Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.11.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Rīgā 2003.gada 11.februārī (prot. Nr.8 17.§)
Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 4.panta pirmo un devīto daļu

1. Noteikumi nosaka privatizācijas sertifikātu (turpmāk — sertifikāti) piešķiršanas termiņus un privatizācijas sertifikātu kontu (turpmāk — konti) atvēršanas maksu un kārtību.

2. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.125.)

3. Personai ir tiesības iesniegt republikas pilsētas vai novada domē deklarāciju sertifikātu piešķiršanai par Latvijā nodzīvoto laiku vai iesniegumu par papildu sertifikātu piešķiršanu pēc attiecīgajā laikposmā spēkā bijušajos normatīvajos aktos noteiktā termiņa, ja ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc minētā termiņa beigām ir pārsūdzēts pašvaldības lēmums par sertifikātu piešķiršanu vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par laiku, kad persona pēdējo reizi ieradusies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, vai par personas tiesisko statusu un stājies spēkā attiecīgs tiesas lēmums.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.559)

4. Institūcija, kurā iesniegti sertifikātu piešķiršanai nepieciešamie dokumenti, lēmumu par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu nosūta arī pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgais īpašums.

(Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.137; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.559)

5. Pašvaldība noteiktā kārtībā reģistrē lēmumus par sertifikātu piešķiršanu (pašvaldības pieņemtos un no attiecīgajām institūcijām saņemtos) un sastāda to personu sarakstus, kurām piešķirti sertifikāti (turpmāk – saņēmēju saraksts). Saņēmēju sarakstu apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs, un pašvaldība divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma reģistrēšanas nosūta to institūcijai, kurai saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums administrēt privatizācijas sertifikātu apriti (turpmāk – administrēšanas institūcija), un institūcijai, kurai saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmo daļu ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus (turpmāk – privatizācijas sertifikātu kontu turētājs).

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

5.1 (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

5.2 Saņēmēju sarakstā par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu iekļaujamas šādas ziņas:

5.21. saraksta numurs;

5.22. pašvaldības nosaukums un administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods (turpmāk - ATVK kods);

5.23. (svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677);

5.24. sertifikātu saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas numurs;

5.25. kompensējamā īpašuma veids un piešķirto sertifikātu skaits;

5.26. institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par sertifikātu piešķiršanu, lēmuma datums un numurs.

(MK 03.03.2008. noteikumu Nr.137 redakcijā)

5.3 Saņēmēju sarakstā par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu politiski represētām personām iekļaujamas šādas ziņas:

5.31. saraksta numurs;

5.32. pašvaldības nosaukums un ATVK kods;

5.33. (svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677);

5.34. sertifikātu saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

5.35. ieslodzījumā, Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzināmos rajonos vai citur izsūtījumā pavadīto gadu skaits;

5.36. piešķirto sertifikātu skaits;

5.37. institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par sertifikātu piešķiršanu, lēmuma datums un numurs.

(MK 03.03.2008. noteikumu Nr.137 redakcijā)

5.4 Tām personām, kuras nav reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā vai Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, personas koda vai reģistrācijas numura vietā izmanto identifikācijas numuru, kuru piešķir administrēšanas institūcija. Lai fiziskai personai piešķirtu identifikācijas numuru, pašvaldība rakstiski paziņo administrēšanas institūcijai personas vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, bet juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas datumu un numuru.

(MK 03.03.2008. noteikumu Nr.137 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2012. noteikumiem Nr.69; MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

6. Administrēšanas institūcija divu nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas pārbauda informāciju un nosūta to privatizācijas sertifikātu kontu turētājam. Ja nepieciešams kļūdas labojums vai papildu informācija, administrēšanas institūcija rakstiski ziņo dokumenta iesniedzējam par pārbaudes rezultātiem.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

7. Privatizācijas sertifikātu kontu turētājs:

7.1. pārbauda dokumentus, kas apliecina personas identitāti;

7.2. piešķir konta numuru, kurā iekļauj:

7.2.1. fiziskajām personām – personas kodu;

7.2.2. juridiskajām personām – reģistrācijas numuru;

7.2.3. ja personai nav piešķirts šo noteikumu 7.2.1. vai 7.2.2. apakšpunktā minētais reģistrācijas numurs vai personas kods, – administrēšanas institūcijas piešķirto identifikācijas numuru;

7.3. atver kontu un ieskaita piešķirtos sertifikātus tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka personai ir tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt piešķirtos sertifikātus saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27. panta piekto daļu un pārejas noteikumu 23. punktu, kā arī par to, ka pašvaldības un administrēšanas institūcijas sniegtā informācija ir identiska;

7.4. slēdz kontu, ja tajā vairs nav piešķirto vai citādi iegūto sertifikātu;

7.5. atkārtoti atver kontu papildus piešķirto vai citādi iegūto sertifikātu ieskaitīšanai;

7.6. ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc informācijas saņemšanas no administrēšanas institūcijas reģistrē administrēšanas institūcijas pārbaudītās ziņas par sertifikātu piešķiršanu – saraksta numuru, sertifikātu saņēmēja personas kodu un saņemšanas datumu (turpmāk – apstiprinātās ziņas). Ja saņēmēju sarakstā iekļautās ziņas un apstiprinātās ziņas atšķiras, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs par to nedēļas laikā ziņo administrēšanas institūcijai un kā saņemšanas datumu reģistrē datumu, kad saņemts grozītais saņēmēju saraksts vai ziņas;

7.7. reizi mēnesī sniedz ziņas administrēšanas institūcijai par atvērtajiem kontiem, ieskaitītajiem sertifikātiem, slēgtajiem un atkārtoti atvērtajiem kontiem, kā arī par personām, kuras ir zaudējušas tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27. panta piekto daļu, norādot katrai personai privatizācijas sertifikātu skaitu un veidu, kā arī datumu, kad tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus ir zaudētas;

7.8. bez maksas sniedz ziņas sertifikātu saņēmējam atbilstoši norādītajam sertifikātu saņēmēja vārdam, uzvārdam un personas kodam vai identifikācijas numuram par privatizācijas sertifikātu konta turētāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu sertifikātu saņēmēja kontā.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

7.1 (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

7.2 Ja līdz ieskaitīšanas termiņa beigām ir mazāk par 14 dienām un sertifikātu saņēmējs vēršas pie privatizācijas sertifikātu kontu turētāja, lai atvērtu kontu vai ieskaitītu kontā piešķirtos sertifikātus, bet to nav iespējams veikt tajā pašā darbdienā no saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs pārbauda dokumentus, kas apliecina personas identitāti, un pēc sertifikātu saņēmēja lūguma izsniedz rakstisku izziņu. Ja sertifikātu saņēmējs 14 dienu laikā vēršas pie privatizācijas sertifikātu kontu turētāja un uzrāda minēto izziņu, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs neatkarīgi no ieskaitīšanas termiņa atver kontu vai ieskaita sertifikātus kontā.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

7.3 Šo noteikumu 7.2 punktā minētajā izziņā norāda:

7.3 1. privatizācijas sertifikātu kontu turētāja nosaukumu, izziņas saņēmēja un sertifikātu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas numuru;

7.3 2. atteikuma iemeslu (tajā pašā darbdienā nav iespējams atvērt kontu vai cits no saņēmēja neatkarīgs iemesls);

7.3 3. datumu, līdz kuram sertifikātu saņēmējs var atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus kontā;

7.3 4. izziņas izsniegšanas datumu un citas privatizācijas sertifikātu kontu turētāja noteiktas ziņas.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

7.4 Ja privatizācijas sertifikātu kontu turētājam nav attiecīga saņēmēju saraksta vai apstiprināto ziņu vai informācija tajos atšķiras, vai izbeidzies sertifikātu ieskaitīšanas termiņš, pēc sertifikātu saņēmēja lūguma un pakalpojuma samaksas (5,41 euro) privatizācijas sertifikātu kontu turētājs izsniedz rakstisku izziņu. Izziņā norāda:

7.4 1. privatizācijas sertifikātu kontu turētāja nosaukumu, izziņas saņēmēja un sertifikātu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas numuru;

7.4 2. ja privatizācijas sertifikātu kontu turētājam nav visu ziņu par sertifikātu piešķiršanu, – informāciju, ka nav attiecīga saņēmēju saraksta vai apstiprināto ziņu vai informācija tajos atšķiras;

7.4 3. ja izbeidzies sertifikātu ieskaitīšanas termiņš, – datumu, kurā privatizācijas sertifikātu kontu turētājs reģistrējis saņēmēju sarakstu vai apstiprinātās ziņas, un informāciju, ka tiesības ieskaitīt sertifikātus kontā ir zaudētas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27. panta sesto daļu;

7.4 4. izziņas izsniegšanas datumu un citas privatizācijas sertifikātu kontu turētāja noteiktas ziņas.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

8. Ja lēmums par sertifikātu piešķiršanu tiek grozīts vai ir nepieciešama privatizācijas sertifikātu kontu turētājā iesniegtās informācijas papildu pārbaude, pašvaldība, kas iesniegusi privatizācijas sertifikātu kontu turētājam dokumentus par sertifikātu piešķiršanu, aptur piešķirto sertifikātu izmantošanu un nosūta privatizācijas sertifikātu kontu turētājam attiecīgu lēmumu.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

9. Maksa par konta atvēršanu un piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu atvērtajā kontā ir šāda:

9.1. konta atvēršana pilngadīgām fiziskām personām piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai – 5,41 euro;

9.2. konta atvēršana nepilngadīgām fiziskām personām piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai – 2,56 euro;

9.3. konta atvēršana juridiskām personām piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai – 5,41 euro;

9.4. konta atkārtota atvēršana fiziskai personai, kurai ir bijis atvērts konts piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai, – 5,98 euro;

9.5. cita konta atvēršana – 36,99 euro;

9.6. papildus piešķirto sertifikātu ieskaitīšana iepriekš atvērtajā kontā, izņemot ieskaitīšanu atkārtoti atvērtajā kontā, – 5,98 euro;

9.7. (svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677).

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.924 redakcijā)

9.1 Maksa par konta atvēršanu un sertifikātu ieskaitīšanu veicama attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norādītajā Valsts kases vai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes norēķinu kontā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.924 redakcijā)

10. Pensionārs, invalīds, daudzbērnu ģimene, politiski represētā persona, valsts apgādībā vai invalīda, pensionāra, politiski represētās personas apgādībā esošā persona un nepilngadīgā persona, kurai ir piešķirta pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, par konta atvēršanu vai sertifikātu ieskaitīšanu tajā var norēķināties ar 0,15 sertifikātiem.

11. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

12. Šo noteikumu 10.punktā minēto personu maksājumi sertifikātos par konta atvēršanu ieskaitāmi īpašā administrēšanas institūcijas sertifikātu kontā.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

13. Privatizācijas sertifikātu grāmatiņu (turpmāk - sertifikātu grāmatiņa) konta izraksta veidā sertifikātu īpašniekam izsniedz pēc konta apkalpošanas tarifa samaksas. Sertifikātu grā­matiņu konta izraksta veidā izsniedz bez maksas, ja kontu atver piešķirto ser­tifikātu ieskaitīšanai vai papildus piešķirtos sertifikātus ieskaita agrāk atvērtajā kontā. Pārējos gadījumos sertifikātu grāmatiņu konta izraksta veidā izsniedz pēc konta apkalpošanas tarifa samaksas.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.125 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

14. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

15. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.677)

15.1 Ja privatizācijas sertifikātu kontu turētājs nav pārņēmis kontus no kredītiestādēm, kuras līdz likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.1 panta pirmās daļas spēkā stāšanās dienai bija ieguvušas tiesības apkalpot kontus, un šo noteikumu 5. punktā minētās personas nav atvērušas kontu minētajā institūcijā, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs pēc šo noteikumu 6. punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas no administrēšanas institūcijas noskaidro, vai kredītiestādēs ir atvērts attiecīgā kompensācijas saņēmēja sertifikātu konts.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

15.2 Ja privatizācijas sertifikātu saņēmējs, kura konts ir atvērts šo noteikumu 15.1 punktā minētajā kredītiestādē, vēršas pie privatizācijas sertifikātu kontu turētāja, lai papildus piešķirtos vai citādi iegūtos sertifikātus ieskaitītu kontā, privatizācijas sertifikātu kontu turētājs informē minēto personu par nepieciešamību vispirms pārcelt kontu no kredītiestādes, iesniedzot attiecīgu iesniegumu privatizācijas sertifikātu kontu turētājam.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.677 redakcijā)

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumus Nr.156 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 100., 151.nr.; 2000, 4./5.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministra vietā — finanšu ministrs V.Dombrovskis
06.11.2014