Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.51

Rīgā 2003.gada 28.janvārī (prot. Nr.6, 23.§)

Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu, 43.panta trešo daļu, 52.panta trešo daļu un 58.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā (turpmāk - ievešana muitas noliktavā), gadījumus, kad Muitas likuma 43.panta pirmajā daļā minētajām precēm var piemērot ievešanu muitas noliktavā, neuzglabājot tās muitas noliktavā, apstiprina preču apstrādes metožu sarakstu, kā arī nosaka beznodokļu tirdzniecības veikalu darbības kārtību.

2. Ievešana muitas noliktavā ir uzsākta brīdī, kad pieņemta deklarācija preču ievešanai muitas noliktavā.

3. Ievešana muitas noliktavā ir pabeigta brīdī, kad piemēro citu muitas procedūru vai muitas režīmu.

4. Publiskās muitas noliktavas iedala šādi:

4.1. A tips - muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs muitas noliktavas turētājs (turpmāk - noliktavas turētājs);

4.2. B tips - muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs preču valdītājs, kas preces novieto uzglabāšanā minētajā noliktavā;

4.3. F tips - muitas noliktava, kuras turētājs un tajā uzglabājamo preču valdītājs ir Valsts ieņēmumu dienests. Valsts ieņēmumu dienests var atļaut uzglabāt F tipa noliktavā preces, kuru valdītājs nav Valsts ieņēmumu dienests.

5. Privātās muitas noliktavas iedala šādi:

5.1. C tips - muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošu preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties. Noliktavas turētājs var nebūt noliktavā novietoto preču īpašnieks;

5.2. D tips - muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošu preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties, un kurā muitas maksājumus pēc preču valdītāja izvēles aprēķina preču ievešanas dienā vai dienā, kad preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam;

5.3. E tips - muitas noliktava vai Valsts ieņēmumu dienesta atzīta vieta, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošu preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties. E tipa noliktavas turēšanas atļaujā var paredzēt, ka tai piemērojama D tipa muitas noliktavai noteiktā kārtība, kā arī to, ka preces tiek novietotas dažādās vietās.

6. Par katru muitas noliktavas tipu izsniedz vienu atļauju, norādot atsevišķu noliktavas telpu vai vietu attiecīgo preču uzglabāšanai.

7. Valsts ieņēmumu dienests var piešķirt atļauju uzglabāt muitas noliktavās ar akcīzes nodokli apliekamās preces, izdarot muitas noliktavas turēšanas atļaujā attiecīgu atzīmi par konkrētām preču grupām. Šādu atļauju nepiešķir B tipa muitas noliktavām.

8. Valsts ieņēmumu dienests A, B, C vai D tipa muitas noliktavas var atzīt arī par pagaidu uzglabāšanas vietām vai izmantot par F tipa muitas noliktavām.

9. Publiskajā muitas noliktavā preces novieto uzglabāšanā noliktavas turētājs vai preču valdītājs, kas noslēdzis preču uzglabāšanas līgumu ar noliktavas turētāju.

10. Ja mainās īpašuma tiesības uz precēm, preču valdītājs rakstiski informē muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādīto muitas iestādi, kura uzrauga muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā (turpmāk - uzraudzības muitas iestāde), nosūtot tai īpašuma tiesību maiņu apliecinoša dokumenta kopiju.

11. Par precēm, kurām tiek piemērota ievešana muitas noliktavā, netiek iekasēti muitas maksājumi, kas saistīti ar attiecīgo preču ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā.

12. Piemērojot precēm muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam (turpmāk - izlaišana brīvam apgrozījumam), muitas maksājumus aprēķina no preču muitas vērtības brīdī, kad tās tiek izvestas no muitas noliktavas. Izlaižot brīvam apgrozījumam D tipa muitas noliktavā ievestās preces, pēc preču valdītāja izvēles maksājami muitas maksājumi, kas aprēķināti preču ievešanas dienā vai izvešanas dienā.

13. Ar uzraudzības muitas iestādes atļauju muitas noliktavā var novietot preces pagaidu uzglabāšanā muitas kontrolē, bet tām jāatrodas atsevišķi no precēm, kurām piemēro ievešanu muitas noliktavā.

14. Ja ir iespējams nodrošināt attiecīgo preču identifikāciju, E tipa noliktavā ar uzraudzības muitas iestādes atļauju var piemērot ievešanu muitas noliktavā, neuzglabājot attiecīgās preces muitas noliktavā.

 

II. Muitas noliktavas atvēršana

15. Muitas noliktavas turēšanas atļauju (turpmāk - atļauja) (1.pielikums) izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

16. Ja noliktavā uzglabājamām precēm nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi, kurus nosaka attiecīgo preču aprites kārtība, atļaujā norāda, ka minētās preces uzglabājamas īpaši aprīkotās telpās.

17. Muitas noliktavas teritorija ir norobežota no pārējās muitas teritorijas un citām ēkām.

18. Noliktavas turētājs nodrošina:

18.1. muitas noliktavas ierīkošanu, uzturēšanu kārtībā, apsardzi un caurlaižu režīma ievērošanu;

18.2. iespējas veikt muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles pasākumus preču ievešanas, uzglabāšanas un izvešanas laikā;

18.3. tehniskajiem un sanitārajiem noteikumiem atbilstošas telpas muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta robežinspekcijas amatpersonu darba pienākumu veikšanai;

18.4. visu muitas noliktavai izsniegto izziņu un atļauju derīguma termiņu ievērošanu.

19. Muitas noliktavā var izveidot muitas iestādes struktūrvienību (muitas posteni).

20. Muitas noliktavas darba laiks atbilst uzraudzības muitas iestādes darba laikam. Pēc muitas noliktavas turētāja rakstiska lūguma Valsts ieņēmumu dienesta galvenā Muitas pārvalde un Pārtikas un veterinārais dienests var atļaut uzraudzības muitas iestādei un attiecīgās muitas noliktavas valsts sanitārajam robežinspektoram veikt uzdevumus ārpus darba laika. Izdevumus, kas uzraudzības muitas iestādei radušies, veicot tās pienākumus ārpus darba laika, sedz muitas noliktavas turētājs.

21. Iesniegumu muitas noliktavas turēšanas atļaujas vai E tipa muitas noliktavas izmantošanas atļaujas saņemšanai (turpmāk - iesniegums) (2.pielikums) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, iesniegumam pievienojot muitas noliktavas turēšanas ekonomisko pamatojumu (biznesa plānu) un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izziņu, ka muitas noliktavas teritorija ir nodrošināta ar diennakts apsardzes sistēmu. Valsts ieņēmumu dienests no valsts institūcijām pieprasa šādus muitas noliktavas turēšanas atļaujas izsniegšanai nepieciešamos dokumentus:

21.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu un reģistrācijas apliecības kopiju;

21.2. dokumentus, kas apliecina īpašuma vai nomas tiesības uz muitas noliktavas platību;

21.3. muitas noliktavas teritorijas plānu;

21.4. Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņu, attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izziņu, Pārtikas un veterinārā dienesta un (vai) vides veselības dienesta izziņu par noliktavas atbilstību uzglabājamo preču sortimentam (saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru);

21.5. Valsts informācijas tīkla aģentūras izziņu par pieslēgumu valsts nozīmes datu pārraides tīklam un tīkla lietošanu (izņemot gadījumus, kad saskaņā ar uzraudzības muitas iestādes atzinumu muitas kontroles veikšanai nav paredzēts nodrošināt pastāvīgu muitas amatpersonas darba vietu atbilstoši šo noteikumu 18.3.apakšpunktam un muitas noliktavā ievestās un izvestās preces piesaka muitas procedūrai, izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus).

22. Iesniegumu izskata divu nedēļu laikā no dienas, kad saņemti visi šo noteikumu 21.punktā minētie dokumenti.

23. Atļauja stājas spēkā tās izsniegšanas dienā vai atļaujā norādītajā laikā. Atļauju izsniedz bez termiņa ierobežojuma.

24. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir radušies nosacījumi, kas atļaujā nebija paredzēti, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības izdarīt attiecīgus grozījumus atļaujas saturā.

25. Lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu noformē rakstiski, norādot atteikuma iemeslus, un triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta iesnieguma iesniedzējam.

 

III. Atļaujas anulēšana un atļaujas darbības apturēšana

26. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt atļauju, ja:

26.1. tiek konstatēts, ka iesnieguma iesniedzējs ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas, kurām ir bijusi būtiska nozīme, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu;

26.2. 90 dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas nav uzsākta muitas noliktavas darbība;

26.3. noliktavas turētājs norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas darbības apturēšanas iemeslus;

26.4. noliktavas turētājs ir iesniedzis noliktavas slēgšanas iesniegumu;

26.5. noliktavas turētājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

26.6. noliktavas turētājs uzraudzības muitas iestādei nav sniedzis ziņas par to, ka mainījušies atļaujas nosacījumi.

27. Anulētā atļauja netiek atjaunota, un iekasētā valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.

28. Visas saistības ar preču valdītājiem un valsts iestādēm noliktavas turētājs nokārto 90 dienu laikā no atļaujas anulēšanas dienas.

29. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt atļaujas darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja:

29.1. netiek ievēroti muitas noteikumi, kā arī sanitārās, veterinārās, fitosanitārās vai ugunsdrošības normas;

29.2. netiek ievērota likumos noteiktā kārtība, kādā noliktavas turētājam jāveic norēķini ar valsts budžetu.

30. Laikposmā, kad atļaujas darbība ir apturēta, preču ievešana muitas noliktavā aizliegta. Muitas noliktavā esošās preces atļauts izvest, piemērojot attiecīgo muitas režīmu.

 

IV. Preču ievešana muitas noliktavā

31. Precēm var piemērot ievešanu muitas noliktavā:

31.1. pēc to ievešanas Latvijas Republikā;

31.2. ja tās šķērso Latvijas Republiku tranzīta satiksmē;

31.3. pēc to izvešanas no brīvās zonas vai citas muitas noliktavas;

31.4. pēc preču pagaidu uzglabāšanas;

31.5. ja tās paredzēts izvest no Latvijas Republikas.

32. Visas pieļaujamās darbības muitas noliktavā preču valdītāja vārdā var veikt arī preču valdītāja pilnvarotais pārstāvis.

33. Noformējot dokumentus un novietojot preces muitas noliktavā, preču valdītājs:

33.1. deklarē preces muitas iestādē;

33.2. noliktavas turētājam iesniedz pirmsmuitošanas dokumentu - pagaidu uzglabāšanas iesniegumu vai noformētu muitas deklarāciju un preču pavaddokumentus. Šaujamieroču pavaddokumentos papildus Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumos Nr.268 "Noteikumi par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību" paredzētajiem rekvizītiem norāda arī šaujamieroča veidu, marku, kalibru, sēriju un numuru;

33.3. Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā preču partijām piestiprina uzskaites kartītes (3.pielikums);

33.4. nodrošina iespēju veikt preču speciālās pārbaudes (karantīnas, veterinārā, fitosanitārā un sanitārā pārbaude), ja tādas ir paredzētas normatīvajos aktos.

34. Preču novietošanas vietu nosaka noliktavas turētājs. Ja preces novietotas tā, ka tās nav iespējams identificēt, uzraudzības muitas iestāde ir tiesīga pieprasīt preču pārvietošanu.

35. Noliktavas turētājs apskata preces un pārliecinās, ka novietotās preces, to svars un vietu skaits atbilst muitas deklarācijā un preču pavaddokumentos norādītajiem datiem. Ja preču nosaukums, skaits vai svars neatbilst minētajiem datiem, noliktavas turētājs par to paziņo uzraudzības muitas iestādei un preču valdītājs noformē aktu par preču neatbilstību muitas deklarācijā un preču pavaddokumentos norādītajiem datiem.

36. Ja muitas noliktavā konstatē preču zudumu vai pieaugumu, kas atbilst atļaujas 11.ailē norādītajām likmēm, muitas iestādes ierēdnis kopīgi ar muitas noliktavas turētāju sastāda apskates aktu. Pamatojoties uz minēto aktu, veic attiecīgus grozījumus preču uzskaites žurnālā.

37. Noliktavas turētājs Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā uzskaita un reģistrē muitas noliktavā uzglabājamās preces. Informācija par preču uzskaiti ir brīvi pieejama uzraudzības muitas iestādei, kā arī Pārtikas un veterinārajam dienestam (par precēm, kuras ir pakļautas tā kontrolei). Uzraudzības muitas iestāde nedrīkst pieprasīt preču dubultu uzskaiti, kā arī pieprasīt papildu informāciju, kura nav nepieciešama muitas kontrolei. Muitas noliktavā, kurā preču uzskaite tiek veikta elektroniski, muitas noliktavas turētājs nodrošina, lai uzraudzības muitas iestādei būtu pieslēgums šai uzskaites sistēmai, ja tas ir nepieciešams, izpildot vienkāršotās deklarēšanas atļaujas vai citu muitas kontroles atvieglojumu saņemšanas nosacījumus.

38. Ja muitas noliktavā tiek konstatēts dokumentāri nepamatots preču daudzums vai iztrūkums, par attiecīgajām precēm veicami normatīvajos aktos noteiktie muitas maksājumi.

39. Lai nodrošinātu muitas kontroli, noliktavas turētājs, novietojot preces uzglabāšanai muitas noliktavā, preču uzskaites žurnālā norāda:

39.1. preču novietošanas vietu un datumu;

39.2. preču valdītāju un tā juridisko adresi;

39.3. preču nosaukumus, preču svaru vai vietu skaitu;

39.4. kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru;

39.5. kravas nodrošinājuma (plomba, zīmogs) identifikācijas numuru, tā bojāšanas vai nozaudēšanas faktu;

39.6. muitas deklarācijas numuru un datumu, pavaddokumentus un to numurus.

40. Ja muitas noliktavu izmanto arī par preču pagaidu uzglabāšanas vietu, pagaidu uzglabāšanā novietotās preces uzskaita, novietojot tās minētajā noliktavā.

 

V. Preču apstrādes metodes

41. Darbības ar precēm saskaņā ar preču apstrādes metodēm (4.pielikums), kuras var izmantot muitas noliktavā, nedrīkst būt pārsvarā pār galveno muitas noliktavā veicamo darbību ar precēm - preču uzglabāšanu.

42. Pēc deklarētāja lūguma uzraudzības muitas iestāde muitas noliktavā atļauj piemērot šo noteikumu 4.pielikumā minētās preču apstrādes metodes, noformējot informācijas dokumentu INF 8 un tā kopiju (5.pielikums). Uzraudzības muitas iestāde aizpilda informatīvā dokumenta INF 8 11., 12. un 13.aili, informācijas pareizību apstiprina veidlapas 15.ailē un nodod informācijas dokumenta INF 8 oriģinālu preču deklarētājam. Informatīvā dokumenta INF 8 kopija paliek muitas iestādē.

43. Preces, kurām piemērota ievešana muitas noliktavā, ar uzraudzības muitas iestādes atļauju un Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju (ja tiek izvestas šī dienesta kontrolē esošās preces) var no muitas noliktavas izvest uz laiku, nepārtraucot muitas procedūru.

44. Papildus šo noteikumu 4.pielikumā minētajām preču apstrādes metodēm muitas noliktavā ar uzraudzības muitas iestādes atļauju un tās noteiktajā kārtībā var pārstrādāt ārvalstu preces saskaņā ar muitas procedūru - ievešana pārstrādei - vai muitas procedūru - ievešana pārstrādei muitas kontrolē. Darbības ar precēm, kas saistītas ar pārstrādi, nedrīkst būt pārsvarā pār galveno muitas noliktavā veicamo darbību ar precēm - preču uzglabāšanu.

45. Muitas noliktavā preču valdītājam ir tiesības ņemt paraugus, par to samaksājot muitas maksājumus, kas saistīti ar preču izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā. Šādus gadījumus noliktavas turētājs reģistrē preču uzskaites žurnālā un norāda:

45.1. paraugu ņemšanas datumu;

45.2. tā iepakojuma identifikācijas marķējumu, no kura ņemti paraugi;

45.3. ņemto paraugu skaitu vai svaru;

45.4. muitas deklarācijas (arī vienkāršotās vai nepilnās deklarācijas) numuru un datumu.

 

VI. Preču izvešana no muitas noliktavas

46. Preces var izvest no muitas noliktavas, piemērojot kādu no Muitas likuma 24.pantā minētajiem režīmiem.

47. Noliktavas turētājs izsniedz preces to valdītājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir bijis valdītājs brīdī, kad preces tika novietotas muitas noliktavā, vai arī kļuvis par valdītāju preču uzglabāšanas laikā.

48. Izvedot preces no muitas noliktavas, preču valdītājs:

48.1. uzrāda noliktavas turētājam preces, kuras viņš vēlas izvest no muitas noliktavas;

48.2. deklarē izvešanai paredzētās preces attiecīgajā muitas iestādē;

48.3. veic visus paredzētos muitas maksājumus atbilstoši faktiskajam izvešanai paredzēto preču skaitam vai svaram;

48.4. iesniedz noliktavas turētājam noformētu muitas deklarāciju un preču pavaddokumentus;

48.5. nodrošina iespēju veikt preču speciālās pārbaudes (karantīnas, veterinārā, fitosanitārā un sanitārā pārbaude), ja tādas ir paredzētas normatīvajos aktos.

49. Izvedot preces no muitas noliktavas, noliktavas turētājs preču uzskaites žurnālā norāda:

49.1. preču izvešanas datumu;

49.2. preču valdītāju un tā juridisko adresi;

49.3. preču svaru un vietu skaitu (šaujamieročiem - arī veidu, marku, kalibru, sēriju un numuru);

49.4. preču kodu saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru, preču saņēmējvalsti un tās kodu;

49.5. nodrošinājuma (plomba, zīmogs) identifikācijas numuru;

49.6. muitas deklarācijas numuru un datumu, preču pavaddokumentus un to numurus;

49.7. ziņas par komerciālo transportlīdzekli, ar kuru preces izved no muitas noliktavas;

49.8. muitas noliktavas vai brīvās zonas identifikācijas rekvizītus precēm, kuras izved uz citu muitas noliktavu vai brīvo zonu;

49.9. ziņas par muitas maksājumu dokumentiem, ja par preču izlaišanu brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā ir veikti visi paredzētie muitas maksājumi;

49.10. ziņas par speciālo pārbaužu (karantīnas, veterinārā, fitosanitārā un sanitārā pārbaude) sertifikātiem.

50. Ar uzraudzības muitas iestādes atļauju preces, kurām piemērota ievešana muitas noliktavā, Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā var pārvest no vienas muitas noliktavas uz citu muitas noliktavu, nepārtraucot muitas procedūru. Preču pārvešana nav pieļaujama, ja preču nosūtīšanas vai saņemšanas vieta ir B tipa muitas noliktava.

51. Ja precēm, kuras muitas noliktavā uzglabāšanas laikā ir bojātas vai neatgriezeniski zaudējušas savas īpašības stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas dēļ, piemēro izlaišanu brīvam apgrozījumam, muitas maksājumus par tām piemēro kā par lūžņiem vai atlikumiem.

52. Preces, kuras tiek uzglabātas muitas noliktavā un kuras ir iznīcinātas vai neatgriezeniski zudušas nepārvaramas varas dēļ, neapliek ar muitas maksājumiem, ja šādu iznīcināšanu vai preču komercvērtības zušanu ir dokumentāri apstiprinājusi uzraudzības muitas iestāde.

 

VII. Beznodokļu tirdzniecības veikalu darbības kārtība

53. Beznodokļu tirdzniecības veikals ir speciāla D tipa muitas noliktava, kurā muitas kontrolē tiek realizētas preces, piemērojot atbrīvojumu no muitas maksājumiem:

53.1. fiziskajām personām, kuras izbrauc no muitas teritorijas uz ārvalstīm vai kuras ierodas muitas kontroles zonā no ārvalstīm un izbrauc no tās uz ārvalstīm, nešķērsojot Latvijas Republikas muitas robežu;

53.2. diplomātiskā un konsulārā dienesta darbiniekiem saskaņā ar likumos vai starpvalstu līgumos noteikto diplomātisko vai konsulāro procedūru;

53.3. starptautisko organizāciju locekļiem vai NATO bruņotajiem spēkiem likumos vai starpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā.

54. Beznodokļu tirdzniecības veikalus var izveidot tikai tajās lidostās un jūras ostās, kurās ir Ministru kabineta noteiktie Latvijas Republikas robežkontroles punkti.

55. Beznodokļu tirdzniecības veikali starptautiskās satiksmes lidostās vai jūras ostās var atrasties tikai aiz muitas kontroles, robežkontroles un drošības kontroles punktiem. Beznodokļu tirdzniecības veikalu atvēršana jāsaskaņo ar attiecīgo Iekšlietu ministrijas Robežsardzes struktūrvienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

56. Par beznodokļu tirdzniecības veikala turētāju var būt Latvijas Republikas persona, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta atļauju speciāla D tipa muitas noliktavas turēšanai.

57. Iesniegumu speciāla D tipa muitas noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, iesniegumam pievienojot beznodokļu tirdzniecības veikala personāla sarakstu un beznodokļu tirdzniecības veikalā izmantojamā elektroniskā kases aparāta tehnisko pasi. Valsts ieņēmumu dienests no valsts institūcijām pieprasa šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

58. Lai nodrošinātu beznodokļu tirdzniecības veikala darbību, beznodokļu tirdzniecības veikala turētājs iekārto šādas beznodokļu tirdzniecības veikala telpas:

58.1. tirdzniecības zāli (tirdzniecības zāles);

58.2. palīgtelpas;

58.3. noliktavas.

59. Beznodokļu tirdzniecības veikala turētājs beznodokļu tirdzniecības veikala tirdzniecības zālē, palīgtelpās un noliktavās nodrošina šo noteikumu izpildi. Minēto telpu iekārtojumam jābūt tādam, lai nebūtu iespējams preces saņemt vai izsniegt bez muitas kontroles, būtu nodrošināta preču neaizskaramība un minētajās telpās nevarētu iekļūt nepiederošas personas.

60. Beznodokļu tirdzniecības veikalā atļauts iegādāties preces tām fiziskajām personām, kuras izbrauc no Latvijas Republikas muitas teritorijas uz ārvalstīm vai kuras ierodas muitas kontroles zonā no ārvalstīm un izbrauc no tās uz ārvalstīm, nešķērsojot Latvijas Republikas muitas robežu.

61. Ievest preces beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavā atļauts tikai muitas pārstāvja klātbūtnē.

62. Kopā ar muitas deklarāciju muitas iestādē iesniedzami šādi dokumenti:

62.1. ievesto preču pavaddokumenti;

62.2. sertifikāti vai speciālas atļaujas, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem preču ievešanai vai tirdzniecībai nepieciešami šādi dokumenti.

63. Fiziskajām personām preces beznodokļu tirdzniecības veikalā pārdod pēc braukšanas dokumentu (iekāpšanas talona) uzrādīšanas.

64. Beznodokļu tirdzniecības veikalā par precēm maksā latos. Maksāt var arī ārvalstu valūtā, ja beznodokļu tirdzniecības veikalā tiek lietoti elektroniskie kases aparāti, kas nodrošina attiecīgās valūtas pārrēķinu latos.

65. Preču pārdošana beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavās un palīgtelpās ir aizliegta.

66. Beznodokļu tirdzniecības veikalā ir atļauts veikt darbības, kas saistītas ar muitas kontrolē esošo preču glabāšanu, kā arī darbības, kas saistītas ar minēto preču sagatavošanu pārdošanai.

67. Darbības, kas saistītas ar preču glabāšanu, veic beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavās, bet darbības, kas saistītas ar preču sagatavošanu pārdošanai, - beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavās vai palīgtelpās. Minētās darbības veic muitas kontrolē.

68. Elektroniskā kases aparāta čekā, kas apliecina pirkumu, reģistrē no Latvijas Republikas izbraucošās fiziskās personas izbraukšanas dokumenta numuru.

69. Beznodokļu tirdzniecības veikala noliktavā novietotās preces beznodokļu tirdzniecības veikala turētājs uzskaita preču uzskaites grāmatā (6.pielikums).

70. Preču uzskaites grāmatu aizpilda par katru kalendāra gadu.

71. Preču uzskaites grāmata ir numurēta, caurauklota un apstiprināta ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora parakstu un iestādes zīmogu.

72. Pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas preču uzskaites grāmatu nodod pārbaudei attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Pēc pārbaudes preču uzskaites grāmatu atdod beznodokļu tirdzniecības veikala turētājam. Beznodokļu tirdzniecības veikala turētājs preču uzskaites grāmatu glabā vismaz trīs gadus. Pēc pārbaudes ir aizliegts preču uzskaites grāmatā izdarīt ierakstus vai labojumus.

73. Preču uzskaites grāmatu aizpilda arī tad, ja beznodokļu tirdzniecības veikalā preču uzskaite tiek veikta datorizēti.

74. Beznodokļu tirdzniecības veikala turētājs ne retāk kā reizi mēnesī iesniedz attiecīgajā muitas iestādē pārskatu par precēm, kas novietotas un realizētas attiecīgajā beznodokļu tirdzniecības veikalā (7.pielikums).

75. Ja ir pamatots iemesls, muitas iestāde šo noteikumu 74.punktā minēto pārskatu var pieprasīt pirms noteiktā termiņa. Šādā gadījumā pārskats iesniedzams septiņu dienu laikā pēc attiecīgās muitas iestādes direktora vai viņa vietnieka rakstiska iesnieguma saņemšanas.

76. Precēm, kurām beidzies realizācijas termiņš, saskaņā ar normatīvajiem aktiem piemēro citu muitas režīmu.

 

VIII. Noslēguma jautājumi

77. Atļaujas, kas beznodokļu tirdzniecības veikalu turēšanai izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārreģistrējamas līdz 2003.gada 30.jūnijam. Nepārreģistrētās atļaujas ar 2003.gada 1.jūliju zaudē spēku. Valsts nodeva par pārreģistrēšanu nav jāmaksā.

78. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 19.novembra noteikumus Nr.380 "Noteikumi par beznodokļu tirdzniecības veikaliem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 304./305.nr.; 1998, 235./236.nr.; 2001, 11.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 5.februāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.51

1-51 COPY.GIF (119360 bytes)

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

1. Veidlapas 1.punktā norāda noliktavas turētāja uzvārdu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un pilnu adresi. Identifikācijas numurs ietver burtu, kas apzīmē noliktavas tipu, un noliktavai piešķirto numuru.

2. Veidlapas 2.punktā norāda atļaujas pieprasījuma datumu un iesnieguma reģistrācijas numuru.

3. Veidlapas 3.punktā norāda uzraudzības muitas iestādi, kas kontrolē muitas noliktavu.

4. Veidlapas 4.punktā norāda tās noliktavas adresi, kurā precēm piemēro muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā.

5. Veidlapas 5.punktā norāda vietu, kur notiek preču uzskaite.

6. Veidlapas 7.punktā norāda vienoto administratīvo dokumentu tipus (piemērojamos muitas režīmus), kas jānoformē, preces ievedot muitas noliktavā un izvedot no muitas noliktavas.

7. Ja galvojums netiek pieprasīts, veidlapas 9.punktā ieraksta vārdus "nav nepieciešams".

8. Veidlapas 10.punktu aizpilda tikai attiecībā uz privātajām muitas noliktavām un attiecīgi ieraksta šādus vārdus:

8.1. "lauksaimniecības", ja muitas noliktavā paredzēts uzglabāt preces, kuras atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai klasificējamas no 1. līdz 24.grupai;

8.2. "rūpniecības", ja noliktavā paredzēts uzglabāt preces, kuras atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai klasificējamas no 25. līdz 97.grupai;

8.3. "lauksaimniecības un rūpniecības", ja noliktavā paredzēts uzglabāt gan lauksaimniecības, gan rūpniecības preces.

9. Veidlapas 11.punktā, ja nepieciešams, norāda attiecīgajām precēm līgumā un Valsts ieņēmumu dienesta instrukcijā paredzēto zuduma vai pieauguma likmi.

10. Veidlapas 12.punktā, ja nepieciešams, norāda preces, kuras atļauts uzglabāt muitas noliktavā, nepiemērojot tām muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā -, un minēto preču statusu (Latvijas preces vai ārvalstu preces).

11. Veidlapas 13. un 14.punktu aizpilda, ja noliktavā tiek veiktas minētās darbības.

12. Veidlapas 15.punktā norāda noteikumos minētās atļautās darbības ar precēm, ja tādas paredzēts veikt muitas noliktavā.

 

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

1. Veidlapas 1.punktu nav nepieciešams aizpildīt, ja iesniegums rakstīts uz iesniedzēja veidlapas, uz kuras norādīts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un adrese.

2. Veidlapas 2.punktā norāda preču uzglabāšanas vietu, tās aprakstu, kā arī uzglabāšanas aprīkojumu.

3. Veidlapas 4.punktā, ja ir zināms, norāda, kādā veidā tiek noformēta muitas procedūra (parastā vai vienkāršotā veidā).

4. Veidlapas 5.punktā norāda muitas noliktavas darbības ekonomisko pamatojumu.

5. Veidlapas 6.punktā norāda preču uzskaites veidu un vietu.

6. Veidlapas 7.punktā minēto termiņu norāda tikai B tipa noliktavām.

7. Veidlapas 8.punktā norāda, kādas preces tiks uzglabātas (lauksaimniecības vai rūpniecības preces).

8. Veidlapas 12.punktā norāda Latvijas preces, kurām netiek piemērotas veidlapas 11.punktā minētās darbības.

9. Veidlapas 13.punktā, ja ir zināms, norāda preču veidu (lauksaimniecības vai rūpniecības preces), to statusu (Latvijas preces vai ārvalstu preces), kā arī piemērojamo muitas procedūru.

10. Veidlapas 14.punktā norāda vēlamo uzraudzības muitas iestādi.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

2-51 COPY.GIF (134277 bytes)

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.51

3-51 COPY.GIF (47425 bytes)

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

4.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.51

Preču apstrādes metodes

1. Piemērojot precēm attiecīgās apstrādes metodes, nedrīkst mainīties precei noteiktais Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņciparu kods, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2. Lai nodrošinātu ievesto preču saglabāšanu, ar tām veic šādas darbības:

2.1. vēdināšana, iesaiņojuma noņemšana, žāvēšana, attīrīšana no putekļiem un citas ar tīrīšanu saistītas darbības, iepakojuma labošana, tādu bojājumu novēršana, kuri radušies, transportējot preces vai uzglabājot tās noliktavā, ciktāl tas ir saistīts ar parastajām preču apstrādes metodēm, kā arī pretkorozijas līdzekļu uzklāšana transportlīdzekļiem un aizsargkārtas noņemšana;

2.2. preču inventarizācija, paraugu ņemšana un svēršana;

2.3. bojāto daļu noņemšana;

2.4. preču saglabāšana, apstrādes laikā izmantojot konservantus;

2.5. apstrāde pret kaitēkļiem;

2.6. temperatūras pazemināšana, arī tādos gadījumos, ja pēc apstrādes preces iegūst citu Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņciparu kodu.

3. Lai nodrošinātu ievesto preču tirdzniecības kvalitāti, ar tām veic šādas darbības:

3.1. augļu attīrīšana no kātiem un/vai kauliņu izņemšana;

3.2. preču montēšana, uzstādīšana vai savienošana, arī tādos gadījumos, ja pēc attiecīgo darbību veikšanas preces iegūst citu Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņciparu kodu (piemēram, butāna vai svina piedevu piemaisījums benzīnam, mīkstuma vai ziedu piemaisījums apelsīnu sulai vai eļļai);

3.3. ādu atsāļošana un tīrīšana;

3.4. viena veida preces vai vairāku atšķirīgu veidu preču pievienošana, ja piemaisījums ir relatīvi neliels un nemaina sākotnējās preces veidu, arī tādos gadījumos, ja pēc apstrādes preces iegūst citu Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņciparu kodu;

3.5. šķidruma atšķaidīšana, arī tādos gadījumos, ja pēc apstrādes preces iegūst citu Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņciparu kodu;

3.6. viena veida dažādas kvalitātes preču sajaukšana, lai, nemainot preces veidu, iegūtu konstantu preces kvalitāti vai tādu kvalitāti, kādu prasījis pircējs;

3.7. preču sadalīšana, ja tā ir saistīta ar parastajām preču apstrādes metodēm.

4. Lai ievestās preces sagatavotu izplatīšanai tirdzniecības tīklā vai tālākpārdošanai, ar tām veic šādas darbības:

4.1. šķirošana, automātiskā filtrēšana, klasificēšana un pārvietošana;

4.2. uzstādīšana un noregulēšana;

4.3. iepakošana, iepakojuma noņemšana, nomaiņa, preču novietošana konteineros, arī tādos gadījumos, ja pēc apstrādes preces iegūst citu Latvijas kombinētās nomenklatūras astoņciparu kodu;

4.4. preču zīmes, zīmoga, uzlīmes, cenas vai atšķirības zīmes uzspiešana un nomaiņa;

4.5. mehānismu, aparātu un transportlīdzekļu apskate, noregulēšana vai uzstādīšana, ja tā ir saistīta ar parastajām preču apstrādes metodēm;

4.6. pārbaude saskaņā ar tehniskajām prasībām;

4.7. žāvētu augļu vai dārzeņu sagriešana un sadalīšana;

4.8. pretkorozijas līdzekļu uzklāšana;

4.9. preču atjaunošana (izskata uzlabošana) pēc transportēšanas;

4.10. preču transportēšanai piemērotas temperatūras noregulēšana;

4.11. auduma gludināšana;

4.12. auduma elektrostatiskā apstrāde.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

5.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.51

5-1-51 COPY.GIF (105058 bytes)

5-2-51 COPY.GIF (113224 bytes)

(Informācijas dokumenta INF 8 otra puse)

 

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai un informācijas dokumenta INF 8 tehniskās prasības

1. Veidlapu aizpilda salasāmi un neizdzēšami, ieteicams - drukātā veidā. Tajā nedrīkst būt dzēsti vai iestarpināti vārdi. Ierakstus drīkst labot, svītrojot nepareizo vārdu un norādot nepieciešamo informāciju. Labojumus ar parakstu apliecina persona, kas aizpilda veidlapu, un apstiprina muitas amatpersona.

2. Veidlapas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.aili aizpilda persona, kas deklarē preces, kurām piemēro parastās preču apstrādes metodes, izlaišanu brīvam apgrozījumam vai citu muitas procedūru, kuru piemērojot var rasties muitas parāds, kā arī ja veidlapa tiek aizpildīta, preces izvedot no brīvās zonas vai brīvās noliktavas, lai piemērotu citu muitas procedūru.

3. Veidlapas 1.ailē norāda preču deklarētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnu adresi (juridiskai personai).

4. Veidlapas 2. un 4.ailē norāda muitas iestādes nosaukumu un pilnu adresi. Ja veidlapu aizpilda, preces izvedot no brīvās zonas vai brīvās noliktavas, 4.ailē ierakstus neizdara.

5. Veidlapas 5.ailē norāda apstiprinājuma turētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnu adresi (juridiskai personai).

6. Veidlapu drukā uz balta rakstāmpapīra bez mehāniskiem bojājumiem. Tā svars ir no 40 līdz 65 g/m2.

7. Veidlapas izmēri ir 210 x 297 mm.

8. Katrai veidlapai ir individuāls sērijas numurs, kas ir dokumenta numura sastāvdaļa. To norāda veidlapas 1.ailes labajā pusē.

9. Veidlapu aizpilda valsts valodā, norādot muitas iestādi, kura izdevusi informācijas dokumentu INF 8.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

6.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.51

6-51 COPY.GIF (28748 bytes)

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

7.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.51

7-51 COPY.GIF (33700 bytes)

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

05.02.2003