Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.424

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 20.§)
Izglītības inovācijas fonda nolikums
Izdoti saskaņā ar Izglītības inovācijas fonda likuma 2.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības inovācijas fonds (turpmāk - fonds) ir Ministru kabineta pārraudzībā esošs publisks nodibinājums. Ministru kabinets fonda pārraudzību īsteno ar izglītības un zinātnes ministra starpniecību.

2. Fonda mērķi, uzdevumus un tiesības nosaka Izglītības inovācijas fonda likums.

II. Fonda padome

3. Fondu pārvalda fonda padome (turpmāk - padome), kas veic šādas funkcijas un uzdevumus:

3.1. apstiprina fonda budžeta projektu;

3.2. lemj par fonda nozaru padomju izveidošanu un likvidēšanu;

3.3. lemj par finansējuma sadalījumu fonda nozaru padomēm, nosaka prioritātes, lemj par starpnozaru projektiem un apstiprina fonda nozaru padomju lēmumus par finansiālu atbalstu projektu pieteikumiem vai par mūža stipendiju piešķiršanu;

3.4. apstiprina fonda nozaru padomju vadītājus;

3.5. izstrādā un apstiprina fonda sekretariāta direktora amata pretendentu atlases un novērtēšanas kritērijus;

3.6. apstiprina fonda sekretariāta nolikumu;

3.7. lemj par sadarbību ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;

3.8. apstiprina metodiskos ieteikumus izglītības inovācijas projektu (turpmāk - projekts) un pieteikumu par mūža stipendijas piešķiršanu izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā (turpmāk - mūža stipendijas pieteikums) sagatavošanai;

3.9. lemj par fonda atbalstīto projektu turpmāku finansēšanu;

3.10. nosaka fonda sekretariāta direktora atalgojumu;

3.11. apstiprina fonda darba plānu;

3.12. apstiprina fonda gada pārskatu;

3.13. apstiprina finanšu dokumentu paraksta tiesības fonda sekretariāta direktoram;

3.14. nosaka kārtību, kādā fonda sekretariāta direktors rīkojas ar fonda īpašumā, valdījumā un lietojumā esošo kustamo un nekustamo mantu un naudas līdzekļiem, un izdod pilnvaras darījumu veikšanai fonda vārdā un tā interešu pārstāvēšanai Latvijas Republikā un ārvalstīs;

3.15. lemj jebkuru citu ar fonda darbību saistītu jautājumu, kura izlemšana nav fonda sekretariāta kompetencē, ja normatīvajos aktos nav noteikta citāda kārtība;

3.16. atbilstoši fonda mērķim un uzdevumiem izstrādā valsts budžeta pieprasījuma projektu kārtējam saimniecis­kajam gadam un iesniedz to izglītības un zinātnes ministram;

3.17. apstiprina fonda līdzekļu sadales plānu.

4. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Ja sēdes sasaukšanu pieprasa vismaz trešdaļa no padomes locekļiem, sēdi sasauc desmit darbdienu laikā. Par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību rakstiski paziņo visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes.

5. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu. Lēmumu padome pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja kāds padomes loceklis, kas piedalās sēdē, iebilst pret pieņemto lēmumu, iebildumus ieraksta sēdes protokolā.

6. Padomes sēžu protokolēšanu nodrošina fonda sekretariāts. Protokolā norāda:

6.1. fonda nosaukumu;

6.2. padomes sēdes norises vietu un laiku;

6.3. sēdes dalībnieku vārdus un uzvārdus;

6.4. darba kārtības jautājumus;

6.5. jautājumu apspriešanas kārtību un gaitu;

6.6. balsošanas rezultātus, arī katra padomes locekļa balsojumu par katru lēmumu;

6.7. pieņemtos lēmumus.

7. Sēdes protokolu paraksta atbilstoši Izglītības inovācijas fonda likuma 10.pantā noteiktajam un septiņu darbdienu laikā nosūta visiem padomes locekļiem.

8. Katram padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.

9. Ja fonda intereses skar kāda padomes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa intereses, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, ieinteresētajam padomes loceklim nav tiesību piedalīties jautājuma apspriešanā, kā arī nav balsstiesību, un tas ierakstāms padomes sēdes protokolā. Pirms lēmuma pieņemšanas padomes locekļi paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesamību un informācijas neizpaušanu lēmumu pieņemšanas procesā.

10. Padome izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" atklātu konkursu uz fonda sekretariāta direktora amatu.

11. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja pilnvarots padomes loceklis.

12. Padome pamatota iemesla dēļ (rupjš pārkāpums pienākumu veikšanā, pilnvaru pārsniegšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, kā arī kaitējuma nodarīšana fonda interesēm) var atcelt no amata padomes priekšsēdētāju.

III. Fonda nozaru padomes

13. Fonda nozaru padomes sastāvu nosaka atbilstoši Izglītības inovācijas likumā noteiktajam.

14. Fonda nozaru padome:

14.1. izvērtē iesniegtos projektus un mūža stipendijas pieteikumus un sagatavo lēmumus apstiprināšanai fonda padomē;

14.2. izvērtē fonda sekretariāta sagatavotos ziņojumus par fonda atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un finansējuma izmantošanu;

14.3. iesniedz padomei priekšlikumus par fonda atbalstīto projektu finansēšanas pārtraukšanu, ja projekta turpmāka īstenošana neatbilst fonda mērķiem un uzdevumiem.

15. Ja iesniegtie projekti neatbilst esošo fonda nozaru padomju kompetencei, padome papildus Izglītības inovācijas fonda likumā minētajām nozaru padomēm var izveidot arī citas fonda nozaru padomes.

16. Jaunas fonda nozaru padomes izveido padome saskaņā ar Izglītības inovācijas fonda likuma 12.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteikto kārtību.

17. Ja iesniegtie projekti atbilst šo noteikumu 18.punktā noteiktajiem kritērijiem, padome pieņem lēmumu par jaunas fonda nozares padomes izveidi.

IV. Projektu un mūža stipendijas pieteikumu izvērtēšana

18. Katrs attiecīgās fonda nozares padomes loceklis 15 darbdienu laikā izvērtē projekta atbilstību šādiem kritērijiem:

18.1. projekta pieteikuma atbilstība Izglītības inovācijas fonda likumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;

18.2. projekta pieteikuma atbilstība noteiktajai formai;

18.3. projekta rezultātu pielietojamības prognoze;

18.4. projekta pieteikuma inovatīvais saturs;

18.5. projekta uzdevumu īstenošanas laika grafika atbilstība plānotajiem rezultātiem;

18.6. projekta personāla kvalifikācijas un pieredzes atbilstība projekta uzdevumiem;

18.7. personāla skaita, slodzes un darba samaksas atbilstība projekta uzdevumiem;

18.8. esošais līdzfinansējuma, materiāli tehnisko un informācijas resursu nodrošinājums, projekta īstenošanā iesaistītās juridiskās personas un iesaistītie Latvijas, ārvalstu un starptautiskās sadarbības partneri.

19. Katrs attiecīgās fonda nozares padomes loceklis rakstiski sniedz atzinumu padomei par projekta pieteikuma tālāku virzību.

20. Fonda nozaru padomju locekļi divu mēnešu laikā izvērtē mūža stipendijas pieteikuma atbilstību šādiem kritērijiem:

20.1. vai pretendentam ir atbilstošs sociālais statuss (pensionārs);

20.2. pretendenta skolēnu, audzēkņu, studentu sasniegumi darba dzīvē (zinātniskie grādi, valsts apbalvojumi);

20.3. pretendenta iesniegtie ar izglītības attīstību saistītu projektu pieteikumi un piedalīšanās to īstenošanā;

20.4. pretendenta publikācijas vietējos un starptautiski citējamos avotos, izstrādātie metodiskie līdzekļi, mācību un populārzinātniskās grāmatas, kā arī citas publikācijas;

20.5. pretendenta piedalīšanās ar izglītības sistēmas attīstību saistītu politikas dokumentu projektu un (vai) normatīvo aktu projektu sabiedriskajā apspriešanā;

20.6. pretendenta piedalīšanās sabiedrības informēšanā par izglītības sistēmas attīstības aktualitātēm;

20.7. pretendenta piedalīšanās un ieguldījums novada (pilsētas) sabiedriskās dzīves norisēs.

21. Katrs attiecīgās fonda nozares padomes loceklis rakstiski sniedz atzinumu padomei par mūža stipendijas pieteikuma tālāku virzību.

V. Fonda sekretariāts

22. Fonda sekretariāts:

22.1. izstrādā metodiskos ieteikumus projektu sagatavošanai;

22.2. izstrādā metodiskos ieteikumus mūža stipendijas pieteikumu izstrādei;

22.3. pieņem projektus un mūža stipendijas pieteikumus no fiziskām un juridiskām personām;

22.4. izvērtē projektu un mūža stipendijas pieteikumu atbilstību fonda mērķiem un iesniedz tos izvērtēšanai:

22.4.1. humanitāro zinātņu padomē, ja iesniegtie projekti un mūža stipendijas pieteikumi skar vēstures, valodniecības un literatūras, filozofijas jomu;

22.4.2. eksakto zinātņu padomē, ja iesniegtie projekti un mūža stipendijas pieteikumi skar fizikas, ķīmijas, matemātikas un datorzinātnes, bioloģijas, zemes un apkārtējās vides zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības un medicīnas jomu;

22.4.3. sociālo zinātņu padomē, ja iesniegtie projekti un mūža stipendijas pieteikumi skar psiholoģijas, ekonomikas, pedagoģijas, etnoloģijas, demogrāfijas, ekonomiskās un sociālās ģeogrāfijas, pilsētu un citu objektu plānošanas, menedžmenta, tiesību zinātnes, politikas zinātnes, socioloģijas un sporta jomu;

22.4.4. kultūrizglītības padomē, ja iesniegtie projekti un mūža stipendijas pieteikumi skar kultūrizglītības (piemēram, māksla, mūzika) un ētikas jomu;

22.5. pēc projektu un mūža stipendijas pieteikumu izvērtēšanas nozaru padomē iesniedz nozaru padomes sagatavoto lēmumu padomē apstiprināšanai;

22.6. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas padomē informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu;

22.7. slēdz līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu;

22.8. sagatavo ziņojumus fonda nozaru padomēm par fonda atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un finansējuma izmantošanu;

22.9. izveido, uztur un aktualizē publiski pieejamu fondam iesniegto un fonda atbalstīto projektu datubāzi;

22.10. izveido, uztur un aktualizē fonda interneta mājas lapu;

22.11. informē sabiedrību par fonda aktivitātēm;

22.12. analizē informāciju par perspektīviem inovāciju virzieniem;

22.13. nodrošina informācijas apriti un lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

22.14. analizē nozaru padomju darbību;

22.15. izsludina konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" uz nozaru padomju locekļu vietām;

22.16. sastāda un iesniedz apstiprināšanai fonda padomē nozaru padomju locekļu saraksta projektu;

22.17. sagatavo priekšlikumus padomei par projektu īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

22.18. izstrādā fonda budžeta projektus;

22.19. izstrādā ieņēmumu un izdevumu tāmes, to skaitā darba samaksas fonda projektus;

22.20. izstrādā un iesniedz fonda līdzekļu sadales plānu padomei apstiprināšanai;

22.21. izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai un publicē projektu konkursu rezultātus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un fonda mājas lapā;

22.22. nodrošina grāmatvedības uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

22.23. nodrošina fonda darba plāna izstrādi un aktualizēšanu;

22.24. sagatavo publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" fonda gada publisko pārskatu.

VI. Fonda sekretariāta direktors

23. Fonda sekretariāta direktors (turpmāk - direktors) ir fonda sekretariāta administratīvais vadītājs.

24. Direktors:

24.1. nosaka fonda sekretariāta struktūru un amatu vienību skaitu;

24.2. nodrošina fonda darbību;

24.3. izstrādā fonda sekretariāta nolikumu un iesniedz to padomē apstiprināšanai;

24.4. padomes noteiktajā kārtībā rīkojas ar fonda īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo kustamo un nekustamo mantu un naudas līdzekļiem un izdod pilnvaras darījumu veikšanai fonda vārdā un tā interešu pārstāvēšanai Latvijā un ārvalstīs;

24.5. saskaņā ar padomes pilnvarojumu pārstāv fondu, slēdz līgumus un veic darījumus ar fiziskajām un juridiskajām personām;

24.6. reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša otrajai piektdienai sniedz padomei pārskatu par fonda darbību;

24.7. ir atbildīgs par fonda iekšējā audita veikšanu;

24.8. pamatojoties uz padomes izdotajiem rīkojumiem, veic citus uzdevumus atbilstoši kompetencei.

25. Direktors ir padomes padotībā.

26. Direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda direktora pilnvarots fonda sekretariāta darbinieks.

VII. Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība

27. Fonds par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

28. Fonda līdzekļi projektiem un pieteikumiem mūža stipendijām tiek sadalīti saskaņā ar projektu konkursa noteikumiem. Projektu konkursa noteikumus apstiprina padome.

29. Persona, kura iesniedz iesniegumu fonda līdzekļu saņemšanai, ievēro projektu konkursu noteikumus.

VIII. Fonda iekšējais audits

30. Fonda iekšējo auditu veic fonda iekšējā audita struktūrvienība.

31. Fonda iekšējo auditoru darbība atbilst Iekšējā audita likumā noteiktajām prasībām.

IX. Fonda darbības tiesiskuma nodrošināšana

32. Padome ne retāk kā reizi gadā, kā arī pēc izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma - ne vēlāk kā 21 darbdienas laikā - sniedz izglītības un zinātnes ministram pārskatu par fonda funkciju izpildi un līdzekļu izmantošanu.

33. Direktors pēc padomes pieprasījuma sniedz padomei informāciju par jebkuru fonda darbības aspektu un tā rīcībā esošo līdzekļu izmantošanu.

34. Fonda padomes izdotos administratīvos aktus un fonda amatpersonu un darbinieku faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā.

35. Administratīvā akta pārsūdzēšana tiesā neaptur tā izpildi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
29.06.2007