Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.01.1994. - 17.03.1994. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1994. gada 17. februāra likumu: Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību

Šis likums nosaka valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību, ja tā nav noteikta ar citiem Latvijas Republikas likumiem vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem.

1. pants. Likuma darbības sfēra

Šis likums ir piemērojams:

1) valsts īpašuma objektiem (uzņēmumiem), izņemot tos valsts uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību, kura saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likuma «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42) 32. panta pirmo daļu atļauta tikai valsts uzņēmumiem, un valsts īpašuma objektus (uzņēmumus), kuri privatizējami saskaņā ar citiem Latvijas Republikas likumiem vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem;

2) pašvaldību īpašuma objektiem (uzņēmumiem), izņemot tos pašvaldību īpašuma objektus, kuri privatizējami saskaņā ar citiem Latvijas Republikas likumiem vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem.

Šis likums nav piemērojams attiecībā uz valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kuriem iecelta kreditoru administrācija saskaņā ar 1991. gada 3. decembra likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu''.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.01.1994. noteikumiem Nr. 30, kas stājas spēkā 16.01.1994.)

2. pants. Privatizācijas metodes

Nevienu īpašuma objektu (uzņēmumu), kam piemērojams šis likums, nevar privatizēt citādi kā tikai pēc vienas vai vairākām šādām privatizācijas metodēm:

1) pārdodot atklātā izsolē vai izsolē ar pretendentu atlasi;

2) pārdodot atklātā izsolē vai izsolē ar pretendentu atlasi tikai par sertifikātiem;

3) pārdodot aizklātu piedāvājumu konkursā;

4) pārveidojot uzņēmējsabiedrībā;

5) nododot noma ar izpirkumu;

6) likvidējot uzņēmumu un pārdodot atsevišķi uzņēmuma nekustamo un kustamo mantu;

7) pārdodot atklātā izsolē, izsolē ar pretendentu atlasi vai aizklātu piedāvājumu konkursā bez sertifikātu izmantošanas.

(04.11.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.1993. likumu, kas stājas spēkā 24.06.1993.)

2.1 pants. Privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) saraksti un paziņojumi par īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizāciju

1. Privatizējamo valsts īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstu vai paziņojumu par atsevišķa valsts īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju apstiprina un publicē oficiālā laikrakstā valdība vai tās noteikta institūcija.

2. Privatizējamo pašvaldības īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstu vai paziņojumu par atsevišķa pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju apstiprina un publicē attiecīgā pašvaldība,

3. Paziņojumu par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju bez sertifikātu izmantošanas vai šādi privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstu var apstiprināt tikai valdība.

4. Aizliegts publicēt paziņojumu par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju vai iekļaut īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstā, ja attiecībā uz šo īpašuma objektu (uzņēmumu) līdz saraksta vai paziņojuma publicēšanas dienai, to ieskaitot, iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, turklāt pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies kompensāciju.

5. Privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstā vai paziņojumā par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju var noteikt privatizāciju tikai par sertifikātiem vai privatizāciju bez sertifikātu izmantošanas.

6. Privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstā vai paziņojumā par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju jāpublicē īpašuma objekta (uzņēmuma) nosacītā cena.

(01.06.1993. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.06.1993.)

2.2 pants. Pirmpirkuma tiesības uz privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu)

1. Pirmpirkuma tiesības uz privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) ir tām personām, kuru īpašumā ir zemesgabali, uz kuriem atrodas īpašuma objekts (uzņēmums), arī šo zemesgabalu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā ir iesnieguši pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

2. Ja īpašuma objekts (uzņēmums) atrodas uz vairākiem zemesgabaliem, Šā panta pirmajā daļā minētās personas savas pirmpirkuma tiesības izmanto zemesgabalu lieluma secībā, sākot ar lielāko.

3. Šā panta pirmajā daļā minētās personas zaudē savas pirmpirkuma tiesības, ja tās nepiesakās divu mēnešu laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju vai privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) saraksts, kurā ir iekļauts attiecīgais īpašuma objekts (uzņēmums), turklāt publicēta īpašuma objekta (uzņēmuma) nosacītā cena. Divu mēnešu termiņš skaitāms no jauna, ja šā likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā tiek samazināta pārdošanas cena.

4. Ministrijai (komitejai), rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valdei, kuras pārziņā ir privatizējamais īpašuma objekts (uzņēmums), ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tam, kad publicēts paziņojums par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju vai privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) saraksts, kurā ir iekļauts attiecīgais īpašuma objekts (uzņēmums), vai pieņemts lēmums par pārdošanas cenas samazināšanu, jānosūta visām personām, kuru īpašuma ir zemesgabali, uz kuriem atrodas privatizējamais īpašuma objekts (uzņēmums), arī šo zemesgabalu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā ir iesnieguši  pieprasījumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, ierakstīta vēstule, telegramma vai (elefaksogramma ar uzaicinājumu pieteikties uz pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Uzaicinājumā jānorāda īpašuma objekta (uzņēmuma) nosacītā cena, pieteikšanās vieta un termiņš.

5. Šā panta pirmajā daļā minētās personas var iegādāties privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) par šā likuma 9. pantā noteiktajiem maksāšanas līdzekļiem, un uz tām neattiecas noteikumi par privatizāciju bez sertifikātu izmantošanas vai tikai par sertifikātiem, kas publicēti paziņojumā par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju vai privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstā, kurā ir iekļauts attiecīgais īpašuma objekts (uzņēmums).

(01.06.1993. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.06.1993. Sk. 01.06.1993. lēmumu)

3. pants. Privatizācijas projekta sagatavošana

1. Ikviena fiziskā vai juridiskā persona var iesniegt jebkura valsts vai pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projektu. Attiecīgā īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas komisijas locekļi nedrīkst būt privatizācijas projekta autori.

2. Privatizācijas projekts jāiesniedz ministrijai vai komitejai, kuras pārziņā ir valsts īpašuma objekts (uzņēmums), vai rajona, pilsētas, pilsētas, rajona, pagasta valdei, kuras pārziņā ir pašvaldības īpašuma objekts (uzņēmums).

3. Privatizācijas projekta iesniegšanas termiņš ir trīs mēneši, skaitot no dienas, kad publicēts privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) saraksts, kura iekļauts attiecīgais īpašuma objekts vai paziņojums par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju. Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts (uzņēmums) privatizējams steidzami, īsāku termiņu privatizācijas projekta iesniegšanai var noteikt tikai valdība. Ja noteiktā termiņa nav iesniegts neviens privatizācijas projekts, ministrijai (komitejai), rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valdei ir pienākums sagatavot savu privatizācijas projektu astoņu mēnešu laikā no dienas, kad publicēts privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) saraksts, kurā iekļauts attiecīgais īpašuma objekts (uzņēmums), vai paziņojums par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju.

4. Ja tiek iesniegts privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstos vai paziņojumos par īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizāciju neminēta īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projekts, trīs mēnešu laikā pēc privatizācijas projekta iesniegšanas jāpublicē privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) saraksts, kura ir iekļauts attiecīgais īpašuma objekts (uzņēmums), vai paziņojums par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju vai arī motivēts rakstveida atteikums privatizēt īpašuma objektu (uzņēmumu). Iesniegtā privatizācijas projekta izskatīšanas termiņš skaitāms no saraksta vai paziņojuma publicēšanas dienas.»; papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: «6, Ja privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu) sarakstā vai paziņojumā par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju nav noteikta privatizācija tikai par sertifikātiem vai privatizācija bez sertifikātu izmantošanas, privatizācijas projekta autors var izvēlēties kādu no pārējām privatizācijas metodēm vai tās kombinēt.

5. Privatizācijas projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību īpašuma objektiem (uzņēmumiem), kurus paredzēts pārdot aizklātu piedāvājumu konkursā, nosaka Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā izstrādāts konkursa nolikums, ko apstiprina un publicē Latvijas Republikas Ministru Padome vai ministrija (komiteja), kuras pārziņā ir privatizējamais valsts īpašuma objekts (uzņēmums), vai rajona, pilsētas, pilsētas rajona, pagasta valde, kuras pārziņā ir privatizējamais pašvaldības īpašuma objekts (uzņēmums).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.1993. likumu, kas stājas spēkā 24.06.1993. Sk. 01.06.1993. lēmumu)

4. pants. Privatizācijas projekta saturs

Privatizācijas projektā jāietver šādas ziņas:

1) ministrijas, komitejas vai pašvaldības nosaukums;

2) īpašuma objekta (uzņēmuma) nosaukums;

3) īpašuma objekta (uzņēmuma) adrese;

4) ziņas par īpašuma objekta (uzņēmuma) bijušajiem īpašniekiem, viņu īpašumu pirms nacionalizācijas, šā īpašuma apjomu, kas fiksēts pēckara pamatlīdzekļu (pamatfonda) inventarizācijas aktos, izņemot ziņas par akciju, paju, daļu īpašniekiem;

5) īpašuma objektu (uzņēmuma) trīs iepriekšējo gadu bilances;

6) ziņas par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras nomā īpašuma objektu (uzņēmumu) vai tā daļu, un nomas līgumiem;

7) privatizācijas metode (vai vairākas metodes);

8) paredzamās uzņēmējdarbības formas uzņēmējsabiedrībās un uzņēmumos, kuros paredzēts pārveidot privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu), un tiem nododamā manta;

9) ziņas par iespējamiem pircējiem (uzņēmējsabiedrības dalībniekiem) vai nomniekiem;

10) maksāšanas līdzekļi un veidi;

11) paredzamās pārmaiņas darbinieku skaitā;

12) turpmākās saimnieciskās darbības plāns;

13) priekšlikumi par nepieciešamajiem sanācijas pasākumiem;

14) pārņemamo saistību un papildu saistību (kredītu, bezdarbnieku pabalstu u. tml.) saraksts;

15) privatizācijas projekta un tā posmu realizācijas termiņi;

16) vienošanās par atlīdzības sadalījumu, ja privatizācijas projektu iesniedz vairāki autori.

Ja īpašuma objektu (uzņēmumu) paredzēts pārveidot uzņēmējsabiedrībā, papildus jānorāda:

17) agrākajiem īpašniekiem (izņemot akciju, daļu un paju īpašniekus) rezervējamā kapitāla daļa;

18) valstij (pašvaldībai) atstājamā kapitāla daļa, tās pārvaldes kārtība, pārdošanas veidi un termiņi;

19) pensiju fondam nododamā kapitāla daļa, kura nedrīkst būt mazāka par Latvijas Republikas Ministru Padomes noteikto daļu;

20) tikai par sertifikātiem pārdodamā kapitāla daļa, kura nedrīkst būt mazāka par to daļu, ko Latvijas Republikas Ministru Padome vai attiecīgā pašvaldība noteikusi šim uzņēmumam;

21) tikai īpašuma objekta (uzņēmuma) darbiniekiem pārdodama kapitāla daļa un paredzētā atlaide, kura nedrīkst pārsniegt to daļu un atlaidi, ko Latvijas Republikas Ministru Padome vai attiecīga pašvaldība noteikusi šim uzņēmumam;

22) kapitāla daļu pārdošanas kārtība;

23) akciju veidi un to proporcijas;

24) priekšlikumi par pamatkapitāla palielināšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.1992. likumu, kas stājas spēkā 04.11.1992.)

5. pants. Privatizācijas projektu informatīvais nodrošinājums

1. Privatizācijas projektu sagatavošanai nepieciešamās šā likuma 4. pantā minētās ziņas ir pienākums sniegt:

uzņēmumiem — nedēļas laikā;

ministrijām, komitejām un citām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm — divu nedēļu laikā;

arhīviem — mēneša laikā no šo ziņu pieprasījuma reģistrācijās dienas.

2. Privatizējamiem uzņēmumiem ir pienākums sagatavot un sniegt informāciju, kas nepieciešama privatizācijas projekta izstrādāšanai.

3. Šīs ziņas var pieprasīt jebkura fiziskā vai juridiskā persona.

6. pants. Privatizācijas projekta apstiprināšana

1. Iesniegtais valsts īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projekts, piedaloties tā autoriem un pārstāvjiem no privatizējamā īpašuma objekta (uzņēmuma) un pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas privatizējamais īpašuma objekts, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām jāizskata ministrijai (komitejai), kuras pārziņā ir privatizējamais valsts īpašuma objekts (uzņēmums). Tā pieņem lēmumu par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projekta apstiprināšanu vai nosaka privatizācijas projekta iesniegšanai jaunu termiņu, bet ne ilgāku par diviem mēnešiem. Apstiprinātais privatizācijas projekts ministrijai (komitejai) triju dienu laikā jāiesniedz Ekonomisko reformu ministrijai. Ja iesniegta privatizācijas projekta autors nepiekrīt ministrijas komitejas) pieņemtajam lēmumam, viņš nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt Ekonomisko reformu ministrijai savu projektu, ministrijas (komitejas) atzinumu par to un citus dokumentus.

2. Ekonomisko reformu ministrija ir tiesīga apturēt valsts īpašuma objektu (uzņēmumu) pārzinošās ministrijas (komitejas) lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu, grozīšanu vai papildināšanu ne vēlāk ka divas nedēļas pēc tā saņemšanas un ne vēlāk kā pēc trim mēnešiem iesniegt savu vai cita autora privatizācijas projektu apstiprināšanai Latvijas Republikas Ministru Padomē vai ministrijā (komitejā), kuras pārziņa ir valsts īpašuma objekts (uzņēmums).

3. (Izslēgta ar 04.11.1992. likumu)

4. Iesniegtais pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projekts, piedaloties tā autoriem un īpašuma objekta (uzņēmuma) pārstāvjiem, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projekta iesniegšanas termiņa beigām jāizskata rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valdei, kuras pārziņā ir privatizējamais pašvaldības īpašuma objekts (uzņēmums), un jāpieņem lēmums par īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projekta apstiprināšanu vai arī jānosaka jauns privatizācijas projekta iesniegšanas termiņš, bet ne ilgāks par diviem mēnešiem. Ja iesniegtā privatizācijas projekta autors nepiekrīt valdes pieņemtajam lēmumam, viņš nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt attiecīgās padomes priekšsēdētājam prasību izskatīt valdes lēmumu padomē. Padomei šī prasība jāizskata mēneša laikā no iesniegšanas dienas. Ja ari padomes lēmums neapmierina projekta autoru, viņš nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt Ekonomisko reformu ministrijai padomes lēmumu, savu projektu, padomes atzinumu par to un citus dokumentus.

5. Pašvaldības institūciju lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu var apturēt Latvijas Republikas Ministru Padome pēc Ekonomisko reformu ministrijas ierosinājuma triju nedēļu laikā no pašvaldības institūcijas lēmuma pieņemšanas dienas.

6. Privatizācijas projektu var apstiprināt ar zināmiem nosacījumiem. Ja šie nosacījumi līdz noteiktam termiņam netiek izpildīti, projekta apstiprinājums zaudē spēku.

7. Aizliegts apstiprināt privatizācijas projektu, ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieks līdz dienai (to ieskaitot), kad publicēts saraksts, kurā iekļauts attiecīgais īpašuma objekts (uzņēmums), vai paziņojums par šā īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju, ir iesniedzis pieteikumu par īpašuma objekta (uzņēmuma) atgūšanu un turklāt nav izvēlējies kompensāciju.

8. Valsts vai pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projektu, kurā paredzēts privatizēt īpašuma objektu (uzņēmumu) bez sertifikātu izmantošanas, var apstiprināt tikai valdība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.1992. un 01.06.1993. likumu, kas stājas spēkā 24.06.1993. Sk. 01.06.1993. lēmumu)

7. pants. Informācija par apstiprinātajiem privatizācijas projektiem

1. Informāciju par ministrijas (komitejas) apstiprināto valsts īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projektu Ekonomisko reformu ministrija ne vēlāk kā četras nedēļas pēc tā saņemšanas dienas publicē privatizācijas biļetenā vai Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes oficiālajā izdevumā «AP MP».

2. Informāciju par apstiprināto pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas projektu pašvaldības institūcija publicē rajona vai pilsētas laikrakstā ne agrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

3. Apstiprinātajam privatizācijas projektam ir jābūt pieejamam ministrijā (komitejā) vai pašvaldībā un privatizējamā uzņēmumā jebkurai fiziskajai personai.

8. pants. Īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācija

1. īpašuma objekts (uzņēmums) privatizējams tikai atbilstoši apstiprinātajam privatizācijas projektam saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un valdības lēmumiem. Tas neattiecas uz gadījumu, kad īpašuma objektu (uzņēmumu) iegādājas Šā likuma 2.2 pantā minētās personas. Apstiprināto privatizācijas projektu var grozīt un papildināt institūcija, kas projektu apstiprinājusi.

2. Lēmums par privatizācijas projekta grozīšanu vai papildināšanu ministrijai (komitejai) triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāiesniedz Ekonomisko reformu ministrijai.

3. Visas īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijai nepieciešamās darbības veic privatizācijas komisija, kuras izveidošanu un darbību nosaka Latvijas Republikas 1992. gada 17. marta likums «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13/14).

4. Ministrijai (komitejai), kuras pārziņā ir privatizējamais valsts īpašuma objekts (uzņēmums), jāiesniedz Latvijas Republikas Ekonomisko reformu ministrijai apstiprināšanai privatizācijas komisijas sastāvs mēneša laikā no Ekonomisko reformu ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

5. Privatizējamie īpašuma objekti jānovērtē saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību».

6. Ministrijām (komitejām), pašvaldībām un privatizācijas komisijām informācija par privatizācijas gaitu un rezultātiem jāiesniedz Ekonomisko reformu ministrijai, Valsts statistikas komitejai un jāpublicē presē Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.1993. likumu, kas stājas spēkā 24.06.1993.)

9. pants. Maksāšanas līdzekli un kārtība

1. Maksājumi par īpašuma objektiem (uzņēmumiem), uzņēmējsabiedrību akcijām, daļām un pajām izdarāmi:

— sertifikātos;

— latos;

— Latvijas rubļos.

2. Sertifikātu īpašniekiem ir priekšrocības tiesības pirkt par sertifikātiem jebkuru privatizējamo īpašuma objektu (uzņēmumu), izņemot tos īpašuma objektus, kurus pārveido uzņēmējsabiedrībās un kuru apstiprinātajā privatizācijas projektā pārdošanai par sertifikātiem paredzētā kapitāla daļa nav mazāka par 25 procentiem.

3. Sertifikātu īpašniekiem, kuri vēlas izmantot priekšrocības tiesības, jāpiesakās mēneša laikā no apstiprinātā privatizācijas projekta publicēšanas dienas publikācijā norādītajā vietā un laikā. Ja neviens sertifikātu īpašnieks šajā termiņā nav pieteicies, īpašuma objekts (uzņēmums) tiek privatizēts vispārējā kārtībā.

4. Ja uz īpašuma objektu (uzņēmumu) ir pieteicies tikai viens sertifikātu īpašnieks, viņam ir tiesības pirkt īpašuma objektu (uzņēmumu) vai iegūt nomas tiesības uz šo īpašuma objektu par sākotnējo (nosacīto) cenu, maksājot tikai sertifikātos. Ja pieteikušies vairāki sertifikātu īpašnieki un viņi likuma noteiktajā kārtībā nav panākuši vienošanos par īpašuma objekta (uzņēmuma) iegādāšanos kopīpašumā, atklāta izsole, izsole ar pretendentu atlasi, aizklātu piedāvājumu konkurss vai izsole par nomas tiesību iegūšanu tiek rīkota tikai ar sertifikātu īpašnieku piedalīšanos. Šajā gadījumā maksāšanai var izmantot tikai sertifikātus.

5. Pirkšanas atlaide privatizējama īpašuma objekta (uzņēmuma) darbiniekiem īpašuma objekta (uzņēmuma) vai tā kapitāla daļu (akciju, daļu, paju) iegādē ir tikai tad, ja par tiem maksā sertifikātos.

6. Maksājumi par īpašuma objektiem (uzņēmumiem), uzņēmējsabiedrību akcijām, daļām un pajām izdarāmi Latvijas Republikas likumos un Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumos noteiktajā kārtībā.

7. Ienākumi no īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācijas ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos Latvijas Republikas 1992. gada 9. decembra likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2.) noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.1992. un 01.06.1993. likumu, kas stājas spēkā 24.06.1993.)

10. pants. Nenotikuši privatizācija

Ja īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizācija atbilstoši apstiprinātajam projektam nav notikusi, privatizācijas komisija ir tiesīga samazināt īpašuma objekta (uzņēmuma) pārdošanas cenu saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 10. jūnija likumu «Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas kārtību» vai ari ierosināt ministrijai (komitejai) vai rajona, pilsētas, pilsētas rajona, pagasta valdei noteikt jaunu privatizācijas projekta iesniegšanas termiņu.

11. pants. Atlīdzība privatizācijas projekta autoriem

Realizētā privatizācijas projekta autoram (vai vairākiem autoriem kopā) ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta realizācijas izmaksājama atlīdzība 0,5 procentu apmērā no valsts un attiecīgās pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ienākumiem (ari sertifikātos), kas gūti, privatizējot īpašuma objektu (uzņēmumu). Latvijas Republikas Ministru Padome vai pašvaldība var noteikt papildu atlīdzību privatizācijas projektu autoriem.

12. pants. Privatizējamā īpašuma objekta (uzņēmuma) manta un saistības

1. Visa privatizētā īpašuma objekta (uzņēmuma) manta tiek nodota īpašumā attiecīgā objekta (uzņēmuma) pircējiem vai nomā — nomniekiem saskaņā ar apstiprināto privatizācijas projektu.

2. Privatizējamā īpašuma objekta (uzņēmuma) civiltiesiskās saistības jaunajiem īpašniekiem (nomniekiem) ir jāpilda Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

3. Privatizētā īpašuma objekta (uzņēmuma) darbībai izsniegtās licences derīgas privatizācijas rezultātā izveidotajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

13. pants. Privatizācijas procesa organizēšana un tā norises kontrole

1. Valsts īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju organizē ministrija (komiteja), kuras pārziņā ir valsts īpašuma objekts (uzņēmums). Privatizācijas norises atbilstību Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumiem un apstiprinātajam privatizācijas projektam kontrolē Ekonomisko reformu ministrija.

2. Pašvaldības īpašuma objekta (uzņēmuma) privatizāciju organizē rajona, pilsētas, pilsētas rajona vai pagasta valde, kuras pārziņā ir pašvaldības īpašuma objekts (uzņēmums). Privatizācijas norises atbilstību Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes lēmumiem un apstiprinātajam privatizācijas projektam kontrolē pašvaldības lēmējinstitūcija.

3. Par privatizācijas procesa norisi Latvijas Republika un sertifikātu nodrošinājumu ar privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu atbild Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs.

14. pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu un zaudējumu atlīdzināšana

Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās amatpersonas saucamas pie atbildības Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Valsts un pašvaldības institūcijām un to amatpersonām, kas pārkāpušas šo likumu vai citus ar privatizāciju saistītos normatīvos aktus, jāatlīdzina valsts, pašvaldību, fizisko un juridisko personu interesēm un īpašumiem nodarītais zaudējums.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1992. gada 16. jūnijā
16.01.1994