieks, kas vēlas pieprasīt uzturēšanās atļauju, uzrāda Latvijas Republikā atzītu derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

25.1. noteikta parauga anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 4. pielikumam;

25.2. divas fotogrāfijas, kas izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

25.3. izziņu par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka ārzemniekam nav Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā minēto veselības traucējumu vai slimību, vai Veselības ministrijas izsniegtu izziņu, ka tai nav iebildumu pret to, ka ārzemnieks ierodas ārstēt attiecīgo veselības traucējumu vai slimību;

25.4. pilsonības vai mītnes zemes kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);

25.5. dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā;

25.6. dokumentu, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;

25.7. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

26. Ja ārzemnieks ir tādas valsts pilsonis, kuram ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza, viņš uzrāda Latvijas Republikā atzītu derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.5., 25.6. un 25.7.apakšpunktā minētos dokumentus un izziņu par rentgenoloģisko vai fluorogrāfisko izmeklēšanu tuberkulozes diagnostikai.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

27. Ievērojot uzturēšanās iemeslus, papildus šo noteikumu 25. un 26.punktā minētajiem dokumentiem ārzemnieks iesniedz šo noteikumu IV, V vai VI nodaļā noteiktos dokumentus.

28. Ceļošanas dokuments ir derīgs uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja:

28.1. tajā ir ārzemnieka, kurš pieprasa uzturēšanās atļauju, personas dati un fotogrāfija;

28.2. tajā nav dokumenta izdevēja neapstiprinātu labojumu;

28.3. tas nesatur viltojumu pazīmes;

28.4. tajā nav mehānisku labojumu vai smērējumu, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju, izlasīt datus vai noteikt iespējamos viltojumus.

29. Katram ārzemniekam uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ir nepieciešams savs ceļošanas dokuments.

30. Ja ārzemnieks neiesniedz šajos noteikumos minēto dokumentu, kura izsniegšana ir Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē, pārvaldes amatpersona pieprasa nepieciešamo informāciju attiecīgajai valsts vai pašvaldības iestādei.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

31. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)
 

32. Ārzemnieks uzrāda Latvijas Republikā atzītu derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.7.apakšpunktā minētos dokumentus, ja:

32.1. ārzemnieks ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis un pieprasa pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu;

32.2. ārzemnieks ir komponists, mūziķis, dziedātājs, horeogrāfs, dejotājs, kino, teātra vai citas mākslas iestādes režisors vai aktieris, cirka mākslinieks vai koncertu vai izrādes nodrošināšanā iesaistīts tehniskais darbinieks valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē, kura paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā ir no 15 līdz 90 dienām, pieprasot uzturēšanās atļauju atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktam;

32.3. ārzemnieks ir akreditētas izglītības iestādes pedagogs, kura paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā ir no 15 līdz 90 dienām, pieprasot uzturēšanās atļauju atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktam.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

33. Ārvalstīs izsniegtus dokumentus pieņem, ja tie ir noteiktā kārtībā legalizēti vai apliecināti saskaņā ar 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēta cita kārtība.

34. Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedzamie dokumenti ir derīgi:

34.1. izsaukums:

34.1.1. sešus mēnešus pēc tā apstiprināšanas, ja ārzemnieks pieprasa pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai dokumenti termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedzami pārstāvniecībā;

34.1.2. trīs mēnešus pēc tā apstiprināšanas — pārējos gadījumos;

34.2. dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, un Valsts ieņēmumu dienesta izziņa — trīs mēnešus pēc to izsniegšanas;

34.3. izziņas, vēstules un citi dokumenti, izņemot dzimtsarakstu dokumentus, tiesas nolēmumus, arhīva izziņas un izglītības dokumentus, — sešus mēnešus pēc to izsniegšanas;

34.4. izziņa par rentgenoloģiskās vai fluorogrāfiskās izmeklēšanas rezultātiem – gadu pēc tās izsniegšanas.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

IV. Papildu dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja uzturēšanās saistīta ar ģimenes apvienošanu

35. Ārzemnieks iesniedz radniecību vai svainību apliecinošus dokumentus, ja:

35.1. atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktam vēlas uzturēties pie radiniekiem;

35.2. atbilstoši Imigrācijas likuma 30.pantam vēlas uzturēties pie sava pilngadīgā bērna — Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa;

35.3. atbilstoši Imigrācijas likuma 31.pantam vēlas uzturēties pie viena no vecākiem, kurš ir Latvijas pilsonis.

36. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 25. vai 26.pantam vēlas uzturēties pie laulātā, viņš iesniedz laulību apliecinošu dokumentu.

37. Ja Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgais bērns vēlas uzturēties atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta ceturtās daļas vai Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktam, viņš iesniedz:

37.1. radniecību apliecinošus dokumentus;

37.2. tā vecāka notariāli apliecinātu piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Ja ikdienā aizgādnību īsteno vecāks, ar kuru Latvijas Republikā ieceļo bērns, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, — attiecīgās tiesas nolēmumu.

38. Ja ārzemnieks vēlas uzturēties atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 17.punktam, jo pār ārzemnieku nodibināta aizbildnība vai aizgādnība, viņš iesniedz tiesas nolēmumu par aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanu.

39. Ja kopā ar ārzemnieku Latvijas Republikā vēlas ieceļot viņa laulātais un nepilngadīgie vai apgādībā esošie bērni, laulātais un bērni iesniedz laulību un radniecību apliecinošus dokumentus. Ja bērns ieceļo ar vienu no vecākiem, ārzemnieks iesniedz otra vecāka notariāli apliecinātu atļauju uzturēties Latvijas Republikā.

40. Ja uzturēšanās atļauju vēlas saņemt nepilngadīgs ārzemnieks, kura vecāki neuzturēsies kopā ar viņu Latvijas Republikā, papildus iesniedz notariāli apliecinātu vecāku atļauju uzturēties Latvijas Republikā. 

V. Papildu dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību

41. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 2.punktam vēlas uzturēties kā komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants vai komercsabiedrības vienīgais dibinātājs, viņš iesniedz:

41.1. (svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516);

41.2. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;

41.3. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;

41.4. atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;

41.5. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē (pirmajā darbības gadā) vai izziņu, ka viņam nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests (sākot ar otro darbības gadu);

41.6. zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu un atzinumu par to, ka izpildīti biznesa plānā paredzētie mērķi un uzdevumi (sākot ar otro darbības gadu);

41.7. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns izpildīts (sākot ar otro darbības gadu);

41.8. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmumu ienākuma nodokļa samaksu un tā apmēru (sākot ar otro darbības gadu).

42. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

43. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 4.punktam vēlas uzturēties kā pašnodarbināta persona, viņš iesniedz:

43.1. (svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516);

43.2. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;

43.3. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;

43.4. atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;

43.5. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē (pirmajā darbības gadā) vai izziņu, ka viņam nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests (sākot ar otro darbības gadu);

43.6. zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu un atzinumu par to, ka izpildīti biznesa plānā paredzētie mērķi un uzdevumi (sākot ar otro darbības gadu);

43.7. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns izpildīts (sākot ar otro darbības gadu);

43.8. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmumu ienākuma nodokļa samaksu un tā apmēru (sākot ar otro darbības gadu).

44. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

45. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktam vēlas uzturēties, pamatojoties uz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, viņš iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu darba izsaukumu.

46. Ja ārzemnieks ir komponists, mūziķis, dziedātājs, horeogrāfs, dejotājs, kino, teātra vai citas mākslas iestādes režisors vai aktieris, cirka mākslinieks vai koncertu vai izrādes nodrošināšanā iesaistīts tehniskais darbinieks valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē, kura paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā ir no 15 līdz 90 dienām, pieprasot uzturēšanās atļauju atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktam, viņš iesniedz līgumu vai tā projektu.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

47. Ja ārzemnieks ir akreditētas izglītības iestādes pedagogs, kura paredzētais uzturēšanās ilgums Latvijas Republikā ir no 15 līdz 90 dienām, pieprasot uzturēšanās atļauju atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktam, viņš iesniedz ar akreditētu izglītības iestādi noslēgtu darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai tā projektu.

48. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

49. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 9.punktam vēlas uzturēties, pamatojoties uz savstarpējo zinātnisko sadarbību, viņš iesniedz sadarbības plānu vai apmaiņas līgumu un darba līgumu vai tā projektu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar darba attiecībām.

VI. Papildu dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja uzturēšanās saistīta ar citu mērķi

50. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 10.punktam vēlas uzturēties, lai studētu akreditētā augstskolā vai studiju programmā, viņš iesniedz:

50.1. līgumu par studijām Latvijas Republikā;

50.2. (svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516);

50.3. dokumentus, kas apliecina, ka ir iegūta nepieciešamā izglītība studiju uzsākšanai;

50.4. dokumentus, kas apliecina studiju valodas prasmi.

51. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 10.punktam vēlas uzturēties Latvijā, lai mācītos Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai programmā, viņš iesniedz līgumu par mācībām Latvijas Republikā.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

53. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 19.punktam vēlas uzturēties kā izglītības iestādes audzēknis sakarā ar mācību praksi vai stažēšanos akreditētā Latvijas Republikas izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā, viņš iesniedz attiecīgās izglītības iestādes un nosūtītājiestādes vai organizācijas sadarbības līgumu un darba līgumu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar darba attiecībām.

54. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 11.punktam vēlas uzturēties, lai ārstētos, viņš iesniedz:

54.1. līgumu par ārstēšanu stacionārā vai rehabilitācijas iestādē;

54.2. kvīti par ārstēšanās izdevumu samaksu.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

55. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 16.punktam vēlas uzturēties, lai veiktu reliģisku darbību, viņš iesniedz:

55.1. nosūtījuma vēstuli no ārvalsts reliģiskās organizācijas;

55.2. ordinācijas dokumenta vai tam pielīdzināma dokumenta kopiju;

55.3. tās Latvijas Republikā reģistrētās reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju, ar kuru sadarbojas attiecīgais garīdznieks vai misionārs.

56. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 5.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, jo apguvis vispārējās vidējās izglītības pilnu programmu valsts valodā, viņš iesniedz izglītības iestādes vai skolu valdes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ārzemnieks apguvis pilnu vispārējās vidējās izglītības programmu valsts valodā.

57. Ja ārzemnieks, kurš ir bijis Latvijas pilsonis, pastāvīgās uzturēšanās atļauju vēlas saņemt saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, viņš iesniedz apliecinājumu, ka ir atteicies no Latvijas pilsonības.

58. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

59. Ja ārzemnieks vēlas uzturēties atbilstoši Imigrācijas likuma 31.pantam, jo 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, viņš iesniedz Latvijas pilsonību apliecinošus dokumentus.

60. (Svītrots ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.516)

61. Ja ārzemniekam termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķir saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta trešo daļu vai Imigrācijas likuma 24.panta otro daļu:

61.1. humānu apsvērumu dēļ, — viņš iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka ārzemniekam ir nepieciešams uzturēties Latvijas Republikā un viņam nav iespēju atgriezties un uzturēties savā pilsonības vai mītnes zemē;

61.2. pamatojoties uz starptautiskajām tiesību normām vai Latvijas valsts interesēm, — viņš iesniedz tiešās pārvaldes iestādes iesniegumu, kurā apliecināta nepieciešamība ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

62. Pārvalde atzinumu par šo noteikumu 61.punktā minēto dokumentu atbilstību un ārzemnieka iespējām pieprasīt uzturēšanās atļauju vispārējā kārtībā, kā arī pārvaldes rīcībā esošo papildu informāciju iesniedz iekšlietu ministram.

63. Ja ārzemnieks saņēmis atlīdzību (kompensāciju) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (turpmāk — atlīdzība), iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, viņš iesniedz izziņu par atlīdzības apmēru no Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestādes vai starptautiska (ārvalsts) fonda vai iestādes, kas šo atlīdzību izmaksājusi, vai no šo noteikumu 80.punktā minētās pašvaldības vai citas kompetentas iestādes. Izziņu par atlīdzības atmaksu ārzemnieks iesniedz, saņemot uzturēšanās atļauju.

64. Ja ārzemnieks dienējis ārvalsts militārajā dienestā, izņemot obligāto militāro dienestu, vai valsts dienestā, viņš iesniedz dokumentu par atvaļināšanos no dienesta vai dienesta izbeigšanu.

65. Ja ārzemnieks pieprasa pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktu, viņš uzrāda apliecību, kas apliecina valsts valodas apguvi normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

66. Pieprasot uzturēšanās atļauju atkārtoti iepriekšējās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā, ārzemnieks uzrāda Latvijas Republikā atzītu derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.5., 25.6. un 25.7.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī, ņemot vērā uzturēšanās iemeslu, – šo noteikumu 38.punktā, 41.4., 41.5., 41.6., 41.7., 41.8., 43.4., 43.5., 43.6., 43.7., 43.8.apakšpunktā, 45., 49.punktā, 50.1.apakšpunktā, 51., 53., 54.punktā un 55.1.apakšpunktā minētos dokumentus, izziņu par rentgenoloģisko vai fluorogrāfisko izmeklēšanu tuberkulozes diagnostikai un izziņu par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas veikšanu un tās apmēru, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar komercdarbību vai nodarbinātību vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

VII. Uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtība

67. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm un tiesām informāciju, kas saistīta ar ārzemnieka uzturēšanos Latvijas Republikā.

68. Pārvalde lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņem pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, intervijas un citu ziņu pārbaudes. Pārvalde lēmumu izsniedz vai nosūta ārzemniekam, ja dokumenti iesniegti pārvaldē. Ja dokumenti iesniegti pārstāvniecībā, lēmumu izsniegšanai ārzemniekam nosūta pārstāvniecībai, kuru norādījis ārzemnieks, kā arī pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti. Lēmumu izsniedz vai nosūta arī uzaicinātājam.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

69. Pēc ieceļošanas Latvijas Republikā ārzemnieks septiņu dienu laikā personīgi ierodas pārvaldē, lai saņemtu uzturēšanās atļauju:

69.1. atbilstoši juridiskās personas adresei, ja uzaicinātājs ir juridiska persona;

69.2. atbilstoši dzīvesvietai, ja uzaicinātājs ir fiziska persona.

70. Dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir derīga veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, uzrāda, saņemot uzturēšanās atļauju.

71. Ja ārzemnieka ceļošanas dokumenta derīguma termiņš ir mazāks par pieprasītās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, pārvalde pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz pieprasīto laiku, bet uzturēšanās atļauju izsniedz uz laiku, kas ir par trim mēnešiem īsāks nekā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš.

72. Lēmums par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu ir derīgs trīs mēnešus. Ja šajā laikā uzturēšanās atļauju nesaņem, ārzemnieks dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz atkārtoti.

73. Ja uzturēšanās atļauju atsaka, anulē vai ārzemnieks šo noteikumu 72.punktā minētā lēmuma derīguma termiņa laikā uzturēšanās atļauju nesaņem, iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

74. Pārvalde informē attiecīgās pašvaldības bāriņtiesu par katru nepilngadīgu ārzemnieku, kurš Latvijas Republikā ir saņēmis uzturēšanās atļauju, ja pār viņu ārvalstīs ir nodibināta aizbildnība un viņa aizbildnis ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kuram Latvijas Republikā ir uzturēšanās atļauja.

VIII. Uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas kārtība

75. Ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja, šajos noteikumos minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai iesniedz pārvaldē personīgi no 30 līdz 90 dienām pirms uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas termiņa beigām:

75.1. atbilstoši juridiskās personas adresei, ja uzaicinātājs ir juridiska persona;

75.2. atbilstoši dzīvesvietai, ja uzaicinātājs ir fiziska persona.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

76. Lai reģistrētu uzturēšanās atļauju, ārzemnieks uzrāda:

76.1. Latvijas Republikā atzītu derīgu ceļošanas dokumentu;

76.2. dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības un dzīvības apdrošināšanas polise (ja viņš reģistrē termiņuzturēšanās atļauju).

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

77. Ievērojot uzturēšanās iemeslu, papildus šo noteikumu 76.punktā minētajiem dokumentiem ārzemnieks iesniedz dokumentus, kas apliecina iepriekš izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas pamatojumu, ja ārzemnieks vēlas uzturēties:

77.1. ar nodarbinātību vai komercdarbību saistītu iemeslu dēļ vai kā pašnodarbināta persona, — izziņu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veikšanu;

77.2. lai ārstētos, — dokumentu, kas apliecina ārstēšanās izdevumu samaksu par iepriekšējo un turpmāko periodu.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

77.1 Lēmums par uzturēšanās atļaujas reģistrāciju ir derīgs trīs mēnešus. Ja lēmuma derīguma termiņa laikā ārzemnieks uzturēšanās atļauju nesaņem, iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

78. Pārvalde pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, intervijas un citu ziņu pārbaudes pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu. Ārzemnieks uzturēšanās atļauju saņem personīgi. Ja ārzemnieks veselī­bas stāvokļa dēļ dokumentus nevar iesniegt personīgi un to apliecina ārsta izziņa, dokumentus var iesniegt pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

IX. Atlīdzības (kompensācijas) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs atmaksāšanas kārtība

79. Ārzemnieks, kurš saņēmis atlīdzību par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (turpmāk — atlīdzība) un vēlas pieprasīt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, atmaksā saņemto atlīdzību:

79.1. tai Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību iestādei vai starptautiskajam (ārvalsts) fondam vai iestādei, kas šo atlīdzību izmaksājusi;

79.2. valsts pamatbudžeta ieņēmumos, ja šo noteikumu 79.1.apakšpunktā minētā iestāde vai fonds ir likvidēts vai atsakās pieņemt izmaksāto atlīdzību.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

80. Ja par atlīdzību piešķirta dzīvojamā platība, atlīdzības apmēru nosaka pēc pašreizējās tirgus vērtības atbilstoši dzīvojamās platības atrašanās vietai, un to novērtē attiecīgā pašvaldība vai cita kompetenta iestāde (institūcija). Ja dzīvojamā platība pārdota, ārzemnieks atmaksā summu, kas atbilst dzīvojamās platības tirgus vērtībai pārdošanas brīdī.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr. 516)

81. Ja atlīdzību saņēmušas vairākas personas un uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā pieprasa kāds no atlīdzību saņēmušajiem ārzemniekiem, viņš atmaksā savu daļu proporcionāli atlīdzību saņēmušo personu skaitam.

X. Ilgstošas prombūtnes pieteikšanas kārtība

82. Ārzemnieks, kuram nepieciešams uzturēties ārvalstīs bez pārtrauku­ma ilgāk nekā sešus mēnešus kalendāra gada laikā, ja viņš ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai trīs mēnešus kalendāra gada laikā, ja viņš ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju, informē pārvaldi par plānoto prombūtni, iesniedzot pamatotu iesniegumu un prombūtni attaisnojošus dokumentus.

(MK 12.07.2005. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

83. Pārvalde izskata iesniegumā norādītos apstākļus un izsniedz ārzemniekam izziņu ar norādi, ka pārvalde ir informēta par nepieciešamību ārzemniekam ilgstoši uzturēties ārvalstīs, un datumu, līdz kuram ārzemnieks ir tiesīgs atgriezties Latvijas Republikā.

84. Ja ārzemnieks neierodas Latvijas Republikā noteiktajā termiņā vai nav pieteicis savu prombūtni pirms izbraukšanas no Latvijas Republikas, viņš prombūtni attaisnojošos dokumentus iesniedz pārstāvniecībā.

85. Pārstāvniecība nosūta dokumentus pārvaldei, kas izvērtē ilgstošās prombūtnes iemeslus un pieņem lēmumu par atļauju ieceļot Latvijas Republikā vai uzturēšanās atļaujas anulēšanu, un par pieņemto lēmumu informē pārstāvniecību.

86. Pārstāvniecība, pamatojoties uz pārvaldes lēmumu, izsniedz ārzemniekam izziņu par atļauju ieceļot Latvijas Republikā vai vīzu.

87. Ārzemnieks, ieceļojot Latvijas Republikā, šo noteikumu 83. vai 86.punktā minēto dokumentu uzrāda Valsts robežsardzei.

88. Ja ārzemnieks valsts robežšķērsošanas vietā uzrāda ceļošanas dokumentu ar derīgu uzturēšanās atļauju, bet ir pārsniedzis Imigrācijas likuma 35.panta 13.punktā vai 36.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto prombūtnes laiku un neuzrāda šo noteikumu 83. vai 86.punktā minēto dokumentu, Valsts robežsardze pieņem lēmumu par atteikumu ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā.

XI. Uzturēšanās atļaujas anulēšana

89. Lēmumu par uzturēšanās atļaujas anulēšanu pieņem pārvalde. Valsts robežsardze vai pārstāvniecība uzturēšanās atļauju anulē tikai pēc pārvaldes pieprasījuma.

90. Ja beidzies uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš vai uzturēšanās atļauju anulē, pārvalde ārzemnieka ceļošanas dokumentā izdara atzīmi, norādot termiņu, ne ilgāku par 45 dienām, kurā ārzemniekam jāatstāj Latvijas Republika. Izbraukšanas termiņu, kas ir ilgāks par 45 dienām, izvērtējot lietas apstākļus, nosaka pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

XII. Ielūgumu datu bāzē un ārzemnieku reģistrā iekļaujamās informācijas apjoms un tās izmantošanas kārtība

91. Izsaukumus reģistrē ielūgumu datu bāzē, kurā iekļauj šādas ziņas:

91.1. par uzaicinātāju — fizisku personu:

91.1.1. vārds (vārdi), uzvārds, tēva vārds;

91.1.2. personas kods;

91.1.3. valstiskā piederība;

91.1.4. uzrādītā personu apliecinošā dokumenta veids, sērija, numurs, izdošanas vieta un datums;

91.1.5. dzīvesvietas adrese;

91.1.6. tālruņa numurs;

91.1.7. elektroniskā pasta adrese (ja ir);

91.2. par uzaicinātāju — juridisku personu:

91.2.1. reģistrācijas numurs;

91.2.2. nosaukums;

91.2.3. persona, kas paraksta iesniegumu (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un amats):

91.2.4. juridiskā adrese;

91.2.5. tālruņa numurs;

91.2.6. elektroniskā pasta adrese (ja ir);

91.3. par uzaicināmo personu:

91.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

91.3.2. valstiskā piederība;

91.3.3. dzimšanas datums;

91.3.4. dzimšanas vieta;

91.3.5. dzīvesvietas adrese;

91.3.6. ieceļošanas nolūks;

91.3.7. paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

91.4. pieprasītās uzturēšanās atļaujas veids un termiņš;

91.5. informācija par valsts nodevas samaksu;

91.6. izsaukuma reģistrācijas numurs;

91.7. piezīmes, kurās norāda juridiskās personas iesniegumā sniegtās ziņas vai fiziskās personas papildus sniegtās ziņas;

91.8. dienesta atzīmes, lai sniegtu papildu ziņas amatpersonai, kura pieņems dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai pieņems lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu;

91.9. pārvaldes amatpersona (vārds, uzvārds), kura pieņēmusi lēmumu;

91.10. lēmuma pieņemšanas datums;

91.11. izsaukuma statuss.

92. Ārzemnieku reģistrā par ārzemniekiem, kuri ir pieprasījuši vai saņēmuši uzturēšanās atļauju, iekļauj šādu informāciju:

92.1. par ārzemnieku:

92.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

92.1.2. valstiskā piederība;

92.1.3. dzimšanas datums un vieta;

92.1.4. piešķirtais personas kods;

92.1.5. dzimšanas vieta;

92.1.6. dzīvesvietas adrese;

92.1.7. ceļošanas dokumenta tips, sērija, numurs, izdošanas datums un vieta;

92.1.8. dzīvesvietas adrese Latvijas Republikā;

92.1.9. fotogrāfija;

92.2. uzaicinātāja personas kods, ja uzaicinātājs ir fiziska persona;

92.3. uzaicinātāja nosaukums un reģistrācijas numurs, ja uzaicinātājs ir juridiska persona;

92.4. par uzturēšanās atļauju:

92.4.1. veids, tips, statuss;

92.4.2. derīguma termiņš;

92.4.3. reģistrācijas datums;

92.5. lēmums un tā pieņemšanas datums;

92.6. datums, līdz kuram ārzemnieks ir tiesīgs atgriezties Latvijas Republikā pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs;

92.7. dienesta atzīmes, kurās norāda ārzemnieka iesniegto dokumentu (lietas) atrašanās vietu un lietas virzību.

93. Ārzemnieku reģistra izmantošanu un uzturēšanu nodrošina pārvalde no valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

94. Ārzemnieku reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, Valsts policija, pārstāvniecības un valsts drošības iestādes.

95. Ārzemnieku reģistrā iekļaujamajai informācijai noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

96. Informāciju par ārzemnieku reģistrā iekļautajām personām ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt tikai personai par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, kā arī likumiskajiem pārstāvjiem par aizbildnībā un aizgādnībā esošajām personām, ja informācija par tām iekļauta minētajā informatīvajā sistēmā.

97. Informāciju ārzemnieku reģistrā glabā pastāvīgi.

XIII. Noslēguma jautājumi

98. Izsaukumi, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.193 “Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība” noformēti līdz 2003.gada 30.aprīlim, ir derīgi sešus mēnešus.

99. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa
noteikumiem Nr.213
Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

(Anketu aizpilda drukātiem burtiem) 

I. Jūsu ieceļošanas mērķis

1. Uzturēšanās iemesls

2. Vēlamais uzturēšanās ilgums

a) pastāvīgi

b) uz laiku līdz (datums)

3. Ja Jūsu ieceļošanas mērķis ir darbs, norādiet Jūsu amatu/specialitāti 

II. Jūsu personīgie dati

1. Vārds (vārdi)

2. Uzvārds

3. Dzimtais uzvārds

4. Iepriekšējie vārdi, uzvārdi, ja tie ir mainīti

5. Dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads)

6. Ja dzimšanas datums ir mainīts, norādiet iepriekšējo dzimšanas datumu

7. Dzimšanas vieta

a) valsts

b) province, štats, apgabals

c) rajons, pilsēta, apdzīvota vieta

Šīs sadaļas 8. un 9.punktu aizpildiet, ja Jūsu paredzētā uzturēšanās ir saistīta ar ģimenes apvienošanu un dzimšanas apliecība nepieciešama, lai pierādītu radniecību.

8. Dzimšanas reģistrācija

a) reģistra ieraksta numurs

b) datums

c) valsts

d) iestāde

9. Dzimšanas apliecība

a) numurs

b) izdošanas datums

c) izdevējvalsts

d) izdevējiestāde

10. Dzimums

a) vīrietis

b) sieviete

11. Pilsonība (pilsonības) (pavalstniecība)

Ja Jūs esat bezvalstnieks, norādiet mītnes valsti.

12. Tiesiskais statuss mītnes valstī, ja Jūs nedzīvojat savā pilsonības valstī

a) bēglis

b) pastāvīgās uzturēšanās atļauja

c) termiņuzturēšanās atļauja

d) vīza

13.Tautība

14. Dzīvesvietas adrese ārvalstīs, tālrunis

15. Paredzamās dzīvesvietas adrese Latvijā

a) rajons

b) lauku teritorija

c) pilsēta

d) priekšpilsēta/pilsētas rajons

e) pagasts

f) ciems

g) iela

h) mājas nosaukums/viensēta

i) mājas numurs

j) korpusa numurs

k) dzīvokļa numurs

l) tālrunis 

III. Ceļošanas dokuments, kas derīgs uzturēšanās atļaujas saņemšanai

1. Ceļošanas dokumenta veids un numurs

2. Izdevējvalsts, izdevējiestāde

3. Izdošanas datums

4. Derīguma termiņš 

IV. Vai Jums ir atļauja uzturēties kādā citā valstī
(papildus II sadaļas 12.punktā uzrādītajām ziņām)?

a) jā

b) nē

Ja atbildat “jā”, norādiet valsti un uzturēšanās atļaujas veidu un derīguma termiņu.

V. Ģimenes stāvoklis

1. Norādiet ģimenes stāvokli

a) neprecējies(-usies)

b) precējies(-usies)

c) šķīries(-usies)

d) atraitnis(-e)

2. Ja Jūs esat precējies(-usies)

a) laulātā vārds, uzvārds

b) dzimšanas datums

c) dzimšanas vieta

d) pilsonība

e) dzīvesvietas adrese

f) laulība noslēgta (datums)

g) laulības noslēgšanas valsts un vieta

Šīs sadaļas 2.punkta “h-j” apakšpunktu aizpildiet, ja Jūsu paredzētā uzturēšanās ir saistīta ar ģimenes apvienošanu un laulības apliecība nepieciešama, lai pierādītu radniecību.

h) laulības reģistra ieraksta numurs

i) laulības apliecības numurs

j) laulības apliecības izdošanas datums

3. Ja Jūs esat šķīries(-usies) vai atkārtoti precējies(-usies), atbildiet uz šī punkta “a-g” apakšpunktiem.

Ja Jūsu laulātais(-ā) ir miris(-usi), atbildiet uz šī punkta “a-d” un “h” apakšpunktu.

Ja kāda no Jūsu laulībām atzīta par spēkā neesošu, atbildiet uz šī punkta “a-d” un “i” apakšpunktu.

Šīs sadaļas 3.punkta “g-i” apakšpunktus aizpildiet, ja Jūsu paredzētā uzturēšanās ir saistīta ar laulību.

a) iepriekšējā(-o) laulātā(-o) vārds(-i), uzvārds

b) dzimšanas datums

c) pilsonība

d) laulības noslēgšanas datums

e) pašreizējās uzturēšanās valsts

f) laulības šķiršanas datums

g) šķiršanās akta numurs, lēmumu pieņēmusī institūcija, valsts

h) laulātā(-ās) miršanas datums

i) laulības atzīšanas par spēkā neesošu datums, civillietas numurs, lēmumu pieņēmusī institūcija 

VI. Ziņas par Jūsu radiniekiem

1. Jūsu un Jūsu laulātā bērni (arī pilngadīgie)

a) vārds (vārdi), uzvārds

b) dzimšanas datums

c) dzimums

d) pilsonība

e) ģimenes stāvoklis

f) dzīvesvietas adrese

2. Jūsu vecāki

a) vārds (vārdi), uzvārds

b) dzimšanas datums

c) dzimums

d) pilsonība

e) ģimenes stāvoklis

f) dzīvesvietas adrese

Ja kāds no vecākiem ir miris, norādiet miršanas datumu.

3. Jūsu māsas un brāļi

a) vārds (vārdi), uzvārds

b) dzimšanas datums

c) dzimums

d) pilsonība

e) ģimenes stāvoklis

f) dzīvesvietas adrese

Ja kāds no brāļiem vai māsām ir miris, norādiet miršanas datumu.

4. Jūsu aizbildnis vai aizgādnis

a) vārds (vārdi), uzvārds

b) dzimšanas datums

c) dzimums

d) pilsonība

e) ģimenes stāvoklis

f) dzīvesvietas adrese

g) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas datums

h) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas valsts un iestāde

i) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas reģistra ieraksta numurs

j) termiņš, uz kuru ir nodibināta aizbildnība vai aizgādnība

5. Jūsu aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas

a) vārds (vārdi), uzvārds

b) dzimšanas datums

c) dzimums

d) pilsonība

e) ģimenes stāvoklis

f) dzīvesvietas adrese

g) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas datums

h) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas valsts un iestāde

i) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas reģistra ieraksta numurs

j) termiņš, uz kuru ir nodibināta aizbildnība vai aizgādnība 

VII. Valodas zināšanas

1. Norādiet pakāpi, kādā Jūs protat latviešu valodu un citas svešvalodas

a) pilnībā

b) pietiekami sociālajiem kontaktiem

c) neprotu

2. Jūsu dzimtā valoda

3. Sarunvaloda Jūsu ģimenē 

VIII. Nodarbinātība

1. Jūsu darbavietas pēdējo piecu gadu laikā

a) laikposms

b) darba devējs un tā atrašanās valsts (Latvijā - adrese)

c) nodarbinātības veids (profesija/amats)

2. Ja ilgāku laiku neesat strādājis, norādiet iemeslu 

IX. Izglītība

a) pamata

b) vidējā

c) arodizglītība

d) augstākā 

X. Jūsu līdzšinējā uzturēšanās Latvijas teritorijā

1. Vai līdz šim esat uzturējies(-usies) Latvijā?

a) jā

b) nē

Ja atbildat “jā”, norādiet

a) laikposms

b) uzturēšanās vieta (adrese)

c) uzturēšanās iemesls

2. Vai Jums kādreiz ir atteikta iebraukšana Latvijā?

a) jā

b) nē

3. Vai Jūs esat bijis(-usi) izraidīts(-ta) no Latvijas?

a) jā

b) nē

4. Vai Jūs vai Jūsu vecāki ir saņēmuši kompensāciju (atlīdzību) par izbraukšanu no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs?

a) jā

b) nē

Ja atbildat “jā”, norādiet maksātājiestādi vai fondu un kompensācijas (atlīdzības) saņemšanas datumu.

Ja uz šīs sadaļas 2. vai 3.jautājumu Jūs atbildat “jā”, aizpildiet anketas 1.pielikumu.

XI. Uzturēšanās ārvalstīs

1. Norādiet Jūsu reģistrētās dzīvesvietas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, sākot no 1991.gada.

Šīs sadaļas 1.punktu aizpildiet, ja Jūs pastāvīgi dzīvojat Latvijas Republikā un pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bijāt Latvijas nepilsonis.

a) no

b) līdz

c) valsts

d) dzīvesvietas adrese

2. Vai Jums ir atteikta iebraukšana kādā citā valstī?

a) jā

b) nē

3. Vai Jūs esat bijis(-usi) izraidīts(-ta) no kādas citas valsts?

a) jā

b) nē

Ja uz šīs sadaļas 2. vai 3.punktu Jūs atbildat “jā”, aizpildiet anketas 1.pielikumu.

XII. Vai Jūs esat dienējis vai dienat militārajā (izņemot obligāto) vai citā valsts dienestā?

a) jā

b) nē

Ja Jūs atbildat “jā”, aizpildiet anketas 2.pielikumu.

XIII. Sodāmība

Vai Jūs esat sodīts(-ta) par noziegumu vai noziedzīgu nodarījumu?

a) jā

b) nē

Ja Jūs atbildat “jā”, aizpildiet anketas 3.pielikumu.

XIV. Uzaicinātājs

1. Ja uzaicinātājs ir fiziska persona

a) vārds (-i), uzvārds

b) personas kods

2. Ja uzaicinātājs ir juridiska persona

a) nosaukums

b) reģistrācijas numurs

c) juridiskā adrese 

XV. Papildu informācija

Norādiet personu ārvalstīs un Latvijā (radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā)

a) vārds (vārdi), uzvārds

b) dzimšanas dati

c) dzīvesvietas adrese un tālrunis 

XVI. Deklarācija

Izlasiet un ar parakstu aplieciniet šāda satura tekstu:

Es ar parakstu apliecinu, ka:

1. Visās anketās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai esmu sniedzis (-gusi) pilnīgas un patiesas ziņas.

2. Apzinos, ka:

a) saskaņā ar Imigrācijas likuma 34.pantu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu man var atteikt;

b) saskaņā ar Imigrācijas likuma 35.pantu un 36.pantu uzturēšanās atļauju man var anulēt;

c) man var aizliegt ieceļot Latvijas Republikā vai es varu tikt izraidīts(-a) no Latvijas Republikas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

3. Apņemos triju dienu laikā rakstiski informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par to, ka vairs nepastāv vai ir mainījušies apstākļi, uz kuriem pamatojoties esmu saņēmis(-usi) uzturēšanās atļauju, esmu iestājies(-usies) militārajā vai citā valsts dienestā vai esmu izceļojis(-usi) uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

4. Atzīstu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tiesības veikt pārrunas ar mani un manu uzaicinātāju un pieprasīt paskaidrojumus, kā arī pārbaudīt manu vai mana uzaicinātāja sniegto informāciju.

5. Man nav veselības traucējumu vai slimību (atbilstoši Latvijas Republikas Veselības ministrijas apstiprinātajam sarakstam), kuru dēļ es nedrīkstu saņemt uzturēšanās atļauju.

6. Man ir nepieciešamie iztikas līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā (norādīt, kādi, un to apmēru):

7. Esmu sapratis(-usi) visus šajā anketā un tās pielikumos uzdotos jautājumus vai saņēmis(-usi) attiecīgus izskaidrojumus man saprotamā valodā vai ar tulka starpniecību.

Paraksts __________________________

Datums __________________________

 

Dienesta atzīmes

Vārda (vārdu) un uzvārda rakstība latviešu valodā atbilstoši izrunai oriģinālvalodā

Dokumentu saņēmējs:

amatpersonas amats _________________________________________________________

vārds (vārdi), uzvārds _________________________________________________________

datums, paraksts _________________________________________________________

Piezīmes

Lietas numurs

Lēmums (uzturēšanās atļaujas termiņš, uzturēšanās atļaujas veids, tips, statuss)

Personas kods

Lēmumu sagatavoja:

amatpersonas amats _________________________________________________________

vārds (vārdi), uzvārds _________________________________________________________

datums, paraksts _________________________________________________________

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
2. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa
noteikumiem Nr. 213
Anketas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai 1. pielikums

2-213 COPY.GIF (76293 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
3. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa
noteikumiem Nr. 213
Anketas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai 2. pielikums

3-213 COPY.GIF (47453 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
4. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa
noteikumiem Nr. 213
Anketas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai 2. pielikums

4-213 COPY.GIF (42188 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa
noteikumiem Nr.213
Norādījumi par fotogrāfiju uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu uzturēšanās atļauju izsniegšanu un reģistrēšanu, fotogrāfijai jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotogrāfijas izmēri — 45 x 35 mm ± 1 mm. Fotogrāfija ir izgatavota bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotogrāfijā — attālums starp acu zīlītēm ir 6 ± 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 ± 2 mm. Attālums no galvas līdz fotogrāfijas augšējai malai ir 6 ± 2 mm.

3. Fotogrāfija var būt melnbalta vai krāsaina.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotogrāfijas fons ir viendabīgs, melnbaltas fotogrāfijas fons ir balts, krāsainas fotogrāfijas fons — balts vai gaiši pelēks. Ja fotogrāfijas fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija — pretskats.

7. Sejas izteiksme — nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs — ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums — vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotogrāfija ir nederīga.

10. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar fotonegatīvu.

11. Krāsainajā fotogrāfijā nedrīkst dominēt kāda no krāsām, kas radusies fotogrāfiju izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

12. Attēlam jābūt kvalitatīvam - asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

13. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

14. Fotogrāfiju izgatavo ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegšanas.

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
01.08.2005