Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

(prot.Nr.2, 2.§) Liepājā 2003.gada 20.februārī

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2003.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2003.gadā" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Liepājas pilsētā.

1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Liepājas pilsētas dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus 50% šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.2. nestrādājošiem pensionāriem, kam pensija nepārsniedz Ls 60 mēnesī, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.3. maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.4. Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības uzņēmumiem bezpeļņas organizācijām un Neredzīgo biedrības namu pārvaldei "Liepājas pērkonīte" par zemi zem dzīvojamām mājām.

2.2. DOME var piešķirt atvieglojumus 50% no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm maksātājām - viesnīcām, uz kurām neattiecas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļas 13.punktā noteiktie atvieglojumi.

 

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Liepājas pilsētas domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniegumā juridiskai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanu apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu.

3.2. Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Finansu komitejapieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu pārvaldes sagatavotā atzinuma.

3.3. lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu 2.1.4. un 2.2.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pieņem Liepājas pilsētas dome pēc pastāvīgās Finansu komitejas lēmuma.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Pielikums

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Liepājas pilsētas domes 2003.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2003.gadā" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

- VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;

- pensionāra apliecības kopija;

- Sociālās palīdzības centra izziņa par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

15.03.2003