Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.12.2011. - 17.01.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Daugavpilī 2002.gada 12.septembrī (protokols Nr.18, 5.§)
Celtniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu
(Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Daugavpils pilsētas dome, izvirzot mērķi maksimāli pārstrādāt un otrreiz izmantot visa veida celtniecības atkritumus, ir atbildīga par celtniecības, remonta darbu un ēku nojaukšanas laikā radušos atkritumu (turpmāk — celtniecības atkritumi) savākšanas, pārstrādes, noglabāšanas, otrreizējas izmantošanas un realizācijas organizēšanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī par šo noteikumu izpildes kontroli.

1.2. Daugavpils pilsētas dome ar celtniecības atkritumu pārstrādi un otrreizējo izmantošanu saistītos organizatoriskos priekšdarbus veic, slēdzot līgumus, piesaistot uzņēmumus, kas savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un šos noteikumus.

1.3. Ikvienai komerciālajai celtniecības atkritumu izvešanas organizācijai vai firmai pirms savas darbības uzsākšanas jāsaņem MK noteiktā kārtībā atļauja un jāslēdz līgums ar Daugavpils pilsētas domi. Šīm organizācijām vai firmām jābūt apgādātām ar transporta līdzekļiem un iekārtām, lai nodrošinātu celtniecības atkritumu izvešanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

1.4. Celtniecības atkritumu pārstrāde tiek nodrošināta pašvaldības noteiktā celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmuma vietā Daugavpils pilsētas teritorijā, par kuru pašvaldība informē atkritumu radītājus, t.sk. iestādes.

(Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

2. Noteikumos lietotie termini un to skaidrojums

2.1. Celtniecības atkritumi ir:

2.1.1. būvgruži — cieti atkritumi, kas rodas mehāniskas ēku nojaukšanas vai nobrukuma rezultātā un sastāv galvenokārt no cietām minerālvielām (iespējami arī neminerālu piejaukumi);

2.1.2. būvlaukumu atkritumi — būvmateriālu, būvķimikāliju, dažādu palīgvielu un būvpiederumu atliekas, kā arī nekvalitatīvas konstrukcijas, kas rodas gan celtniecības laikā, gan būvi rekonstruējot vai remontējot. Atkarībā no bīstamības pakāpes tie jāšķiro un jāizmanto atbilstoši noteiktajām prasībām;

2.1.3. ielu uzlaušanas atkritumi — cieti atkritumi (cements kopā ar saistvielām, bitums), kas rodas, uzlaužot vai atjaunojot ielu segumu;

2.1.4. izraktā zeme — celtniecības laikā noraktā augsne, mākslīgi uzbērumi vai tā izraktā zeme, kas šajā vietā vairs nav izmantojama.

2.2. Celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmums— pašvaldības uzņēmums vai privātuzņēmums, kas ir izpildījis visas likumā un šajos Noteikumos minētās prasības, nodarbojas ar celtniecības atkritumu otrreizēju izmantošanu.

3. Celtniecības atkritumu radītāja atbildība un pienākumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

3.1. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs (dzīvojamo māju apsaimniekotājs) vai turētājs (nomnieks) Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par celtniecības atkritumu savlaicīgu izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai zemesgrāmatā.

3.2. Celtniecības atkritumu radītājs ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kura ar savu darbību rada celtniecības atkritumus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

3.3. Celtniecības atkritumu radītājam aizliegts novietot būvgružus un celtniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi. Tūlīt pēc celtniecības darbu pabeigšanas celtniecības atkritumi nogādājami tikai celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmuma vietā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

3.4. Celtniecības atkritumu radītāja pienākums ir ievērot normatīvos aktus, kā arī šos noteikumus un prasības celtniecības atkritumu savākšanā, šķirošanā un izmantošanā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

3.5. Visām personām, kas veic celtniecības un rekonstrukcijas darbus Daugavpils pilsētā, nododot objektus ekspluatācijā, Būvvaldē jāuzrāda izziņa par būvgružu izvešanu uz pārstrādes uzņēmumu.

3.6. Komunālās saimniecības pārvalde, izsniedzot zemes rakšanas atļauju, tajā kā obligāta prasība jāizvirza būvgružu transportēšana un nodošana celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

3.7. Veicot celtniecības un remonta darbus, kas tiek finansēti no Daugavpils pilsētas budžeta līdzekļiem, pasūtītājam no izpildītāja jāpieprasa izziņa par pārstrādei nodoto būvgružu apjomu, kas pievienojama pie citas izpilddokumentācijas.

4. Celtniecības atkritumu savākšana tvertnēs

4.1. Celtniecības atkritumu savākšanai un transportēšanai jāizmanto šim nolūkam piemērotas tvertnes, konteineri vai specializēts autotransporta līdzeklis.

4.2. Celtniecības atkritumu tvertņu un konteineru īpašnieka pienākums ir uzturēt tos atbilstošā tehniskā kārtībā.

4.3. Par celtniecības atkritumu tvertņu un konteineru tīrību ir atbildīgs to lietotājs.

4.4. Celtniecības atkritumu atlieku savākšana pēc atkritumu izvešanas ietilpst tvertņu un konteineru lietotāja pienākumos.

4.5. Celtniecības atkritumu tvertnes un konteineri novietojami tā, lai būtu ievēroti spēkā esošie noteikumi un prasības.

5. Celtniecības atkritumu šķirošana un pieņemšana pārstrādei

5.1. Lai nodrošinātu celtniecības atkritumu kvalitatīvu pārstrādes procesu, celtniecības atkritumi to īpašniekam jāšķiro šādi:

— betons un dzelzsbetons (atkritumi, kas lielāki par 120x70x30 cm);

— betons un dzelzsbetons (atkritumi, kas mazāki par 120x70x30 cm);

— ķieģeļi, javas apmetums;

— smilts, grants, šķembas;

— asfaltbetons, kā arī asfaltbetons sajaukumā ar smilti un šķembām;

— grunts vai grunts sajaukumā ar smilti un šķembām;

— būvgruži ar koka un plastmasas piejaukumiem.

5.2. Celtniecības atkritumu radītājam kategoriski aizliegts izvest un apglabāt celtniecības atkritumus sadzīves atkritumu poligonā, bet sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājam aizliegts tos pieņemt. Ja vienlaicīgi ar celtniecības atkritumiem tiek radīti citi sadzīves atkritumi, celtniecības atkritumu radītājam obligāti jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

(Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

5.3. Pieņemšanas vietā piegādāto celtniecības atkritumu daudzumu nosaka, nosverot kravu, vienlaikus reģistrējot piegādātāju, celtniecības atkritumu radītāju, celtniecības atkritumu veidu un izsniedzot noteikta parauga kvīti par kravas pieņemšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

5.4. Ja celtniecības atkritumu šķirošanas uzņēmumam piegādātie atkritumi neatbilst šo noteikumu 2.nodaļas prasībām, tie netiek pieņemti un ir jāizved uz poligonu kā sadzīves atkritumi, iepriekš brīdinot sadzīves atkritumu poligona atbildīgos darbiniekus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

5.5. Ja šķirošanas, pārstrādes vai noglabāšanas uzņēmumam piegādātajos celtniecības atkritumos ir apkārtējai videi un cilvēku veselībai kaitīgas vielas, uzņēmums tos atdod atpakaļ īpašniekam, lai atkritumi tiktu likvidēti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

5.6. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem un celtniecības atkritumiem vai citiem piesārņojumiem. Būvlaukumos, kur ir auglīgās zemes slānis 15—20 cm, to nepieciešams noņemt, saglabāt un, ja vien iespējams, izmantot labiekārtošanai. Izraktā zeme novietojama stirpā vai izvedama uz citu objektu vai zemes gabalu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes norādījumiem, nepieļaujot auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos.

5.7. Celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmumiem reizi ceturksnī jāiesniedz pārskats Daugavpils pilsētas domei par ievesto celtniecības atkritumu daudzumu, to piegādātājiem, atkritumu radītājiem un celtniecības atkritumu veidu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

6. Rīcības tiesības uz celtniecības atkritumiem.

Atradumi

6.1. Tiesības rīkoties ar celtniecības atkritumiem pēc saviem ieskatiem celtniecības atkritumu uzņēmums iegūst pēc atkritumu nosvēršanas un pieņemšanas pārstrādei vai noglabāšanai.

6.2. Celtniecības atkritumos atrastās vērtslietas u. tml. priekšmeti uzskatāmi par atradumiem.

6.3. Celtniecības atkritumu uzņēmuma pienākumos neietilpst pieņemtajos celtniecības atkritumos meklēt pazudušus priekšmetus un atļaut to darīt nepiederošām personām.

7. Maksa par celtniecības atkritumiem.

Produkcijas realizācija

7.1. Celtniecības atkritumu radītājs par nodotajiem celtniecības atkritumiem maksā celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

7.2. Daugavpils pilsētas dome, slēdzot līgumu ar celtniecības atkritumu apsaimniekotāju, var noteikt atskaitījumus no maksas par celtniecības atkritumiem pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai.

7.3. Daugavpils pilsētas dome ar savu darbību neietekmē un arī neatbild par celtniecības atkritumu pārstrādes uzņēmumu produkcijas realizāciju.

8.Atbildība par celtniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumu neievērošanu

8.1. Sūdzības par celtniecības atkritumu apsaimniekotāju organizāciju vai firmu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu neievērošanu jāiesniedz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram vai Komunālās saimniecības pārvaldei, kurš tās reģistrē un pieņem lēmumus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

8.2. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

8.3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

8.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

8.5. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

8.6. Administratīvā soda nomaksa šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas.

Daugavpils domes priekšsēdētājs R.Eigims
29.12.2011