Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.04.2007. - 31.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumus Nr. 1001 "Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.540

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 22.§)
Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs" (turpmāk - aģentūra) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Kultūras ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras mērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku tautas mākslas jomā.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. tautas mākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana;

3.2. nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana;

3.3. dziesmusvētku norises nodrošināšana.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, aģentūra:

4.1. izstrādā programmas un projektus tautas mākslas jomā un amatiermākslā, kā arī koordinē un vada to īstenošanu;

4.2. izstrādā programmas un projektus nemateriālā kultūras mantojuma jomā;

4.3. atbilstoši kompetencei veic metodisko darbu un izglītošanu;

4.4. nodrošina metodisko palīdzību un izglītošanu kultūras un tautas namu darbības jautājumos;

4.5. sniedz pakalpojumus un sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām tautas mākslas jomā;

4.6. organizē dziesmusvētkus un nodrošina to sagatavošanas koordināciju valstī;

4.7. uzkrāj, analizē un sniedz informāciju par procesiem tautas mākslas jomā un amatiermākslā;

4.8. izstrādā un īsteno tautas mākslas kolektīvu un kultūras institūciju vadītāju tālākizglītības programmas;

4.9. koordinē un organizē valsts nozīmes tautas mākslas festivālus, svētkus, konkursus, izstādes, kā arī citus pasākumus;

4.10. veicina starpvalstu sadarbības programmu un projektu īstenošanu tautas mākslas jomā un amatiermākslā.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no privātpersonām aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

5.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

5.3. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītos uzdevumus.

III. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

7. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

7.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

7.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

7.3. ziedojumi un dāvinājumi;

7.4. ārvalstu finansiālā palīdzība.

8. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus, slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra minēto darījumu nosacījumus saskaņo ar Kultūras ministriju.

IV. Aģentūras struktūra un pārvalde

9. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors.

10. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Publisko aģentūru likumā noteiktās funkcijas.

V. Aģentūras konsultatīvā padome

11. Kultūras ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - padome). Padomes sastāvā iekļauj valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pilnvarotas personas un speciālistus tautas mākslas jomā.

12. Padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jomā, un tā darbojas saskaņā ar kultūras ministra apstiprinātu nolikumu.

13. Padomes uzdevums ir analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt kultūras ministram un aģentūrai atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas īstenošanu un aģentūras darbības pilnveidošanu.

14. Padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

15. Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.

16. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Kultūras ministrijā. Kultūras ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Aģentūra iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par aģentūras funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izmantošanu pārvaldes līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumus Nr.491 "Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 164.nr.).

19. Aģentūra sadarbojas ar 2008.gada Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanas un uzraudzības biroju un materiāltehniski nodrošina tā darbu.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.222 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministre H.Demakova
05.04.2007