Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.08.2006. - 06.07.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumus Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.491

Rīgā 2005.gada 5.jūlijā (prot. Nr.38 7.§)
Komersantu — darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus Latvijā, valsts nodevas apmēru par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (turpmāk — licence) saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju) un valsts nodevas maksāšanas kārtību.

2. Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi), ja tas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk — aģentūra) izsniegtu licenci (pielikums).

3. Aģentūras izsniegta licence nav nepieciešama komersantam, kas ir reģistrējies citā Eiropas Savienības dalībvalstī un ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem, ja darbiekārtošanas pakalpojumi Latvijā netiek sniegti pastāvīgi.

4. Komersantam, kas darbiekārtošanas pakalpojumus vēlas sniegt, lai iekārtotu personas darbā Latvijā vai lai iekārtotu personas darbā citās valstīs, attiecīgā pakalpojuma sniegšanai katrā valstī nepieciešama atsevišķa licence.

5. Licences derīguma termiņš ir trīs gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju).

6. Lēmumu par licences izsniegšanu, licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju), licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu pieņem aģentūras izveidota licencēšanas komisija.

7. Licencēšanas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā pieci komisijas locekļi — aģentūras pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts darba inspekcijas.

8. Licencēšanas komisijas sēdē piedalās komersants vai viņa pilnvarots pārstāvis. Aģentūra ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms licencēšanas komisijas sēdes nosūta komersantam rakstisku uzaicinājumu uz sēdi (norāda uzaicināšanas iemeslu).

9. Aģentūra uzrauga darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, ne retāk kā reizi gadā pārbaudot komersantu tā darbības vietā. Pārbaužu rezultātus aģentūra iesniedz licencēšanas komisijā.

10. Komersants maksā valsts nodevu par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju). Valsts nodevas apmērs (likme) par licences saņemšanu ir 100 latu, par licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju) — 10 latu. Ieņēmumus no valsts nodevas ieskaita valsts pamatbudžetā.

II. Licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti

11. Komersants, kas vēlas saņemt licenci (turpmāk — pretendents), iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumā norāda:

11.1.1. pretendenta firmu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi;

11.1.2. valsti, kurā paredzēts sniegt darbiekārtošanas pakalpojumu;

11.1.3. ārvalsts darbiekārtošanas institūcijas (turpmāk — ārvalsts partneris) firmu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi, ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt ārvalstī;

11.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

11.3. Datu valsts inspekcijas izsniegtu personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecības kopiju;

11.4. pretendenta un klienta parauglīgumu, kurā nosaka:

11.4.1. līguma priekšmetu;

11.4.2. pušu pienākumus un tiesības;

11.4.3. līguma darbības laiku;

11.4.4. darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību;

11.4.5. pušu atbildību, ja netiek pildītas līguma saistības.

12. Lai saņemtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai Latvijā, pretendents papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aģentūrā pretendenta un darba devēja parauglīgumu par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā.

13. Lai saņemtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai ārvalstī, pretendents papildus šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aģentūrā kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegta dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī.

14. Ja atbilstoši šiem noteikumiem vairāku licenču saņemšanai iesniedzami identiski dokumenti, pretendents tos iesniedz tikai vienā eksemplārā.

15. Dokumentus licences saņemšanai iesniedz valsts valodā. Dokumentu tulkojumu apliecina dokumentu un to tulkojumu tiesiskumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

16. Iesniedzot dokumentu kopijas (izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto dokumentu), uzrāda to oriģinālus.

17. Pretendents, iesniedzot dokumentus licences saņemšanai, rakstiski apliecina, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu.

III. Licences derīguma termiņa pagarināšanai (pārreģistrācijai) nepieciešamie dokumenti

18. Ja komersants, kurš saņēmis licenci (turpmāk — licences saņēmējs), vēlas pagarināt tās derīguma termiņu (pārreģistrēt licenci), tas ne vēlāk kā 30darbdienas pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz aģentūrā šādus dokumentus:

18.1. iesniegumu licences derīguma termiņa pagarināšanai (pārreģistrācijai). Iesniegumā norāda:

18.1.1. licences saņēmēja firmu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi;

18.1.2. valsti, kurā paredzēts sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus;

18.1.3. ārvalsts partnera firmu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi, ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt ārvalstī;

18.2. citus šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā minētos dokumentus, ja tajos norādītās ziņas ir mainījušās vai beidzies dokumenta derīguma termiņš.

19. Iesniedzot dokumentus licences derīguma termiņa pagarināšanai (pārreģistrācijai), licences saņēmējs ievēro šo noteikumu 14., 15., 16. un 17.punktā noteiktās prasības.

IV. Dokumentu izskatīšana un licences izsniegšana

20. Aģentūra pārbauda iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas un nodod dokumentus izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē.

21. Ja iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas ir nepilnīgas, aģentūra pieprasa, lai pretendents (licences saņēmējs) iesniedz nepieciešamos dokumentus vai ziņas, un pēc to saņemšanas nodod dokumentus izskatīšanai licencēšanas komisijas sēdē.

22. Licencēšanas komisija 30 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt licences derīguma termiņu. Ja kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegtajā dokumentā noteikts, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā ārvalstī uz laiku, kas ir īsāks par trim gadiem, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju) uz minētajā dokumentā noteikto termiņu.

23. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt licences derīguma termiņu (pārreģistrēt licenci) šādos gadījumos:

23.1. pretendents (licences saņēmējs) nav iesniedzis aģentūrā šo noteikumu prasībām atbilstošus dokumentus;

23.2. konstatēts, ka pretendents (licences saņēmējs) sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

23.3. licences saņēmējs nav pildījis šo noteikumu 31.punktā noteiktos pienākumus.

24. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas aģentūra par to rakstiski paziņo pretendentam (licences saņēmējam). Paziņojumā par atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt licences derīguma termiņu (pārreģistrēt licenci) norāda atteikuma iemeslu, kā arī norāda, ka pretendentam (licences saņēmējam) ir tiesības pēc tam, kad ir novērsti atteikuma iemesli, atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā.

25. Pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, aģentūra izsniedz licenci. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, un to apstiprina ar aģentūras zīmogu.

26. Pretendents, saņemot licenci, iesniedz aģentūrā dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu), kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu. Ja pagarināts licences derīguma termiņš, licences saņēmējs iepriekš izsniegto licenci nodod aģentūrā.

27. Aģentūra izsniedz licenci atkārtoti, ja mainījusies licences saņēmēja firma, juridiskā vai darbības vietas adrese. Saņemot licenci atkārtoti, licences saņēmējs iepriekš izsniegto licenci nodod aģentūrā.

28. Aģentūra izsniedz licences dublikātu, ja licence ir nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga. Pēc informācijas saņemšanas par licences nozaudēšanu licencēšanas komisija atzīst nozaudēto licenci par spēkā neesošu. Saņemot licences dublikātu, licences saņēmējs sabojāto vai nederīgo licenci nodod aģentūrā.

29. Ja licenci izsniedz atkārtoti vai izsniedz licences dublikātu, sākotnējās licences derīguma termiņš tiek saglabāts (netiek pārtraukts).

30. Licences saņemšanai vai licences derīguma termiņa pagarināšanai (pārreģistrācijai) iesniegtie dokumenti, kā arī ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas uzraudzību saistītie dokumenti tiek glabāti aģentūrā.

V. Licences saņēmēja pienākumi un tiesības

31. Licences saņēmējam ir šādi pienākumi:

31.1. rakstiski slēgt līgumu ar darba devēju, ārvalsts partneri un klientu un nodrošināt, lai līgumi atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām;

31.2. iepazīstināt klientus ar nosacījumiem, kas noteikti ar darba devējiem un ārvalstu partneriem noslēgtajos līgumos, un sniegt klientiem darbiekārtošanas pakalpojumus atbilstoši šiem līgumiem un līgumam ar klientu;

31.3. iepazīstināt klientus ar darba līgumiem, kā arī noslēgto darba līgumu atbilstību Latvijas un ārvalstu normatīvo aktu prasībām;

31.4. uzturēt klientu datu bāzi, arī informāciju par klientu nodarbinātību Latvijā un ārvalstīs;

31.5. reģistrēt sūdzības par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, izskatīt tās un atbildēt uz tām;

31.6. līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniegt aģentūrā pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā ceturksnī;

31.7. 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai citos dokumentos norādītajās ziņās un iesniegt izmaiņas apliecinošus dokumentus (dokumentu kopijas);

31.8. triju darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai, ja licence nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga;

31.9. darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī licences reģistrācijas numuru.

(Grozīts ar MK 22.08.2006. noteikumiem Nr.681)

32. Pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu licences saņēmējs norāda:

32.1. līgumu skaitu, kas noslēgti ar klientiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, un informāciju par līgumu izpildi;

32.2. līgumu skaitu, kas noslēgti ar darba devējiem;

32.3. sniegto darbiekārtošanas pakalpojumu veidus;

32.4. reģistrēto klientu skaitu;

32.5. darba devēju pieteikto brīvo darba vietu skaitu;

32.6. darbā iekārtoto klientu skaitu Latvijā un attiecīgajā ārvalstī atbilstoši profesijām un nozarēm;

32.7. profesijas, kurās ir lielākais darbā iekārtoto klientu skaits.

VI. Licences darbības apturēšana un licences anulēšana

33. Licencēšanas komisija, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu, Valsts ieņēmumu dienesta vai citu valsts, pašvaldību vai ārvalstu kompetento institūciju iesniegtajiem dokumentiem par konstatētajiem pārkāpumiem, ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai.

34. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja licences saņēmējs:

34.1. nepilda šo noteikumu 31.punktā minētos pienākumus;

34.2. darbojas pretēji klienta likumīgajām interesēm un ir saņemtas pamatotas sūdzības par licences saņēmēja sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem;

34.3. sniedz nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci vai pagarinātu tās derīguma termiņu (pārreģistrētu licenci).

35. Licences saņēmēja nepiedalīšanās licencēšanas komisijas sēdē nevar būt pamats, lai atliktu jautājuma izskatīšanu par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu.

36. Ja licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo licences saņēmējam.

37. Licences saņēmējs triju darbdienu laikā pēc licencēšanas komisijas lēmuma saņemšanas par licences darbības apturēšanu nodod licenci aģentūrā.

38. Ja licences saņēmējs licenci nenodod aģentūrā šo noteikumu 37.punktā minētajā termiņā, licencēšanas komisija izskata jautājumu par licences anulēšanu.

39. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 34.1., 34.2.apakšpunktam vai 38.punktam, licences saņēmējs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā ir tiesīgs ne agrāk kā gadu pēc lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas dienas. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 34.3.apakšpunktam, licences saņēmējs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā pēc tam, kad ir novērsti anulēšanas iemesli.

40. Ja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir izbeigta, licences derīguma termiņš nav pagarināts vai licence ir anulēta, licences saņēmējs triju darbdienu laikā nodod licenci aģentūrā.

VII. Paziņojums par licencēm un lēmuma pārsūdzēšana

41. Aģentūra ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc licences izsniegšanas, licences derīguma termiņa beigām, lēmuma pieņemšanas par licences darbības apturēšanu, licences atzīšanu par spēkā neesošu vai licences anulēšanu publicē aģentūras mājas lapā internetā (www.nva.lv) paziņojumu par komersantiem, kuriem izsniegta licence, beidzies licences derīguma termiņš, licences darbība apturēta, licence atzīta par spēkā neesošu vai licence anulēta.

42. Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot aģentūras direktoram attiecīgu iesniegumu. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

43. Licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

44. Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Labklājības ministre D.Staķe
KN 491 P.PNG (94403 bytes)
31.08.2006