Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumus Nr. 170 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2003.gada 25.martā (prot. Nr.17, 23.§)

Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumus

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 8.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (turpmāk - likums) 8.panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

2. Noteikumi neattiecas uz denaturētiem alkoholiskajiem dzērieniem.

3. Alkoholisko dzērienu importētājs vai akcīzes preču noliktavas turētājs (turpmāk - piegādātājs) alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma 8.panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ja persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem piegādā alkoholiskos dzērienus (turpmāk - patērētājs), ir saņēmusi šo noteikumu II nodaļā minēto Valsts ieņēmumu dienesta atļauju alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk - patērētāja atļauja).

4. Patērētāja atļauju nepieciešams saņemt arī tad, ja piegādātājs pats izmanto alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, izņemot šo noteikumu 6.punktā minēto gadījumu. Patērētāja atļaujas saņemšanai šajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt šo noteikumu 10.7.apakšpunktā minēto dokumentu.

5. Lai piemērotu likuma 8.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu, importējot pārtikas produktus, kuri atbilst likuma 1.panta otrās daļas 5.punkta "d" apakšpunktā noteiktajai definīcijai, importētājs muitas iestādē iesniedz rakstisku apliecinājumu vai citus pierādījumus, ka spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus (vai 6,7 kilogramus) absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus (vai 3,95 kilogramus) absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu. Saņemt patērētāja atļauju šajā gadījumā nav nepieciešams.

6. Likuma 8.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu, iznīcinot alkoholiskos dzērienus, drīkst piemērot tikai akcīzes preču noliktavas turētājs saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu. Saņemt patērētāja atļauju šajā gadījumā nav nepieciešams.

7. Ja alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti patērētājam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tiem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likuma 7.pantā noteikto akcīzes nodokļa likmi. Šajā gadījumā par akcīzes nodokļa samaksu ir atbildīgs piegādātājs.

8. Ja patērētājs alkoholiskos dzērienus izmanto mērķiem, kas nav norādīti patērētāja atļaujā, vai neievēro šajos noteikumos noteikto kārtību, viņš saskaņā ar likumu ir atbildīgs par akcīzes nodokļa samaksu.

 

II. Prasības patērētājiem

9. Lai saņemtu atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro likuma 8.panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktos akcīzes nodokļa atbrīvojumus, patērētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda šādas ziņas:

9.1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

9.2. piegādātāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

9.3. tā iesniedzējam piederošā uzņēmuma adrese un darba laiks, kurā tiks uzglabāti un izmantoti iegādātie alkoholiskie dzērieni;

9.4. iesniedzējam nepieciešamo alkoholisko dzērienu nosaukums un absolūtā spirta daudzums (procentos) attiecīgajā alkoholiskajā dzērienā;

9.5. alkoholisko dzērienu izmantošanas mērķis saskaņā ar likuma 8.panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. vai 11.punktu;

9.6. pievienoto dokumentu saraksts;

9.7. iesnieguma iesniegšanas datums;

9.8. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

10. Lai saņemtu patērētāja atļauju, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts konkrētajā pieprasītajā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamais alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

10.2. ja patērētājs ražo šokolādes produktus vai citus pārtikas produktus, - tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu 100 kilogramus attiecīgo pārtikas produktu;

10.3. ja patērētājs ražo kosmētikas līdzekļus, - tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību;

10.4. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas ierīces vai mehānisma darbības nodrošināšanai nepieciešamais spirta daudzums);

10.5. ja iesniedzējs vēlas iegādāties likuma 8.panta pirmās daļas 5. vai 11.punktā minētos alkoholiskos dzērienus, - dokumentus, kas apliecina, ka patērētājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;

10.6. iesniedzēja apstiprinātu uzņēmuma teritorijas plāna kopiju, kurā norādītas tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā. Plāna kopiju iesniedz, ja vienlaikus tiks uzglabāti vairāk nekā 2000 litru alkoholisko dzērienu;

10.7. iesniedzēja apstiprinātu alkoholisko dzērienu iegādes līguma kopiju.

11. Lai atkārtoti saņemtu patērētāja atļauju, patērētājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu, pievienojot iepriekš izsniegto patērētāja atļauju. Šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus patērētājs iesniedz, ja ir mainījušās iepriekš iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas.

12. Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz patērētāja atļauju vai rakstiski paziņo iesniedzējam (patērētājam) lēmumu par atteikumu izsniegt patērētāja atļauju.

13. Patērētāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu). Patērētāja atļaujā norāda šādas ziņas:

13.1. patērētāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

13.2. alkoholiskā dzēriena nosaukums un daudzums (litros un absolūtā spirta litros), kuru patērētājam atļauts iegādāties, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamais daudzums;

13.3. kādiem mērķiem atļauts izmantot alkoholiskos dzērienus;

13.4. tā uzņēmuma adrese, kurā alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti;

13.5. alkoholisko dzērienu daudzuma limita izmantošanas uzskaites tabula (1.pielikums);

13.6. patērētāja atļaujas spēkā stāšanās datums un derīguma termiņš;

13.7. izsniedzēja amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

14. Patērētājs un piegādātājs šo noteikumu 13.5.apakšpunktā norādīto tabulu aizpilda, kad tiek piegādāti alkoholiskie dzērieni.

15. Valsts ieņēmumu dienests patērētāja atļauju neizsniedz, ja:

15.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav iesniegti visi šo noteikumu 10.punktā minētie dokumenti;

15.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

15.3. par izejvielu pārtikas produktu ražošanai izmantoto alkoholisko dzērienu daudzums pārsniedz likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 8.panta trešajā daļā minēto ierobežojumu;

15.4. iesniedzējam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta patērētāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

15.5. iesniedzēja amatpersona gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpusi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" vai šajos noteikumos noteiktās prasības.

16. Valsts ieņēmumu dienests patērētāja atļauju anulē, ja:

16.1. patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

16.2. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka patērētājs izmanto alkoholiskos dzērienus mērķiem, kas nav norādīti atļaujā;

16.3. patērētājs nav nodrošinājis šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu izpildi;

16.4. patērētājs ir iesniedzis pieteikumu par patērētāja atļaujas anulēšanu.

17. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt patērētāja atļauju, ja:

17.1. patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija;

17.2. patērētājs noteiktajā laikā nav iesniedzis šo noteikumu 20.punktā minēto pārskatu;

17.3. patērētājs ir pārkāpis citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

18. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par patērētāja atļaujas anulēšanu Valsts ieņēmumu dienests to nosūta patērētājam. Lēmumā norāda patērētāja atļaujas anulēšanas iemeslus.

19. Ja patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir mainījusies, patērētājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, pievienojot jaunos nosacījumus apliecinošos dokumentus. Ja patērētāja atļaujā norādītā informācija ir mainījusies, patērētājs iesniedz arī patērētāja atļaujas oriģinālu. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas pārreģistrē patērētāja atļauju vai sniedz motivētu rakstisku atteikumu.

20. Patērētājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iepriekšējā mēnesī izlietotajiem alkoholiskajiem dzērieniem (2.pielikums).

21. Patērētājs nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām iespēju kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās.

 

III. Prasības piegādātājiem

22. Piegādātājs, piegādājot alkoholiskos dzērienus patērētājiem, preču pavadzīmē-rēķinā alkoholam papildus normatīvajos aktos noteiktajām ziņām norāda alkoholisko dzērienu izmantošanas mērķi.

23. Piegādātājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iepriekšējā mēnesī patērētājiem piegādātajiem alkoholiskajiem dzērieniem (3.pielikums).

24. Piegādājot alkoholiskos dzērienus patērētājam, piegādātājs aizpilda šo noteikumu 13.5.apakšpunktā norādīto tabulu.

25. Piegādātājs alkoholiskos dzērienus patērētājam piegādā tikai patērētāja atļaujā noteiktā daudzuma limita ietvaros.

26. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa ar brīdi, kad tie saskaņā ar šiem noteikumiem piegādāti patērētājam.

 

IV. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas nosacījumi

27. Lai piemērotu likuma 8.panta pirmās daļas 11.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu, akcīzes preču noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina vienā no šādiem veidiem:

27.1. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir mazāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej kanalizācijā (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

27.2. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir lielāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej attiecīgās reģionālās vides pārvaldes un pašvaldības norādītajās vietās (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai).

28. Šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajā gadījumā akcīzes preču noliktavas turētājs alkoholisko dzērienu iznīcināšanas vietu saskaņo ar reģionālo vides pārvaldi un attiecīgo pašvaldību.

29. Alkoholiskos dzērienus var iznīcināt arī kopā ar taru, sasmalcinot to speciāli aprīkotās iekārtās, kuru izmantošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņota ar Vides ministriju vai tās padotībā esošajām iestādēm.

30. Akcīzes preču noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

31. Vismaz divas darbdienas pirms alkoholisko dzērienu iznīcināšanas akcīzes preču noliktavas turētājs rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par alkoholisko dzērienu iznīcināšanas laiku un vietu.

32. Par alkoholisko dzērienu iznīcināšanu sastāda iznīcināšanas aktu, kurā norāda iznīcināto alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu) un daudzumu (litros un absolūtā spirta litros) un kuru paraksta arī pieaicinātā Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētais iznīcināšanas akts apliecina akcīzes preču noliktavas turētāja tiesības piemērot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

 

V. Noslēguma jautājums

34. Līdz 2004.gada 1.maijam alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro likuma 8.panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādā patērētājiem tikai no akcīzes preču noliktavas.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 3.aprīli.

1-139 COPY.GIF (39985 bytes)

2-1-139 COPY.GIF (33308 bytes)

2-2-139 COPY.GIF (36733 bytes)

3-1-139 COPY.GIF (42321 bytes)

3-2-139 COPY.GIF (33146 bytes)

03.04.2003