Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2008. - 31.03.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.250

Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 29.§)
Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai izsniedz pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikātu, kā arī minimālās prasības autopārvadājumu vadītāja profesionālai darbībai.

2. Noteikumi attiecas uz šādiem autopārvadājumu veidiem:

2.1. starptautiskie pasažieru autopārvadājumi;

2.2. starptautiskie kravas autopārvadājumi;

2.3. iekšzemes pasažieru autopārvadājumi;

2.4. iekšzemes kravas autopārvadājumi.

II. Profesionālās kompetences sertifikāts

3. Profesionālās kompetences sertifikāts (turpmāk — sertifikāts) (1.pielikums) apliecina tā īpašnieka profesionālās kompetences atbilstību sertifikātā minētajā pārvadājumu veidā.

4. Satiksmes ministrija izsniedz sertifikātu personai, kura saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu.

5. Sertifikātā atļauts norādīt vairākus šo noteikumu 2.punktā minētos autopārvadājumu veidus.

6. Sertifikātā ir iekļauta šāda informācija:

6.1. sertifikāta sērijas numurs;

6.2. sertifikāta īpašnieka vārds, uzvārds;

6.3. sertifikāta īpašnieka dzimšanas vie­ta un datums;

6.4. eksāmena nokārtošanas datums;

6.5. pārvadājuma veids;

6.6. Ministru kabineta noteikumi un numurs, saskaņā ar kuriem izsniedz profesionālās kompetences sertifikātu;

6.7. sertifikāta izdošanas vieta un datums;

6.8. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vai viņa vietnieka paraksts;

6.9. eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka paraksts.

7. Sertifikāts ir A4 formātā uz stingra dzeltenbrūna papīra. Šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.7.apakšpunktā minētos datus sertifikātā iedrukā ar datordrukas iekārtu.

III. Profesionālās zināšanas un prasmes

8. Lai iegūtu sertifikātu, personai ir nepieciešamas zināšanas un prasmes šādās jomās:

8.1. autopārvadājumu nozari regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti, starptautiskās konvencijas un līgumi, Eiropas Savienības tiesību akti;

8.2. komercdarbības vadība un autopārvadājumu organizācija (loģistika);

8.3. komercdarbības finanšu un ekonomikas vadība;

8.4. komersanta saistības, pienākumi un atbildība.

9. Minimālās profesionālās zināšanas un prasmes attiecībā uz katru šo noteikumu 2.punktā minēto autopārvadājumu veidu norādītas šo noteikumu 2.pielikumā. Zināšanu un prasmju līmenis nedrīkst būt zemāks par līmeni, kāds sasniegts, apgūstot vidusskolas izglītību vai arī obligāto izglītību un arodapmācību, papildu tehnisko apmācību vai tehniski izglītojošo apmācību.

IV. Mācību kursi

10. Mācību kursus organizē atbilstoši programmām, kuras izstrādātas saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā un 2.pielikumā minētajām prasībām.

11. Mācību kursu programmas ilgums attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadājumiem ir vismaz 80 mācību stundu, bet attiecībā uz iekšzemes pasažieru un kravas pārvadājumiem — vismaz 50 mācību stundu.

12. Pēc mācību kursu sekmīgas beigšanas personai izsniedz dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

12.1. institūcija, kas organizē mācību kursus (turpmāk — mācību iestāde);

12.2. dokumenta numurs;

12.3. dokumenta īpašnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta;

12.4. laikposms, kurā notika kursi;

12.5. apgūtā programma (autopārvadājumu veids);

12.6. izsniegšanas datums un vieta;

12.7. mācību iestādes vadītāja amats, vārds, uzvārds un paraksts.

V. Eksāmens un rezultātu vērtēšana

13. Persona savas profesionālās zināšanas un prasmes apliecina, kārtojot eksāmenu. Eksāmenu pieņem satiksmes ministra izveidota eksaminācijas komisija. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk — direkcija) un nevalstisko organizāciju pārstāvji pasažieru un kravu pārvadājumu jomā.

14. Lai varētu kārtot eksāmenu, persona eksaminācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

14.1. aizpildītu iesniegumu (3.pielikums);

14.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

14.3. sertifikāta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tāds iegūts iepriekš kādā no šo noteikumu 2.punktā minētajiem autopārvadājumu veidiem;

14.4. ja persona ir beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus, — šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu;

14.5. ja persona uz darba tiesisko attiecību pamata vismaz piecus gadus ir organizējusi komercpārvadājumus attiecīgajā autopārvadājumu veidā, — šo darbību apliecinošu dokumentu.

15. Persona eksāmenu kārto rakstiski. Eksāmenam ir divas daļas:

15.1. pirmā daļa — atbilžu izvēles tests. Tajā tiek iekļauti vismaz 30 jautājumi ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem viens ir pareizs. Eksāmena pirmā daļa ilgst divas stundas;

15.2. otrā daļa — situācijas analīze. Tajā tiek doti uzdevumi vai aprakstītas situācijas un paredzēts, ka jāsniedz atbildes vismaz uz pieciem jautājumiem. Eksāmena otrā daļa ilgst divas stundas.

(Grozīts ar MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.371)

16. Lai iegūtu pozitīvu vērtējumu, katrā eksāmena daļā nepieciešams saņemt ne mazāk kā 70 % no maksimāli iespējamā punktu skaita.

(Grozīts ar MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.371)

17. Personu atbrīvo no eksāmena otrās daļas kārtošanas, ja tā eksaminā­cijas komisijai ir iesniegusi šo noteikumu 14.5.apakš­punktā minēto dokumentu.

(Grozīts ar MK 18.07.2006. noteikumiem Nr.592)

18. Ja persona ir saņēmusi negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās vai, iesniedzot šo noteikumu 14.1. un 14.5.apakšpunktā minētos dokumentus, sniegusi nepatiesu informāciju, eksaminācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc eksā­mena pieņemšanas rakstiski paziņo personai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par iespējām atkārtoti kārtot eksāmenu.

(Grozīts ar MK 18.07.2006. noteikumiem Nr.592)

19. Ja persona ir beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus, bet vienā vai abās eksāmena daļās ir saņēmusi negatīvu vērtējumu, personai ir atļauts sešu mēnešu laikā vēlreiz kārtot attiecīgo eksāmena daļu.

20. Ja persona nav beigusi šo noteikumu IV nodaļā minētos mācību kursus un vienā no eksāmena daļām ir saņēmusi negatīvu vērtējumu, personai ir atļauts sešu mēnešu laikā vēlreiz (vienu reizi) kārtot attiecīgo eksā­mena daļu. Pārējos gadījumos nav atļauts vēlreiz kārtot eksāmenu, kamēr persona nav beigusi attiecīgos mācību kursus.

21. Eksaminācijas komisijas lēmumu par negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās persona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

VI. Sertifikātu uzskaite

22. Direkcija veido to personu datu bāzi, kuras saņēmušas sertifikātu.

23. Ja sertifikāts ir nozaudēts, direkcija septiņu dienu laikā pēc personas rakstiska iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu. Šajā laikā autopārvadājumu vadītājs ir tiesīgs veikt pārvadājumu operācijas.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumus Nr.226 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 55.nr.).

25. Satiksmes ministrijas profesionālās kompetences sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, ir spēkā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē;

2) Padomes 1998.gada 1.oktobra Direktīvas 98/76/EK, ar kuru izdarīti grozījumi Direktīvā 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasa­žieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptautisko autopārvadājumu nozarē.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.250

(papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls)

LV

SATIKSMES MINISTRIJA

PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES SERTIFIKĀTS

Nr. __________ , sērija

Satiksmes ministrija apliecina, ka

 

, dzimis(-usi)

,    

(vārds, uzvārds)

 

(vieta un datums)

ir nokārtojis(-usi) 

profesionālās kompetences eksāmenu

 
 

(datums)

 

(pārvadājumu veids)

veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti" un viņam(-ai) ir attiecīga profesionālā kompetence, lai strādātu komersantā, kas

sniedz   autotransporta pakalpojumus un
 

(kravas/pasažieru/kravas un pasažieru)

 
nodarbojas ar   pārvadājumiem.
 

(iekšzemes/starptautiskajiem)

 

Šis sertifikāts ir pietiekams profesionālās kompetences pierādījums, kas paredzēts Eiropas Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvā 96/26/EK par kravu un pasažieru pārvadātāju pielaidi profesijai un par savstarpēju diplomu, sertifikātu un citu profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai dotu šiem pārvadātājiem plašākas tiesības iesaistīties iekšzemes un starptautisko pārvadājumu veikšanā.

Izsniegts 
 

(vieta un datums)

Autosatiksmes departamenta direktors 
vai viņa vietnieks

(paraksts un tā atšifrējums)

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs 
vai viņa vietnieks

(paraksts un tā atšifrējums)

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.250

(Pielikums grozīts ar MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.371)

Personai nepieciešamo profesionālo zināšanu un prasmju minimums

Nr.
p.k.

Zināšanas un prasmes

Autopārvadājumu veids

starptautiskie pasažieru auto­pārvadājumi

starptautiskie kravas auto­pārvadājumi

iekšzemes pasažieru auto­pārvadājumi

iekšzemes kravas auto­pārvadājumi

1

2

3

4

5

6

1.

Civiltiesības

 

 

 

 

1.1.

galvenie līgumu veidi, kurus izmanto autotransportā, un tiesības un pienākumi, kas izriet no šiem līgumiem

+

+

+

+

1.2.

sarunu vešana par normatīvajiem aktiem atbilstošu līgumu, īpaši saistībā ar pārvadājumu veikšanas nosacījumiem

+

+

+

+

1.3.

otras līgumslēdzējas puses prasības izvērtēšana attiecībā uz kompensācijas piedzīšanu par kravas zaudējumiem vai bojājumiem pārvadājuma laikā, vai aizkavētu piegādi, kā arī šādas prasības ietekmes uz līgumsaistībām izvērtēšana

 

+

 

+

1.4.

noteikumi un saistības, kas izriet no Konvencijas par preču starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR konvencija)

 

+

 

+

1.5.

otras līgumslēdzējas puses prasības izvērtēšana attiecībā uz kompensācijas piedzīšanu par pasažieru savainošanu vai to bagāžas sabojāšanu pārvadājuma laikā notikušā satiksmes negadījumā vai par pārvadājumu izpildes aizkavēšanos, kā arī šādas prasības ietekmes uz līgumsaistībām izvērtēšana

+

 

+

 

2.

Komerctiesības

 

 

 

 

2.1.

nosacījumi un formalitātes, kas saistītas ar komerc­darbību attiecīgajā jomā, vispārīgie pārvadātāju pienākumi (piemēram, reģistrācija, datu glabāšana), no maksātnespējas (bankrota) izrietošās sekas

+

+

+

+

2.2.

zināšanas par dažādām komersanta organizācijas formām un likumiem, kas nosaka šo komersantu struktūru un darbību

+

+

+

+

3.

Normatīvie akti sociālajā jomā

 

 

 

 

3.1.

dažādu ar autotransportu saistīto sociālo institūciju (piemēram, arodbiedrības, darbinieku pilnvarotie pārstāvji, darba inspekcijas) loma un funkcijas

+

+

+

+

3.2.

darba devēja pienākumi sociālo garantiju jomā

+

+

+

+

3.3.

darba līgumu sastādīšanas noteikumi dažādu kategoriju darbiniekiem, kas nodarbināti autotransporta komersantos (piemēram, līgumu veidi, pušu saistības, darba apstākļu nodrošinā­šana, darba laiks, apmaksāts atvaļinājums, kompensāciju izmaksa, līguma laušana)

+

+

+

+

3.4.

Eiropas valstu līguma nosacījumi attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) un praktiski veicamie pasākumi šo nosacījumu izpildei. Regulas Nr. 561/2006 un Nr. 3821/85 nosacījumi un praktiski veicamie pasākumi to izpildei

+

+

 

 

3.5.

transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks un tā uzskaites noteikumi

+

+

+

+

4.

Normatīvie akti finanšu jomā

 

 

 

 

4.1.

normatīvie akti, kas regulē pievienotās vērtības nodokli par transporta pakalpojumiem

+

+

+

+

4.2.

normatīvie akti, kas regulē autotransporta līdzekļa nodevas

+

+

+

+

4.3.

normatīvie akti, kas regulē nodokļus par noteikta veida kravas autotransporta līdzekļu izmantošanu, maksu par atsevišķu ceļa posmu izmantošanu un infrastruk­tūras izmantošanas nodokli

+

+

+

+

4.4.

normatīvie akti, kas regulē ienākuma nodokli

+

+

+

+

5.

Komersanta komercdar­bības un finanšu vadība

 

 

 

 

5.1.

normatīvie akti un prakse, kas saistīta ar čeku, vekseļu, parādzīmju, kredītkaršu un citu maksāšanas līdzekļu izmantošanu

+

+

+

+

5.2.

dažādi kreditēšanas veidi (piemēram, bankas kredīts, dokumentārais kredīts, garantijas depozīts, ķīlu zīmes, līzings, faktorings), maksājumi un saistības, kas no tiem izriet

+

+

+

+

5.3.

bilance (no kā tā sastāv un kā to analizēt)

+

+

+

+

5.4.

peļņas un zaudējumu pārskatu lasīšana un analīze

+

+

+

+

5.5.

komersanta rentabilitātes un finansiālā stāvokļa novērtē­šana, īpaši - pamatojoties uz finansiālajiem rādītājiem

+

+

+

+

5.6.

budžeta sagatavošana

+

+

+

+

5.7.

komersanta izmaksu elementi (piemēram, fiksētās izmaksas, mainīgās izmaksas, apgrozāmais kapitāls, amortizācija)

+

+

+

+

5.8.

organizatoriskās uzbūves shēma (piemēram, saistībā ar komersantu kopumā, ar darba uzdevumu sadali)

+

+

+

+

5.9.

mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību principi (piemēram, transporta pakalpojumu reklāma, klientu kartotēkas sagatavošana)

+

+

+

+

5.10.

dažādi ar autotransportu saistīti apdrošināšanas veidi (civiltiesiskās atbildības, profesionālās atbildības, nelaimes gadījumu/dzīvības apdrošināšana, nedzīvības un bagāžas apdrošināšana), garantijas un saistības, kas no tiem izriet

+

+

+

+

5.11.

sakaru sistēmas sakariem ar mobiliem objektiem, elektronisko datu pārraides sistēmu izmantošana autotransportā

+

+

+

+

5.12.

noteikumi, kas regulē pavad­zīmju apriti kravu pārvadā­jumos ar autotransportu, "Incoterm" izmantošana kravu pārvadājumos ar autotransportu

 

+

 

+

5.13.

dažādu veidu transporta papildpakalpojumi, to loma, funkcijas un statuss

 

+

 

+

5.14.

noteikumi, kas regulē tarifu un braukšanas maksas noteikšanu pasažieru pārvadājumiem

+

 

+

 

5.15.

noteikumi, kas regulē faktūrrēķina sastādīšanu pasažieru pārvadājumiem ar autotransportu

+

 

+

 

6.

Tirgus pieejamība

 

 

 

 

6.1.

profesionālās darbības noteikumi, veicot autopārvadājumus par atlīdzību un saskaņā ar apakšnomas līgumu, noteikumi par komercpār­vadājumiem paredzētu autotransporta līdzekļu nomu un apakšnomas līgumu slēgšanu un noteikumi, kas regulē komercdarbības licen­cēšanu, atļauju strādāt profesijā, atļaujas, kas nepieciešamas autopārva­dājumu veikšanai, pārbaudes un sankcijas

+

+

+

+

6.2.

autotransporta komersanta izveides noteikumi

+

+

+

+

6.3.

dokumenti, kas nepiecieša­mi, lai iesaistītos autopār­vadājumu pakalpojumu sniegšanā un kontroles organizēšanā

+

+

+

+

6.4.

kravu pārvadājumu tirgus organizācijas, kravu apstrādes un loģistikas noteikumi

 

+

 

+

6.5.

robežas šķērsošanas formalitātes, TIR karnete un nepieciešamo dokumentu pakete, pienākumi un atbildība, kas izriet no tās izmantošanas

 

+

 

+

6.6.

pasažieru pārvadājumu tirgus organizācijas noteikumi

+

 

+

 

6.7.

noteikumi, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem

+

 

+

 

7.

Tehniskās prasības un pārvadājumu tehniskie aspekti

 

 

 

 

7.1.

pieļaujamās svaru un izmēru normas, rīcība, ja kravas svars un/vai izmērs pārsniedz pieļaujamās normas (piemēri, kādos apstākļos ir iespējamas atkāpes no šīm normām)

+

+

+

+

7.2.

autotransporta līdzeklis un tā sastāvdaļas (piemēram, šasija, dzinējs, transmisijas sistēma, bremžu sistēma) atbilstoši komersanta vajadzībām

+

+

+

+

7.3.

formalitātes, kas saistītas ar autotransporta līdzekļu tipa apstiprinājumu, reģistrāciju un tehniskajām apskatēm

+

+

+

+

7.4.

trokšņa līmeņa un transport­līdzekļa izplūdes gāzu radītā gaisa piesārņojuma mazināšana

+

+

+

+

7.5.

autotransporta līdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plāni

+

+

+

+

7.6.

kravas apstrādes un iekrau­šanas ierīces (piemēram, kravas automašīnas pakaļējais borts, konteineri, paletes), norādījumi saistībā ar kravas iekraušanu un izkraušanu (piemēram, kravas izvietošana, novie­tošana grēdā, blīvēšana, bloķēšana, nostiprināšana)

 

+

 

+

7.7.

dažādi kombinēto pārvadā­jumu veidi, ja pārvadājuma daļa tiek veikta pa dzelzceļu vai ar prāmi

 

+

 

+

7.8.

prasības, kas izriet no Ministru kabineta noteikumiem par bīstamo kravu pārvadājumiem un Ministru kabineta noteikumiem par drošības konsul­tantu norīkošanu, profe­sionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā, kā arī no Regulas Nr. 259/93 un kas paredzētas normatī­vajos aktos par bīstamu kravu un atkritumu pārvadāšanu

 

+

 

+

7.9.

pasākumi, kas paredzēti noteikumos par ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadāšanu un izriet no Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu starptau­tiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)

 

+

 

 

7.10.

prasības, kas izriet no Ministru kabineta noteikumiem par dzīvnieku pārvadāšanu

 

+

 

+

8.

Satiksmes drošība

 

 

 

 

8.1.

autotransporta līdzekļa vadī­tājam nepieciešamie kvalifi­kācijas dokumenti (piemē­ram, autovadītāja apliecība, medicīniskā izziņa)

+

+

+

+

8.2.

satiksmes noteikumi, satik­smes aizliegumi un ierobe­žojumi (piemēram, ātruma ierobežojumi, prioritātes, apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi, gaismas lukturu izmantošana, ceļa zīmes) iekšzemes un starptautiskajā satiksmē

+

+

+

+

8.3.

instrukcijas un drošības pasākumi, kas saistīti ar autotransporta līdzekļa tehnisko stāvokli, aprīkojumu un kravu

+

+

+

+

8.4.

rīcība avārijas gadījumā un pasākumi, kas jāveic, lai novērstu avāriju un nopietnu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumu atkārtošanos

+

+

+

+

8.5.

zināšanas par ceļu tīkla izvietojumu iekšzemes un starptautiskajā satiksmē

+

+

+

+

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.250
Iesnieguma veidlapas paraugs
1. Vārds., uzvārds.
2. Dzimšanas vieta., personas kods.
3. Dzīvesvietas adrese., tālrunis.
4. Darbavieta., tālrunis., fakss.
5. Amats.

6. Vēlos kārtot eksāmenu profesionālo zināšanu un prasmju pārbaudei, lai iegūtu profesionālās kompetences sertifikātu:

6.1. [ ] starptautiskajiem pasažieru autopārvadājumiem;

6.2. [ ] starptautiskajiem kravas autopārvadājumiem;

6.3. [ ] iekšzemes pasažieru autopārvadājumiem;

6.4. [ ] iekšzemes kravas autopārvadājumiem.

7. [ ] Eksāmenu vēlos kārtot bez mācību kursu programmas apguves.

8. [ ] Lūdzu atbrīvot mani no eksāmena otrās daļas kārtošanas, jo vismaz piecus gadus esmu vadījis(-usi) starptautisko un/vai iekšzemes autopārvadājumu operācijas.

9. Eksāmenu kārtošu pirmoreiz [ ]

10. Eksāmenu kārtošu atkārtoti [ ]Atkārtoti kārtošu eksāmena.daļu(-as)
Pirmoreiz eksāmenu kārtoju.
11. Man jau ir Satiksmes ministrijas..gadā izsniegtais profesionālās kvalifikācijas
..
sertifikāts.

(norādīt autopārvadājumu veidu)

12. Eksāmenu vēlos kārtot.

13. Pielikumā pievienoto dokumentu kopiju uzskaitījums:

13.1..
13.2..
13.3..
13.4..

14. Iesnieguma iesniegšanas datums.
15. Iesniedzēja paraksts.
Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
01.01.2008