Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumus Nr. 250 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.547

Rīgā 2002.gada 23.decembrī (prot. Nr.59, 31.§)

Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6.panta otro daļu un 30.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai, kas pasažieru un kravas pārvadātāja uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas vai vēlas to darīt (turpmāk - atbildīgā persona), izsniedz profesionālās kompetences sertifikātu.

2. Noteikumu prasības attiecas uz šādiem autopārvadājumu veidiem:

2.1. starptautiskie pasažieru autopārvadājumi;

2.2. starptautiskie kravu autopārvadājumi;

2.3. iekšzemes pasažieru autopārvadājumi;

2.4. iekšzemes kravu autopārvadājumi.

 

II. Profesionālās kompetences sertifikāts un tā izsniegšana

3. Profesionālās kompetences sertifikāts (turpmāk - sertifikāts) apliecina tā īpašnieka profesionālās kompetences atbilstību autotransporta pārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanas prasībām.

4. Sertifikāta paraugu apstiprina satiksmes ministrs.

5. Sertifikātā ietver šādu informāciju:

5.1. izdevējvalsts atšķirības zīmi (LV);

5.2. sertifikāta numuru;

5.3. sertifikāta īpašnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu;

5.4. profesionālās kompetences pārbaudes eksāmena (turpmāk - eksāmens) nokārtošanas datumu;

5.5. izsniedzējinstitūcijas nosaukumu un zīmoga nospiedumu;

5.6. autopārvadājumu veidu;

5.7. izsniegšanas datumu un vietu;

5.8. izsniedzējinstitūcijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu;

5.9. eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja vārdu, uzvārdu un parakstu.

6. Satiksmes ministrija izsniedz sertifikātu personai, kura saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu.

7. Sertifikātā atļauts norādīt vairākus šo noteikumu 2.punktā minētos autopārvadājumu veidus.

 

III. Profesionālās zināšanas un prasmes

8. Lai iegūtu sertifikātu, atbildīgajai personai nepieciešamas zināšanas un prasmes šādās jomās:

8.1. autopārvadājumu nozari regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti, starptautiskās konvencijas un nolīgumi, Eiropas Savienības regulas un direktīvas;

8.2. uzņēmējdarbības vadība un autopārvadājumu organizācija;

8.3. uzņēmuma finanšu un ekonomikas vadība;

8.4. uzņēmuma saistības, pienākumi un atbildība.

9. Atbildīgajai personai nepieciešamo profesionālo zināšanu un prasmju minimums katrā šo noteikumu 2.punktā minētajā autopārvadājumu veidā norādīts šo noteikumu pielikumā.

 

IV. Mācību kursi

10. Mācību kursus organizē atbilstoši programmām, kuras izstrādātas saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām un šo noteikumu pielikumu.

11. Mācību kursu programmas ilgums attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru vai kravas pārvadājumiem ir vismaz 80 mācību stundas, bet attiecībā uz iekšzemes pasažieru vai kravas pārvadājumiem - vismaz 50 mācību stundas.

12. Pēc mācību kursu sekmīgas beigšanas atbildīgajai personai izsniedz dokumentu, kurā ietver šādu informāciju:

12.1. mācību kursu organizētājas iestādes nosaukumu;

12.2. dokumenta numuru;

12.3. dokumenta īpašnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu;

12.4. laikposmu, kurā notika kursi;

12.5. apgūto programmu (autopārvadājumu veidu);

12.6. izsniegšanas datumu un vietu;

12.7. mācību kursu organizētājas iestādes vadītāja vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu.

 

V. Profesionālo zināšanu un prasmju pārbaudes eksāmena pieņemšana (kārtošana) un rezultātu vērtēšana

13. Atbildīgā persona apliecina savas profesionālās zināšanas un prasmes, kārtojot eksāmenu. Eksāmenu pieņem satiksmes ministra izveidota eksaminācijas komisija.

14. Atbildīgā persona var kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai kādā no šo noteikumu 2.punktā minētajiem autopārvadājumu veidiem, ja tai ir vismaz vispārējā pamatizglītība un arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

15. Lai varētu kārtot eksāmenu, atbildīgā persona eksaminācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

15.1. pieteikuma anketu (saskaņā ar satiksmes ministra noteiktu paraugu);

15.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

15.3. sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tāds iegūts iepriekš kādā no šo noteikumu 2.punktā minētajiem autopārvadājumu veidiem;

15.4. ja persona ir beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus, - attiecīgu dokumentu;

15.5. ja persona vismaz piecus gadus ir strādājusi par atbildīgo personu uzņēmumā, kas nodarbojas ar komercpārvadājumiem, - šo darbību apliecinošu dokumentu.

16. Atbildīgā persona eksāmenu kārto rakstiski. Eksāmenam ir divas daļas:

16.1. pirmā daļa - atbilžu izvēles tests. Tajā tiek iekļauti ne mazāk kā 30 jautājumi ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem viens ir pareizs. Eksāmena pirmā daļa ilgst divas akadēmiskās stundas (90 minūtes);

16.2. otrā daļa - situācijas analīze. Tajā tiek doti uzdevumi vai aprakstītas situācijas un paredzēts, ka jāsniedz atbildes vismaz uz pieciem jautājumiem. Eksāmena otrā daļa ilgst divas akadēmiskās stundas (90 minūtes).

17. Lai iegūtu pozitīvu vērtējumu, katrā eksāmena daļā nepieciešams saņemt vismaz 60 % no kopējā maksimāli iespējamā punktu skaita.

18. Atbildīgo personu atbrīvo no eksāmena otrās daļas kārtošanas, ja tā eksaminācijas komisijai ir iesniegusi šo noteikumu 15.5.apakšpunktā minēto dokumentu.

19. Ja atbildīgā persona saņēmusi negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās vai sniegusi nepatiesu informāciju, iesniedzot šo noteikumu 15.1. un 15.5.apakšpunktā minētos dokumentus, eksaminācijas komisija desmit darbdienu laikā pēc eksāmena pieņemšanas rakstiski paziņo atbildīgajai personai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par iespējām atkārtoti kārtot eksāmenu.

20. Ja atbildīgā persona ir sekmīgi beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus un vienā vai abās eksāmena daļās ir ieguvusi negatīvu vērtējumu, atbildīgajai personai ir atļauts sešu mēnešu laikā atkārtoti kārtot tās eksāmena daļas, kurās ir saņemts negatīvs vērtējums.

21. Ja atbildīgā persona nav beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus un vienā no eksāmena daļām ir saņēmusi negatīvu vērtējumu, atbildīgajai personai sešu mēnešu laikā ir atļauts atkārtoti (vienu reizi) kārtot attiecīgo eksāmena daļu. Pārējos gadījumos nav atļauts atkārtoti kārtot eksāmenu, kamēr atbildīgā persona nav beigusi attiecīgos mācību kursus.

 

VI. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 96/26/EC un tās grozījumiem 98/76/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

1-547 COPY.GIF (67736 bytes)

2-547 COPY.GIF (73556 bytes)

3-547 COPY.GIF (88702 bytes)

4-547 COPY.GIF (93550 bytes)

5-547 COPY.GIF (91136 bytes)

6-547 COPY.GIF (56231 bytes)

01.01.2003
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.