Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2005. - 30.06.2009. / Nākotnes
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Izglītības inovācijas fonda likums

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Izglītības inovācijas fonda izveidošanas un tā līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas, uzraudzības un sadales kārtību.

2.pants. Izglītības inovācijas fonda juridiskais statuss

(1) Izglītības inovācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

(2) Fonds ir juridiskā persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

(1) Fonda darbības mērķis ir veicināt izglītības attīstību valstī atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, finansiāli atbalstot izglītības inovācijas projektus un piešķirot mūža stipendijas izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā.

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus izglītības inovācijas projektu (turpmāk — projekti) īstenošanai un mūža stipendijām izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā;

2) izstrādāt metodiskos norādījumus projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus projektu izvērtēšanai;

4) organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par projektu īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

6) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fonda finanšu līdzekļus, nodrošinot kontroli pār to izlietojumu;

7) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

8) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par projekta finansējuma apjomu un mērķfinansējuma avotu;

9) uzturēt un atjaunot publiski pieejamu Fondam iesniegto un tā finansēto projektu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīviem finansējuma projektiem;

10) sagatavot un publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Fonda darbības gadskārtējo publisko pārskatu.

(3) Fonds finansiāli atbalsta projektus, kuri:

1) veicina jaunāko zinātnes atzinumu un moderno tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu izglītības procesā;

2) veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus izglītības attīstības jomā, tai skaitā mācību programmu un mācību satura metodiskā nodrošinājuma, jaunu mācību līdzekļu izstrādes un aprobācijas, kā arī pedagoģijas inovāciju jomā;

3) veicina izglītības programmu satura attīstību un pilnveidi un sekmē mācīšanās iespēju nodrošināšanu ikvienam mūža garumā;

4) veicina starptautisko radošo sakaru attīstīšanu un Latvijas izglītības sistēmas integrāciju pasaulē;

5) popularizē Latvijas izglītības sasniegumus ārvalstīs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2003. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2003.)

4.pants. Fonda tiesības

Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus, arī ārvalstu finansiālo palīdzību, kas izmantojami Fonda mērķa un uzdevumu īstenošanai;

3) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas Fonda mērķa un uzdevumu īstenošanai;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķa un uzdevumu īstenošanu.

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apjomā;

2) pašvaldību budžetu līdzekļi;

3) fizisko un juridisko personu, tai skaitā ārvalstu fizisko un juridisko personu dāvinājumi, ziedojumi un cita finansiālā palīdzība;

4) ienākumi no Fonda saimnieciskās darbības.

(2) No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī fizisko un juridisko personu, tai skaitā ārvalstu fizisko un juridisko personu piešķirtie līdzekļi glabājas bankā, kuru norāda Fonds.

(4) Fonda līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fizisko un juridisko personu, tai skaitā ārvalstu fizisko un juridisko personu dāvinājumus, ziedojumus un citu finansiālo palīdzību Fonds izlieto atbilstoši norādītajam finansējuma mērķim. Ja finansējuma mērķis nav norādīts, tas tiek izlietots, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.

(5) Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto Fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā un neapliek ar ienākuma nodokli.

6.pants. Fonda līdzekļu sadales kārtība

(1) Fonda līdzekļi tiek sadalīti ne retāk kā divas reizes gadā, balstoties uz pretendentu iesniegumiem un projektu konkursu rezultātiem.

(2) Fonda līdzekļi tiek sadalīti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem Fonda padomes noteiktajos termiņos un apjomā.

(3) Fonda līdzekļus sadala, ievērojot Fonda nolikumā noteikto kārtību.

7.pants. Fonda darbības ierobežojumi

(1) Fondam nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fonda mērķi un uzdevumiem.

(2) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt.

(3) Fonds nedrīkst būt par biedru personālsabiedrībā, dalībnieku (akcionāru) kapitālsabiedrībā, pirkt vērtspapīrus, uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem, slēgt aizdevuma līgumus, kā arī dāvināt, patapināt vai ziedot Fonda mantu.

8.pants. Fonda struktūra

Fondu pārvalda Fonda padome, tās darbību nodrošina sekretariāts, projektus izvērtē attiecīgā Fonda nozares padome.

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis, Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības izglītības komitejas pārstāvis, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības politikas departamenta pārstāvis, Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centra pārstāvis, Latvijas Pedagogu domes pārstāvis, Latvijas Profesionālās izglītības mācību iestāžu asociācijas pārstāvis, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis.

(2) Fonda padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Fonda padomes pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Fonda padomes locekļi Fonda padomē var darboties ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas.

(4) Fonda padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz trim gadiem ievēlē padomes locekļi. Viena un tā pati persona nevar būt par Fonda padomes priekšsēdētāju ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas. Fonda padomes priekšsēdētāja amatu nevar ieņemt izglītības un zinātnes ministrs.

(5) Fonda padomes locekļi, izņemot Fonda priekšsēdētāju, atalgojumu par darbu Fondā nesaņem.

10.pants. Fonda padomes lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

(3) Fonda sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu.

11.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Fonda sekretariātu veido direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

12.pants. Fonda nozaru padomes

(1) Fonda nozares padomes darbību, kā arī kārtību, kādā Fonda nozares padome izvērtē iesniegtos projektus vai pieteikumus par mūža stipendiju piešķiršanu izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā un sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē, nosaka Fonda nolikums.

(2) Fondā ir šādas nozaru padomes:

1) Humanitāro zinātņu padome;

2) Eksakto zinātņu padome;

3) Sociālo zinātņu padome;

4) Kultūrizglītības padome.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas nozaru padomes Fonda nolikumā noteiktajā kārtībā.

(4) Fonda nozares padomes sastāvā ir septiņi locekļi — attiecīgās izglītības nozares speciālisti. Piecus Fonda nozares padomes locekļus izraugās konkursa kārtībā Fonda padome. Divus Fonda nozares padomes locekļus ieceļ izglītības un zinātnes ministrs.

(5) Fonda nozares padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Fonda nozares padomes locekli nevar atkārtoti apstiprināt Fonda nozares padomes sastāvā.

(6) Fonda nozares padomes vadītāju ar balsu vairākumu ievēlē Fonda nozares padomes locekļi.

13.pants. Grāmatvedības uzskaite un gadskārtējais publiskais pārskats

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma "Par grāmatvedību" un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gadskārtējo publisko pārskatu par Fonda līdzekļu uzkrājumu un izlietojumu, lai informētu sabiedrību par Fonda darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2003. likumu, kas stājas spēkā 08.04.2003.)

14.pants. Fonda iekšējais audits

Fonda iekšējā audita kārtību nosaka Fonda nolikums.

(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.12.2003.)

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.februārim apstiprina Izglītības inovācijas fonda nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 30.12.2003.)

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.
(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 30.12.2003.)

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2002.gada 20.novembrī
01.01.2005