Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.10.2004. - 31.07.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 16. augusta noteikumus Nr. 605 "Kārtība, kādā uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 216

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23, 33.§)
Kārtība, kādā izmanto, uztur un aktualizē sarakstu par ārzemniekiem, kuriem aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu un 62.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — pārvalde) uztur un aktualizē to ārzemnieku sarakstu, kuriem aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā (turpmāk — saraksts), kā arī sarakstā iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību.

2. Informāciju par ārzemniekiem, kuriem aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā, pārvalde apkopo elektroniskā informācijas sistēmā — ieceļošanas aizliegumu reģistrā.

3. Ieceļošanas aizliegumu reģistrā pārvalde iekļauj šādu informāciju:

3.1. par ārzemnieku:

3.1.1. vārds (vārdi);

3.1.2. uzvārds;

3.1.3. dzimums;

3.1.4. dzimšanas datums;

3.1.5. dzimšanas vieta;

3.1.6. dzīvesvietas adrese;

3.1.7. valstiskā piederība un tās veids;

3.2. par ārzemnieka personu apliecinošu dokumentu (dokumentiem):

3.2.1. tips;

3.2.2. sērija un numurs;

3.2.3. izdošanas datums;

3.2.4. izdevējvalsts un izdevējiestāde vai izdevējorganizācija;

3.2.5. derīguma termiņš;

3.3. iemesls, kura dēļ ārzemnieks iekļauts sarakstā:

3.3.1. Imigrācijas likuma pants, daļa un punkts, uz kuru pamatojoties ārzemnieks iekļauts sarakstā;

3.3.2. Imigrācijas likumā paredzēto prasību pārkāpuma konstatēšanas datums;

3.3.3. Imigrācijas likumā paredzēto prasību pārkāpuma konstatēšanas vieta;

3.4. par ieceļošanas aizliegumu:

3.4.1. aizlieguma noteikšanas datums;

3.4.2. datums, no kura aizliegums ir spēkā;

3.4.3. datums, līdz kuram aizliegums ir spēkā;

3.5. par lēmumu, ar kuru ārzemnieks iekļauts sarakstā vai svītrots no tā:

3.5.1. numurs;

3.5.2. pieņemšanas datums;

3.5.3. amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu;

3.6. par citām ārzemnieka identitātes pazīmēm (piemēram, personas iepriekšējie uzvārdi, personas tēva vārds).

4. Ja ārlietu ministrs, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (turpmāk — Konsulārais departaments) direktors, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību (turpmāk — pārstāvniecības) amatpersonas vai Valsts robežsardzes priekšnieks pieņem lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu sarakstā, par to darbdienas laikā rakstiski informē pārvaldi un sniedz vismaz šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.3.1. un 3.4.apakšpunktā minēto informāciju.

5. Pēc šo noteikumu 4.punktā minētās informācijas saņemšanas pārvalde to darbdienas laikā iekļauj ieceļošanas aizliegumu reģistrā.

6. Ja ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā nav pieļaujama, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta pirmo daļu, tad Satversmes aizsardzības biroja direktors, Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts robežsardzes priekšnieks par to rakstiski informē pārvaldi un sniedz vismaz šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.3.1. un 3.4.apakšpunktā minēto informāciju.

7. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas saņemšanas pārvalde nekavējoties to nodod iekšlietu ministram attiecīga lēmuma pieņemšanai. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu sarakstā, pārvalde darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas informāciju par ārzemnieku iekļauj ieceļošanas aizliegumu reģistrā. Par iekšlietu ministra pieņemto lēmumu pārvalde informē attiecīgās informācijas sniedzēju.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr. 827)

8. Ja izņēmuma gadījumā nepieciešams nekavējoties aktualizēt ieceļošanas aizliegumu reģistru, lai nodrošinātu nacionālo drošību un sabiedrisko kārtību, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts robežsardzes priekšnieks par to rakstiski informē iekšlietu ministru. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu aktualizēt ieceļošanas aizliegumu reģistru, attiecīgā lēmuma kopiju nosūta pārvaldei aktualizācijas veikšanai. Par iekšlietu ministra pieņemto lēmumu iekšlietu ministra pilnvarotā amatpersona informē attiecīgās informācijas sniedzēju.

(MK 05.10.2004. noteikumu Nr. 827 redakcijā)

9. Ja kļūst zināma šo noteikumu 3.punktā minētā informācija, kas nav iekļauta ieceļošanas aizliegumu reģistrā, šo noteikumu 4. un 6.punktā minētās amatpersonas par to informē pārvaldi. Pārvalde aktualizē informāciju ieceļošanas aizliegumu reģistrā.

10. Ja Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums atcelt ārzemniekam ieceļošanas aizliegumu vai samazināt tā termiņu, pārvalde pēc attiecīgās informācijas saņemšanas darbdienas laikā aktualizē to ieceļošanas aizliegumu reģistrā.

11. Ja ir mainījušies apstākļi, uz kuriem pamatojoties ārzemnieks ar iekšlietu ministra lēmumu iekļauts sarakstā, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts robežsardzes priekšnieks par to rakstiski informē pārvaldi.

12. Pēc šo noteikumu 11.punktā minētās informācijas saņemšanas pārvalde nekavējoties to nodod iekšlietu ministram attiecīga lēmuma pieņemšanai. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu par ārzemnieka svītrošanu no saraksta, pārvalde darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas aktualizē informāciju ieceļošanas aizliegumu reģistrā.

13. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu ārzemnieku nesvītrot no saraksta, pārvalde par to paziņo informācijas sniedzējam.

14. Ārzemniekam ir tiesības ieceļošanas aizliegumu reģistrā iekļauto informāciju (šo noteikumu 3.punktā paredzētās ziņas) saņemt par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem, kā arī par aizbildnībā un aizgādnībā esošām personām.

15. Ieceļošanas aizliegumu reģistru pārvalde uztur no valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

16. Ieceļošanas aizliegumu reģistrā iekļautajai informācijai noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Ieceļošanas aizliegumu reģistrā informāciju par ārzemnieku glabā pastāvīgi.

17. Tiesības izmantot ieceļošanas aizliegumu reģistru piešķir pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, pamatojoties uz iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu.

18. Informāciju par ārzemniekiem, kuriem ir aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā, citu valstu kompetentajām iestādēm sniedz saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtu vienošanos. Informācijas apmaiņa notiek saskaņā ar paritātes principu, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzības nosacījumu ievērošanu.

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
08.10.2004