Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 491 "Komersantu — darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.26

Rīgā 2003.gada 20.janvārī (prot. Nr.4, 25.§)

Juridisko personu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskā persona saņem licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu (turpmāk - licence), kā arī šo pakalpojumu sniegšanas uzraudzības kārtību (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem).

2. Juridiskā persona ir tiesīga sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) par maksu tikai pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - aģentūra) licences (pielikums) saņemšanas.

3. Juridiskā persona, kas darbiekārtošanas pakalpojumus par maksu vēlas sniegt vairākās valstīs, saņem atsevišķu licenci šo pakalpojumu sniegšanai katrā valstī.

4. Licences derīguma termiņš ir viens gads no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu. Ja ārvalsts darbā iekārtošanas institūcijas, tās filiāles vai pārstāvniecības (turpmāk - ārvalsts partneris) sadarbības līgumā vai tā projektā noteikts īsāks darbības termiņš, piemērojams līgumā vai tā projektā noteiktais termiņš.

5. Lēmumu par licences izsniegšanu, licences derīguma termiņa pagarināšanu vai licences anulēšanu pieņem aģentūras izveidota licencēšanas komisija.

6. Aģentūra izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā un iekļauj tajā aģentūras pārstāvjus un pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts darba inspekcijas.

7. Juridiskā persona maksā valsts nodevu par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju).

 

II. Licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti

8. Juridiskā persona, kas vēlas saņemt licenci (turpmāk - licences pretendents), iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

8.1. pieteikumu licences saņemšanai. Pieteikumā norāda licences pretendenta nosaukumu, juridisko un faktisko adresi, tālruņa numuru, kā arī valsti (valstis), kurā paredzēts sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu;

8.2. Uzņēmumu reģistra (komercreģistra) izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

8.3. statūtu kopiju, kuros kā ekonomiskās darbības (komercdarbības) veids minēta darbaspēka vervēšana un nodrošināšana ar personālu;

8.4. Datu valsts inspekcijas izsniegtu personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecības kopiju;

8.5. licences pretendenta telpu nomas vai īres līguma kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz šīm telpām, ja faktiskā adrese nesakrīt ar juridisko adresi;

8.6. Uzņēmumu reģistra (komercreģistra) izsniegta dokumenta kopiju, kas apliecina, ka persona ir ievēlēta (iecelta) par licences pretendenta vadītāju vai tai ir paraksta tiesības;

8.7. licences pretendenta parauglīgumu ar klientu, kurā noteikts:

8.7.1. līguma priekšmets;

8.7.2. pušu pienākumi un tiesības;

8.7.3. maksa par darbiekārtošanas pakalpojumu;

8.7.4. līguma darbības laiks;

8.7.5. darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība;

8.7.6. pušu saistības, ja darbiekārtošanas pakalpojumu paredzēts sniegt ārvalstī un darba atļauja tiek atteikta;

8.7.7. pušu atbildība par līguma saistību pienācīgu nepildīšanu.

9. Lai sniegtu darbiekārtošanas pakalpojumus Latvijā, licences pretendents papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aģentūrā licences pretendenta parauglīgumu ar darba devēju par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā.

10. Lai sniegtu darbiekārtošanas pakalpojumus ārvalstī, licences pretendents papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

10.1. sadarbības līgumu ar ārvalsts partneri par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā vai sadarbības līguma projektu, kurā klientam paredzētas šādas garantijas:

10.1.1. uzturēšanās un darba atļaujas saņemšana, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti;

10.1.2. nodrošināšana ar dzīvesvietu;

10.1.3. apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un veselības apdrošināšana;

10.1.4. to transporta izdevumu segšana, kuri saistīti ar nokļūšanu ārvalstī un atpakaļ Latvijā;

10.1.5. vienlīdzīgu tiesību princips darba tiesiskajās attiecībās saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem (piemēram, darba samaksas apmērs un samaksas laiks, darba un atpūtas laiks, atvaļinājuma ilgums, darba līguma uzteikuma termiņš);

10.2. ārvalsts partnera reģistrācijas apliecības kopiju;

10.3. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī.

11. Ja atbilstoši šiem noteikumiem vairāku licenču saņemšanai iesniedzami identiski dokumenti, licences pretendents tos iesniedz tikai vienā eksemplārā.

12. Dokumentus licences saņemšanai iesniedz valsts valodā. Dokumentu tulkojumu apstiprina notariāli.

13. Iesniedzot dokumentu kopijas, izņemot šo noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktā minētos dokumentus, uzrāda to oriģinālus.

14. Licences pretendents, iesniedzot dokumentus licences saņemšanai, rakstiski apliecina, ka viņam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu.

 

III. Licences derīguma termiņa pagarināšanai nepieciešamie dokumenti

15. Juridiskā persona, kura saņēmusi licenci (turpmāk - licences saņēmējs) un kura vēlas pagarināt tās derīguma termiņu (pārreģistrēt licenci), ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

15.1. pieteikumu licences derīguma termiņa pagarināšanai. Pieteikumā norāda licences saņēmēja nosaukumu, juridisko un faktisko adresi, tālruņa numuru, kā arī valsti (valstis), kurā paredzēts sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus;

15.2. citus šo noteikumu 8., 9. un 10.punktā minētos dokumentus, ja tajos norādītās ziņas ir mainījušās vai beidzies dokumenta derīguma termiņš.

16. Iesniedzot dokumentus licences derīguma termiņa pagarināšanai, licences saņēmējs ievēro šo noteikumu 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktās prasības.

 

IV. Dokumentu izskatīšana un licences saņemšana

17. Aģentūra pārbauda iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas un virza dokumentus izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē.

18. Aģentūra ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms licencēšanas komisijas sēdes par to rakstiski paziņo licences pretendentam (licences saņēmējam). Licencēšanas komisijas sēdē piedalās licences pretendenta (licences saņēmēja) vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

19. Ja iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, aģentūra pieprasa, lai licences pretendents (licences saņēmējs) desmit darbdienu laikā iesniedz nepieciešamos dokumentus vai ziņas.

20. Licencēšanas komisija 20 darbdienu laikā no dokumentu iesniegšanas aģentūrā, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto gadījumu, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt licences derīguma termiņu un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo licences pretendentam (licences saņēmējam).

21. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt licences derīguma termiņu, ja:

21.1. licences pretendents (licences saņēmējs) nepilda šo noteikumu 19.punktā minētās prasības;

21.2. licences pretendenta (licences saņēmēja) vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis nepiedalās licencēšanas komisijas sēdē.

22. Ja licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt licences derīguma termiņu, paziņojumā rakstiski norāda, ka licences pretendents (licences saņēmējs) ir tiesīgs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā.

23. Pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, aģentūra izsniedz licenci. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs un apstiprina ar aģentūras zīmogu.

24. Licences pretendents (licences saņēmējs), saņemot licenci, aģentūrā iesniedz dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu. Ja pagarināts licences derīguma termiņš, licences saņēmējs iepriekš izsniegto licenci nodod aģentūrā.

25. Aģentūra izsniedz licenci atkārtoti, ja mainīts licences saņēmēja nosaukums, juridiskā vai faktiskā adrese. Saņemot licenci atkārtoti, licences saņēmējs iepriekš izsniegto licenci nodod aģentūrā.

26. Aģentūra izsniedz licences dublikātu, ja licence ir nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga. Saņemot licences dublikātu, licences saņēmējs sabojāto vai nederīgo licenci nodod aģentūrā.

27. Ja licenci izsniedz atkārtoti vai arī izsniedz licences dublikātu, licences derīguma termiņš netiek pagarināts.

 

V. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas uzraudzība

28. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu uzrauga aģentūra. Aģentūra ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes, kā arī pieprasa licences saņēmējam pārskatus un citu informāciju, kas saistīta ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

29. Licences saņēmējam ir šādi pienākumi:

29.1. atbilstoši sadarbības līgumam vai tā projektam un parauglīgumam rakstiski slēgt līgumu ar klientu, darba devēju un ārvalsts partneri;

29.2. līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniegt aģentūrā pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā ceturksnī;

29.3. desmit darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai par izmaiņām pieteikumā vai citos dokumentos norādītajās ziņās un iesniegt izmaiņas apliecinošus dokumentus (dokumentu kopijas);

29.4. triju darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai, ja licence nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga;

29.5. pēc aģentūras pieprasījuma sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

29.6. pēc licencēšanas komisijas rakstiska uzaicinājuma piedalīties licencēšanas komisijas sēdē.

30. Pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu licences saņēmējs norāda:

30.1. līgumu skaitu, kas noslēgti darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, un informāciju par līgumu izpildi;

30.2. sniegto darbiekārtošanas pakalpojumu veidus;

30.3. reģistrēto klientu skaitu;

30.4. darba devēju pieteikto brīvo darba vietu skaitu;

30.5. darbā iekārtoto klientu skaitu atbilstoši profesiju pamatgrupām un nozarēm;

30.6. profesijas, kurās ir lielākais darbā iekārtoto klientu skaits.

31. Licencēšanas komisija izvērtē pārbaužu rezultātus, kā arī to, kā licences saņēmējs pilda tam noteiktos pienākumus. Ja nepieciešams, lai licencēšanas komisijas sēdē piedalītos licences saņēmēja vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, aģentūra ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms licencēšanas komisijas sēdes nosūta licences saņēmējam rakstisku uzaicinājumu.

 

VI. Licences anulēšana

32. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja licences saņēmējs:

32.1. nepilda šo noteikumu 29.punktā noteiktos pienākumus;

32.2. darbojas pretēji klienta likumīgajām interesēm un ir saņemtas pamatotas sūdzības par licences saņēmēja sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem;

32.3. sniedz nepatiesas ziņas, lai saņemtu licenci vai pagarinātu tās derīguma termiņu;

32.4. 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu nav izņēmis licenci.

33. Ja licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences anulēšanu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo licences saņēmējam.

34. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 32.1., 32.2. vai 32.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, licences saņēmējs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā ne agrāk kā pēc gada no lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas dienas.

35. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 32.4.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, licences saņēmējs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā ne agrāk kā pēc diviem mēnešiem no lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas dienas.

36. Ja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir izbeigta, licences derīguma termiņš nav pagarināts vai licence ir anulēta, licences saņēmējs triju darbdienu laikā nodod licenci aģentūrā.

 

VII. Paziņojums par licencēm un lēmuma pārsūdzēšana

37. Aģentūra ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc licences izsniegšanas, licences derīguma termiņa beigām vai lēmuma pieņemšanas par licences anulēšanu iesniedz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par juridiskajām personām, kurām izsniegta licence, beidzies licences derīguma termiņš vai licence anulēta.

38. Iesniegumu par licencēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanu var iesniegt aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

VIII. Noslēguma jautājums

39. Reģistrācijas apliecības par tiesībām nodarboties ar iedzīvotāju darbā iekārtošanu, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 29.janvāri.

PIEL.NOT.26 COPY.GIF (72066 bytes)

29.01.2003