Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

(prot.Nr.15, 13.punkts) Jūrmalā 2002.gada 19.jūnijā

Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai brīvdabas publiskās vietās

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma

"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 1.daļas 2.punktu,

Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

14.panta 1.daļas 3.punktu

 

Mainīti ar domes 2002.gada 31.jūlija

saistošajiem noteikumiem Nr.9

1.Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

Juridiskas un fiziskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus brīvdabas publiskās vietās.

Nodarboties ar izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izdotu rakstisku atļauju.

 

2.Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu brīvdabas publiskās vietās

Sākotnēji

Izmaiņas ar domes 2002.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.9

Noteikt juridiskām un fiziskām personām pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanai Jūrmalas pilsētā no Ls 2 līdz Ls 2000, piemērojot Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 19.jūnija instrukciju Nr.1 "Kārtība, kādā iekasējama nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu"

Noteikt juridiskām un fiziskām personām pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanai Jūrmalas pilsētā no Ls 2 līdz Ls 500, piemērojot Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 19.jūnija instrukciju Nr.1 "Kārtība, kādā iekasējama nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu".

 

3.Nodevas iekasēšanas kārtība

3.1. Pirms nodevas maksāšanas juridiskajām personām jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļā:

• reģistrācijas apliecības kopija;

• statūtu kopija;

• LR likumos noteiktās licences vai cita veida atļaujas, ja tādas nepieciešamas attiecīgā uzņēmējdarbības veida veikšanai;

• "Nepieciešamo apstākļu pārbaudes izklaidējoša rakstura pasākumu sniegšanai akts" (1.pielikums), kas saskaņots ar attiecīgajiem dienestiem.

3.2. Fiziskām personām jāiesniedz reģistrācijas apliecība vai patents individuālā darba veikšanai, kā arī "Nepieciešamo apstākļu pārbaudes izklaidējoša rakstura pasākumu sniegšanai akts", kas saskaņots ar attiecīgajiem dienestiem.

3.3. Līdzekļus, kas iegūti no nodevas maksāšanas, ieskaitīt pašvaldības pamatbudžeta kontā 10-010130127 Latvijas Unibankas Jūrmalas filiālē, kods UNLALV2X010.

3.4. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās iekasē Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes centralizētā grāmatvedība, izsniedzot čeku par nodevas samaksu.

3.5. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļa, pamatojoties uz 3.1. un 3.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā iesniegtajiem dokumentiem, izsniedz dokumentu, kas apliecina tiesības rīkot izklaidējoša rakstura pasākumus Jūrmalas pilsētā - "Atļauja izklaidējoša rakstura pasākumu brīvdabas publiskās vietās rīkošanai" (2.pielikums).

 

4.Speciālie noteikumi

"Atļauja izklaidējoša rakstura pasākumu brīvdabas publiskās vietās rīkošanai" pazaudēšanas gadījumā dublikāts netiek izsniegts. Jauna "Atļauja izklaidējoša rakstura pasākumu brīvdabas publiskās vietās rīkošanai" tiek izsniegta vispārējā kārtībā pēc nodevas samaksāšanas.

5.Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.182 "Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai un tirdzniecībai publiskās vietās".

6.Noteikt, ka šie saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs D.Urbanovičs

 

1.pielikums

 

Nepieciešamo apstākļu pārbaudes izklaidējoša rakstura pasākumu sniegšanai

AKTS

Izsniegts ............................................................................................

(juridiskās vai fiziskās personas nosaukums)

par tiesībām nodarboties ar .................................................................

(uzņēmējdarbības veids,vieta,laiks)

.........................................................................................................

"SASKAŅOTS"

Valsts ieņēmumu dienests ...................................................................

(paraksts, uzvārds, amats)

Ekonomikas un attīstības nodaļa .........................................................

Sabiedrības veselības aģentūra ............................................................

Būvvaldes arhitektūras nodaļa ............................................................

Vides aizsardzības nodaļa ...................................................................

PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība" ..........................................................

LR SM Mazo kuģu kontroles daļa ........................................................

CSDD Jūrmalas nodaļa .......................................................................

Municipālā policija .............................................................................

 

 

2.pielikums

 

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

ATĻAUJA

Izklaidējoša rakstura pasākumu brīvdabas publiskās vietās rīkošanai

Izsniegts ............................................................................................

(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums, adrese, rekvizīti)

Darbības veids: ..................................................................................

.........................................................................................................

Darbības vieta: ..................................................................................
(adrese)

Atļauja derīga līdz ..............................................................................

 

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors

Z.V.___________________________________

 "Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 13.11.2002.

28.11.2002
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.