Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumus Nr. 540 "Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums".

 Ministru kabineta noteikumi Nr.491

Rīgā 2002.gada 29.oktobrī (prot. Nr.47, 32.§)

Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs" (turpmāk - aģentūra) ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai īstenotu valsts kultūrpolitiku tautas mākslas jomā.

2. Aģentūrai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un pilnu aģentūras nosaukumu.

II. Aģentūras uzdevumi un funkcijas

3. Aģentūra atbilstoši savai kompetencei īsteno šādas funkcijas:

3.1. izstrādā programmas un projektus tautas mākslas jomā un amatiermākslā, kā arī koordinē un vada to īstenošanu;

3.2. veic metodisko un izglītošanas darbu;

3.3. sniedz pakalpojumus un sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām tautas mākslas jomā;

3.4. izstrādā priekšlikumus programmu un projektu finansējumam tautas mākslas jomā;

3.5. organizē dziesmusvētkus un nodrošina to sagatavošanas koordināciju valstī;

3.6. uzkrāj, analizē un sniedz informāciju par procesiem tautas mākslas jomā un amatiermākslā;

3.7. izstrādā un īsteno tautas mākslas kolektīvu un kultūras institūciju vadītāju tālākizglītības programmas;

3.8. koordinē un organizē valsts nozīmes tautas mākslas festivālus, svētkus, konkursus, izstādes, kā arī citus pasākumus;

3.9. veicina starpvalstu sadarbības programmu un projektu īstenošanu tautas mākslas jomā un amatiermākslā.

III. Aģentūras tiesības

4. Lai īstenotu noteiktos mērķus un funkcijas, aģentūrai ir tiesības:

4.1. tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām;

4.2. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem atbilstoši kultūras ministra apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem;

4.3. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Aģentūra par savu darbību sniedz pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Aģentūras kustamā un nekustamā manta un aģentūras finansēšana

6. Aģentūras manta ir tās valdījumā esošā valsts manta.

7. Līdzekļus, kurus aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieguvusi, atsavinot valsts kustamo mantu, ieskaita aģentūras budžetā.

8. Aģentūra rīkojas ar kustamo un nekustamo mantu un uzņemas saistības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

9. Aģentūras finansu līdzekļus veido:

9.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. pašu ieņēmumi, to skaitā ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

9.3. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.

10. Gada beigās aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem (izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem), ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izmantots nākamajā gadā.

V. Aģentūras pārraudzība, struktūra un pārvalde

11. Aģentūras pārraudzībai kultūras ministrs no Kultūras ministrijas civildienesta ierēdņu vidus ieceļ par aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu (turpmāk - atbildīgā amatpersona). Atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

11.1. sniegt kultūras ministram atzinumu par:

11.1.1. aģentūras darbības un attīstības stratēģijas projektu;

11.1.2. aģentūras kārtējā gada darbības plānu un budžeta projektu;

11.1.3. pārvaldes līguma projektu;

11.2. sniegt kultūras ministram atzinumu par aģentūras sagatavotajiem pārskatiem, darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

11.3. sniegt kultūras ministram priekšlikumus par aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī priekšlikumus par materiālo stimulēšanu vai disciplināro sodīšanu);

11.4. kultūras ministra uzdevumā pieprasīt informāciju, kas saistīta ar aģentūras darbību, un izvērtēt to;

11.5. izskatīt sūdzības par aģentūras darbību un sniegt kultūras ministram priekšlikumus par nepieciešamo rīcību.

12. Atbildīgajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju par aģentūras darbību.

13. Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību dot tiešus rīkojumus aģentūrai.

14. Aģentūras darbu atbilstoši aģentūras pārvaldes līguma nosacījumiem vada aģentūras direktors. Darba līgumu ar aģentūras direktoru slēdz kultūras ministrs.

15. Aģentūras direktors:

15.1. vada un organizē aģentūras darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību atbilstoši kultūras ministra apstiprinātajai aģentūras darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam;

15.2. nodrošina aģentūras darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā termiņā kultūras ministram;

15.3. nodrošina aģentūras pārvaldes līgumā paredzēto aģentūras uzdevumu un funkciju, kā arī aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

15.4. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar aģentūras mantu un finansu līdzekļiem, pārstāv aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

15.5. nosaka aģentūras struktūru un štatu sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu kultūras ministra apstiprinātā aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros;

15.6. nodrošina aģentūras personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību, kā arī nodrošina darba devēja pienākumu izpildi;

15.7. nodrošina aģentūras darbības tiesiskumu un aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

15.8. pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par aģentūras darbību, sniedz kultūras ministram un atbildīgajai amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar aģentūras darbību un aģentūras kompetencē esošo jautājumu risināšanu, organizē aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

15.9. nodrošina aģentūras grāmatvedības uzskaiti un pārskata par finansu resursu izlietojumu iesniegšanu atbilstoši Publisko aģentūru likumā, likumā "Par budžetu un finansu vadību" un likumā "Par grāmatvedību" noteiktajām prasībām;

15.10. atbilstoši savai kompetencei izdod aģentūras darbiniekiem saistošus rīkojumus;

15.11. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina iestādes struktūrvienību nolikumus un darbinieku darba pienākumu aprakstus;

15.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības informēšanu par aģentūras darbību.

VI. Aģentūras konsultatīvā padome

16. Kultūras ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome). Konsultatīvās padomes sastāvā iekļauj valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pilnvarotas personas un speciālistus tautas mākslas jomā.

17. Konsultatīvajai padomei ir padomdevējas tiesības aģentūras darbības jomā, un tā darbojas saskaņā ar kultūras ministra apstiprinātu nolikumu.

18. Konsultatīvajai padomei ir šādi galvenie uzdevumi:

18.1. analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt kultūras ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas īstenošanu un aģentūras darba pilnveidošanu;

18.2. veicināt aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas īstenošanu;

18.3. veicināt aģentūras sadarbību ar vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

18.4. apkopot un sniegt aģentūras direktoram priekšlikumus par vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas izpildi reglamentējošo normatīvo aktu nepilnībām.

VII. Aģentūras reorganizēšana un likvidēšana

19. Ja aģentūru reorganizē vai likvidē, sastāda aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apmēru, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

20. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē Ministru kabinets.

VIII. Noslēguma jautājums

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.decembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Kultūras ministre K.Pētersone

 

01.12.2002